Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0596

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/596 af 18. april 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

OJ L 103, 23.4.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/596/oj

23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 103/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/596

af 18. april 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 167, stk. 5, første led,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 (3) blev programmet »Et kreativt Europa« (2014-2020) etableret for at støtte de kulturelle og kreative sektorer i Europa.

(2)

Det særlige ved Det Europæiske Ungdomsorkester er det faktum, at det er et europæisk orkester, der overskrider kulturelle grænser og består af unge musikere, der er blevet udvalgt på grundlag af seriøse kvalitetskriterier gennem en grundig udvælgelsesprøve, der hvert år afholdes i alle medlemsstater. Det er det eneste orkester i Unionen, som rekrutterer fra alle medlemsstater.

(3)

Siden Det Europæiske Ungdomsorkester blev oprettet, har det bidraget til at fremme interkulturel dialog og gensidig respekt og forståelse. Orkestret har fungeret som kulturel ambassadør for Unionen ved at fremvise europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed såvel som nye talenter. Orkestret har også bidraget til viden om den europæiske musikalske kulturarv, udbredelsen af europæiske værker og mobiliteten blandt unge europæiske talenter ud over nationale og europæiske grænser.

(4)

Det Europæiske Ungdomsorkester sikrer unge musikere regulær træning via et gæsteopholdsprogram og giver dem muligheder for at optræde og derved styrke deres internationale karriere og udvikle deres færdigheder under ledelse af anerkendte dirigenter.

(5)

Det Europæiske Ungdomsorkester bør løbende diversificere sine indtægter ved aktivt at søge finansiering fra andre kilder end EU-støtte for at sikre sin bæredygtighed og med henblik på gradvist af nedbringe sin afhængighed af EU-støtte. Orkestret bør derfor sikre omkostningseffektivitet i sin forvaltning.

(6)

Det Europæiske Ungdomsorkester bør søge at øge sin synlighed, herunder på både traditionelle og digitale medier, og bør optræde ved europæiske arrangementer og i flere medlemsstater.

(7)

Det Europæiske Ungdomsorkester bør, i samarbejde med sine nationale partnere, øge kendskab til de årlige udvælgelsesprøver med henblik på at opnå en mere afbalanceret repræsentation af musikere fra alle medlemsstater i orkestret.

(8)

Det Europæiske Ungdomsorkesters aktiviteter bør være i overensstemmelse med målene i programmet Et Kreativt Europa, navnlig dets mål om at støtte publikumsudviklingen, og med prioriteterne for kulturdelprogrammet. Orkestret bør derfor aktivt deltage i publikumsudvikling og have særligt fokus på unge.

(9)

Orkestret blev oprettet på baggrund af en beslutning fra Europa-Parlamentet af 8. marts 1976 (4) og adskiller sig herved fra andre orkestre i Europa.

(10)

Det Europæiske Ungdomsorkesters bidrag er blevet anerkendt af medlemsstaterne og af EU-institutionerne, herunder af flere på hinanden følgende formænd for Kommissionen og Europa-Parlamentet.

(11)

På grund af sin særlige status, sine strategiske mål og sine aktiviteter, som går ud over én eller flere medlemsstaters egne interesser og fordele og klart viser en europæisk merværdi, lever Det Europæiske Ungdomsorkester op til at være »et organ, der er nævnt i en basisretsakt«, som omhandlet i artikel 190, stk. 1, litra d), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 (5), hvilket giver mulighed for, at der kan tildeles tilskud uden indkaldelse af forslag.

(12)

Det Europæiske Ungdomsorkester bør undtagelsesvis tildeles støtte frem til udløbet af programmet Et Kreativt Europa den 31. december 2020.

(13)

Det Europæiske Ungdomsorkester bør derfor som en undtagelse medtages blandt de foranstaltninger, der drager fordel af støtte både fra kulturdelprogrammet og den tværfaglige streng af programmet Et Kreativt Europa.

(14)

Det Europæiske Ungdomsorkester bør, for at sikre dets gnidningsløse funktionsmåde, kunne nyde godt af støtte så hurtigt som muligt, navnlig til udgifter, der er opstået i 2018 forud for nærværende forordnings ikrafttrædelse. Nærværende forordning bør derfor finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2018.

(15)

Forordning (EU) nr. 1295/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 1295/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 13, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»f)

omkostninger knyttet til Det Europæiske Ungdomsorkesters aktiviteter, der bidrager til musikernes mobilitet, udbredelsen af europæiske værker på tværs af grænserne og til internationaliseringen af unge musikeres karriere.«

2)

I artikel 15, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»g)

Det Europæiske Ungdomsorkester til omkostninger, som ikke får støtte under artikel 13, stk. 1, litra f).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. april 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  Udtalelse af 18.10.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 15.3.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 12.4.2018.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 221).

(4)  Europa-Parlamentets beslutning af 8. marts 1976 om det af Elaine Kellett-Bowman fremsatte forslag til beslutning om oprettelse af et ungdomsorkester for De Europæiske Fællesskaber (EFT C 79 af 5.4.1976, s. 8).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).


Top