Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0622

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/622 af 20. april 2018 om ikke at godkende chlorophen som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2273

OJ L 102, 23.4.2018, p. 80–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/622/oj

23.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 102/80


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/622

af 20. april 2018

om ikke at godkende chlorophen som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter chlorophen (EF-nr.: 204-385-8, CAS-nr.: 120-32-1).

(2)

Chlorophen er blevet vurderet til anvendelse i produkter af produkttype 3, veterinærhygiejne, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Norge blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine henstillinger den 22. december 2016.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 3. oktober 2017 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af denne udtalelse, at biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 3, og som indeholder chlorophen, ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012. Der blev for nævnte produkttype konstateret uacceptable risici i de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af risikoen for menneskers sundhed.

(6)

Chlorophen bør derfor ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Chlorophen (EF-nr.: 204-385-8, CAS-nr.: 120-32-1) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 3.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).


Top