Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0561

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/561 af 29. januar 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/127 for så vidt angår kravene til proteinindholdet i tilskudsblandinger (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0438

OJ L 94, 12.4.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/561/oj

12.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 94/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/561

af 29. januar 2018

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/127 for så vidt angår kravene til proteinindholdet i tilskudsblandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (1), navnlig artikel 11, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 (2) fastsat regler for blandt andet sammensætning og mærkning af modermælkserstatninger og tilskudsblandinger.

(2)

Delegeret forordning (EU) 2016/127 giver specifikt mulighed for, at tilskudsblandinger fremstillet af komælks- eller gedemælksproteiner kan indeholde mindst 1,8 g protein/100 g (0,43 g/100 kJ).

(3)

Kommissionen har modtaget en anmodning fra en fødevarevirksomhedsleder om tilladelse til markedsføring af en tilskudsblanding, der er fremstillet af intakt protein fra komælk med et proteinindhold på mindst 1,61 g/100 kcal, hvilket er under de værdier, der er tilladt ved Kommissionens direktiv 2006/141/EF (3) og delegeret forordning (EU) 2016/127.

(4)

Efter anmodning fra Kommissionen afgav Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet den 5. april 2017 en videnskabelig udtalelse om, hvorvidt det er sikkert og hensigtsmæssigt at anvende tilskudsblandinger med et proteinindhold på mindst 1,6 g/100 kcal til spædbørn (4). Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet konkluderede, at det er sikkert og hensigtsmæssigt at anvende tilskudsblandinger, der er fremstillet af intakt protein fra komælk eller gedemælk med et proteinindhold på 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ), og som i øvrigt overholder de krav, der er fastsat ved de relevante EU-regler, til sunde spædbørn, der bor i Europa, og som indtager tilskudskost af tilstrækkelig kvalitet. På grundlag af den pågældende udtalelse og for at sætte gang i udviklingen af innovative produkter bør det proteinindhold, der som minimum kræves ved delegeret forordning (EU) 2016/127 for tilskudsblandinger fremstillet af komælks- eller gedemælksprotein, sænkes til 1,6 g/100 kcal.

(5)

Bilag II til delegeret forordning (EU) 2016/127 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til delegeret forordning (EU) 2016/127 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring (EUT L 25 af 2.2.2016, s. 1).

(3)  Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2017;15(5):4781.


BILAG

Tabellen i punkt 2.1 (Modermælkserstatninger fremstillet af komælks- eller gedemælksproteiner) i bilag II til delegeret forordning (EU) 2016/127 affattes således:

»Mindst

Højst

0,38 g/100 kJ

(1,6 g/100 kcal)

0,6 g/100 kJ

(2,5 g/100 kcal)«


Top