EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0574

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/574 af 15. december 2017 om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8429

OJ L 96, 16.4.2018, p. 7–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/574/oj

16.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 96/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/574

af 15. december 2017

om tekniske standarder for oprettelse og drift af et sporbarhedssystem for tobaksvarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (1), særlig artikel 15, stk. 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at adressere problemet med ulovlig handel med tobaksvarer fastsættes det i direktiv 2014/40/EU, at alle enkeltpakninger med tobaksvarer skal mærkes med et entydigt identitetsmærke med henblik på registrering af deres bevægelser. Dette vil gøre det muligt at følge og spore sådanne produkter i hele Unionen. Der bør fastsættes tekniske specifikationer vedrørende systemets oprettelse og drift samt dets kompatibilitet i hele Unionen.

(2)

Der bør fastsættes regler om mærkning af emballage med et entydigt identitetsmærke, registrering og overførsel af data, behandling, lagring og adgang til data og kompatibilitet for sporbarhedssystemets komponenter.

(3)

Det er også nødvendigt med lovgivningsmæssige tiltag på EU-plan for at gennemføre artikel 8 i protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til Verdenssundhedsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol (2) (i det følgende benævnt »WHO's FCTC-protokol«), som er ratificeret af Den Europæiske Union (3), og som indeholder bestemmelser om et globalt følge- og sporingssystem for tobaksvarer, som skal fastlægges af parterne i WHO's FCTC-protokol senest fem år efter dens ikrafttræden.

(4)

Med henblik på at bekæmpe en række forskellige former for svigagtige aktiviteter, som i dag medfører, at ulovlige produkter gøres tilgængelige for forbrugerne, herunder praksis, der omfatter falske eksportangivelser, vil det sporbarhedssystem, der indføres ved denne forordning, jf. artikel 15 i direktiv 2014/40/EU, skulle gælde for alle tobaksvarer, der fremstilles i Unionen, samt for produkter fremstillet uden for Unionen, i det omfang de er bestemt for eller markedsføres på EU-markedet.

(5)

For at sikre sporbarhedssystemets uafhængighed og for at garantere, at det kontrolleres af medlemsstaterne, jf. artikel 8 i WHO's FCTC-protokol, er det af afgørende betydning at sikre en passende ansvarsfordeling i forbindelse med mærkningen af emballage med et entydigt identitetsmærke. Nøgleopgaven med at generere de entydige identitetsmærker til enkeltpakninger bør betros en uafhængig tredjepart, der udpeges af hver enkelt medlemsstat (i det følgende benævnt »ID-udstederen«). Med henblik på at eliminere risikoen for, at to eller flere ID-udstedere, uafhængigt af hinanden, genererer det samme entydige identitetsmærke, bør de enkelte ID-udstedere identificeres med en entydig identitetskode, som også bør indgå i de entydige identitetsmærker, de udsteder.

(6)

For at garantere, at identifikationsmærket er unikt, bør et serienummer genereret af ID-udstederen udgøre en del af hvert enkelt entydigt identitetsmærke, idet sandsynligheden for, at nummeret gættes af falsknere, bør være ubetydelig.

(7)

Fabrikanter og importører bør, når de ansøger om entydige identitetsmærker til enkeltpakninger fra en ID-udsteder, skulle fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for, at udstederen kan generere det pågældende identitetsmærke, jf. artikel 15, stk. 2, litra a)-h), i direktiv 2014/40/EU, med undtagelse af fremstillingsdato og -klokkeslæt, som det måske ikke er muligt at fastslå på forhånd, og som bør tilføjes af de økonomiske aktører på fremstillingstidspunktet.

(8)

Længden af det entydige identitetsmærke til enkeltpakninger kan have betydning for, hvor hurtigt fabrikanter eller importører kan påføre enkeltpakninger med tobaksvarer mærket. For at undgå, at denne proces påvirkes i uforholdsmæssigt omfang, samtidig med at det sikres, at der er tilstrækkelig plads til alle obligatoriske oplysninger på enkeltpakningen, bør det fastsættes, hvor mange alfanumeriske tegn det entydige identitetsmærke til enkeltpakninger maksimalt må indeholde.

(9)

For at sikre, at entydige identitetsmærker til enkeltpakninger kan opfylde kravene vedrørende det maksimalt tilladte antal alfanumeriske tegn, bør oplysninger, der kræves i medfør af artikel 15, stk. 2, litra a)-h), i direktiv 2014/40/EU, oversættes til kode.

(10)

For at gøre det muligt for medlemsstaternes kompetente myndigheder at afkode de entydige identitetsmærker uden at tilgå de oplysninger, der lagres i datalagringssystemet, bør ID-udstederne oprette og vedligeholde flade filer. Disse flade filer bør gøre det muligt at identificere alle oplysninger, der er indsat som kode i de entydige identitetsmærker. Størrelsen af sådanne flade filer bør defineres for at sikre, at de kan downloades til det udstyr, medlemsstaterne anvender til aflæsning af de entydige identitetsmærker i offlinetilstand (offline flade filer).

(11)

Det følger af direktiv 2014/40/EU, at registreringsforpligtelserne i henhold til artikel 15 kan opfyldes ved mærkning og registrering af samlet emballage såsom kartoner, mastercases eller paller, forudsat at det fortsat er muligt at følge og spore alle enkeltpakningerne. Økonomiske aktører, der vælger at gøre brug af denne mulighed, bør være forpligtet til at sikre, at den pågældende emballage er mærket med et identitetsmærke til samlet emballage, som også er unikt og dermed gør det muligt utvetydigt at identificere eventuelle lavere emballagesamleniveauer og i sidste ende de deri indeholdte enkeltpakninger.

(12)

For at sikre, at alle flytninger af enkeltpakningerne kan registreres og oplysningerne overføres, bør fabrikanter og importører kontrollere de entydige identitetsmærker for at sikre, at de er korrekt påført og læsbare. Med henblik på at kontrollere denne meget afgørende proces for de entydige identitetsmærker til enkeltpakninger bør der på de anordninger, der anvendes til kontrol, monteres anordninger, der sikrer mod manipulation, og som leveres af en uafhængig tredjepart. Ved fastsættelsen af regler for monteringen af sådanne anordninger bør der tages hensyn til de indbyrdes forskelle virksomhederne imellem, navnlig hvad angår disses størrelse og produktionsmængder samt type produktionsproces, med henblik på at sikre, at opfyldelsen af dette krav ikke medfører uforholdsmæssigt store byrder for især mindre aktører, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Eftersom anordninger, der sikrer mod manipulation, er af særlig betydning for automatiseret tobaksvareproduktion for så vidt angår indsatsen for at sikre, at integriteten af entydige identitetsmærker til enkeltpakninger er beskyttet, bør forpligtelsen til at montere sådanne anordninger begrænses, så den kun omfatter andre aktører end dem, der anvender fuldt ud manuelle produktionsprocesser.

(13)

For at minimere sporbarhedssystemets indvirkning på fremstillings- og distributionsordninger bør det være tilladt for økonomiske aktører at bestille partier af de entydige identitetsmærker på forhånd. Dog bør der, for at undgå, at økonomiske aktører opbygger for store lagre af entydige identitetsmærker, og for at kontrollere størrelsen af individuelle ordrer fastsættes en frist for, hvornår entydige identitetsmærker skal påføres på såvel enkeltpakninger som på samlet emballage. Disse foranstaltninger burde også modvirke en potentielt uforholdsmæssigt stor indvirkning på ID-udstedernes genererings- og udstedelsesaktiviteter.

(14)

For at sikre, at sporbarhedssystemet fungerer korrekt, bør økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder på forhånd ansøge de relevante ID-udstedere om en identifikationskode til økonomiske aktører og en anlægsidentifikationskode for hvert enkelt anlæg. Det, at økonomiske aktører og anlæg tildeles identifikationskoder, gør det muligt effektivt at identificere alle købere og den faktiske forsendelsesrute fra fremstillingsstedet til det første detailsalgssted, jf. artikel 15, stk. 2, litra i) og j), i direktiv 2014/40/EU.

(15)

Fabrikanter eller importører bør desuden ansøge om en identifikationskode for maskiner, der anvendes til fremstilling af tobaksvarer. Forpligtelsen til at ansøge om maskinidentifikationskoder muliggør effektiv identifikation af den maskine, der er anvendt til at fremstille tobaksvarerne, jf. artikel 15, stk. 2, litra c), i direktiv 2014/40/EU.

(16)

Med henblik på at sikre, at de oplysninger, der er indeholdt i det entydige identitetsmærke, kan registreres og overføres af alle relevante økonomiske aktører, og for at garantere, at det entydige identitetsmærke er kompatibelt med eksterne komponenter som f.eks. scanningsudstyr, bør det præciseres, hvilke typer databærere det er tilladt at anvende.

(17)

For at sikre, at målsætningen med sporbarhedssystemet kan opfyldes, må systemet nødvendigvis gøre det nemt at overføre alle relevante data, muliggøre sikker lagring af data og sikre fuld adgang til disse data for Kommissionen, medlemsstaternes kompetente myndigheder og den eksterne revisor. Lagerarkitekturen bør endvidere gøre det muligt for fabrikanter og importører at udvælge uafhængige tredjepartsleverandører af datalagringstjenester med henblik på indgåelse af aftaler om lagring af data for så vidt angår hosting af data, der udelukkende vedrører deres tobaksvarer (»primære datalagre«), jf. artikel 15, stk. 8, i direktiv 2014/40/EU, samtidig med at det sikres, at myndighederne har fuld adgang til alle lagrede data, når de varetager deres overvågnings- og håndhævelsesaktiviteter. For at disse overvågnings-og håndhævelsesaktiviteter skal være effektive, er det nødvendigt med et fælles datalagringssystem i andet led (»sekundært datalager«), som indeholder en kopi af alle de data, der lagres i de primære datalagre, og giver myndighederne et samlet overblik over, hvordan sporbarhedssystemet fungerer. Der bør etableres et routingsystem, som forvaltes af leverandøren af det sekundære datalager, med det formål at give andre økonomiske aktører end fabrikanter og importører ét enkelt indgangspunkt, hvor de kan sende de data, de registrerer, til sporbarhedssystemet, og dermed lette dataoverførslen. Samtidig bør routingtjenesten sikre, at data overføres til det rette primære datalager.

(18)

For at sikre fuld adgang for de relevante myndigheder og for at bidrage til et velfungerende sporbarhedssystem bør leverandøren af det sekundære datalager udvikle brugergrænseflader, der gør det muligt at få vist og søge i de lagrede data. For så vidt angår adgangen til datalagringssystemet bør de relevante myndigheder kunne forlade sig på eIDAS (4)-baserede genanvendelige løsninger som byggeblokke i henhold til telekommunikationsdelen af Connecting Europe-faciliteten. Brugergrænsefladen bør desuden, for at lette en effektiv overvågning og håndhævelse, give mulighed for at definere individuelle automatiske beskeder (alerts) baseret på specifikke rapporteringsbegivenheder.

(19)

For at sikre interoperabilitet for datalagringssystemets komponenter bør der fastlægges tekniske specifikationer, baseret på ikke-proprietære åbne standarder, for udveksling af data mellem de primære datalagre, det sekundære datalager og routingsystemet.

(20)

For at sikre, at alle økonomiske aktører registrerer og overfører de nødvendige oplysninger rettidigt og på ensartet vis, bør der fastlægges en liste over, nøjagtigt hvilke forsyningskæde- og transaktionsbegivenheder der skal registreres i henhold til artikel 15, stk. 2, litra i), j) og k), i direktiv 2014/40/EU, samt hvad de informationsmeddelelser, der skal sendes, skal indeholde.

(21)

Eftersom formålet med et sporbarhedssystem er at stille et effektivt værktøj til bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer til rådighed for medlemsstaterne og Kommissionen, er det nødvendigt i efterforsknings- og håndhævelsesøjemed, at data om forsyningskæde- og transaktionsbegivenheder er tilgængelige rettidigt. Det bør derfor fastsættes, hvor længe der højst må gå, fra en relevant forsyningskæde- eller transaktionsbegivenhed indtræder, til oplysningerne herom overføres til det relevante datalager. Ved fastsættelsen af sådanne frister bør der tages hensyn til de indbyrdes forskelle virksomhederne imellem, navnlig hvad angår disses størrelse og produktionsmængder, med henblik på at sikre, at overholdelsen af rapporteringsforpligtelserne ikke medfører uforholdsmæssigt store byrder for især mindre aktører, herunder små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

(22)

I efterforsknings- og håndhævelsesøjemed er det nødvendigt, at medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen har adgang til en fortegnelse over alle økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder, der er involveret i handel med tobaksvarer, samt de anlæg og maskiner, de bruger til at fremstille, opbevare og håndtere deres produkter. Hver enkelt ID-udsteder bør derfor oprette og føre et register, der indeholder identifikationskoderne for økonomiske aktører, operatører af første detailsalgssteder, maskiner og anlæg som nævnt ovenfor. En ajourført kopi af disse registre bør, sammen med de relevante oplysninger, overføres til det sekundære datalager i elektronisk form via routeren og samles i et EU-dækkende register.

(23)

På grund af kravet om, at sporbarhedssystemet skal være uafhængigt af fabrikanter og importører af tobaksvarer og skal være under medlemsstaternes kontrol, jf. artikel 8 i WHO's FCTC-protokol, bør der fastlægges fælles kriterier for vurdering af alle tredjeparter, der er involveret i sporbarhedssystemet (ID-udstedere, leverandører af datalagringstjenester og af anordninger, der sikrer mod manipulation), med hensyn til deres uafhængighed. Med henblik på at sikre, at uafhængighedskravet, som er af afgørende betydning for at kunne sikre og opretholde sporbarhedssystemets integritet, til enhver tid er opfyldt, bør Kommissionen regelmæssigt evaluere procedurerne for udpegelse af ID-udstedere og andre uafhængige leverandører og for overvågning af, at de opfylder uafhængighedskriterierne i denne forordning. Evalueringskonklusionerne bør offentliggøres af Kommissionen og inkluderes i den rapport om anvendelsen af direktiv 2014/40/EU, der skal forelægges i henhold til samme direktivs artikel 28.

(24)

Beskyttelse af personoplysninger, der behandles inden for rammerne af sporbarhedssystemet, bør sikres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (5).

(25)

Det bør være muligt at anvende internationale standarder med henblik på godtgørelse af, at bestemte tekniske krav fastsat ved denne forordning er opfyldt. Hvor det ikke er muligt at godtgøre, at internationale standarder er overholdt, bør det være de personer, som forpligtelserne påhviler, der — med verificerbare midler — skal dokumentere, at de opfylder de pågældende krav.

