Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0519

Kommissionens forordning (EU) 2018/519 af 28. marts 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 22 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1733

OJ L 87, 3.4.2018, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/519/oj

3.4.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/519

af 28. marts 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 22 fra International Financial Reporting Interpretations Committee

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2)

Den 8. december 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) fortolkningsbidrag 22 Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC 22). Fortolkningsbidraget tydeliggør den regnskabsmæssige behandling af transaktioner, som indebærer modtagelse eller afholdelse af betaling forud i en fremmed valuta.

(3)

Høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe bekræfter, at IFRIC-fortolkningsbidrag 22 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 indsættes IFRIC-fortolkningsbidrag 22 Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling som anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

IFRIC-fortolkningsbidrag 22

Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling

HENVISNINGER

Begrebsrammen for årsregnskaber (»Conceptual Framework for Financial Reporting«)

IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl

IAS 21 Valutaomregning

BAGGRUND

1.

I henhold til afsnit 21 i IAS 21 Valutaomregning skal en virksomhed på tidspunktet for første indregning i den funktionelle valuta registrere en transaktion i fremmed valuta ved omregning af beløbet i fremmed valuta til den på transaktionstidspunktet gældende spotkurs mellem den funktionelle valuta og den fremmede valuta. I henhold til afsnit 22 i IAS 21 er transaktionsdagen den dag, hvor transaktionen for første gang opfylder kriterierne for indregning i overensstemmelse med IFRS-standarderne (standarderne).

2.

Når en virksomhed afholder eller modtager betaling forud i en fremmed valuta, indregner den normalt et ikkemonetært aktiv eller en ikkemonetær forpligtelse (1) før indregningen af det tilknyttede aktiv, den tilknyttede omkostning eller den tilknyttede indtægt. Det tilknyttede aktiv, den tilknyttede omkostning eller den tilknyttede indtægt (eller en del heraf) er det beløb, som indregnes i henhold til relevante standarder, og som medfører ophør af indregning af det ikkemonetære aktiv eller den ikkemonetære forpligtelse hidrørende fra forudbetalingen.

3.

International Financial Reporting Interpretations Committee modtog oprindelig et spørgsmål om, hvordan »transaktionsdagen« skulle bestemmes i henhold til afsnit 21-22 i IAS 21 i forbindelse med indregningen af omsætning. Spørgsmålet vedrørte mere specifikt situationer, hvor en virksomhed indregner en ikkemonetær forpligtelse hidrørende fra modtagelsen af forudbetaling, før den indregner den tilknyttede omsætning. I forbindelse med diskussionen af problemstillingen bemærkede International Financial Reporting Interpretations Committee, at modtagelse eller afholdelse af betaling forud i en fremmed valuta ikke er begrænset til omsætningstransaktioner. International Financial Reporting Interpretations Committee har derfor besluttet at præcisere transaktionsdagen med henblik på fastsættelse af den valutakurs, der skal anvendes ved første indregning af det tilknyttede aktiv, den tilknyttede omkostning eller den tilknyttede indtægt, når en virksomhed har modtaget eller afholdt betaling forud i en fremmed valuta.

ANVENDELSESOMRÅDE

4.

Dette fortolkningsbidrag finder anvendelse på en transaktion i fremmed valuta (eller en del heraf), når en virksomhed indregner et ikkemonetært aktiv eller en ikkemonetær forpligtelse hidrørende fra afholdelse eller modtagelse af forudbetaling, før den indregner det tilknyttede aktiv, den tilknyttede omkostning eller den tilknyttede indtægt (eller en del heraf).

5.

Dette fortolkningsbidrag finder ikke anvendelse, når en virksomhed ved første indregning måler det tilknyttede aktiv, den tilknyttede omkostning eller den tilknyttede indtægt:

a)

til dagsværdi eller

b)

til dagsværdien af den betaling, der er afholdt eller modtaget på et andet tidspunkt end datoen for første indregning af det ikkemonetære aktiv eller den ikkemonetære forpligtelse hidrørende fra forudbetaling (eksempelvis målingen af goodwill i henhold til IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger).

6.

En virksomhed er ikke forpligtet til at anvende dette fortolkningsbidrag på:

a)

indkomstskatter eller

b)

forsikringskontrakter (herunder reassurancekontrakter), som udstedes af virksomheden, eller reassurancekontrakter, som besiddes af virksomheden.

PROBLEMSTILLING

7.

