Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0589

Kommissionens forordning (EU) 2018/589 af 18. april 2018 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår methanol (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2150

OJ L 99, 19.4.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/589/oj

19.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/589

af 18. april 2018

om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår methanol

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), særlig artikel 68, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Polen forelagde den 16. januar 2015 Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) et dossier (2) i henhold til artikel 69, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1907/2006 (»bilag XV-dossieret«) for at indlede en begrænsningsprocedure i henhold til samme forordnings artikel 69-73. Det fremgik af bilag XV-dossieret, at eksponering for methanol i sprinklervæsker og denatureret alkohol udgør en risiko for menneskers sundhed, og det blev foreslået at forbyde markedsføring heraf. Bilag XV-dossieret påviste, at det er nødvendigt med en indsats på EU-plan.

(2)

Den begrænsning, der foreslås i bilag XV-dossieret, sigter mod at mindske forekomsten af alvorlig methanolforgiftning hos kroniske alkoholikere og sporadisk ikke-alkoholikere efter indtagelse af sprinklervæsker eller denatureret alkohol, der anvendes som en billig erstatning for alkohol til konsum. Begrænsningen forventes også at forebygge methanolforgiftning som følge af utilsigtet indtagelse af sprinklervæsker og denatureret alkohol, herunder forgiftning hos børn. I bilag XV-dossieret og ved den offentlige høring rapporteredes der tilfælde af forgiftning som følge af indtagelse af sprinklervæsker i syv medlemsstater og dødelige tilfælde i mindst to medlemsstater.

(3)

Den 4. december 2015 vedtog agenturets Udvalg for Risikovurdering (»RAC«) en udtalelse, hvori det konkluderes, at eksponering for methanol i sprinklervæsker og denatureret alkohol i en koncentration på over 0,6 vægtprocent udgør en risiko for dødsfald, alvorlig øjentoksicitet eller andre alvorlige virkninger af methanolforgiftning. RAC udtalte endvidere, at den foreslåede begrænsning var den mest hensigtsmæssige foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påviste risici, både hvad angår effektivitet og praktisk gennemførlighed.

(4)

Den 11. marts 2016 vedtog agenturets Udvalg for Socioøkonomisk Analyse (»SEAC«) sin udtalelse om den foreslåede begrænsning. For så vidt angår denatureret alkohol, betød manglen på socioøkonomiske data i bilag XV-dossieret og fra den offentlige høring, at SEAC ikke kunne vurdere de socioøkonomiske virkninger af dets medtagelse i den foreslåede begrænsning. For så vidt angår sprinklervæsker, vurderede SEAC, at den foreslåede begrænsning er den bedst egnede foranstaltning på EU-plan til at håndtere de påviste risici, hvad angår de socioøkonomiske fordele og de socioøkonomiske omkostninger. Samlet set vurderede SEAC, at forskelle i medlemsstaternes nationale lovgivninger kunne skabe forvridninger på det indre marked.

(5)

Agenturets forum for informationsudveksling om håndhævelsesaktiviteter blev hørt under begrænsningsprocessen, og dets udtalelser er blevet taget i betragtning, navnlig ved at medtage væsker, der anvendes til afrimning af forruder i den foreslåede begrænsning.

(6)

Den 28. april 2016 forelagde agenturet udtalelserne fra RAC og SEAC (3) for Kommissionen. På grundlag af disse udtalelser konkluderede Kommissionen, at tilstedeværelsen af methanol i sprinklervæsker og væsker til afrimning af forruder udgør en uacceptabel risiko for menneskers sundhed, som skal imødegås på EU-plan.

(7)

Interessenter bør gives tilstrækkelig tid til at træffe passende foranstaltninger for at overholde den foreslåede begrænsning, bl.a. for at muliggøre salg af lagerbeholdninger og sikre tilstrækkelig kommunikation i leverandørkæden. Anvendelsen af begrænsningen bør således udskydes.

(8)

Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/78b0f856-3751-434b-b6bc-6d33cd630c85

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2b3f6422-ab4d-4b85-9642-ebe225070858


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 tilføjes følgende punkt:

»69.

Methanol

CAS-nr. 67-56-1

EF-nr. 200-659-6

Må ikke markedsføres til offentligheden efter den 9. maj 2018 i sprinklervæsker eller afisningsvæsker, i en koncentration på 0,6 vægtprocent eller derover.«


Top