(26)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 25 i direktiv 2014/40/EU —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der tekniske standarder for oprettelse og drift af det i artikel 15 i direktiv 2014/40/EU omhandlede sporbarhedssystem.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i direktiv 2014/40/EU, og desuden forstås ved:

1)   »entydigt identitetsmærke«: den alfanumeriske kode, der gør det muligt at identificere en enkeltpakning eller samlet emballage med tobaksvarer

2)   »økonomisk aktør«: enhver fysisk eller juridisk person, der er involveret i handel med tobaksvarer, herunder til eksport, fra fabrikanten til den sidste økonomiske aktør inden det første detailsalgssted

3)   »første detailsalgssted«: det anlæg, hvor tobaksvarer markedsføres for første gang, herunder salgsautomater, der anvendes til salg af tobaksvarer

4)   »eksport«: afsendelse fra Unionen til et tredjeland

5)   »samlet emballage«: enhver emballage indeholdende mere end én enkeltpakning med tobaksvarer

6)   »anlæg«: ethvert sted eller enhver bygning eller salgsautomat, hvor tobaksvarer fremstilles, oplagres eller markedsføres

7)   »anordning, der sikrer mod manipulation«: anordning, der gør det muligt at registrere kontrolprocessen efter påføring af hvert enkelt entydigt identitetsmærke til enkeltpakninger ved hjælp af en videooptagelse eller en logfil, som efter at være blevet registreret ikke længere kan ændres af en økonomisk aktør

8)   »offline flade filer«: elektroniske filer oprettet og vedligeholdt af hver enkelt ID-udsteder, som indeholder data i almindeligt tekstformat og gør det muligt at udtrække oplysninger, der er indkodet i de entydige identitetsmærker (med undtagelse af tidsstemplet), som anvendes på enkeltpakninger og samlet emballage, uden at tilgå datalagringssystemet

9)   »register«: den af den enkelte ID-udsteder oprettede og vedligeholdte fortegnelse over alle identifikationskoder, der er genereret for økonomiske aktører, operatører af første detailsalgssteder, anlæg og maskiner, samt de relevante oplysninger

10)   »databærer«: et medium, som repræsenterer data i et format, der er læsbart ved brug af udstyr

11)   »maskine«: udstyr, der anvendes til fremstilling af tobaksvarer, og som er nødvendigt for fremstillingsprocessen

12)   »tidsstempel«: dato og klokkeslæt for en bestemt begivenheds indtræden, registreret i UTC-tid (koordineret verdenstid) i et foreskrevet format

13)   »primært datalager«: et lager, hvori der lagres sporbarhedsdata, som udelukkende vedrører én bestemt fabrikants eller importørs produkter

14)   »sekundært datalager«: et lager indeholdende en kopi af alle sporbarhedsdata, der lagres i de primære datalagre

15)   »router«: en anordning i det sekundære datalager, som overfører data mellem forskellige komponenter i datalagringssystemet

16)   »datalagringssystem«: systemet, der består af de primære datalagre, det sekundære datalager og routeren

17)   »fælles dataordbog«: et sæt oplysninger, der beskriver en databases indhold, format og struktur og forholdet mellem dens bestanddele, og som anvendes til at kontrollere adgang til og manipulering af de databaser, der er fælles for alle primære og sekundære datalagre

18)   »arbejdsdag«: enhver arbejdsdag i den medlemsstat, som ID-udstederen er kompetent for

19)   »omladning«: enhver overførsel af tobaksvarer fra ét køretøj til et andet, hvor tobaksvarer ikke føres ind i og ud af et anlæg

20)   »salgsvogn«: et køretøj, der anvendes til levering af tobaksvarer til flere forskellige detailsalgssteder i mængder, der ikke er fastsat forud for leveringen.

KAPITEL II

TEKNISKE SPECIFIKATIONER VEDRØRENDE DET ENTYDIGE IDENTITETSMÆRKE

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 3

ID-udsteder

1.   Hver medlemsstat udpeger en enhed (»ID-udsteder«), som er ansvarlig for at generere og udstede entydige identitetsmærker, jf. artikel 8, 9, 11 og 13, inden for en frist på højst ét år efter denne gennemførelsesforordnings ikrafttræden.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at en ID-udsteder, der agter at benytte sig af underleverandører til udførelsen af sine opgaver, kun kan udpeges, hvis de har fået oplyst eventuelle underleverandørers identitet.

3.   ID-udstederen skal være uafhængig og opfylde kriterierne i artikel 35.

4.   Hver ID-udsteder tildeles en entydig identitetskode. Koden skal bestå af alfanumeriske tegn og skal være i overensstemmelse med standard (»ISO/IEC«) 15459-2:2015 fra Den Internationale Standardiseringsorganisation/Den Internationale Elektrotekniske Kommission.

5.   Hvis den samme ID-udsteder udpeges i mere end én medlemsstat, skal den pågældende kunne identificeres med én og samme kode.

6.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om udpegelsen af ID-udstederen og om dennes identitetskode senest en måned efter udpegelsen.

7.   Medlemsstaterne sikrer, at oplysninger vedrørende identiteten på den udpegede ID-udsteder og dennes identitetskode offentliggøres og gøres tilgængelig online.

8.   Hver medlemsstat træffer passende foranstaltninger til at sikre:

a)

at den ID-udsteder, den har udpeget, fortsat opfylder kravet om uafhængighed, jf. artikel 35, og

b)

kontinuitet i driften af de tjenester, der leveres af ID-udstedere, som afløser hinanden, i tilfælde af at en ny ID-udsteder udpeges til at overtage leveringen af tjenesterne fra den tidligere ID-udsteder. Medlemsstaterne skal i dette øjemed pålægge ID-udstederen at udarbejde en ophørsplan, som beskriver den procedure, der skal følges for at garantere kontinuiteten i aktiviteterne, indtil den nye ID-udsteder er udpeget.

9.   De gebyrer, som ID-udstederen fastsætter og opkræver af de økonomiske aktører, kan udelukkende vedrøre generering og udstedelse af entydige identitetsmærker. Gebyrerne skal være ikke-diskriminerende og stå i et rimeligt forhold til antallet af entydige identitetsmærker, der genereres og udstedes til økonomiske aktører, under hensyntagen til leveringsmåden.

Artikel 4

ID-udstedere med kompetence til generering og udstedelse af entydige identitetsmærker

1.   For tobaksvarer, der fremstilles i Unionen, er den kompetente ID-udsteder den enhed, der er udpeget for den medlemsstat, hvor de pågældende produkter fremstilles.

Uanset første afsnit er den kompetente ID-udsteder den enhed, der er udpeget for den medlemsstat, på hvis marked de pågældende produkter markedsføres, hvis dette er et krav i den pågældende medlemsstat.

2.   For tobaksvarer, der importeres til Unionen, er den kompetente ID-udsteder den enhed, der er udpeget for den medlemsstat, på hvis marked de pågældende produkter markedsføres.

3.   For tobaksvarer, der anbringes i samlet emballage i Unionen, er den kompetente ID-udsteder den enhed, der er udpeget for den medlemsstat, hvor de pågældende produkter anbringes i samlet emballage.

4.   For tobaksvarer bestemt til eksport er den kompetente ID-udsteder den enhed, der er udpeget for den medlemsstat, hvor de pågældende produkter fremstilles.

5.   I tilfælde af den kompetente ID-udsteders midlertidige fravær kan Kommissionen give økonomiske aktører tilladelse til at benytte en anden ID-udsteder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 3.

Artikel 5

Entydige identitetsmærkers gyldighed og deaktivering

1.   Entydige identitetsmærker genereret af ID-udstedere kan anvendes til at mærke enkeltpakninger eller samlet emballage, jf. stk. 6 og 10, i en periode på højst seks måneder, efter at den økonomiske aktør har modtaget de entydige identitetsmærker. Efter udløbet af denne periode er de entydige identitetsmærker ugyldige, og økonomiske aktører skal sørge for, at de ikke anvendes til at mærke enkeltpakninger eller samlet emballage.

2.   Datalagringssystemet skal sikre, at entydige identitetsmærker, der ikke er blevet anvendt inden for den i stk. 1 omhandlede frist på seks måneder, automatisk deaktiveres.

3.   Fabrikanter og importører kan når som helst få deaktiveret entydige identitetsmærker ved fremsendelse af en deaktiveringsanmodning til det relevante primære datalager. Andre økonomiske aktører kan få deaktiveret de entydige identitetsmærker ved fremsendelse af en deaktiveringsanmodning via routeren. Deaktiveringsanmodningen indgives elektronisk, i overensstemmelse med artikel 36, og skal indeholde de i bilag II, kapitel II, afsnit 2, punkt 2.3, nævnte oplysninger i det sammesteds angivne format. Deaktiveringen må ikke påvirke integriteten af de allerede lagrede oplysninger vedrørende det entydige identitetsmærke.

AFDELING 2

Entydige identitetsmærker til enkeltpakninger

Artikel 6

Mærkning ved hjælp af UI'er til enkeltpakninger

1.   Fabrikanter og importører skal mærke hver enkeltpakning, der fremstilles i eller importeres til Unionen, med et entydigt identitetsmærke (i det følgende benævnt »UI til enkeltpakninger«), der opfylder kravene i artikel 8.

2.   For så vidt angår tobaksvarer fremstillet uden for Unionen skal UI'en til enkeltpakninger påføres, inden tobaksvaren importeres til Unionen.

Artikel 7

Kontrol af UI'er til enkeltpakninger

1.   Fabrikanter og importører skal sørge for, at det, umiddelbart efter påføring af UI'er til enkeltpakninger, kontrolleres, at de pågældende UI'er til enkeltpakninger er korrekt påført og læsbare.

2.   Den i stk. 1 omhandlede procedure skal beskyttes med en anordning, der sikrer mod manipulation, og som leveres og monteres af en uafhængig tredjepart, som skal forelægge de relevante medlemsstater og Kommissionen en erklæring om, at den monterede anordning opfylder kravene i denne forordning.

3.   Bekræfter den i stk. 1 omhandlede procedure ikke, at UI'en til enkeltpakninger er korrekt påført og fuldt læsbar, skal fabrikanter og importører påføre UI'en til enkeltpakninger på ny.

4.   Fabrikanter og importører skal sikre, at de oplysninger, som registreres med anordningerne, der sikrer mod manipulation, forbliver tilgængelige i ni måneder fra registreringstidspunktet.

5.   Fabrikanter og importører skal, efter anmodning fra medlemsstater, give fuld adgang til den kontrolprocesregistrering, der er foretaget med anordningen, der sikrer mod manipulation.

6.   Uanset stk. 2, 4 og 5 gælder forpligtelsen til at montere en anordning, der sikrer mod manipulation:

a)

indtil den 20. maj 2020 ikke for produktionsprocesser gennemført af økonomiske aktører eller i givet fald den koncern, de tilhører, med hvilke der i kalenderåret 2019 håndteredes under 120 millioner UI'er til enkeltpakninger på EU-plan

b)

indtil den 20. maj 2021 ikke for produktionsprocesser gennemført af økonomiske aktører, der falder ind under definitionen af små og mellemstore virksomheder i Kommissionens henstilling 2003/361/EF (6)

c)

fuldt ud manuelle produktionsprocesser.

Artikel 8

Strukturen i UI'er til enkeltpakninger

1.   Hver enkeltpakning med tobaksvarer skal mærkes med en UI til enkeltpakninger. Denne skal bestå af en sekvens af alfanumeriske tegn, der er så kort som muligt og højst er på 50 tegn. Sekvensen skal være unik for en given enkeltpakning og skal bestå af følgende dataelementer:

a)

på den første plads de alfanumeriske tegn, der udgør ID-udstederens identitetskode tildelt i henhold til artikel 3, stk. 4

b)

en alfanumerisk sekvens, for hvilken sandsynligheden for, at den gættes, er ubetydelig og under alle omstændigheder lavere end én ud af ti tusind (»serienummer«)

c)

en kode (»produktkode«), der gør det muligt at bestemme følgende:

i)

fremstillingsstedet

ii)

produktionsanlægget, jf. artikel 16

iii)

den maskine, der er anvendt til fremstilling af tobaksvarerne, jf. artikel 18

iv)

produktbeskrivelsen

v)

det påtænkte detailsalgsmarked

vi)

den påtænkte forsendelsesrute

vii)

i givet fald importøren, der har ført varen ind i Unionen

d)

på den sidste plads tidsstemplet i form af en numerisk sekvens på otte tegn, i formatet ÅÅMMDDtt, som angiver fremstillingsdatoen og -klokkeslættet.

2.   ID-udstedere er ansvarlige for at generere en kode bestående af de i stk. 1, litra a), b) og c), nævnte elementer.

3.   Fabrikanten eller importøren skal tilføje det i stk. 1, litra d), omhandlede tidsstempel i den kode, der genereres af ID-udstederen i henhold til stk. 2.

4.   UI'er til enkeltpakninger må ikke indeholde andre dataelementer end dem, der er nævnt i stk. 1.

ID-udstedere, der benytter sig af kryptering eller komprimering til generering af UI'er til enkeltpakninger, skal oplyse medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen om, hvilke algoritmer der er anvendt til krypteringen/komprimeringen. UI'er til enkeltpakninger må ikke genanvendes.

Artikel 9

Ansøgning om og udstedelse af UI'er til enkeltpakninger

1.   Fabrikanter og importører skal sende en ansøgning til den kompetente ID-udsteder om UI'er til enkeltpakninger, jf. artikel 8. Ansøgningen indgives elektronisk i overensstemmelse med artikel 36.

2.   Fabrikanter og importører skal, når de indgiver en sådan ansøgning, fremlægge de i bilag II, kapitel II, afsnit 2, punkt 2.1, nævnte oplysninger i det sammesteds angivne format.

3.   ID-udstederen skal senest to arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningen foretage sig følgende i den her angivne rækkefølge:

a)

generere koderne som omhandlet i artikel 8, stk. 2

b)

via routeren sende koderne samt de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede oplysninger til den ansøgende fabrikants eller importørs primære datalager som etableret i henhold til artikel 26 og

c)

sende koderne til den ansøgende fabrikant eller importør i elektronisk form.

4.   En medlemsstat kan dog pålægge ID-udstedere at tilbyde fysisk levering af UI'er til enkeltpakninger som et alternativ til elektronisk levering. I tilfælde, hvor fysisk levering af UI'er til enkeltpakninger tilbydes, skal fabrikanter og importører angive, hvorvidt der ønskes fysisk levering. I sådanne tilfælde skal ID-udstederen senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningen foretage sig følgende i den her angivne rækkefølge:

a)

generere koderne som omhandlet i artikel 8, stk. 2

b)

via routeren sende koderne samt de i stk. 2 omhandlede oplysninger til den ansøgende fabrikants eller importørs primære datalager som etableret i henhold til artikel 26

c)

levere koderne til den ansøgende fabrikant eller importør i form af optiske stregkoder, som er i overensstemmelse med artikel 21, på fysiske medier, såsom klistermærker.

