Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0633

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/633 af 24. april 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2329

OJ L 105, 25.4.2018, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/633/oj

25.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 105/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/633

af 24. april 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (1), særlig artikel 109a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 (2) er fem nye eksterne kreditvurderingsbureauer blevet registreret eller godkendt. Det er derfor nødvendigt at ændre bilaget til nævnte gennemførelsesforordning for at fordele de nyligt registrerede eller godkendte kreditvurderingsbureauers kreditvurderinger på den objektive skala med kreditkvalitetstrin.

(2)

Registreringen af et eksternt kreditvurderingsbureau er blevet trukket tilbage siden vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800. Det afregistrerede bureau bør derfor fjernes fra bilaget til nævnte gennemførelsesforordning.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som de europæiske tilsynsmyndigheder (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) har forelagt Kommissionen.

(4)

De europæiske tilsynsmyndigheder har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), interessentgruppen for forsikrings- og genforsikringsordninger, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 (4), og interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5), om en udtalelse.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1800 af 11. oktober 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fordelingen af kreditvurderinger fra eksterne kreditvurderingsbureauer på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (EUT L 275 af 12.10.2016, s. 19).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/79/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 48).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG

»

BILAG

Fordeling af eksterne kreditvurderingsbureauers kreditvurderinger på en objektiv skala med kreditkvalitetstrin

Kreditkvalitetstrin

0

1

2

3

4

5

6

AM Best Europe-Rating Services Ltd.

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs

Ratingskala, langfristet gæld

aaa

aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d

Ratingskala, finansiel styrke

 

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Ratingskala, kortfristet

 

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2, AMB-3

AMB- 4

 

 

ARC Ratings S.A.

Ratingskala, udstedere, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, mellem- og langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

 

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor S.A.

Global ratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France

Global kreditratingskala, udstedere, langfristet

 

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA — Credit Rating Agency AD

Ratingskala, banker, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

Ratingskala, forsikringsselskaber, langfristet

iAAA

iAA

iA

iBBB

iBB

iB

iC, iD

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, kommunale instrumenter, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, banker, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, kommunale instrumenter, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence

International ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

International ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

International ratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

International ratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Cerved Rating Agency S.p.A.

Ratingskala, erhvervsvirksomheder, langfristet

A1.1

A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Ratings AG

Ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

C, D

CRIF S.p.A.

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, D1, D2

Dagong Europe Credit Rating

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings Limited

Ratingskala, forpligtelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, virksomhedscertifikater/kortfristet gæld

 

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Ratingskala, evne til erstatningsbetaling

 

IC-1

IC-2

IC-3

IC-4

IC-5

D

Egan-Jones Ratings Co.

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

European Rating Agency, a.s.

Ratingskala, langfristet

 

 

AAA, AA, A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, kortfristet

 

 

S1

S2

S3, S4, NS

 

 

EuroRating Sp. z o.o.

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Erhvervsfinansieringsforpligtelser — ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

International ratingskala, IFS, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Ratingskala, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Ratingskala, IFS, kortfristet

 

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung mbH

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, S.A. de C.V.

Global ratingskala, langfristet

HR AAA(G)

HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G), HR D (G)

Global ratingskala, kortfristet

HR+1(G)

HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A.

Global ratingskala, langfristet

 

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

Ratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Ratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, udstedere, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

Kreditratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Kreditratingskala, kortfristet

 

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

Global ratingskala, langfristet

A1

A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd

Global ratingskala, langfristet

Aaa

Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Ratingskala, obligationsfonde

Aaa-bf

Aa-bf

A-bf

Baa-bf

Ba-bf

B-bf

Caa-bf, Ca-bf, C-bf

Global ratingskala, kortfristet

 

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

International kreditratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

International pålidelighedsratingskala

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings AG

Global ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Global ratingskala, kortfristet

 

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

Spread Research

International ratingskala, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited

Kreditratingskala, udstedere, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Kreditratingskala, udstedelser, langfristet

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Ratingskala, forsikringsselskabers finansielle styrke

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Ratingskala, fondskreditkvalitet

AAAf

AAf

Af

BBBf

BBf

Bf

CCCf

Ratingskala, midtmarkedsevalueringer

 

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Kreditratingskala, udstedere, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Kreditratingskala, udstedelser, kortfristet

 

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

Ratingskala (bånd), statslige låntagere

AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

«

Top