Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0555

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/555 af 9. april 2018 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2019, 2020 og 2021 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering herfor (EØS-relevant tekst. )

C/2018/2065

OJ L 92, 10.4.2018, p. 6–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/555/oj

10.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 92/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/555

af 9. april 2018

om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2019, 2020 og 2021 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering herfor

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 29, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 (2) blev der for første gang fastlagt et samordnet flerårigt EF-program, der omfattede årene 2009, 2010 og 2011. Programmet blev videreført ved på hinanden følgende kommissionsforordninger. Den seneste var Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/660 (3).

(2)

30-40 fødevarer udgør de vigtigste bestanddele af kosten i Unionen. Da brugen af pesticider varierer i væsentlig grad over en periode på tre år, bør pesticiderne i de pågældende fødevarer overvåges over en række af treårige cykler for at gøre det muligt at vurdere forbrugernes eksponering herfor samt anvendelsen af EU-lovgivningen.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) forelagde en videnskabelig rapport om en vurdering af pesticidovervågningsprogrammet. Den konkluderede, at en overskridelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer på mere end 1 % kunne anslås med en fejlmargen på 0,75 % ved udvælgelse af 683 prøveenheder for mindst 32 forskellige fødevarer (4). Indsamlingen af disse prøver bør fordeles mellem medlemsstaterne på grundlag af befolkningens størrelse, idet der skal udtages mindst 12 prøver pr. produkt om året.

(4)

Der er taget hensyn til analyseresultaterne fra Unionens hidtidige offentlige kontrolprogrammer for at sikre, at den række af pesticider, der er omfattet af kontrolprogrammet, er repræsentativ for de pesticider, der anvendes.

(5)

Der er på Kommissionens websted offentliggjort en vejledning om analytiske kvalitetskontrol- og valideringsprocedurer for analyse af pesticidrester i fødevarer og foder (»Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed«) (5).

(6)

Hvis definitionen af restkoncentration for et pesticid omfatter andre aktivstoffer, metabolitter, og/eller nedbrydningsprodukter eller reaktionsprodukter, bør oplysningerne om hver af de pågældende forbindelser indberettes særskilt, i det omfang de måles enkeltvis.

(7)

Medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten er nået til enighed om gennemførelsesforanstaltninger, såsom standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)) (6)  (7) om fremlæggelse af resultater af analyser af pesticidrester for så vidt angår medlemsstaternes indberetning af oplysningerne.

(8)

Med hensyn til prøveudtagningsmetoderne bør Kommissionens direktiv 2002/63/EF (8), der omhandler de prøveudtagningsmetoder og procedurer, som anbefales af Codex Alimentarius-Kommissionen, finde anvendelse.

(9)

Det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer til spædbørn og småbørn, der er fastsat ved artikel 10 i Kommissionens direktiv 2006/141/EF (9) og artikel 7 i Kommissionens direktiv 2006/125/EF (10), er overholdt, idet der udelukkende tages hensyn til de definitioner af restkoncentration, der er fastsat i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Med hensyn til metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration vil medlemsstaterne eventuelt kunne opfylde deres analyseforpligtelser via aftaler med officielle laboratorier, der allerede råder over de nødvendige validerede metoder.

(11)

Medlemsstaterne bør senest den 31. august hvert år fremlægge oplysninger vedrørende det foregående kalenderår.

(12)

For at undgå uklarhed som følge af overlapning mellem på hinanden følgende flerårige programmer bør gennemførelsesforordning (EU) 2017/660 ophæves af hensyn til retssikkerheden. Den bør dog fortsat finde anvendelse på prøver testet i 2018.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne udtager og analyserer i 2019, 2020 og 2021 prøver for de pesticid-/produktkombinationer, der er fastsat i bilag I.

Antallet af prøver af hvert produkt, herunder fødevarer til spædbørn og småbørn og produkter, der hidrører fra økologisk landbrugsproduktion, er fastsat i bilag II.

Artikel 2

1.   Det parti, der udtages prøver fra, udvælges vilkårligt.

Prøveudtagningsmetoden, herunder antallet af enheder, skal være i overensstemmelse med direktiv 2002/63/EF.

2.   Alle prøver, herunder dem, der er udtaget af fødevarer til spædbørn og småbørn, analyseres for de i bilag I opførte pesticider i overensstemmelse med definitionerne af restkoncentration i forordning (EF) nr. 396/2005.