5.   Fabrikanter og importører kan inden for en frist på én arbejdsdag annullere en ansøgning, der er sendt i henhold til stk. 1, ved hjælp af en tilbagekaldelsesmeddelelse som nærmere fastlagt i bilag II, kapitel II, afsnit 5, punkt 5.

AFDELING 3

Entydige identitetsmærker til samlet emballage

Artikel 10

Mærkning ved hjælp af UI'er til samlet emballage

1.   Økonomiske aktører, der vælger at opfylde registreringsforpligtelserne i artikel 15, stk. 5, i direktiv 2014/40/EU ved hjælp af registrering af samlet emballage, skal mærke samlet emballage indeholdende tobaksvarer med et entydigt identitetsmærke (i det følgende benævnt »UI til samlet emballage«).

2.   UI'er til samlet emballage genereres og udstedes på grundlag af en ansøgning til den kompetente ID-udsteder eller direkte af den økonomiske aktør.

3.   Genereres UI'en til samlet emballage på grundlag af en ansøgning til den kompetente ID-udsteder, skal den være i overensstemmelse med den i artikel 11, stk. 1, fastlagte struktur.

4.   Genereres UI'en til samlet emballage direkte af den økonomiske aktør, skal den bestå af en individuel enhedskode genereret i overensstemmelse med ISO/IEC 15459-1:2014 eller ISO/IEC 15459-4:2014 eller seneste tilsvarende standarder.

Artikel 11

Strukturen af UI'er til samlet emballage genereret af ID-udstedere

1.   For UI'er til samlet emballage genereret på grundlag af en ansøgning til den kompetente ID-udsteder skal UI'en til samlet emballage i sin struktur bestå af en sekvens på højst 100 alfanumeriske tegn, som er unik for en given samlet emballage og består af følgende dataelementer:

a)

på den første plads de alfanumeriske tegn, der udgør ID-udstederens identitetskode tildelt i henhold til artikel 3, stk. 4

b)

en alfanumerisk sekvens, for hvilken sandsynligheden for, at den gættes, er ubetydelig og under alle omstændigheder lavere end én ud af ti tusind (»serienummer«)

c)

identifikationskoden for det anlæg (jf. artikel 16), hvor samleprocessen fandt sted

d)

på den sidste plads tidsstemplet i form af en numerisk sekvens på otte tegn, i formatet ÅÅMMDDtt, som angiver samledatoen og -klokkeslættet.

2.   ID-udstedere er ansvarlige for at generere en kode bestående af de i stk. 1, litra a), b) og c), nævnte elementer.

3.   De økonomiske aktører skal tilføje det i stk. 1, litra d), omhandlede tidsstempel i den kode, der genereres af ID-udstederen i henhold til stk. 2.

4.   Den økonomiske aktør kan fuldstændiggøre UI'en til samlet emballage med supplerende oplysninger, forudsat at den maksimale tegngrænse som fastsat i stk. 1 ikke overskrides. Sådanne oplysninger må kun optræde efter de i stk. 1 nævnte data.

Artikel 12

Link mellem UI-niveauer

1.   UI'en til samlet emballage skal gøre det muligt at identificere listen over samtlige entydige identitetsmærker i den samlede emballage ved hjælp af et elektronisk tilgængeligt link til datalagringssystemet.

2.   Med henblik på etablering af det i stk. 1 omhandlede link skal fabrikanter og importører sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 2, punkt 3.2, nævnte oplysninger til deres primære datalager i det sammesteds angivne format.

3.   Med henblik på etablering af det i stk. 1 omhandlede link skal økonomiske aktører, bortset fra fabrikanter og importører, via routeren sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 2, punkt 3.2, nævnte oplysninger til det sekundære datalager i det sammesteds angivne format.

Artikel 13

Ansøgning om og udstedelse af UI'er til samlet emballage genereret af ID-udstedere

1.   Økonomiske aktører, der ansøger om UI'er til samlet emballage på grundlag af en ansøgning til den kompetente ID-udsteder, skal indgive sådanne ansøgninger elektronisk, i overensstemmelse med artikel 36.

2.   Økonomiske aktører, der indgiver sådanne ansøgninger, skal fremlægge de i bilag II, kapitel II, afsnit 2, punkt 2.2, nævnte oplysninger i det sammesteds angivne format.

3.   For fabrikanter og importører skal ID-udstederen senest to arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningen foretage sig følgende i den her angivne rækkefølge:

a)

generere koden som omhandlet i artikel 11, stk. 2

b)

via routeren sende koderne samt de i stk. 2 omhandlede oplysninger til den ansøgende fabrikants eller importørs primære datalager som etableret i henhold til artikel 26 og

c)

sende koderne til den ansøgende fabrikant eller importør i elektronisk form.

4.   For andre økonomiske aktører end fabrikanter og importører skal ID-udstederen senest to arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningen foretage sig følgende i den her angivne rækkefølge:

a)

generere koden som omhandlet i artikel 11, stk. 2

b)

via routeren sende koderne samt de i stk. 2 omhandlede oplysninger til det sekundære datalager som etableret i henhold til artikel 26 og

c)

sende koderne til de ansøgende økonomiske aktører i elektronisk form.

5.   De økonomiske aktører kan inden for en frist på én arbejdsdag annullere en ansøgning, der er sendt i henhold til stk. 1, ved hjælp af en tilbagekaldelsesmeddelelse som nærmere fastlagt i bilag II, kapitel II, afsnit 5, punkt 5, i det sammesteds angivne format.

6.   UI'er til samlet emballage udstedt af kompetente ID-udstedere må ikke genanvendes.

KAPITEL III

IDENTIFIKATIONSKODER TIL ØKONOMISKE AKTØRER, ANLÆG OG MASKINER

Artikel 14

Ansøgning om identifikationskoder til økonomiske aktører

1.   Økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder skal ansøge om en identifikationskode til økonomiske aktører fra den kompetente ID-udsteder i hver af de medlemsstater, hvor de driver mindst ét anlæg. Importører skal ansøge om en identifikationskode fra den kompetente ID-udsteder i hver af de medlemsstater, på hvis marked de markedsfører deres produkter.

2.   Økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder, der indgiver en ansøgning i henhold til stk. 1, skal fremlægge de i bilag II, kapitel II, afsnit 1, punkt 1.1, nævnte oplysninger i det sammesteds angivne format.

3.   For operatører af første detailsalgssteder kan forpligtelsen til at ansøge om en identifikationskode til økonomiske aktører også opfyldes af enhver anden registreret økonomisk aktør. En sådan registrering foretaget af tredjeparten er betinget af samtykke fra operatøren af det første detailsalgssted. Tredjeparten skal give operatøren af det første detailsalgssted fuldstændige oplysninger om registreringen, herunder den tildelte identifikationskode til økonomiske aktører.

4.   Økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder skal underrette ID-udstederen om enhver anden identifikationskode til økonomiske aktører, som de måtte være blevet tildelt af andre ID-udstedere. Foreligger de pågældende oplysninger ikke på tidspunktet for registreringen, skal økonomiske aktører fremlægge disse oplysninger senest to arbejdsdage efter at have modtaget de identifikationskoder til økonomiske aktører, der er tildelt af en anden ID udsteder.

5.   En økonomisk aktør skal uden ophold og i de i bilag II, kapitel II, afsnit 1, punkt 1.2 og 1.3, angivne formater underrette ID-udstederen om enhver ændring af de oplysninger, der er givet i den oprindelige ansøgningsformular, og om enhver indstilling af aktørens aktiviteter.

Artikel 15

Udstedelse og registrering af økonomiske aktørers identifikationskoder

1.   Efter at have modtaget en ansøgning i henhold til artikel 14 genererer ID-udstederen en identifikationskode til økonomiske aktører, som består af følgende dataelementer placeret i den her angivne rækkefølge:

a)

på den første plads de alfanumeriske tegn, der udgør ID-udstederens identitetskode tildelt i henhold til artikel 3, stk. 4 og

b)

på den anden plads en alfanumerisk sekvens, der er unik i den gruppe af koder, der er genereret af ID-udstederen.

2.   ID-udstederen sender koden til den ansøgende aktør inden for to arbejdsdage.

3.   Alle oplysninger, der meddeles til ID-udstederen i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2, og de relevante identifikationskoder skal indgå som en del af et register, som skal oprettes, føres og ajourføres af den kompetente ID-udsteder.

4.   I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstater, i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, pålægge ID-udstederen at deaktivere en økonomisk aktørs identifikationskode. I sådanne tilfælde underretter medlemsstaten den økonomiske aktør eller operatøren af et første detailsalgssted om deaktiveringen og begrunder samtidig denne. Deaktivering af en økonomisk aktørs identifikationskode medfører automatisk deaktivering af dermed relaterede anlægs- og maskinidentifikationskoder.

5.   Økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder skal udveksle oplysninger om deres respektive identifikationskoder til økonomiske aktører med henblik på at gøre det muligt for økonomiske aktører at registrere og overføre transaktionsoplysningerne, jf. artikel 33.

Artikel 16

Ansøgning om identifikationskoder til anlæg

1.   Alle anlæg fra fremstillingstrinnet til det første detailsalgssted identificeres med en kode (i det følgende benævnt »anlægsidentifikationskode«), som genereres af den kompetente ID-udsteder i det område, hvor anlægget er beliggende.

2.   Økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder skal ansøge om en anlægsidentifikationskode, idet de skal forelægge ID-udstederen de i bilag II, kapitel II, afsnit 1, punkt 1.4, nævnte oplysninger i det sammesteds angivne format.

3.   For så vidt angår første detailsalgssteder påhviler forpligtelsen til at ansøge om en anlægsidentifikationskode operatøren af det første detailsalgssted. Denne forpligtelse kan også opfyldes af enhver anden registreret økonomisk aktør, som kan handle på vegne af operatøren af det første detailsalgssted. Registrering foretaget af tredjeparten er betinget af samtykke fra operatøren af det første detailsalgssted. Tredjeparten skal give operatøren af det første detailsalgssted fuldstændige oplysninger om registreringen, herunder den tildelte anlægsidentifikationskode.

4.   Forpligtelsen til at ansøge om en anlægsidentifikationskode for produktionsanlæg beliggende uden for Unionen påhviler den i Unionen etablerede importør. Importøren skal sende ansøgningen til en hvilken som helst ID-udsteder, der er udpeget af en medlemsstat, på hvis marked den pågældende markedsfører sine produkter. Registrering foretaget af importøren er betinget af samtykke fra den enhed, der er ansvarlig for tredjelandsproduktionsanlægget. Importøren skal give den økonomiske aktør, der er ansvarlig for tredjelandsproduktionsanlægget, fuldstændige oplysninger om registreringen, herunder den tildelte anlægsidentifikationskode.

5.   En økonomisk aktør skal uden ophold og i de i bilag II, kapitel II, afsnit 1, punkt 1.5 og 1.6, angivne formater underrette ID-udstederen om enhver ændring af de oplysninger, der er givet i den oprindelige ansøgningsformular, og om enhver lukning af aktørens anlæg.

Artikel 17

Udstedelse og registrering af anlægsidentifikationskoder

1.   Efter at have modtaget en ansøgning i henhold til artikel 16 genererer ID-udstederen en anlægsidentifikationskode, som består af følgende dataelementer placeret i den her angivne rækkefølge:

a)

på den første plads de alfanumeriske tegn, der udgør ID-udstederens identitetskode tildelt i henhold til artikel 3, stk. 4 og

b)

på den anden plads en alfanumerisk sekvens, der er unik i den gruppe af koder, der er genereret af ID-udstederen.

2.   ID-udstederen sender senest to arbejdsdage efter at have modtaget ansøgningen koden til den ansøgende aktør.

3.   Alle oplysninger, der meddeles til ID-udstederen i overensstemmelse med artikel 16, stk. 2, og de relevante identifikationskoder skal indgå som en del af et register, som skal oprettes, føres og ajourføres af den kompetente ID-udsteder.

4.   I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstater pålægge ID-udstederen at deaktivere en anlægsidentifikationskode. I sådanne tilfælde underretter medlemsstaten den økonomiske aktør eller operatøren af et første detailsalgssted om deaktiveringen og begrunder samtidig denne. Deaktivering af en anlægsidentifikationskode medfører automatisk deaktivering af dermed relaterede maskinidentifikationskoder.

5.   Økonomiske aktører og operatører af første detailsalgssteder skal udveksle oplysninger om deres respektive identifikationskoder til økonomiske aktører med henblik på at gøre det muligt for økonomiske aktører at registrere og overføre oplysningerne om flytning af produkter, jf. artikel 32.

Artikel 18

Ansøgning om identifikationskoder til maskiner

1.   Hver maskine skal være identificeret med en kode (i det følgende benævnt »maskinidentifikationskode«) genereret af den kompetente ID-udsteder i det område, hvor maskinen er placeret.

2.   Fabrikanter og importører skal ansøge om en maskinidentifikationskode, idet de skal forelægge ID-udstederen de i bilag II, kapitel II, afsnit 1, punkt 1.7, nævnte oplysninger i det sammesteds angivne format.

3.   Forpligtelsen til at ansøge om en maskinidentifikationskode for maskiner i produktionsanlæg beliggende uden for Unionen påhviler den i Unionen etablerede importør. Importøren skal sende ansøgningen til en hvilken som helst ID-udsteder, der er udpeget af en medlemsstat, på hvis marked den pågældende markedsfører sine produkter. Registrering foretaget af importøren er betinget af samtykke fra den enhed, der er ansvarlig for tredjelandsproduktionsanlægget. Importøren skal give den økonomiske aktør, der er ansvarlig for tredjelandsproduktionsanlægget, fuldstændige oplysninger om registreringen, herunder den tildelte maskinidentifikationskode.

4.   En fabrikant eller en importør skal uden ophold og i de i bilag II, kapitel II, afsnit 1, punkt 1.8 og 1.9, angivne formater underrette ID-udstederen om enhver ændring af de oplysninger, der er givet i den oprindelige ansøgningsformular, og om enhver nedlukning af registrerede maskiner.

Artikel 19

Udstedelse og registrering af maskinidentifikationskoder

1.   Efter at have modtaget en ansøgning i henhold til artikel 18 genererer ID-udstederen en maskinidentifikationskode, som består af følgende dataelementer placeret i den her angivne rækkefølge:

a)

på den første plads de alfanumeriske tegn, der udgør ID-udstederens identitetskode tildelt i henhold til artikel 3, stk. 4 og

b)

på den anden plads en alfanumerisk sekvens, der er unik i den gruppe af koder, der er genereret af ID-udstederen.

2.   ID-udstederen sender koden til den ansøgende aktør inden for to arbejdsdage.

3.   Alle oplysninger, der meddeles til ID-udstederen i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, og de relevante identifikationskoder skal indgå som en del af et register, som skal oprettes, føres og ajourføres af den relevante ID-udsteder.

4.   I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstater pålægge ID-udstederen at deaktivere en maskinidentifikationskode. I sådanne tilfælde underretter medlemsstaten fabrikanterne og importørerne om deaktiveringen og begrunder samtidig denne.

