Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0634

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/634 af 24. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 for så vidt angår de konverteringstabeller, der angiver til hvilke kreditkvalitetstrin i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 kreditrisikovurderingerne fra eksterne kreditvurderingsbureauer svarer (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2359

OJ L 105, 25.4.2018, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/634/oj

25.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/14


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/634

af 24. april 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 for så vidt angår de konverteringstabeller, der angiver til hvilke kreditkvalitetstrin i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 kreditrisikovurderingerne fra eksterne kreditvurderingsbureauer svarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (1), særlig artikel 136, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 (2) angives det, til hvilke kreditkvalitetstrin i tredje del, afsnit II, kapitel 2, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 de relevante kreditvurderinger fra et eksternt kreditvurderingsbureau (»ECAI«) svarer (konvertering).

(2)

Siden vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 er der blevet registreret eller godkendt yderligere kreditvurderingsbureauer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 (3). Endvidere er et af de ECAI'er, for hvilke der er fastsat konvertering ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799, blevet afregistreret. Da det i henhold til artikel 136, stk. 1, i forordning (EU) nr. 575/2013 kræves, at der angives konverteringer for alle ECAI'er, er det nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 med henblik på at fastsætte konverteringer for de nyligt registrerede eller godkendte ECAI'er og for at fjerne konverteringen for det afregistrerede ECAI.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger i fællesskab (de europæiske tilsynsmyndigheder, ESA'erne) har forelagt Kommissionen.

(4)

De europæiske tilsynsmyndigheder har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (4), interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), og interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (6), om en udtalelse.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799

Bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1799 af 7. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende konvertering af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer med hensyn til kreditrisiko i overensstemmelse med artikel 136, stk. 1 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 275 af 12.10.2016, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).


BILAG

»

BILAG III

Konverteringstabeller, jf. artikel 16

Kreditkvalitetstrin

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Ratingskala, langfristet gæld

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Ratingskala, finansiel styrke

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingskala, kortfristet

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Ratingskala, udstedere, mellem- og langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, mellem- og langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor SA

Global ratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Global kreditratingskala, udstedere, langfristet

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

Ratingskala, banker, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Ratingskala, forsikringsselskaber, langfristet

iAAA, iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, kommunale instrumenter, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, banker, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, kommunale instrumenter, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ltd

International ratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

International ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

International ratingskala, udstedere, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

International ratingskala, udstedelser, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingskala, evne til erstatningsbetaling

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

Egan-Jones Ratings Co.

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

European Rating Agency, a.s.

Ratingskala, langfristet

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, kortfristet

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch Ratings

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Erhvervsfinansieringsforpligtelser — ratingskala, langfristet

AAA AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

International ratingskala, IFS, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingskala, kortfristet

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Ratingskala, IFS, kortfristet

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitäts-beurteilung mbH

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Global ratingskala, langfristet

HR AAA(G)/HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/HR D(G)

Global ratingskala, kortfristet

HR+1(G)/HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

Global ratingskala, langfristet

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Kreditratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Global ratingskala, langfristet

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody's Investors Service

Global ratingskala, langfristet

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Ratingskala, obligationsfonde

Aaa-bf, Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Global ratingskala, kortfristet

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

International kreditratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

International pålidelighedsratingskala

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Global ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

International ratingskala, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Standard & Poor's Ratings Services

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Kreditratingskala, udstedelser, langfristet

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ratingskala, fondskreditkvalitet

AAAf, AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Ratingskala, midtmarkedsevalueringer

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Ratingskala (bånd), statslige låntagere

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

«

Top