3.   For fødevarer til spædbørn og småbørn evalueres der prøver af produkterne, som de udbydes klar til brug, eller som de tilberedes efter producentens anvisninger, under hensyntagen til de i direktiv 2006/125/EF og 2006/141/EF fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Når sådanne fødevarer kan spises, både som de sælges, og som tilberedt, indberettes resultaterne for det ikke-tilberedte produkt, som det sælges.

Artikel 3

Medlemsstaterne indberetter resultaterne af analyserne af prøver i henholdsvis 2019, 2020 og 2021 senest den 31. august i henholdsvis 2020, 2021 og 2022. Resultaterne indberettes i overensstemmelse med standardprøvebeskrivelsen (Standard Sample Description (SSD)).

Hvis definitionen af restkoncentration for et pesticid omfatter mere end én forbindelse (aktivstof og/eller metabolit eller nedbrydnings- eller reaktionsprodukt), indberetter medlemsstaterne analyseresultaterne i overensstemmelse med den fuldstændige definition af restkoncentration for pesticidet. Desuden indberettes resultaterne for alle analytter, der er omfattet af definitionen af restkoncentration, særskilt, i det omfang de måles enkeltvis.

Artikel 4

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/660 ophæves.

Den finder dog fortsat anvendelse på prøver testet i 2018 indtil den 1. september 2019.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. april 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1213/2008 af 5. december 2008 om et samordnet flerårigt EF-kontrolprogram for 2009, 2010 og 2011 for at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og for at vurdere forbrugernes eksponering herfor (EUT L 328 af 6.12.2008, s. 9).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/660 af 6. april 2017 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2018, 2019 og 2020 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 94 af 7.4.2017, s. 12).

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, pesticide monitoring program: design assessment (EFSA Journal (2015);13(2):4005).

(5)  Document No. SANTE/11813/2017 https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-11813.pdf (seneste udgave).

(6)  Standard sample description for food and feed (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

(7)  Use of the EFSA Standard Sample Description 2.0 (SSD) for the reporting of data on the control of pesticide residues in food and feed according to Regulation (EC) No 396/2005 (EFSA Supporting publication 2015: EN-918).

(8)  Kommissionens direktiv 2002/63/EF af 11. juli 2002 om EF-metoder til prøveudtagning til officiel kontrol af pesticidrester i og på vegetabilske og animalske produkter og om ophævelse af direktiv 79/700/EØF (EFT L 187 af 16.7.2002, s. 30).

(9)  Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1).

(10)  Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16).


BILAG I

Del A: Vegetabilske produkter (1), der skal udtages prøver af i 2019, 2020 og 2021

2019

2020

2021

(c)

(a)

(b)

Æbler (2)

Appelsiner (2)

Spisedruer (2)

Jordbær (2)

Pærer (2)

Bananer (2)

Ferskner, herunder nektariner og lignende krydsninger (2)

Kiwifrugter (2)

Grapefrugter (2)

Vin (rød eller hvid), der er fremstillet af druer. (Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor for vin, kan faktor 1 anvendes som standardfaktor. Medlemsstaterne angiver, hvilke vinforarbejdningsfaktorer der er anvendt, i den nationale sammenfattende rapport)

Blomkål (2)

Auberginer (2)

Havesalat (2)

Løg (2)

Broccoli (2)

Hovedkål (2)

Gulerødder (2)

Meloner (2)

Tomater (2)

Kartofler (2)

Dyrkede svampe (2)

Spinat (2)

Bønner (tørrede) (2)

Søde peberfrugter (2)

Korn af havre (3) (4)

Korn af rug (4)

Korn af hvede (4)

Korn af byg (4) (5)

Afskallet ris defineret som ris efter fjernelse af skallen fra uafskallet ris (6)

Jomfruolivenolie (medmindre der forefindes en specifik olieforarbejdningsfaktor, sættes olieforarbejdningsfaktor = 5 med udgangspunkt i et standardproduktionsudbytte for olivenolieproduktion på 20 % af olivenhøsten; for ikke-fedtopløselige stoffer kan faktor 1 anvendes som standardfaktor. Medlemsstaterne angiver, hvilke forarbejdningsfaktorer der er anvendt, i den nationale sammenfattende rapport)