Artikel 20

Overførsel af offline flade filer og registre

1.   ID-udstedere skal oprette offline flade filer samt registre vedrørende de i artikel 14, stk. 2, artikel 16, stk. 2, og artikel 18, stk. 2, omhandlede oplysninger sammen med forklarende bemærkninger om opbygningen heraf.

2.   Offline flade filer må højst være på to gigabyte pr. ID-udsteder. Hver linje i den flade fil skal indeholde én registrering med felter adskilt af separatorer såsom kommaer eller tabulatorer.

3.   ID-udstedere skal sikre, at en ajourført kopi af alle offline flade filer, registre og dertil hørende forklarende bemærkninger sendes til det sekundære datalager i elektronisk form via routeren.

4.   Medlemsstaterne kan tilpasse størrelsesgrænsen for offline flade filer som omhandlet i stk. 2 under hensyntagen til både den gennemsnitlige størrelse af den tilgængelige hukommelse, som er monteret på de kontrolanordninger, der anvendes til offline kontrol af entydige identitetsmærker, og det samlede antal ID-udstedere.

KAPITEL IV

DATABÆRERE

Artikel 21

Databærere til entydige identitetsmærker

1.   UI'er til enkeltpakninger kodes ved hjælp af mindst én af følgende typer databærere:

a)

en optisk læsbar datamatrix med en fejlfinding og -korrektion, der svarer til eller er højere end den, der opnås med Data Matrix ECC200. Stregkoder, der er i overensstemmelse med ISO/IEC 16022:2006, anses for at opfylde kravene i dette litra

b)

en optisk læsbar QR-kode med en korrektionskapacitet på ca. 30 %. Stregkoder, der er i overensstemmelse med ISO/IEC 18004:2015, med korrektionsniveau H, anses for at opfylde kravene i dette litra

c)

en optisk læsbar DotCode med en fejlfinding og -korrektion, der svarer til eller er højere end den, der opnås med Reed-Solomon-fejlkorrektionsalgoritmen, idet antallet af kontroltegn (NC) skal være tre plus antallet af datategn (ND) divideret med to (NC = 3 + ND/2). Stregkoder, der er i overensstemmelse med ISS DotCode Symbology Specification, offentliggjort af Association for Automatic Identification and Mobility (AIM) (rev. 3.0, august 2014), anses for at opfylde kravene i dette litra.

2.   Ved elektronisk levering af UI'er til enkeltpakninger er fabrikanterne og importørerne ansvarlige for at kode UI'er til enkeltpakninger i overensstemmelse med stk. 1.

3.   Ved fysisk levering af UI'er til enkeltpakninger er ID-udstederne ansvarlige for at kode de i henhold til artikel 8, stk. 2, genererede koder i overensstemmelse med stk. 1.

4.   Uanset stk. 1 kan fabrikanter og importører tilføje tidsstemplet adskilt fra databæreren i formatet ÅÅMMDDtt som en menneskeligt læsbar kode.

5.   UI'er til samlet emballage kodes af de økonomiske aktører ved hjælp af mindst én af følgende typer databærere:

a)

en optisk læsbar datamatrix med en fejlfinding og -korrektion, der svarer til eller er højere end den, der opnås med Data Matrix ECC200. Stregkoder, der er i overensstemmelse med ISO/IEC 16022:2006, anses for at opfylde kravene i dette litra

b)

en optisk læsbar QR-kode med en korrektionskapacitet på ca. 30 %. Stregkoder, der er i overensstemmelse med ISO/IEC 18004:2015, med korrektionsniveau H, anses for at opfylde kravene i dette litra

c)

en optisk læsbar Code 128 med en fejlfinding svarende til eller højere end den, der opnås med algoritmen, der er baseret på tegnparitet for lige/ulige tal — linje/mellemrum og kontroltegn. Stregkoder, der er i overensstemmelse med ISO/IEC 15417:2007, anses for at opfylde kravene i dette litra.

6.   De økonomiske aktører kan, med henblik på at skelne de i stk. 1 og 5 omhandlede databærere fra enhver anden databærer på enkeltpakninger eller samlet emballage, tilføje mærket »TTT« ved siden af førstnævnte databærere.

Artikel 22

Kvaliteten af de optiske databærere

1.   De økonomiske aktører skal sikre en høj læsbarhed for de optiske databærere. Kravene i denne artikel anses for at være opfyldt, hvis kvaliteten af de optiske databærere — i overensstemmelse med ISO/IEC 15415:2011 for todimensionelle databærere og i overensstemmelse med ISO/IEC 15416:2016 for lineære symboler — er bedømt til mindst 3,5.

2.   De økonomiske aktører skal sikre, at de optiske databærere forbliver læsbare i mindst fem år, efter at de er frembragt.

Artikel 23

Menneskeligt læsbar kode

1.   De økonomiske aktører skal sikre, at enhver databærer indeholder en menneskeligt læsbar kode, der giver elektronisk adgang til de oplysninger vedrørende de entydige identitetsmærker, der er lagret i datalagringssystemet.

2.   Hvis emballagens størrelse gør det muligt, skal den menneskeligt læsbare kode placeres lige ved siden af den optiske databærer med det entydige identitetsmærke.

KAPITEL V

DATALAGRINGSSYSTEMET

Artikel 24

Datalagringssystemets komponenter

1.   Datalagringssystemet skal bestå af følgende delsystemer:

a)

datalagre, som etableres med henblik på lagring af data vedrørende tobaksvarer fra individuelle fabrikanter og importører (i det følgende benævnt »primære datalagre«)

b)

et datalager, der indeholder en kopi af alle data, der lagres i det primære datalagringssystem (i det følgende benævnt »sekundært datalager«)

c)

en routingtjeneste (i det følgende benævnt »router«), der oprettes og drives af leverandøren af det sekundære datalagringssystem.

2.   De i stk. 1 omhandlede delsystemer skal være fuldt ud interoperable med hinanden, uanset hvilken leverandør der benyttes.

Artikel 25

Datalagringssystemets generelle karakteristika

1.   Datalagringssystemet skal opfylde følgende betingelser:

a)

Det skal muliggøre funktionel integration af datalagringssystemet i sporbarhedssystemet samt ubrudt elektronisk dataudveksling mellem datalagringssystemet og andre relevante komponenter af sporbarhedssystemet.

b)

Det skal, for såvel enkeltpakninger som samlet emballage, muliggøre elektronisk identifikation og autentificering af tobaksvarer i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

c)

Det skal muliggøre automatisk deaktivering af entydige identitetsmærker i overensstemmelse med reglerne i artikel 5.

d)

Det skal sikre elektronisk modtagelse og lagring af oplysninger, som økonomiske aktører og ID-udstedere registrerer og sender til datalagringssystemet, i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

e)

Det skal sikre, at data lagres i mindst fem år fra det tidspunkt, hvor de pågældende data uploades til datalagringssystemet.

f)

Det skal give mulighed for, at økonomiske aktører, og efter anmodning også medlemsstaterne og Kommissionen, automatisk modtager statusmeddelelser, f.eks. i tilfælde af vellykket udførelse, fejl eller ændringer i forbindelse med rapportering, i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

g)

Det skal give mulighed for automatisk validering af meddelelser modtaget fra økonomiske aktører, herunder afvisning af ukorrekte eller ufuldstændige meddelelser, navnlig rapportering vedrørende ikke-registrerede eller kopierede entydige identitetsmærker, således at oplysningerne om enhver afvist meddelelse lagres i datalagringssystemet.

h)

Det skal sikre udveksling af beskeder mellem alle systemets komponenter, som skal ske omgående, i overensstemmelse med kravene i denne forordning, især hvad angår den samlede svartid i datalagringssystemet for bekræftelsesmeddelelser, som, uden hensyntagen til hastigheden af slutbrugerens internetforbindelse, højst må være på 60 sekunder.

i)

Det skal sikre, at der til stadighed er adgang til alle komponenter og tjenester, med en månedlig oppetid på mindst 99,5 % og med tilstrækkelige backupsystemer på plads.

j)

Det skal beskyttes med sikkerhedsprocedurer og -systemer, som sikrer, at kun personer, der er bemyndiget til det i henhold til denne forordning, kan tilgå datalagrene og downloade de data, der lagres deri.

k)

Det skal være tilgængeligt for medlemsstaternes kompetente myndigheder og Kommissionen. De af medlemsstaterne udpegede nationale administratorer og Kommissionens tjenestegrene tildeles adgangsrettigheder, som gør det muligt for dem, via en grafisk brugerstyringsgrænseflade, at give, forvalte og inddrage adgangsrettigheder til datalagre samt dermed forbundne aktiviteter i henhold til dette kapitel. Den grafiske brugerstyringsgrænseflade skal være forenelig med forordning (EU) nr. 910/2014, navnlig de relevante genanvendelige løsninger, der tilvejebringes som byggeblokke i henhold til telekommunikationsdelen af Connecting Europe-faciliteten. Nationale administratorer udpeget af medlemsstaterne kan videredelegere adgangsrettigheder til andre brugere under deres ansvar.

l)

Det skal gøre det muligt for medlemsstaterne og Kommissionen at downloade fuldstændige og udvalgte datasæt lagret i et datalager.

m)

Det skal omfatte en fuldstændig fortegnelse (et »auditspor«) over alle handlinger i tilknytning til de lagrede data, med oplysninger om, hvilke brugere der har forestået disse handlinger, og om, hvilke handlinger der var tale om, herunder brugeradgangshistorik. Auditsporet skal etableres, når dataene uploades første gang, og skal, med forbehold af eventuelle yderligere nationale krav, opretholdes i mindst fem år.

2.   Data lagret i datalagringssystemet må kun anvendes til de i direktiv 2014/40/EU og i denne forordning angivne formål.

Artikel 26

Primære datalagre

1.   Hver enkelt fabrikant og importør skal sørge for etablering af et primært datalager. I dette øjemed skal hver enkelt fabrikant og importør indgå aftale med en uafhængig tredjepartsleverandør i overensstemmelse med de kontraktlige krav i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/573 (7). Den uafhængige tredjepart vælges i overensstemmelse med procedurereglerne i bilag I, del A.

2.   Der må i hvert primært datalager udelukkende hostes oplysninger vedrørende tobaksvarer fra den fabrikant eller importør, der indgik en aftale om datalageret.

3.   Når som helst det primære datalager modtager data på grundlag af en rapportering eller af en hvilken som helst anden retmæssig grund, videresendes disse omgående til det sekundære datalager.

4.   Det primære datager skal videresende alle de modtagne data til det sekundære datalager i det dataformat og i overensstemmelse med de dataudvekslingsspecifikationer, der defineres af det sekundære datalager.

5.   Primære datalagre skal lagre dataene i overensstemmelse med den fælles dataordbog, som stilles til rådighed af det sekundære datalager.

6.   Medlemsstaterne, Kommissionen og eksterne revisorer godkendt af Kommissionen kan foretage basale søgningsforespørgsler vedrørende alle data, der er lagret i et primært datalager.

Artikel 27

Sekundært datalager

1.   Der etableres et fælles sekundært datalager indeholdende en kopi af alle data, der lagres i de primære datalagre. Operatøren af det sekundære datalager udpeges blandt leverandørerne af primære datalagre efter proceduren i bilag I, del B.

2.   Det sekundære datalager skal sørge for grafiske og ikke-grafiske brugergrænseflader, der gør det muligt for medlemsstaterne og Kommissionen at tilgå og søge i de data, der lagres i datalagringssystemet, ved hjælp af alle almindeligt tilgængelige databasesøgefunktioner, navnlig ved følgende handlinger på afstand:

a)

hentning af oplysninger om et eller flere entydige identitetsmærker, herunder sammenligning og krydstjek af flere forskellige entydige identitetsmærker og de dertil hørende oplysninger, navnlig om, hvor i forsyningskæden de befinder sig

b)

oprettelse af lister og statistikker, f.eks. over produktlagre og indgående/udgående produktmængder, i tilknytning til et eller flere rapporteringsoplysningselementer opført som datafelter i bilag II

c)

identifikation af alle tobaksvarer, som en økonomisk aktør har meddelt til systemet, herunder produkter, der er rapporteret tilbagekaldt, trukket tilbage, stjålet, forsvundet eller bestemt til destruktion.

3.   De i stk. 2 omhandlede brugergrænseflader skal gøre det muligt for den enkelte medlemsstat og Kommissionen at definere individuelle regler for:

a)

automatiske beskeder baseret på undtagelser og specifikke rapporteringsbegivenheder såsom bratte udsving eller uregelmæssigheder i handelen, forsøg på at indføre kopier af entydige identitetsmærker i systemet, deaktivering af identitetsmærker som omhandlet i artikel 15, stk. 4, artikel 17, stk. 4, og artikel 19, stk. 4, eller en økonomisk aktørs anmeldelse af en vare som stjålet eller forsvundet

b)

modtagelse af periodiske rapporter baseret på en hvilken som helst kombination af elementerne i de rapporteringsoplysninger, der er opført som datafelter i bilag II.

4.   Automatiske beskeder og periodiske rapporterer som omhandlet i stk. 3 sendes til de af medlemsstaterne og Kommissionen angivne modtageradresser, såsom individuelle e-mailadresser og/eller internetprotokoladresser (IP-adresser) tilhørende eksterne systemer, der anvendes og forvaltes af nationale myndigheder eller af Kommissionen.

5.   De i stk. 2 omhandlede brugergrænseflader skal gøre det muligt for medlemsstaterne og Kommissionen at oprette fjernforbindelse til de data, der er lagret i datalagringssystemet, med analytisk software efter eget valg.

6.   De i stk. 2 omhandlede brugergrænseflader skal være på et af Unionens officielle sprog.

7.   Datalagerets samlede svartid i forbindelse med en hvilken som helst forespørgsel eller udløst besked (alert trigger) må, uden hensyntagen til hastigheden af slutbrugerens internetforbindelse, højst være på 5 sekunder for data lagret i under 2 år og højst 10 sekunder for data lagret i 2 år eller derover, hvilket skal gælde for mindst 99 % af alle forespørgsler og automatiske beskeder som omhandlet i stk. 2 og 3.

8.   Der må, for mindst 99 % af alle dataoverførselsaktiviteter, højst gå 60 sekunder i alt, fra rapporteringsdata modtages, til de er tilgængelige, via de grafiske og ikke-grafiske grænseflader, i de primære og sekundære datalagre.

9.   Datalageret skal muliggøre modtagelse, lagring og tilrådighedsstillelse af offline flade filer med henblik på opdatering af de kontrolanordninger, medlemsstaterne anvender til offline afkodning af entydige identitetsmærker.

10.   Leverandøren af det sekundære datalager skal oprette og føre et register over de oplysninger, der overføres til lageret i overensstemmelse med artikel 20, stk. 3. Der skal føres en fortegnelse over de i registret lagrede oplysninger, så længe sporbarhedssystemet er i drift.