Dette fortolkningsbidrag omhandler bestemmelse af transaktionsdagen med henblik på fastsættelse af den valutakurs, der skal anvendes ved første indregning af det tilknyttede aktiv, den tilknyttede omkostning eller den tilknyttede indtægt (eller en del heraf) i forbindelse med ophør af indregning af et ikkemonetært aktiv eller en ikkemonetær forpligtelse hidrørende fra afholdelse eller modtagelse af forudbetaling i en fremmed valuta.

KONSENSUS

8.

Ved anvendelse af afsnit 21-22 i IAS 21 er transaktionsdagen med henblik på fastsættelse af den valutakurs, der skal anvendes ved første indregning af det tilknyttede aktiv, den tilknyttede omkostning eller den tilknyttede indtægt (eller en del heraf), den dag, hvor virksomheden første gang indregner det ikkemonetære aktiv eller den ikkemonetære forpligtelse hidrørende fra afholdelse eller modtagelse af forudbetaling.

9.

Hvis der er tale om gentagen afholdelse eller modtagelse af forudbetaling, fastsætter virksomheden en transaktionsdag for hver afholdelse eller modtagelse af forudbetaling.


(1)  I henhold til afsnit 106 i IFRS 15 Omsætning fra kontrakter med kunder skal en virksomhed eksempelvis, hvis en kunde betaler vederlag eller virksomheden har et ubetinget krav på vederlag (dvs. et tilgodehavende), før virksomheden overdrager en vare eller en tjenesteydelse til kunden, præsentere kontrakten som en kontraktlig forpligtelse, når betalingen er foretaget eller forfalden (alt efter hvad der indtræder først).

Appendiks A

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

Dette appendiks er en integreret del af IFRIC 22 og har samme gyldighed som de øvrige dele af IFRIC 22.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

A1

Virksomheder skal anvende dette fortolkningsbidrag for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2018 eller derefter. Det er tilladt at anvende bidraget tidligere. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag for et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

OVERGANG

A2

Ved førstegangsanvendelse skal en virksomhed anvende dette fortolkningsbidrag enten:

a)

med tilbagevirkende kraft ved anvendelse af IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl eller

b)

fremadrettet på alle aktiver, omkostninger og indtægter omfattet af fortolkningsbidraget, som indregnes første gang på følgende tidspunkt eller senere:

i)

ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden første gang anvender fortolkningsbidraget, eller

ii)

ved begyndelsen af et tidligere regnskabsår, som præsenteres til sammenligningsformål i årsregnskabet for det regnskabsår, hvor virksomheden første gang anvender fortolkningsbidraget.

A3

En virksomhed, som anvender afsnit A2, litra b), anvender ved førstegangsanvendelsen fortolkningsbidraget på aktiver, omkostninger og indtægter, som indregnes første gang ved begyndelsen af det regnskabsår, jf. afsnit A2, litra b), nr. i) eller ii), hvor virksomheden har indregnet ikkemonetære aktiver eller ikkemonetære forpligtelser hidrørende fra forudbetaling vedrørende tidligere år, eller senere.

Appendiks B

Ændringen i dette appendiks finder anvendelse på regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller derefter. Hvis en virksomhed anvender dette fortolkningsbidrag på et tidligere regnskabsår, skal denne ændring anvendes på dette tidligere regnskabsår.

Ændring af IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS

Afsnit 39AC tilføjes.

39AC

IFRIC 22 Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling medførte tilføjelse af afsnit D36 og ændring af afsnit D1. En virksomhed skal anvende denne ændring ved anvendelse af IFRIC 22.

I appendiks D ændres afsnit D1. Der tilføjes en overskrift og et afsnit D36.

D1

En virksomhed kan vælge at udnytte en eller flere af følgende undtagelser:

a)

aktiebaseret vederlæggelse (afsnit D2 og D3)

b)

t)

klassifikation af kontrakter vedrørende køb eller salg af et ikke-finansielt aktiv (afsnit D33)

u)

omsætning (afsnit D34 og D35) og

v)

transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling (afsnit D36)

Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling

D36

En virksomhed, som anvender IFRIC 22 Transaktioner i fremmed valuta og forudbetaling for første gang, behøver ikke anvende dette fortolkningsbidrag på aktiver, omkostninger og indtægter, som er omfattet af fortolkningsbidraget, og som er indregnet første gang før tidspunktet for overgangen til IFRS-standarder.


Top