Del B: Animalske produkter (1), der skal udtages prøver af i 2019, 2020 og 2021

2019

2020

2021

(e)

(f)

(d)

Komælk (7)

Fjerkræfedt (2)

Oksefedt (2)

Svinefedt (2)

Fårefedt (2)

Hønseæg (2) (8)

Del C: Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på vegetabilske produkter

 

2019

2020

2021

Bemærkninger

2,4-D

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på havesalat, spinat og tomater; i 2020 i og på appelsiner, blomkål, afskallet ris og tørrede bønner; i 2021 i og på grapefrugter, spisedruer, auberginer og broccoli.

2-Phenylphenol

(c)

(a)

(b)

 

Abamectin

(c)

(a)

(b)

 

Acephat

(c)

(a)

(b)

 

Acetamiprid

(c)

(a)

(b)

 

Acrinathrin

(c)

(a)

(b)

 

Aldicarb

(c)

(a)

(b)

 

Aldrin og dieldrin

(c)

(a)

(b)

 

Ametoctradin

(c)

(a)

(b)

 

Azinphos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Azoxystrobin

(c)

(a)

(b)

 

Bifenthrin

(c)

(a)

(b)

 

Biphenyl

(c)

(a)

(b)

 

Bitertanol

(c)

(a)

(b)

 

Boscalid

(c)

(a)

(b)

 

Bromidion

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på havesalat og tomater; i 2020 i og på afskallet ris; i 2021 i og på søde peberfrugter.

Bromopropylat

(c)

(a)

(b)

 

Bupirimat

(c)

(a)

(b)

 

Buprofezin

(c)

(a)

(b)

 

Captan

(c)

(a)

(b)

 

Carbaryl

(c)

(a)

(b)

 

Carbendazim og benomyl

(c)

(a)

(b)

 

Carbofuran

(c)

(a)

(b)

 

Chlorantraniliprol

(c)

(a)

(b)

 

Chlorfenapyr

(c)

(a)

(b)

 

Chlormequat

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på tomater og havre; i 2020 i og på gulerødder, pærer, rug og afskallet ris; i 2021 i og på auberginer, spisedruer, dyrkede svampe og hvede.

Chlorothalonil

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpropham

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyrifos

(c)

(a)

(b)

 

Chlorpyrifos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Clofentezin

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages af alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Clothianidin

(c)

(a)

(b)

 

Cyazofamid

(c)

(a)

(b)

 

Cyfluthrin

(c)

(a)

(b)

 

Cymoxanil

(c)

(a)

(b)

 

Cypermethrin

(c)

(a)

(b)

 

Cyproconazol

(c)

(a)

(b)

 

Cyprodinil

(c)

(a)

(b)

 

Cyromazin

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på havesalat og tomater; i 2020 i og på kartofler, løg og gulerødder; i 2021 i og på auberginer, søde peberfrugter, meloner og dyrkede svampe.

Deltamethrin

(c)

(a)

(b)

 

Diazinon

(c)

(a)

(b)

 

Dichlorvos

(c)

(a)

(b)

 

Dicloran

(c)

(a)

(b)

 

Dicofol

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages af alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Diethofencarb

(c)

(a)

(b)

 

Difenoconazol

(c)

(a)

(b)

 

Diflubenzuron

(c)

(a)

(b)

 

Dimethoat

(c)

(a)

(b)

 

Dimethomorph

(c)

(a)

(b)

 

Diniconazol

(c)

(a)

(b)

 

Diphenylamin

(c)

(a)

(b)

 

Dithianon

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på æbler og ferskner; i 2020 i og på pærer og afskallet ris; i 2021 i og på spisedruer.

Dithiocarbamater

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen broccoli, blomkål, hovedkål, olivenolie, vin og løg.

Dodin

(c)

(a)

(b)

 

Emamectinbenzoat B1a, udtrykt som emamectin

(c)

(a)

(b)

 

Endosulfan

(c)

(a)

(b)

 

EPN

(c)

(a)

(b)

 

Epoxiconazol

(c)

(a)

(b)

 

Ethephon

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på æbler, ferskner, tomater og vin; i 2020 i og på appelsiner og pærer; i 2021 i og på søde peberfrugter, hvede og spisedruer.