11.   Medlemsstaterne og Kommissionen bevarer retten til at indgå yderligere serviceleveranceaftaler med leverandøren af det sekundære datalager med henblik på at kontrahere med denne om levering af supplerende tjenester, der ikke er omfattet af denne forordning. Leverandøren af det sekundære datalager kan opkræve forholdsmæssigt afpassede gebyrer for at levere sådanne supplerende tjenester.

12.   De datalagringstjenester, der leveres til medlemsstaterne og Kommissionen i henhold til denne artikel, skal være forenelige med forordning (EU) nr. 910/2014 og skal navnlig give mulighed for brug af genanvendelige løsninger, der tilvejebringes som byggeblokke i henhold til telekommunikationsdelen af Connecting Europe-faciliteten.

Artikel 28

Koordineringsopgaver for leverandøren af det sekundære datalager

1.   Den leverandør, der driver det sekundære datalager, skal meddele leverandører, der driver primære datalagre, ID-udstedere og økonomiske aktører listen over de nødvendige specifikationer for dataudveksling med det sekundære datalager og routeren. Alle specifikationer skal være baseret på ikke-proprietære åbne standarder.

Den i første afsnit omhandlede liste meddeles senest to måneder efter den dato, hvor den leverandør, der driver det sekundære datalager, blev valgt.

2.   Den leverandør, der driver det sekundære datalager, skal på grundlag af de i bilag II nævnte oplysninger oprette en fælles dataordbog. Den fælles dataordbog skal henvise til labels på datafelter i et menneskeligt læsbart format. Den fælles dataordbog meddeles til de leverandører, der driver primære datalagre, senest to måneder efter den dato, hvor den leverandør, der driver det sekundære datalager, blev valgt.

3.   Den leverandør, der driver det sekundære datalager, skal, når som helst det er nødvendigt for at sikre en effektiv drift af datalagringssystemet i overensstemmelse med denne forordnings krav, opdatere den i stk. 1 omhandlede liste og den i stk. 2 omhandlede fælles dataordbog. Enhver sådan opdatering meddeles til de leverandører, der driver de primære datalagre, mindst to måneder inden opdateringen implementeres i systemet.

Artikel 29

Router

1.   Leverandøren af det sekundære datalager skal etablere og forvalte en router.

2.   Dataudvekslingen mellem routeren og de primære og sekundære datalagre skal ske i det dataformat og i overensstemmelse med de dataudvekslingsspecifikationer, der defineres af routeren.

3.   Dataudvekslingen mellem routeren og en ID-udsteder skal ske i det dataformat og i overensstemmelse med de dataudvekslingsspecifikationer, der defineres af routeren.

4.   Andre økonomiske aktører end fabrikanter og importører skal sende de oplysninger, der registreres i henhold til artikel 15 i direktiv 2014/40/EU og i henhold til denne forordning, til routeren, som skal overføre oplysningerne til det primære datalager, der drives for den fabrikant eller importør, hvis tobaksvarer det drejer sig om. En kopi af disse data overføres omgående til det sekundære datalagringssystem.

Artikel 30

Udgifter til datalagringssystemet

1.   Alle udgifter til det i artikel 24, stk. 1, omhandlede datalagringssystem, herunder udgifterne til dets oprettelse, drift og vedligeholdelse, afholdes af fabrikanter og importører af tobaksvarer. Disse udgifter skal være fair, rimelige og stå i et rimeligt forhold til:

a)

de leverede tjenester og

b)

mængden af UI'er til enkeltpakninger, der ansøges om i et givet tidsrum.

2.   De relevante omkostninger til etablering, drift og vedligeholdelse af det sekundære datalager og routeren overføres til fabrikanter og importører af tobaksvarer via de omkostninger, de pålægges af leverandørerne af de primære datalagre.

Artikel 31

Frist for oprettelse af datalagringssystemet

Datalagringssystemet skal være oprettet og klar til afprøvning senest den 20. marts 2019.

KAPITEL VI

REGISTRERING OG OVERFØRSEL

Artikel 32

Registrering og overførsel af oplysninger om flytning af produkter

1.   De økonomiske aktører skal, med henblik på at gøre det muligt at bestemme den faktiske forsendelsesrute for enkeltpakninger fremstillet i eller importeret til Unionen, registrere følgende begivenheder:

a)

påføring af UI'er til enkeltpakninger på sådanne pakninger

b)

påføring af UI'er til samlet emballage på sådan emballage

c)

afsendelse af tobaksvarer fra et anlæg

d)

tobaksvarers ankomst til et anlæg

e)

omladning.

2.   Fabrikanter og importører skal sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 3, punkt 3.1-3.5, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, til det primære datalager, som de har kontraheret. Alle andre økonomiske aktører skal sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 3, punkt 3.1-3.5, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, via routeren.

3.   For så vidt angår opsplitning af emballage mærket i henhold til artikel 10, stk. 4, hvor en økonomisk aktør påtænker at genanvende en UI til samlet emballage i forbindelse med fremtidige aktiviteter, skal fabrikanter og importører sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 3, punkt 3.6, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, til det primære datalager, som de har kontraheret. Alle andre økonomiske aktører skal sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 3, punkt 3.6, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, via routeren.

4.   For så vidt angår leverancer til flere forskellige første detailsalgssteder ved hjælp af en salgsvogn skal fabrikanter og importører sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 3, punkt 3.7, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, til det primære datalager, som de har kontraheret. Alle andre økonomiske aktører skal sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 3, punkt 3.7, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, via routeren.

5.   For så vidt angår afsendelse og omladning af enkeltpakninger eller samlet emballage med tobaksvarer med en samlet vægt på under 10 kg, som er bestemt for lande uden for Unionen, kan de medlemsstater, hvor afsenderanlægget er beliggende, tillade, at registreringsforpligtelsen i henhold til stk. 1, litra c)-e), opfyldes, ved at der gives adgang til oplysningerne i logistik- eller postoperatørens eget følge- og sporingssystem.

6.   De økonomiske aktører skal, hvis tobaksvarer ødelægges eller stjæles, efter at det entydige identitetsmærke er påført, straks sende en deaktiveringsanmodning i overensstemmelse med det i bilag II, kapitel II, afsnit 2, punkt 2.3, angivne omfang og format.

7.   Oplysningerne om begivenheden anses for at være blevet overført korrekt, når det primære datalager eller routeren positivt har bekræftet modtagelsen. Bekræftelsen skal inkludere en tilbagekaldelseskode, som den økonomiske aktør skal bruge, hvis det bliver nødvendigt at annullere den oprindelige meddelelse.

Artikel 33

Registrering og overførsel af transaktionsoplysninger

1.   De økonomiske aktører skal, med henblik på at gøre det muligt at bestemme de i artikel 15, stk. 2, litra j) og k), i direktiv 2014/40/EU omhandlede transaktionsoplysninger, registrere følgende begivenheder:

a)

udstedelse af ordrenummeret

b)

udstedelse af fakturaen

c)

modtagelse af betalingen.

2.   Fabrikanter og importører skal sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 4, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, til det primære datalager, som de har kontraheret. Alle andre økonomiske aktører skal sende de i bilag II, kapitel II, afsnit 4, nævnte oplysninger, i det sammesteds angivne format, via routeren.

3.   Ansvaret for at registrere og overføre de i stk. 2 omhandlede oplysninger påhviler sælgeren.

4.   De i stk. 2 omhandlede oplysninger for at være blevet overført korrekt, når de primære datalagre eller routeren positivt har bekræftet modtagelsen. Bekræftelsen skal inkludere en tilbagekaldelseskode, som den økonomiske aktør skal bruge, hvis det bliver nødvendigt at annullere den oprindelige meddelelse.

Artikel 34

Frist for overførsel af de påkrævede oplysninger

1.   De økonomiske aktører skal overføre de i artikel 32, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 32, stk. 3 og 4, og artikel 33, stk. 1, omhandlede oplysninger inden for 3 timer, efter at begivenheden er indtrådt. De i artikel 32 omhandlede oplysninger overføres i den rækkefølge, hvori begivenhederne indtræder.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 anses de i artikel 33 omhandlede begivenheder for at være indtrådt på det tidspunkt, hvor de første gang kan sættes i forbindelse med de relevante enkeltpakninger.

3.   De økonomiske aktører skal overføre oplysningerne vedrørende afsendelse af tobaksvarer fra et anlæg og omladning, jf. artikel 32, stk. 1, litra c) og e), senest 24 timer inden begivenhedens indtræden.

4.   Uanset stk. 1 kan økonomiske aktører overføre de i artikel 32, stk. 1, litra a), b) og d), artikel 32, stk. 3 og 4, og artikel 33, stk. 1, omhandlede oplysninger inden for 24 timer efter begivenhedens indtræden, hvis de opfylder en eller flere af følgende betingelser:

a)

De, eller i givet fald den koncern, de tilhører, håndterede under 120 millioner UI'er til enkeltpakninger på EU-plan i det foregående kalenderår.

b)

De tilhører kategorien små og mellemstore virksomheder som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

5.   Stk. 1 anvendes fra den 20. maj 2028. Indtil nævnte dato kan alle økonomiske aktører overføre de i stk. 1 omhandlede oplysninger inden for 24 timer efter begivenhedens indtræden.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 35

Uafhængighed

1.   ID-udstedere og leverandører af datalagringstjenester og af anordninger, der sikrer mod manipulation, samt eventuelle underleverandører skal være uafhængige og udføre deres opgaver upartisk.

2.   Ved anvendelsen af stk. 1 anvendes følgende kriterier til at vurdere uafhængighed:

a)

De er uafhængige af tobaksindustrien for så vidt angår retsform, organisation og beslutningstagning. Det vurderes især, hvorvidt den pågældende virksomhed eller koncern er under direkte eller indirekte kontrol af tobaksindustrien, f.eks. via en minoritetsandel.

b)

De er uafhængige af tobaksindustrien i finansiel henseende, hvilket antages at være tilfældet, hvis mindre end 10 % af virksomhedens eller koncernens årsomsætning på verdensplan, eksklusive moms og andre indirekte skatter og afgifter, inden de påtog sig opgaven, ifølge de seneste godkendte regnskaber er kommet fra varer og tjenesteydelser leveret til tobakssektoren i løbet af de sidste to kalenderår. For hvert efterfølgende kalenderår må årsomsætningen på verdensplan, eksklusive moms og andre indirekte skatter og afgifter, fra varer og tjenesteydelser leveret til tobakssektoren ikke overstige 20 %.

c)

Den eller de personer, der er ansvarlige for ledelsen af virksomheden eller koncernen, herunder medlemmer af bestyrelsen eller andre ledelsesorganer, har ingen interessekonflikter i forhold til tobaksindustrien. Det gælder især, at de:

1)

i de sidste fem år ikke må have deltaget i selskabsstrukturer inden for tobaksindustrien

2)

skal handle uafhængigt af alle økonomiske og ikke-økonomiske interesser med forbindelse til tobaksindustrien, herunder besiddelse af lagre, deltagelse i private pensionsordninger eller ægtefællers, partneres eller slægtninge i opstigende eller nedstigende linjes interesser.

3.   ID-udstedere, leverandører af datalagringstjenester og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, som benytter sig af underleverandører, er til enhver tid ansvarlige for at sikre, at de pågældende underleverandører opfylder kriterierne i stk. 2.

4.   Med henblik på at opfylde deres forpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 8, litra a), kan medlemsstaterne, og også Kommissionen, kræve, at ID-udstedere, leverandører af datalagringstjenester og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, herunder deres eventuelle underleverandører, skal forelægge den dokumentation, der er nødvendig for at vurdere, om de opfylder kriterierne i stk. 2. Denne dokumentation kan omfatte årlige erklæringer om opfyldelse af uafhængighedskriterierne i stk. 2. Medlemsstaterne og Kommissionen kan kræve, at de årlige erklæringer skal omfatte en udtømmende liste over tjenesteydelser, der er leveret til tobaksindustrien i løbet af det sidste kalenderår, samt individuelle erklæringer om økonomisk uafhængighed af tobaksindustrien fra alle medlemmer af den uafhængige leverandørs ledelse.

5.   Enhver ændring i situationen i forhold til de i stk. 2 omhandlede kriterier, som vil kunne påvirke uafhængigheden for ID-udstedere, leverandører af datalagringstjenester og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation (herunder eventuelle underleverandører), og som gør sig gældende i to på hinanden følgende kalenderår, meddeles uden ophold til de relevante medlemsstater og til Kommissionen.

6.   Fremgår det af oplysninger indhentet i overensstemmelse med stk. 4 eller af den i stk. 5 omhandlede meddelelse, at en leverandør af datalagringstjenester eller af anordninger, der sikrer mod manipulation, (herunder eventuelle underleverandører) ikke længere opfylder kravene i stk. 2, træffer medlemsstaterne, og i forhold til leverandøren af det sekundære datalager Kommissionen, inden for en rimelig tidsfrist og senest ved udgangen af det kalenderår, der følger efter det kalenderår, hvor oplysningerne eller meddelelsen er modtaget, alle nødvendige foranstaltninger for at sikre opfyldelse af kriterierne i stk. 2.

7.   ID-udstedere, leverandører af datalagringstjenester og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, skal uden ophold underrette de relevante medlemsstater og Kommissionen om enhver trussel eller andre forsøg på at øve utilbørlig indflydelse, som umiddelbart eller potentielt vil kunne underminere deres uafhængighed.

8.   Offentlige myndigheder eller offentligretlige virksomheder samt deres underleverandører formodes at være uafhængige af tobaksindustrien.

9.   Kommissionen evaluerer regelmæssigt procedurerne for udpegelse af ID-udstedere, leverandører af datalagringstjenester og leverandører af anordninger, der sikrer mod manipulation, og for overvågning af, at de opfylder uafhængighedskriterierne i stk. 2, med henblik på at vurdere, om de opfylder kravene i artikel 15 i direktiv 2014/40/EU og i denne forordning. Evalueringskonklusionerne offentliggøres og inkluderes i den rapport om anvendelsen af direktiv 2014/40/EU, der skal forelægges i henhold til samme direktivs artikel 28.

Artikel 36

Sikkerhed og interoperabilitet for kommunikation og data

1.   Al elektronisk kommunikation i henhold til denne forordning skal ske under anvendelse af sikre kommunikationsmidler. De sikkerhedsprotokoller og konnektivitetsregler, der skal anvendes, skal være baseret på ikke-proprietære åbne standarder. De fastlægges af:

a)

ID-udstederen for så vidt angår kommunikation mellem ID-udstederen og de økonomiske aktører, der registreres hos ID-udstederen eller ansøger om entydige identitetsmærker

b)

leverandørerne af de primære datalagre for så vidt angår kommunikation mellem de primære datalagre og fabrikanter eller importører

c)

leverandøren af det sekundære datalager for så vidt angår kommunikation mellem det sekundære datalager og routeren og

i)

ID-udstederne

ii)

de primære datalagre og

iii)

de økonomiske aktører, der gør brug af routeren, dvs. andre økonomiske aktører end fabrikanter og importører.

