Help Print this page 

Document 32018R0649

Title and reference
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/649 af 23. januar 2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2014, 2015 og 2016 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0228
  • In force
OJ L 108, 27.4.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/649/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 108/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/649

af 23. januar 2018

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 for at tage højde for udviklingen i massen af nye personbiler, der blev registreret i 2014, 2015 og 2016

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den værdi for den gennemsnitlige masse, der skal anvendes til at beregne de specifikke CO2-emissioner for hver ny personbil, skal justeres hvert tredje år for at tage hensyn til ændringer i den gennemsnitlige masse af nye køretøjer, der registreres i Unionen.

(2)

Det fremgår tydeligt af overvågningen af massen i køreklar stand af nye personbiler, der blev registreret i kalenderårene 2014, 2015 og 2016, at den gennemsnitlige masse er steget, og værdien M0, der er omhandlet i punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009, bør derfor justeres.

(3)

Den nye værdi bør derfor fastsættes ved kun at tage hensyn til de masseværdier, der kunne bekræftes af de pågældende fabrikanter, mens værdier, der var åbenlyst ukorrekte (f.eks. værdier under 500 kg), samt værdier vedrørende køretøjer, der ikke var omfattet af forordning (EF) nr. 443/2009, udelukkes fra beregningen. Desuden bør den nye værdi baseres på det vægtede gennemsnit, som tager hensyn til antallet af nye personbiler, der er registreret i Unionen i kalenderårene 2014, 2015 og 2016.

(4)

På denne baggrund bør den M0-værdi, der skal anvendes fra 2019, nedsættes med 12,52 kg fra 1 392,4 kg til 1 379,88 kg.

(5)

Bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I punkt 1 i bilag I til forordning (EF) nr. 443/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Som litra ba) indsættes:

»ba)

Fra 2019:

Specifik CO2-emission = 130 + a × (M – M0)

hvor:

M

=

køretøjets masse i kilogram (kg)

M0

=

1 379,88

a

=

0,0457«

2)

I litra c) affattes værdien for M0 således:

»M0 = 1 379,88«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1.


Top