Ethion

(c)

(a)

(b)

 

Ethirimol

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Ethofenprox

(c)

(a)

(b)

 

Etoxazol

(c)

(a)

(b)

 

Famoxadon

(c)

(a)

(b)

 

Fenamidon

(c)

(a)

(b)

 

Fenamiphos

(c)

(a)

(b)

 

Fenarimol

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Fenazaquin

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Fenbuconazol

(c)

(a)

(b)

 

Fenbutatinoxid

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på æbler, jordbær, ferskner, tomater og vin; i 2020 i og på appelsiner og pærer; i 2021 i og på auberginer, grapefrugter, søde peberfrugter og spisedruer.

Fenhexamid

(c)

(a)

(b)

 

Fenitrothion

(c)

(a)

(b)

 

Fenoxycarb

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropathrin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropidin

(c)

(a)

(b)

 

Fenpropimorph

(c)

(a)

(b)

 

Fenpyroximat

(c)

(a)

(b)

 

Fenthion

(c)

(a)

(b)

 

Fenvalerat

(c)

(a)

(b)

 

Fipronil

(c)

(a)

(b)

 

Flonicamid

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på æbler, ferskner, spinat, havesalat, tomater, havre og byg; i 2020 i og på kartofler, pærer, afskallet ris og rug; i 2021 i og på auberginer, spisedruer, grapefrugter, meloner, søde peberfrugter og hvede.

Fluazifop-P

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på jordbær, hovedkål, havesalat, spinat og tomater; i 2020 i og på blomkål, tørrede bønner, kartofler og gulerødder; i 2021 i og på auberginer, broccoli, søde peberfrugter og hvede.

Flubendiamid

(c)

(a)

(b)

 

Fludioxonil

(c)

(a)

(b)

 

Flufenoxuron

(c)

(a)

(b)

 

Fluopicolid

(c)

(a)

(b)

 

Fluopyram

(c)

(a)

(b)

 

Fluquinconazol

(c)

(a)

(b)

 

Flusilazol

(c)

(a)

(b)

 

Flutriafol

(c)

(a)

(b)

 

Fluxapyroxad

(c)

(a)

(b)

 

Folpet

(c)

(a)

(b)

 

Formetanat

(c)

(a)

(b)

 

Fosthiazat

(c)

(a)

(b)

 

Glyphosat

(c)

(a)

(b)

 

Haloxyfop, inklusive haloxyfop-P

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på jordbær og hovedkål; i 2020 i og på tørrede bønner; i 2021 i og på broccoli, grapefrugter, søde peberfrugter og hvede.

Hexaconazol

(c)

(a)

(b)

 

Hexythiazox

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages af alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Imazalil

(c)

(a)

(b)

 

Imidacloprid

(c)

(a)

(b)

 

Indoxacarb

(c)

(a)

(b)

 

Iprodion

(c)

(a)

(b)

 

Iprovalicarb

(c)

(a)

(b)

 

Isocarbophos

(c)

(a)

(b)

 

Isoprothiolan

 

(a)

 

I 2020 foretages analysen kun i og på afskallet ris. I 2019 og 2021 foretages der ingen analyse i eller på nogen produkter.

Kresoxim-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Lambda-cyhalothrin

(c)

(a)

(b)

 

Linuron

(c)

(a)

(b)

 

Lufenuron

(c)

(a)

(b)

 

Malathion

(c)

(a)

(b)

 

Mandipropamid

(c)

(a)

(b)

 

Mepanipyrim

(c)

(a)

(b)

 

Mepiquat

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på byg og havre; i 2020 i og på pærer, rug og afskallet ris; i 2021 i og på dyrkede svampe og hvede.

Metalaxyl og metalaxyl-M

(c)

(a)

(b)

 

Methamidophos

(c)

(a)

(b)

 

Methidathion

(c)

(a)

(b)

 

Methiocarb

(c)

(a)

(b)

 

Methomyl

(c)

(a)

(b)

 

Methoxyfenozid

(c)

(a)

(b)

 

Metrafenon

(c)

(a)

(b)

 

Monocrotophos

(c)

(a)

(b)

 

Myclobutanil

(c)

(a)

(b)

 

Oxadixyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxamyl

(c)

(a)

(b)

 

Oxydemeton-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Paclobutrazol

(c)

(a)

(b)

 

Parathion

(c)