2.   Leverandører af primære og sekundære datalagre er ansvarlige for de hostede datas sikkerhed og integritet. Dataportabiliteten skal være sikret i overensstemmelse med den i artikel 28 omhandlede fælles dataordbog.

3.   Ved enhver overførsel af data er afsenderen ansvarlig for fuldstændigheden af de overførte data. Med henblik på at gøre det muligt for afsenderen at opfylde denne forpligtelse skal modtageren bekræfte modtagelsen af de overførte data med bl.a. en kontrolsumværdi for faktisk overførte data eller et hvilket som helst alternativt system, der gør det muligt at validere overførslens integritet, navnlig dens fuldstændighed.

Artikel 37

Overgangsbestemmelser

1.   Cigaretter og rulletobak fremstillet i Unionen eller importeret til Unionen før den 20. maj 2019, som ikke er mærket med UI'er til enkeltpakninger i overensstemmelse med artikel 6, kan frit omsættes indtil den 20. maj 2020. De i kapitel VI angivne forpligtelser gælder ikke for sådanne tobaksvarer, som frit kan omsættes, men ikke er mærket med en UI til enkeltpakninger.

2.   Tobaksvarer, bortset fra cigaretter og rulletobak, fremstillet i Unionen eller importeret til Unionen før den 20. maj 2024, som ikke er mærket med UI'er til enkeltpakninger i overensstemmelse med artikel 6, kan frit omsættes indtil den 20. maj 2026. De i kapitel VI angivne forpligtelser gælder ikke for sådanne tobaksvarer, som frit kan omsættes, men ikke er mærket med en UI til enkeltpakninger.

Artikel 38

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 127 af 29.4.2014, s. 1.

(2)  Protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til Verdenshandelsorganisationens rammekonvention om tobakskontrol (EUT L 268 af 1.10.2016, s. 10).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1749 af 17. juni 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, med undtagelse af de af dens bestemmelser, som henhører under tredje del, afsnit V, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT L 268 af 1.10.2016, s. 1). Rådets afgørelse (EU) 2016/1750 af 17. juni 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning for så vidt angår dens bestemmelser om forpligtelser vedrørende retligt samarbejde i straffesager og definitionen af strafbare handlinger (EUT L 268 af 1.10.2016, s. 6).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31).

(6)  Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

(7)  Kommissions delegerede forordning (EU) 2018/573 af 15. december 2017 om nøgleelementerne i aftaler om lagring af data, der indgås som led i et sporbarhedssystem for tobaksvarer (se side 1 i denne EUT).


BILAG I

PROCEDURE FOR UDVÆLGELSE AF UAFHÆNGIGE TREDJEPARTSLEVERANDØRER AF DATALAGRINGSSYSTEMER

DEL A

Der anvendes følgende procedurer for udvælgelse af en uafhængig tredjepartsleverandør med ansvar for drift af et primært datalager:

1.

Hver enkelt fabrikant og importør af cigaretter og rulletobak skal senest to måneder efter ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/573 Kommissionen om følgende:

a)

identiteten på den tredjepart, som vedkommende agter at udpege til at drive et primært datalager (i det følgende benævnt »den foreslåede leverandør«), og

b)

et udkast til aftale om lagring af data, som indeholder de ved den delegerede forordning fastsatte nøgleelementer, med henblik på Kommissionens godkendelse.

2.

Underretningen skal ledsages af følgende:

a)

den skriftlige erklæring om teknisk og operationel ekspertise som omhandlet i artikel 4 i delegeret forordning (EU) 2018/573

b)

den skriftlige erklæring om juridisk og økonomisk uafhængighed som omhandlet i artikel 8 i delegeret forordning (EU) 2018/573 og

c)

en tabel over sammenhængen mellem aftalebestemmelserne og kravene i delegeret forordning (EU) 2018/573.

3.

Kommissionen skal senest tre måneder efter datoen for modtagelse af underretningen, på grundlag af en undersøgelse af den foreslåede leverandørs egnethed, især hvad angår dennes uafhængighed og tekniske kapacitet, jf. artikel 15, stk. 8, i direktiv 2014/40/EU, godkende eller afvise at godkende den foreslåede leverandør og udkastet til aftale. Undlader Kommissionen at svare inden udløbet af denne frist, betragtes leverandøren og udkastet til aftale som godkendt.

4.

Godkender Kommissionen ikke den foreslåede leverandør eller udkastet til aftale, eller vurderer den, at aftalen ikke omfatter de nøgleelementer, der er fastsat ved delegeret forordning (EU) 2018/573, skal den pågældende fabrikant eller importør senest en måned efter at være blevet underrettet af Kommissionen foreslå en alternativ leverandør og/eller foretage de nødvendige ændringer i udkastet til aftale, så Kommissionen også kan tage stilling hertil.

5.

Når den foreslåede leverandør og udkastet til aftale er blevet godkendt, skal de pågældende fabrikanter og importører senest to uger efter godkendelsen forelægge følgende i elektronisk format:

a)

en kopi af aftalen, underskrevet af begge parter, og

b)

de erklæringer, der skal forelægges som en del af aftalen i henhold til artikel 4 og 8 i delegeret forordning (EU) 2018/573.

6.

Fabrikanter og importører af andre tobaksvarer end cigaretter og rulletobak skal senest den 31. december 2022 meddele Kommissionen identiteten på den foreslåede leverandør, et udkast til aftale om lagring af data indeholdende de ved delegeret forordning (EU) 2018/573 fastsatte nøgleelementer med henblik på Kommissionens godkendelse samt den i stk. 2 omhandlede supplerende dokumentation.

7.

Den leverandør, der udpeges til at drive det primære datalager, skal først integrere sit datalager i sporbarhedssystemet, når den godkendte aftale er indgået.

8.

Kommissionen offentliggør en liste over anmeldte og godkendte tredjeparter på et websted.

9.

Enhver ændring af nøgleelementerne i aftalen, som defineret ved delegeret forordning (EU) 2018/573, skal godkendes af Kommissionen. Alle andre ændringer af aftalen kræver forudgående meddelelse til Kommissionen.

DEL B

Der anvendes følgende procedure for udvælgelse af en uafhængig tredjepart, som driver det sekundære datalagringssystem:

1.

Kommissionen udpeger blandt de leverandører af primære datalagre, der er blevet godkendt i overensstemmelse med del A, senest seks måneder efter ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/573, en leverandør, der har til opgave at drive det sekundære datalager (i det følgende benævnt »operatøren af det sekundære datalager«), med henblik på levering af de tjenester, der er angivet i nærværende forordnings kapitel V.

2.

Udpegelsen af operatøren af det sekundære datalager baseres på en vurdering af objektive kriterier og skal finde sted senest otte måneder efter ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2018/573.

3.

Kommissionen offentliggør resultatet af udpegelsen af operatøren af det sekundære datalager på et websted.

4.

Hver leverandør af primære datalagre udpeget i overensstemmelse med del A skal indgå en individuel aftale med den leverandør, der er udpeget til at drive det sekundære datalager, med henblik på levering af de tjenester, der er angivet i denne forordnings kapitel V.

5.

Aftalerne underskrives og indsendes til Kommissionen senest en måned efter datoen for udpegelsen.

DEL C

Ud over de i del A og B skitserede udvælgelsesprocedurer gælder følgende krav:

1.

Hvis aftaleforholdet mellem en fabrikant og en importør og leverandøren af et primært datalager opsiges, eller forventes at ville blive opsagt, af en af parterne i aftalen, uanset hvad årsagen er, herunder manglende opfyldelse af kriterierne vedrørende uafhængighed i artikel 35, skal fabrikanten eller importøren øjeblikkelig underrette Kommissionen om opsigelsen eller den forventede opsigelse og, så snart den er kendt, om datoen for meddelelse af opsigelsen og den dato, hvor opsigelsen vil få virkning. Fabrikanten eller importøren skal så hurtigt som praktisk muligt, og senest tre måneder inden den eksisterende aftales udløb, foreslå og underrette Kommissionen om en anden leverandør. Den nye leverandør udpeges i overensstemmelse med del A, punkt 2-7.

2.

Meddeler operatøren af det sekundære datalager, at han har til hensigt at ophøre med at drive dette datalager i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået i henhold til del B, punkt 4, skal han øjeblikkelig underrette Kommissionen herom og oplyse, hvilken dato opsigelsen vil træde i kraft.

3.

Hvis det i stk. 1 omhandlede gælder for den leverandør, der er udpeget til at drive det sekundære datalager, skal de aftaler om driften af det sekundære datalager, der er indgået i henhold til del B, punkt 4, ligeledes bringes til ophør af parterne.

4.

I de i punkt 2 og 3 omhandlede tilfælde udpeger Kommissionen så hurtigt som praktisk muligt, og senest tre måneder inden datoen for aftalens ophør, en anden operatør.


BILAG II

Nøglemeddelelser, som økonomiske aktører skal sende

De meddelelser, der er påkrævet i reguleringsøjemed, skal som minimum indeholde de datafelter, der er angivet i dette bilag. Såvel ID-udstedere som leverandører af datalagre (herunder routeren) kan beslutte at udvide indholdet af meddelelser af rent tekniske årsager med henblik på at sikre et velfungerende sporbarhedssystem for tobaksvarer.

De i dette bilag angivne meddelelser omfatter ikke de meddelelser, som ID-udstedere og leverandører af datalagre (herunder routeren) skal returnere til de økonomiske aktører, som f.eks. modtagelsesbekræftelser.

Alle meddelelser, der genereres i sporbarhedssystemet for tobaksvarer, skal identificere afsenderen og indeholde et tidsstempel med en nøjagtighed på et sekund (»Time(L)« under »Datatype«). ID-udstedere og leverandører af datalagre (herunder routeren) skal tidsstemple hver modtaget meddelelse med et sekunds nøjagtighed.

KAPITEL I

FELTBESKRIVELSER

AFSNIT1

Datatype

Datatype

Beskrivelse

Eksempel

ARC

Administrativ referencekode (ARC) eller enhver anden senere kode vedtaget i Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS)

»15GB0123456789ABCDEF0«

aUI

Entydigt identitetsmærke til samlet emballage kodet i overensstemmelse med:

 

enten

det invariante sæt i ISO 646:1991, bestående af fire blokke: a) ID-udstederens præfiks i overensstemmelse med ISO 15459-2:2015, b) serialiseringselement i det af ID-udstederen fastlagte format, c) tobaksanlæggets identifikationskode i overensstemmelse med datatypen FID og d) tidsstempel i overensstemmelse med datatypen Time(s)

 

eller

det invariante sæt i ISO 646:1991, som udgør en kode opbygget i overensstemmelse med ISO 15459-1:2014 eller ISO 15459-4:2014 (eller seneste tilsvarende standard)

 

Boolean

Boolesk værdi

»0« (falsk/deaktiveret)

»1« (sand/aktiveret)

Country

Landekode i overensstemmelse med ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller seneste tilsvarende standard)

»DE«

Currency

Valutakode i overensstemmelse med ISO 4217:2015 (eller seneste tilsvarende standard)

»EUR«

Date

Dato i UTC-tid (koordineret verdenstid) i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD

»2019-05-20«

Decimal

Talværdier, decimaler tilladt

»1« eller »2.2« eller »3.33«

EOID

Den økonomiske aktørs identifikationskode i det af ID-udstederen fastlagte format, kodet i overensstemmelse med det invariante sæt i ISO 646:1991

 

FID

Tobaksanlæggets identifikationskode i det af ID-udstederen fastlagte format, kodet i overensstemmelse med det invariante sæt i ISO 646:1991

 

Integer

Afrundede talværdier, uden decimaler

»1« eller »22« eller »333«

MID

Maskinens identifikationskode i det af ID-udstederen fastlagte format, kodet i overensstemmelse med det invariante sæt i ISO 646:1991

 

MRN

Transportreferencenummeret (MRN) er et unikt toldregistreringsnummer. Det er på 18 cifre og består af følgende elementer: a) de to sidste cifre af årstallet for den formelle accept af eksporten (ÅÅ), b) landekode i overensstemmelse med ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller seneste tilsvarende standard) for den medlemsstat, som erklæringen blev sendt til, c) en unik identifikator for indførsel/import pr. år og land og d) et kontrolciffer.

»11IT9876AB88901235«

SEED

Punktafgiftsnummer bestående af: a) landenavn kodet i overensstemmelse med ISO-3166-1:2013 alfa-2 (eller seneste tilsvarende standard) (f.eks. »LU«) og b) elleve alfanumeriske tegn, om nødvendigt fuldstændiggjort med foranstillede nuller (f.eks. »00000987ABC«).

