Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0502

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/502 af 28. februar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EØS-relevant tekst)

OJ L 85, 28.3.2018, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/502/oj

28.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 85/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/502

af 28. februar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport (1), særlig artikel 11 og artikel 12, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) nr. 165/2014 indførtes digitale takografer af anden generation, kaldet intelligente takografer, som omfatter en forbindelse til det globale satellitnavigationssystem (»GNSS«), kommunikationsudstyr til tidlig fjernafsløring og en fakultativ grænseflade til intelligente transportsystemer.

(2)

De tekniske forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 (2).

(3)

Ifølge artikel 8, 9 og 10 i forordning (EU) nr. 165/2014 skal takografer, som installeres i køretøjer, der registreres første gang den 15. juni 2019 eller derefter, være intelligente takografer. Gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 bør derfor ændres, så de tekniske forskrifter indeholdt deri anvendes fra denne dato.

(4)

For at kunne overholde artikel 8 i forordning (EU) nr. 165/2014, som fastlægger, at køretøjets position skal registreres hver tredje times kumulerede køretid, bør gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 ændres, så det bliver muligt at lagre oplysninger om køretøjets position hver tredje time under anvendelse af en måleparameter, som ikke kan nulstilles, og for at undgå forveksling med »sammenhængende køretid«, som er en måleparameter med en anden funktion.

(5)

Køretøjsenheden kan enten være en enkelt enhed eller flere enheder, som er fordelt i køretøjet. Udstyret til GNSS og Dedicated Short Range Communication (»DSRC«) kan derfor være internt eller eksternt i forhold til køretøjsenhedens hoveddel. Hvis udstyret er eksternt, bør det være muligt, at begge udstyrsdele og køretøjsenhedens hoveddel kan typegodkendes som komponenter med henblik på at tilpasse processen til typegodkendelse af intelligente takografer til markedets behov.

(6)

Reglerne om lagring af tidskonflikthændelser og tidsjusteringer må ændres for at skelne mellem automatiske tidsjusteringer, som udløses efter en eventuel manipulation eller svigt af takografen, og de tidsjusteringer, der skyldes andre årsager såsom vedligeholdelse.

(7)

Dataidentifikatorerne bør være i stand til at skelne mellem data, der overføres fra en intelligent takograf, og data, der overføres fra en takograf af en tidligere generation.

(8)

Gyldighedsperioden for virksomhedskortet bør forlænges fra to til fem år for at bringe den i overensstemmelse med gyldighedsperioden for førerkortet.

(9)

Beskrivelsen af visse fejl og hændelser, valideringen af registreringerne af de steder, hvor den daglige arbejdsperiode begynder og/eller slutter, brugen af førers samtykke til intelligente transportsystemer (ITS-grænseflade) for så vidt angår data, der sendes af køretøjsenheden via køretøjets net, og andre tekniske spørgsmål bør defineres bedre.

(10)

For at sikre, at certificeringen af takografplomberinger er på den seneste stand, bør de tilpasses til den nye sikkerhedsstandard for mekaniske plomberinger til takografer.

(11)

Denne forordning vedrører konstruktion, afprøvning, installering og brug af systemer, som også består af radioudstyr, der er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (3). Direktivet regulerer tilgængeliggørelse på markedet og ibrugtagning af elektronisk og elektrisk udstyr, der anvender radiobølger til kommunikation og/eller radiostedbestemmelse på horisontalt plan, navnlig for så vidt angår elektrisk sikkerhed, kompatibilitet med andre systemer, adgang til frekvensressourcer, adgang til nødtjenester og/eller eventuelle supplerende delegerede bestemmelser. For at garantere en effektiv udnyttelse af frekvensressourcer, undgå skadelig radiointerferens, tage hensyn til sikkerheden og den elektromagnetiske kompatibilitet af radioudstyret samt for at imødekomme eventuelle andre specifikke delegerede krav bør denne forordning ikke være til hinder for nævnte direktiv.

(12)

Gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 bør derfor ændres.

(13)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nævnt i artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 og 3 affattes således:

»2.   Konstruktion, afprøvning, installering, eftersyn, brug og reparation af intelligente takografer og deres komponenter skal ske i henhold til de tekniske krav i bilag I C til denne forordning.

3.   Andre takografer end intelligente takografer skal, for så vidt angår konstruktion, afprøvning, installering, eftersyn, brug og reparation, fortsat overholde kravene i enten bilag I til forordning (EU) nr. 165/2014 eller bilag I B til Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 (*1), alt efter hvad der er relevant.

(*1)  Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370 af 31.12.1985, s. 8).«"

b)

Følgende indsættes som stk. 5:

»5.   Denne forordning berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU (*2).