(a)

(b)

 

Parathion-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Penconazol

(c)

(a)

(b)

 

Pencycuron

(c)

(a)

(b)

 

Pendimethalin

(c)

(a)

(b)

 

Permethrin

(c)

(a)

(b)

 

Phosmet

(c)

(a)

(b)

 

Pirimicarb

(c)

(a)

(b)

 

Pirimiphos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Procymidon

(c)

(a)

(b)

 

Profenofos

(c)

(a)

(b)

 

Propamocarb

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på jordbær, hovedkål, spinat, havesalat, tomater og byg; i 2020 i og på gulerødder, blomkål, løg og kartofler; i 2021 i og på spisedruer, meloner, auberginer, broccoli, peberfrugter og hvede.

Propargit

(c)

(a)

(b)

 

Propiconazol

(c)

(a)

(b)

 

Propyzamid

(c)

(a)

(b)

 

Prosulfocarb

(c)

(a)

(b)

 

Prothioconazol

(c)

(a)

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på hovedkål, havesalat, tomater, havre og byg; i 2020 i og på gulerødder, løg, rug og afskallet ris; i 2021 i og på søde peberfrugter og hvede.

Pymetrozin

(c)

 

(b)

I 2019 foretages analysen kun i og på hovedkål, havesalat, jordbær, spinat og tomater. I 2020 foretages der ingen analyse i eller på nogen produkter, i 2021 i og på auberginer, meloner og søde peberfrugter.

Pyraclostrobin

(c)

(a)

(b)

 

Pyridaben

(c)

(a)

(b)

 

Pyrimethanil

(c)

(a)

(b)

 

Pyriproxyfen

(c)

(a)

(b)

 

Quinoxyfen

(c)

(a)

(b)

 

Spinosad

(c)

(a)

(b)

 

Spirodiclofen

(c)

(a)

(b)

 

Spiromesifen

(c)

(a)

(b)

 

Spiroxamin

(c)

(a)

(b)

 

Spirotetramat

(c)

(a)

(b)

 

Tau-fluvalinat

(c)

(a)

(b)

 

Tebuconazol

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenozid

(c)

(a)

(b)

 

Tebufenpyrad

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Teflubenzuron

(c)

(a)

(b)

 

Tefluthrin

(c)

(a)

(b)

 

Terbuthylazin

(c)

(a)

(b)

 

Tetraconazol

(c)

(a)

(b)

 

Tetradifon

(c)

(a)

(b)

Analysen foretages i og på alle de opførte produkter undtagen cerealier.

Thiabendazol

(c)

(a)

(b)

 

Thiacloprid

(c)

(a)

(b)

 

Thiamethoxam

(c)

(a)

(b)

 

Thiophanat-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Tolclofos-methyl

(c)

(a)

(b)

 

Triadimefon

(c)

(a)

(b)

 

Triadimenol

(c)

(a)

(b)

 

Thiodicarb

(c)

(a)

(b)

 

Triazophos

(c)

(a)

(b)

 

Trifloxystrobin

(c)

(a)

(b)

 

Triflumuron

(c)

(a)

(b)

 

Vinclozolin

(c)

(a)

(b)

 

Del D: Pesticid/produktkombinationer, som skal overvåges i/på animalske produkter

 

2019

2020

2021

Bemærkninger

Aldrin og dieldrin

(e)

(f)

(d)

 

Bifenthrin

(e)

(f)

(d)

 

Chlordan

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyrifos

(e)

(f)

(d)

 

Chlorpyrifos-methyl

(e)

(f)

(d)

 

Cypermethrin

(e)

(f)

(d)

 

DDT

(e)

(f)

(d)

 

Deltamethrin

(e)

(f)

(d)

 

Diazinon

(e)

(f)

(d)

 

Endosulfan

(e)

(f)

(d)

 

Famoxadon

(e)

(f)

(d)

 

Fenvalerat

(e)

(f)

(d)

 

Fipronil

(e)

(f)

(d)

 

Glyphosat

(e)

(f)

(d)

 

Heptachlor

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorbenzen

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorcyclohexan (HCH, alfa-isomer)

(e)

(f)

(d)

 

Hexachlorcyclohexan (HCH, beta-isomer)

(e)

(f)

(d)

 

Indoxacarb

(e)

 

 

I 2019 foretages analysen kun i og på mælk.