»LU00000987ABC«

ITU

Individuel transportenhedskode (f.eks. SSCC), genereret i overensstemmelse med ISO 15459-1:2014 (eller seneste tilsvarende standard)

»001234560000000018«

Text

Alfanumeriske værdier kodet i overensstemmelse med ISO 8859-15:1999

»abcde12345«

Time(L)

UTC-tid (koordineret verdenstid) i følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ssZ

»2019-07-16T19:20:30Z«

Time(s)

UTC-tid (koordineret verdenstid) i følgende format: ÅÅMMDDtt

»19071619«

TPID

Tobaksvareidentifikator (TP-ID) — numerisk identifikator som anvendt i EU-CEG-systemet i følgende format: NNNNN-NN-NNNNN

»02565-16-00230«

PN

Produktnummer — numerisk identifikator som anvendt i EU-CEG-systemet til identifikation af produkters præsentation (f.eks. GTIN (Global Trade Identification Number))

»00012345600012«

upUI(L)

Entydigt identitetsmærke til enkeltpakninger kodet i overensstemmelse med det invariante sæt i ISO 646:1991 og bestående af tre blokke: a) ID-udstederens præfiks i overensstemmelse med ISO 15459-2:2015, b) en datablok i midten i det af ID-udstederen fastlagte format og c) tidsstempel i overensstemmelse med datatypen Time(s)

 

upUI(s)

Entydigt identitetsmærke til enkeltpakninger kodet i overensstemmelse med det invariante sæt i ISO 646:1991 og bestående af to blokke: a) ID-udstederens præfiks i overensstemmelse med ISO 15459-2:2015 og b) serialiseringselement i det af ID-udstederen fastlagte format (dvs. UI gjort synlig i det menneskeligt læsbare format på enkeltpakningerne)

 

Year

Årstal i UTC-tid (koordineret verdenstid) i følgende format: ÅÅÅÅ

»2024«

AFSNIT 2

Type kardinalitet

Type

Beskrivelse

Simple (S)

Enkelt værdi

Multiple (M)

Flere værdier

AFSNIT 3

Type prioritet

Type

Beskrivelse

Mandatory (M)

Variablen skal udfyldes, for at meddelelsen kan sendes korrekt

Optional (O)

Variablen vedrører supplerende felter, som forbliver valgfrie

KAPITEL II

MEDDELELSER

AFSNIT 1

Identifikationskoder for økonomiske aktører, anlæg og maskiner

1.1.   Ansøgning om identifikationskode for økonomiske aktører

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-1

 

EO_Name1

Den økonomiske aktørs registrerede navn

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternativt eller forkortet navn på den økonomiske aktør

Text

S

O

 

 

EO_Address

Den økonomiske aktørs adresse — vejnavn, husnummer, postnummer, by

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Land, hvori den økonomiske aktør er registreret

Country

S

M

 

 

EO_Email

Den økonomiske aktørers e-mailadresse, som anvendes til information om registreringsprocessen, herunder efterfølgende ændringer og anden nødvendig korrespondance

Text

S

M

 

 

VAT_R

Angivelse af momsregistreringsstatus

Boolean

S

M

0 — Ikke momsregistreret

1 — Momsnummer findes

 

VAT_N

Den økonomiske aktørs momsnummer

Text

S

M, hvis VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Den økonomiske aktørs skatteregistreringsnummer

Text

S

M, hvis VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Angivelse af, hvorvidt den økonomiske aktør har et punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

Boolean

S

M

0 — Intet SEED nummer

1 — SEED-nummer findes

 

EO_ExciseNumber2

Den økonomiske aktørs punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

SEED

S

M, hvis EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Angivelse af, hvorvidt den økonomiske aktør er tildelt en identifikator af en anden ID-udsteder

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

OtherEOID_N

Identifikationskoder for økonomiske aktører tildelt af andre ID-udstedere

EOID

M

M, hvis OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Angivelse af, hvorvidt registreringen er foretaget på vegne af en detailsalgsstedsoperatør, som ikke på anden måde er involveret i handel med tobaksvarer

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Reg_EOID

Identifikator for den økonomiske aktør, der handler på vegne af en detailsalgsstedsoperatør, som ikke på måde er involveret i tobakshandelsrelaterede aktiviteter

EOID

S

M, hvis Reg_3RD = 1

 

1.2.   Korrektion af oplysninger om den økonomiske aktørs identifikationskode

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-2

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

EO_Name1

Den økonomiske aktørs registrerede navn

Text

S

M

 

 

EO_Name2

Alternativt eller forkortet navn på den økonomiske aktør

Text

S

O

 

 

EO_Address

Den økonomiske aktørs adresse — vejnavn, postnummer og by

Text

S

M

 

 

EO_CountryReg

Land, hvori den økonomiske aktør er registreret

Country

S

M

 

 

EO_Email

Den økonomiske aktørers e-mailadresse, som anvendes til information om registreringsprocessen, herunder efterfølgende ændringer

Text

S

M

 

 

VAT_R

Angivelse af momsregistreringsstatus

Boolean

S

M

0 — Ikke momsregistreret

1 — Momsnummer findes

 

VAT_N

Den økonomiske aktørs momsnummer

Text

S

M, hvis VAT_R = 1

 

 

TAX_N

Den økonomiske aktørs skatteregistreringsnummer

Text

S

M, hvis VAT_R = 0

 

 

EO_ExciseNumber1

Angivelse af, hvorvidt den økonomiske aktør har et punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

Boolean

S

M

0 — Intet SEED nummer

1 — SEED-nummer findes

 

EO_ExciseNumber2

Den økonomiske aktørs punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

SEED

S

M, hvis EO_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherEOID_R

Angivelse af, hvorvidt den økonomiske aktør er tildelt en identifikator af en anden ID-udsteder

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

OtherEOID_N

Identifikationskoder for økonomiske aktører tildelt af andre ID-udstedere

EOID

M

M, hvis OtherEOID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Angivelse af, hvorvidt registreringen er foretaget på vegne af en detailsalgsstedsoperatør, som ikke på anden måde er involveret i handel med tobaksvarer

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Reg_EOID

Identifikator for den økonomiske aktør, der handler på vegne af detailsalgsstedsoperatøren, som ikke på anden måde er involveret i tobakshandelsrelaterede aktiviteter

EOID

S

M, hvis Reg_3RD = 1

 

1.3.   Afregistrering af en økonomisk aktørs identifikationskode

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-3

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

Reg_3RD

Angivelse af, hvorvidt registreringen er foretaget på vegne af en detailsalgsstedsoperatør, som ikke på anden måde er involveret i handel med tobaksvarer

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Reg_EOID

Identifikator for den økonomiske aktør, der handler på vegne af detailsalgsstedsoperatøren, som ikke på anden måde er involveret i tobakshandelsrelaterede aktiviteter

EOID

S

M, hvis Reg_3RD = 1

 

1.4.   Ansøgning om identifikationskode for anlæg

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-4

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

F_Address

Anlæggets adresse — vejnavn, husnummer, postnummer og by

Text

S

M

 

 

F_Country

Land, hvori anlægget er beliggende

Country

S

M

 

 

F_Type

Type anlæg

Integer

S

M

1 — Produktionssted med lager

2 — Lager

3 — Detailsalgssted

4 — Andet

 

F_Type_Other

Beskrivelse af andet anlæg

Text

S

M, hvis F_Type = 4

 

 

F_Status

Angivelse af, hvorvidt en del af anlægget har status som (punkt)afgiftsoplag

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

F_ExciseNumber1

Angivelse af, hvorvidt anlægget har et punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

Boolean

S

M

0 — Intet SEED nummer

1 — SEED-nummer findes

 

F_ExciseNumber2

Anlæggets punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

SEED

S

M, hvis F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Angivelse af, hvorvidt anlægget er tildelt en identifikator af en anden ID-udsteder

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja (kun muligt for anlæg uden for EU)

 

OtherFID_N

Identifikationskoder for anlæg tildelt af andre ID-udstedere

FID

M

M, hvis OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Angivelse af, hvorvidt registreringen er foretaget på vegne af en detailsalgsstedsoperatør, som ikke på anden måde er involveret i handel med tobaksvarer

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja (kun muligt, hvis F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikator for den økonomiske aktør, der handler på vegne af detailsalgsstedsoperatøren, som ikke på anden måde er involveret i tobakshandelsrelaterede aktiviteter

EOID

S

M, hvis Reg_3RD = 1

 

1.5.   Korrektion af oplysninger om anlæggets identifikationskode

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-5

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

F_ID

Anlæggets identifikationskode

FID

S

M

 

 

F_Address

Anlæggets adresse — vejnavn, postnummer og by

Text

S

M

 

 

F_Country

Land, hvori anlægget er beliggende

Country

S

M

 

 

F_Type

Type anlæg

Integer

S

M

1 — Produktionssted med lager

2 — Lager

3 — Detailsalgssted

4 — Andet

 

F_Type_Other

Beskrivelse af andet anlæg

Text

S

M, hvis F_Type = 4

 

 

F_Status

Angivelse af, hvorvidt en del af anlægget har status som (punkt)afgiftsoplag

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

F_ExciseNumber1

Angivelse af, hvorvidt anlægget har et punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

Boolean

S

M

0 — Intet SEED nummer

1 — SEED-nummer findes

 

F_ExciseNumber2

Anlæggets punktafgiftsnummer udstedt af den kompetente myndighed til identifikation af personer/faciliteter

SEED

S

M, hvis F_ExciseNumber1 = 1

 

 

OtherFID_R

Angivelse af, hvorvidt anlægget er tildelt en identifikator af en anden ID-udsteder

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja (kun muligt for anlæg uden for EU)

 

OtherFID_N

Anlægsidentifikationskoder tildelt af andre ID-udstedere

FID

M

M, hvis OtherFID_R = 1

 

 

Reg_3RD

Angivelse af, hvorvidt registreringen er foretaget på vegne af en detailsalgsstedsoperatør, som ikke på anden måde er involveret i handel med tobaksvarer

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja (kun muligt, hvis F_Type = 3)

 

Reg_EOID

Identifikator for den økonomiske aktør, der handler på vegne af detailsalgsstedsoperatøren, som ikke på anden måde er involveret i tobakshandelsrelaterede aktiviteter

EOID

S

M, hvis Reg_3RD = 1

 

1.6.   Afregistrering af identifikationskode for anlæg

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-6

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

Reg_3RD

Angivelse af, hvorvidt afregistreringen foretages på vegne af en detailsalgsstedsoperatør, som ikke på anden måde er involveret i handel med tobaksvarer

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Reg_EOID

Identifikator for den økonomiske aktør, der handler på vegne af detailsalgsstedsoperatøren, som ikke på anden måde er involveret i tobakshandelsrelaterede aktiviteter

EOID

S

M, hvis Reg_3RD = 1

 

1.7.   Ansøgning om maskinidentifikationskode

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-7

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

M_Producer

Maskinens producent

Text

S

M

 

 

M_Model

Maskinmodel

Text

S

M

 

 

M_Number

Maskinens serienummer

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maksimal kapacitet over en 24-timers produktionscyklus udtrykt i enkeltpakninger

Integer

S

M

 

1.8.   Korrektion af oplysninger om maskinidentifikationskoden

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-8

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

M_ID

Maskinidentifikationskode

MID

S

M

 

 

M_Producer

Maskinens producent

Text

S

M

 

 

M_Model

Maskinmodel

Text

S

M

 

 

M_Number

Maskinens serienummer

Text

S

M

 

 

M_Capacity

Maksimal kapacitet over en 24-timers produktionscyklus udtrykt i enkeltpakninger

Integer

S

M

 

1.9.   Afregistrering af en maskinidentifikationskode

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

1-9

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

EO_CODE

Den økonomiske aktørs bekræftelseskode som svar på registreringen af den økonomiske aktør

Text

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

M_ID

Maskinidentifikationskode

MID

S

M

 

AFSNIT 2

Entydige identitetsmærker (UI'er)

2.1.   Ansøgning om UI'er til enkeltpakninger

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

2-1

 

EO_ID

Den meddelende enheds (enten EU-fabrikanten eller EU-importøren) identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

Process_Type

Angivelse af, hvorvidt produktionsprocessen omfatter brug af maskiner

Boolean

S

M

0 — Nej (kun for produkter udelukkende fremstillet i hånden)

1 — Ja

 

M_ID

Maskinidentifikationskode

MID

S

M, hvis Process_Type = 1

 

 

P_Type

Type tobaksvare

Integer

S

M

1 — Cigaret

2 — Cigar

3 — Cigarillo

4 — Rulletobak

5 — Pibetobak

6 — Vandpibetobak

7 — Tobak, der indtages oralt

8 — Tobak, der indtages nasalt

9 — Tyggetobak

10 — Ny kategorier af tobaksvarer

11 — Anden type (produkt, der er markedsført efter den 19. maj 2014 og ikke er omfattet af kategori 1-9)

 

P_OtherType

Beskrivelse af anden type tobaksvare

Text

S

M, hvis P_Type = 11

 

 

P_CN

Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode)

Text

S

O

 

 

P_Brand

Tobaksmærke

Text

S

M

 

 

P_weight

Enkeltpakningens gennemsnitlige bruttovægt, inklusive emballage, med en nøjagtighed på 0,1 g

Decimal

S

M

 

 

TP_ID

Tobaksvarens identifikator som anvendt i EU-CEG-systemet

TPID

S

M, hvis Intended_Market er et EU-land

 

 

TP_PN

Tobaksvarens nummer som anvendt i EU-CEG-systemet

PN

S

M, hvis Intended_Market er et EU-land

 

 

Intended_Market

Påtænkt detailsalgsland

Country

S

M

 

 

Intended_Route1

Angivelse af, hvorvidt produktet påtænkes flyttet over landegrænser som land-/sø-/lufttransport

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Intended_Route2

Det første land, produktet ankommer til ad land-/sø-/luftvejen, efter at det har forladt fremstillings- eller importmedlemsstaten, fastslået på grundlag af et kontrolsted ved landegrænsen, næste havn eller næste lufthavn

Country

S

M, hvis Intended_Route1 = 1

 

 

Import

Angivelse af, hvorvidt produktet importeres til EU

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Req_Quantity

Mængden af UI'er til enkeltpakninger, der ansøges om

Integer

S

M

 

2.2.   Ansøgning om UI'er til samlet emballage

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

2-2

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

Req_Quantity

Mængden af UI'er til samlet emballage, der ansøges om

Integer

S

M

 

2.3.   Ansøgning om deaktivering af UI'er

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

2-3

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

Deact_Type

Deaktivering af UI'er til enkeltpakninger eller samlet emballage

Integer

S

M

1 — UI'er til enkeltpakninger

2 — UI'er til samlet emballage

 

Deact_Reason1

Identifikation af årsagen til deaktiveringen

Integer

S

M

1 — Produkt ødelagt

2 — Produkt stjålet

3 — UI ødelagt

4 — UI stjålet

5 — UI ikke anvendt

6 — Andet

 

Deact_Reason2

Beskrivelse af anden årsag

Text

S

M, hvis Deact_Reason1 = 6

 

 

Deact_Reason3

Supplerende beskrivelse af årsagen

Text

S

O

 

 

Deact_upUI

Liste over UI'er til enkeltpakninger, der skal deaktiveres

upUI(s)

M

M, hvis Deact_Type = 1

 

 

Deact_aUI

Liste over UI'er til samlet emballage, der skal deaktiveres

aUI

M

M, hvis Deact_Type = 2

 

AFSNIT 3

Registrering og overførsel af oplysninger om flytning af produkter

3.1.   Påføring af UI'er til enkeltpakninger på sådanne pakninger

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

3-1

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

upUI_1

Liste over UI'er til enkeltpakninger, der skal registreres (i deres fulde længde)

upUI(L)

M

M

 

 

upUI_2

Liste over de relevante UI'er til enkeltpakninger, der skal registreres (i et menneskeligt læsbart format), angivet i samme rækkefølge som upUI_1

upUI(s)

M

M

 

 

upUI_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

3.2.   Påføring af UI'er til samlet emballage på sådan emballage

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

3-2

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

aUI

UI til samlet emballage

aUI

S

M

 

 

Aggregation_Type

Identifikation af samletype

Integer

S

M

1 — Kun samling af UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun samling af UI'er til samlet emballage

3 — Samling af både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

Aggregated_UIs1

Liste over UI'er til enkeltpakninger, der er samlet

upUI(L)

M

M, hvis Aggregation_ Type = 1 eller 3

 

 

Aggregated_UIs2

Liste over UI'er til samlet emballage, der er samlet yderligere

aUI

M

M, hvis Aggregation_ Type = 2 eller 3

 

 

aUI_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

3.3.   Afsendelse af tobaksvarer fra et anlæg

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

3-3

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Påtænkt tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

F_ID

Afsenderanlæggets identifikationskode

FID

S

M

 

 

Destination_ID1

Angivelse af type bestemmelsessted: hvis bestemmelsesanlægget er beliggende på EU's område, og hvis leveringen sker til en salgsautomat (VM) eller vha. en salgsvogn (VV), som leverer til flere forskellige detailsalgssteder i mængder, der ikke er fastsat forud for leveringen

Integer

S

M

1 — Destination uden for EU

2 — Anden EU-destination end VM — fastmængdelevering

3 — EU-VM/VM'er

4 — Anden EU-destination end VM — levering med VV

 

Destination_ID2

Bestemmelsesanlæggets identifikationskode

FID

S

M, hvis Destination_ID1 = 2

 

 

Destination_ID3

Bestemmelsesanlæggets identifikationskode(r) — eventuelt flere forskellige salgsautomater

FID

M

M, hvis Destination_ID1 = 3

 

 

Destination_ID4

Bestemmelsesanlæggets identifikationskode(r)

FID

M

M, hvis Destination_ID1 = 4

 

 

Destination_ID5

Bestemmelsesanlæggets fulde adresse: vejnavn, husnummer, postnummer, by

Text

S

M, hvis Destination_ID1 = 1

 

 

Transport_mode

Transportform, hvormed produktet forlader anlægget — se: Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009, bilag II, kodeliste 7

Integer

S

M

0 — Andet

1 — Søtransport

2 — Jernbanetransport

3 — Vejtransport

4 — Lufttransport

5 — Postforsendelse

6 — Transport i faste installationer

7 — Transport ad indre vandveje

 

Transport_vehicle

Identifikation af transportmidlet (dvs. nummerplader, tognummer, fly-/rutenummer, skibsnavn eller anden identifikation)

Text

S

M

»n/a« er tilladt, hvis Transport_mode = 0 og produktet flyttes mellem anlæg, der støder op til hinanden, og leveres manuelt

 

Transport_cont1

Angivelse af, hvorvidt transporten sker som containertransport og under anvendelse af en individuel transportenhedskode (f.eks. SSCC)

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Transport_cont2

Containerens individuelle transportenhedskode

ITU

S

M, hvis Transport_cont1 = 1

 

 

Transport_s1

Angivelse af, hvorvidt forsendelsen finder sted via logistik-/postoperatøren, som opererer sit eget følge- og sporingssystem, der er accepteret af den medlemsstat, hvor afsenderanlægget er beliggende. Gælder kun for små mængder af tobaksvarer (dvs. de afsendte produkter har en nettovægt på under 10 kg) bestemt til eksport til tredjelande

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Transport_s2

Logistikoperatørens trackingnummer

Text

S

M, hvis Transport_s1 = 1

 

 

EMCS

Afsendelse i henhold til Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS)

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

EMCS_ARC

Administrativ referencekode (ARC)

ARC

S

M, hvis EMCS =

 

 

SAAD

Afsendelse med et forenklet ledsagedokument, se: Kommissionens forordning (EØF) nr. 3649/92

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

SAAD_number

Referencenummeret på erklæringen og/eller tilladelsen, som skal gives af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten, inden transporten påbegyndes

Text

S

M, hvis SAAD = 1

 

 

Exp_Declaration

Angivelse af, hvorvidt toldstedet har udstedt transportreferencenummeret (MRN-nummer)

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Exp_ DeclarationNumber

Transportreferencenummer (MRN-nummer)

MRN

S

M, hvis Exp_Declaration = 1

 

 

UI_Type

Identifikation af typer UI'er i forsendelsen (registreret på det højest tilgængelige samleniveau)

Integer

S

M

1 — Kun UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun UI'er til samlet emballage

3 — Både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

upUIs

Liste over de UI'er til enkeltpakninger, forsendelsen omfatter

upUI(L)

M

M, hvis UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Liste over de UI'er til samlet emballage, forsendelsen omfatter

aUI

M

M, hvis UI_Type = 2 eller 3

 

 

Dispatch_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

3.4.   Tobaksvarers ankomst til et anlæg

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

3-4

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

F_ID

Identifikationskode for det anlæg, produkterne ankommer til

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

Product_Return

Angivelse af, hvorvidt de ankomne produkter er blevet returneret som følge af fuldstændig eller delvis ikke-levering

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

UI_Type

Identifikation af de modtagne typer UI'er (registreret på det højest tilgængelige samleniveau)

Integer

S

M

1 — Kun UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun UI'er til samlet emballage

3 — Både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

upUIs

Liste over modtagne UI'er til enkeltpakninger

upUI(L)

M

M, hvis UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Liste over modtagne UI'er til samlet emballage

aUI

M

M, hvis UI_Type = 2 eller 3

 

 

Arrival_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

3.5.   Omladning

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

3-5

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Påtænkt tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

Destination_ID1

Angivelse af, hvorvidt bestemmelsesanlægget er beliggende på EU's område

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Destination_ID2

Bestemmelsesanlæggets identifikationskode

FID

S

M, hvis Destination_ID1 = 1

 

 

Destination_ID3

Bestemmelsesanlæggets fulde adresse

Text

S

M, hvis Destination_ID1 = 0

 

 

Transport_mode

Transportform, som produktet omlades til — se: Kommissionens forordning (EF) nr. 684/2009, bilag II, kodeliste 7

Integer

S

M

0 — Andet

1 — Søtransport

2 — Jernbanetransport

3 — Vejtransport

4 — Lufttransport

5 — Postforsendelse

6 — Transport i faste installationer

7 — Transport ad indre vandveje

 

Transport_vehicle

Identifikation af transportmidlet (dvs. nummerplader, tognummer, fly-/rutenummer, skibsnavn eller anden identifikation)

Text

S

M

 

 

Transport_cont1

Angivelse af, hvorvidt transporten sker som containertransport og under anvendelse af en individuel transportenhedskode (f.eks. SSCC)

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Transport_cont2

Containerens individuelle transportenhedskode

ITU

S

M, hvis Transport_cont1 = 1

 

 

EMCS

Afsendelse i henhold til Systemet til Verifikation af Punktafgiftspligtige Varers Omsætning (EMCS)

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

EMCS_ARC

Administrativ referencekode (ARC)

ARC

S

M, hvis EMCS = 1

 

 

UI_Type

Identifikation af typer UI'er omfattet af omladningen (registreret på det højest tilgængelige samleniveau)

Integer

S

M

1 — Kun UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun UI'er til samlet emballage

3 — Både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

upUIs

Liste over de UI'er til enkeltpakninger, omladningen omfatter

upUI(L)

M

M, hvis UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Liste over de UI'er til samlet emballage, omladningen omfatter

aUI

M

M, hvis UI_Type = 2 eller 3

 

 

Transloading_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

3.6.   Opsplitning af UI'er til samlet emballage

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

3-6

 

EO_ID

Den økonomiske aktørs identifikationskode

EOID

S

M

 

 

F_ID

Anlæggets identifikationskode

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

aUI

UI'er til samlet emballage, der er opsplittet

aUI

S

M

 

 

disaUI_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

3.7.   Rapportering om levering foretaget med salgsvogn til detailsalgsstedet (påkrævet for meddelelsestype 3-3, hvis Destination_ID1 = 4)

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

3-7

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

F_ID

Detailsalgsstedets anlægsidentifikationskode

FID

S

M

 

 

Event_Time

Tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

UI_Type

Identifikation af de leverede typer UI'er (registreret for det højest tilgængelige samleniveau)

Integer

S

M

1 — Kun UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun UI'er til samlet emballage

3 — Både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

upUIs

Liste over leverede UI'er til enkeltpakninger

upUI(L)

M

M, hvis UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Liste over leverede UI'er til samlet emballage

aUI

M

M, hvis UI_Type = 2 eller 3

 

 

Delivery_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

AFSNIT 4

Transaktionsbegivenheder

4.1.   Udstedelse af fakturaen

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

4-1

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

Invoice_Type1

Type faktura

Integer

S

M

1 — Oprindelig

2 — Korrektion

3 — Anden type

 

Invoice_Type2

Beskrivelse af anden type faktura

Text

S

M, hvis Invoice_Type1 = 3

 

 

Invoice_Number

Fakturanummer

Text

S

M

 

 

Invoice_Date

Fakturadato

Date

S

M

 

 

Invoice_Seller

Sælgerens identitet

EOID

S

M

 

 

Invoice_Buyer1

Angivelse af, hvorvidt køberen er etableret i EU

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Invoice_Buyer2

Køberens identitet

EOID

S

M, hvis Invoice_Buyer1 = 1

 

 

Buyer_Name

Køberens registrerede juridiske navn

Text

S

M, hvis Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_Address

Køberens adresse — vejnavn, husnummer, postnummer, by

Text

S

M, hvis Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_CountryReg

Land, hvori køberen er registreret

Country

S

M, hvis Invoice_Buyer1 = 0

 

 

Buyer_TAX_N

Køberens skatteregistreringsnummer

Text

S

M, hvis Invoice_Buyer1 = 0

 

 

First_Seller_EU

Angivelse af, hvorvidt fakturaen udstedes af den første sælger i EU, dvs. EU-fabrikanten eller -importøren, og varen bestemt for EU-markedet

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Product_Items_1

Liste over TPID'er svarende til de på fakturaen angivne produkter

TPID

M

M, hvis First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Items_2

Liste over produktnumre svarende til de på fakturaen angivne produkter (i samme rækkefølge som Product_Items_1)

PN

M

M, hvis First_Seller_EU = 1

 

 

Product_Price

Nettoenkeltpakningspris for hvert enkelt TPID/produktnummer-par

(i samme rækkefølge som Product_Items_1)

Decimal

M

M, hvis First_Seller_EU = 1

 

 

Invoice_Net

Det samlede nettofakturabeløb

Decimal

S

M

 

 

Invoice_Currency

Fakturaens valuta

Currency

S

M

 

 

UI_Type

Identifikation af typer UI'er, som fakturaen vedrører (registreret på det højest tilgængelige samleniveau)

Integer

S

M

1 — Kun UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun UI'er til samlet emballage

3 — Både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

upUIs

Liste over de UI'er til enkeltpakninger, fakturaen vedrører

upUI(L)

M

M, hvis UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Liste over de UI'er til samlet emballage, fakturaen vedrører

aUI

M

M, hvis UI_Type = 2 eller 3

 

 

Invoice_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

4.2.   Udstedelse af ordrenummeret

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

4-2

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

Order_Number

Købsordrens nummer

Text

S

M

 

 

Order_Date

Købsordredato

Date

S

M

 

 

UI_Type

Identifikation af de typer UI'er, købsordren vedrører (registreret på det højest tilgængelige samleniveau)

Integer

S

M

1 — Kun UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun UI'er til samlet emballage

3 — Både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

upUIs

Liste over de UI'er til enkeltpakninger, købsordren vedrører

upUI(L)

M

M, hvis UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Liste over de UI'er til samlet emballage, købsordren vedrører

aUI

M

M, hvis UI_Type = 2 eller 3

 

 

Order_comment

Beskrivelse af årsagen til forsinket registrering af købsordren

Text

S

O

 

4.3.   Modtagelse af betalingen

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

4-3

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

Event_Time

Tidspunkt for begivenhedens indtræden

Time(s)

S

M

 

 

Payment_Date

Dato for modtagelse af betalingen

Date

S

M

 

 

Payment_Type

Betalingstype

Integer

S

M

1 — Bankoverførsel

2 — Betaling med bankkort

3 — Kontant

4 — Andet

 

Payment_Amount

Betalingens størrelse

Decimal

S

M

 

 

Payment_Currency

Betalingsvaluta

Currency

S

M

 

 

Payment_Payer1

Angivelse af, hvorvidt betaleren er etableret i EU

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Payment_Payer2

Betalerens identitet

EOID

S

M, hvis Payment_Payer1 = 1

 

 

Payer_Name

Betalerens registrerede juridiske navn

Text

S

M, hvis Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_Address

Betalerens adresse — vejnavn, husnummer, postnummer og by

Text

S

M, hvis Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_CountryReg

Land, hvori betaleren er registreret

Country

S

M, hvis Payment_Payer1 = 0

 

 

Payer_TAX_N

Betalerens skatteregistreringsnummer

Text

S

M, hvis Payment_Payer1 = 0

 

 

Payment_Recipient

Modtagerens identitet

EOID

S

M

 

 

Payment_Invoice

Angivelse af, hvorvidt betalingen stemmer overens med den eksisterende faktura

Boolean

S

M

0 — Nej

1 — Ja

 

Invoice_Paid

Nummeret på den betalte faktura

Text

S

M, hvis Payment_Invoice = 1

 

 

UI_Type

Identifikation af de typer UI'er, betalingen vedrører (registreret på det højest tilgængelige samleniveau)

Integer

S

M, hvis Payment_Invoice = 0

1 — Kun UI'er til enkeltpakninger

2 — Kun UI'er til samlet emballage

3 — Både UI'er til enkeltpakninger og UI'er til samlet emballage

 

upUIs

Liste over de UI'er til enkeltpakninger, betalingen vedrører

upUI(L)

M

M, hvis Payment_Invoice = 0 og UI_Type = 1 eller 3

 

 

aUIs

Liste over de UI'er til samlet emballage, betalingen vedrører

aUI

M

M, hvis Payment_Invoice = 0 og UI_Type = 2 eller 3

 

 

Payment_comment

Bemærkninger fra den meddelende enhed

Text

S

O

 

AFSNIT 5

Tilbagekaldelse

5.   Tilbagekaldelse af ansøgninger, operationelle meddelelser og transaktionsmeddelelser (muligt for type 2-1, 2-2, 3-1 til 3-7, 4-1, 4-2 og 4-3)

Element #

Felt

Bemærkninger

Datatype

Kardinalitet

Prioritet

Værdier

 

Message_Type

Identifikation af meddelelsestype

Text

S

M

5

 

EO_ID

Den meddelende enheds identifikationskode for økonomiske aktører

EOID

S

M

 

 

Recall_CODE

Den tilbagekaldelseskode, som afsenderen af meddelelsen får ifm. bekræftelsen af modtagelse af den oprindelige meddelelse, der skal tilbagekaldes

Text

S

M

 

 

Recall_Reason1

Årsag til tilbagekaldelsen af den oprindelige meddelelse

Integer

S

M

1 — Den rapporterede begivenhed blev ikke en realitet (kun for meddelelsestype 3-3 og 3-5)

2 — Meddelelsen indeholdt fejlagtige oplysninger

3 — Andet

 

Recall_Reason2

Beskrivelse af årsagen til tilbagekaldelsen af den oprindelige meddelelse

Text

S

M, hvis Recall_Reason1 = 3

 

 

Recall_Reason3

Eventuelle supplerende forklaringer vedrørende årsagen til tilbagekaldelsen af den oprindelige meddelelse

Text

S

O

 

Bemærk: Ved tilbagekaldelse i forbindelse med operationelle og logistiske begivenheder markeres (»flagges«) den tilbagekaldte meddelelse som annulleret, men den eksisterende databaseregistrering slettes ikke.


Top