Lindan

(e)

(f)

(d)

 

Methoxychlor

(e)

(f)

(d)

 

Parathion

(e)

(f)

(d)

 

Permethrin

(e)

(f)

(d)

 

Pirimiphos-methyl

(e)

(f)

(d)

 

(1)

Ved analyse af råvarerne skal de dele af produkterne, som der gælder maksimalgrænseværdier for, analyseres for det primære produkt i gruppen eller undergruppen i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 396/2005, medmindre andet er angivet.

(2)

Analysen foretages af uforarbejdede produkter. Er der tale om frosne produkter, skal der oplyses en forarbejdningsfaktor, hvis det er relevant. Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor, kan faktor 1 anvendes som standardfaktor.

(3)

Hvis der ikke er adgang til tilstrækkelige prøver af korn af havre, kan den del af det krævede prøveantal, som ikke kunne udtages, tilføjes til prøveantallet for korn af byg, hvilket resulterer i et reduceret prøveantal for korn af havre og et tilsvarende højere prøveantal for korn af byg.

(4)

Hvis der ikke er adgang til tilstrækkelige prøver af korn af rug, hvede, havre eller byg, er det også en mulighed at analysere rug-, hvede-, havre- eller bygmel, forudsat at der oplyses en forarbejdningsfaktor. Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor, kan faktor 1 anvendes som standardfaktor.

(5)

Hvis der ikke er adgang til tilstrækkelige prøver af korn af byg, kan den del af det krævede prøveantal, som ikke kunne udtages, tilføjes til prøveantallet for korn af havre, hvilket resulterer i et reduceret prøveantal for korn af byg og et tilsvarende højere prøveantal for korn af havre.

(6)

Korn af poleret ris kan også analyseres, hvis det er relevant. Det skal indberettes til EFSA, hvorvidt der blev analyseret poleret eller afskallet ris. Ved analyse af poleret ris skal der indberettes en forarbejdningsfaktor. Hvis der ikke findes en specifik forarbejdningsfaktor, kan faktor 0,5 anvendes som standardfaktor.

(7)

Analysen foretages af frisk (uforarbejdet) mælk, herunder frossen, pasteuriseret, varmebehandlet, steriliseret eller filtreret mælk.

(8)

Der skal foretages analyse af hele æg uden skal.


BILAG II

Antal prøver jf. artikel 1

1)

Det antal prøver, der skal udtages for hver vare og analyseres af hver medlemsstat for de i bilag I opførte pesticider, er fastsat i skemaet i punkt 5.

2)

Ud over de prøver, der kræves i henhold til skemaet i punkt 5, skal hver medlemsstat i 2019 udtage og analysere 10 prøver af anden babymad til spædbørn og småbørn end modermælkserstatninger, tilskudsblandinger og forarbejdet babymad baseret på cerealier.

Ud over de prøver, der kræves i henhold til nævnte skema, skal hver medlemsstat i 2020 udtage og analysere fem prøver af modermælkserstatninger og fem prøver af tilskudsblandinger til småbørn.

Ud over de prøver, der kræves i henhold til nævnte skema, skal hver medlemsstat i 2021 udtage og analysere 10 prøver af forarbejdet babymad baseret på cerealier.

3)

I overensstemmelse med skemaet i punkt 5 skal prøver af varer, der hidrører fra økologisk landbrugsproduktion, udtages i overensstemmelse med disse varers markedsandel i hver medlemsstat, idet der dog mindst skal udtages én.

4)

Medlemsstater, der anvender metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer (multirestmetoder), kan anvende kvalitative screeningsmetoder på op til 15 % af de prøver, der skal udtages og analyseres i henhold til skemaet i punkt 5. Hvis en medlemsstat anvender kvalitative screeningsmetoder, skal den analysere det resterende antal prøver ved hjælp af kvantitative metoder til samtidig påvisning af flere restkoncentrationer.

Hvis resultaterne af kvalitative screeninger er positive, skal medlemsstaterne anvende en målemetode, der sædvanligvis anvendes, til kvantificering af resultaterne.

5)

Mindste antal prøver pr. medlemsstat pr. vare:

Medlemsstat

Prøver

 

Medlemsstat

Prøver

BE

12

 

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

ANTAL PRØVER I ALT: 683


Top