(*2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).«"

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)

Definition 3) affattes således:

»3)

»informationsmappe«: hele mappen, i elektronisk form eller papirform, der indeholder alle oplysninger, som fabrikanten eller dennes repræsentant har indgivet til typegodkendelsesmyndigheden med henblik på typegodkendelse af en takograf eller en komponent dertil, inklusive de i artikel 12, stk. 3, i forordning (EU) nr. 165/2014 nævnte certifikater, resultaterne af de prøvninger, der defineres i bilag I C til denne forordning samt tegninger, fotografier og andre relevante dokumenter«.

b)

Definition 7) affattes således:

»7)

»intelligent takograf« eller »takograf af anden generation«: digital takograf, der er i overensstemmelse med artikel 8, 9 og 10 i forordning (EU) nr. 165/2014 samt med bilag I C til nærværende forordning«.

c)

Definition 8) affattes således:

»8)

»takografkomponent« eller »komponent«: ethvert af følgende elementer: køretøjsenheden, bevægelsessensoren, diagramarket, det eksterne GNSS-udstyr og det eksterne udstyr til tidlig fjernafsløring«.

d)

Følgende definition 10) indsættes:

»10)

»køretøjsenhed«: takograf bortset fra bevægelsessensoren og de kabler, hvormed bevægelsessensoren tilsluttes.

Køretøjsenheden kan enten være en enkelt enhed eller flere enheder, som er fordelt i køretøjet, og omfatter bl.a. en processor, et datalager, en tidsmålefunktion, to intelligente kortlæserenheder til fører og medfører, en printer, en skærm, stik samt faciliteter til indlæsning af brugerens data, en GNSS-modtager og fjernkommunikationsudstyr.

Køretøjsenheden kan være sammensat af følgende komponenter, der er underlagt typegodkendelse:

en køretøjsenhed, som består af en enkelt komponent (med GNSS-modtager og fjernkommunikationsudstyr)

en køretøjsenhedshoveddel (med fjernkommunikationsudstyr) og eksternt GNSS-udstyr

en køretøjsenhedshoveddel (med GNSS-modtager) og eksternt fjernkommunikationsudstyr

en køretøjsenhedshoveddel, eksternt GNSS-udstyr og eksternt fjernkommunikationsudstyr.

Hvis køretøjsenheden består af flere enheder, som er fordelt i køretøjet, så er køretøjsenhedens hoveddel den enhed, der indeholder processoren, datalageret og tidsmålefunktionen.

»køretøjsenhed (VU)« anvendes for »køretøjsenhed« eller »køretøjsenhedshoveddel««.

3)

Artikel 6, stk. 3, affattes således:

»Bilag I C gælder dog fra den 15. juni 2019 med undtagelse af tillæg 16, der anvendes fra den 2. marts 2016.«

4)

Bilag I C ændres i overensstemmelse med bilag I til denne forordning.

5)

Bilag II ændres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts 2016 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 om fastsættelse af forskrifter for konstruktion, afprøvning, installering, brug og reparation af takografer og deres komponenter (EUT L 139 af 26.5.2016, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF (EUT L 153 af 22.5.2014, s. 62).


BILAG I

I bilag I C til forordning (EU) 2016/799 foretages følgende ændringer:

1)

I indholdsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit 3.12.5 affattes således:

»3.12.5.   Steder og positioner, hvor daglige arbejdsperioder påbegyndes, afsluttes og/eller hvor tre timers kumuleret køretid nås«.

b)

Afsnit 4.5.3.2.16 affattes således:

»4.5.3.2.16   Data vedrørende den position, hvor tre timers kumuleret køretid nås«.

c)

Afsnit 4.5.4.2.14 affattes således:

»4.5.4.2.14   Data vedrørende den position, hvor tre timers kumuleret køretid nås«.

d)

Afsnit 6.2 affattes således:

»6.2   Kontrol af nye eller reparerede komponenter«.

2)

I afsnit 1 foretages følgende ændringer:

a)

Definition ll) affattes således:

»ll)

»udstyr til fjernkommunikation« eller »udstyr til tidlig fjernafsløring«:

det udstyr i køretøjsenheden, som anvendes til at udføre målrettede vejsidekontroller«.

b)

Definition tt) affattes således:

»tt)

»tidsjustering«:

en justering af aktuelt klokkeslæt; det kan være en automatisk justering med regelmæssige mellemrum, som anvender GNSS-modtagerens tid som reference, eller en justering foretaget ved kalibrering«.

c)

Definition yy), første led, affattes således:

»—

alene installeres og anvendes i køretøjer af typerne M1 og N1 (som defineret i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF (*), med senere ændringer)«.

d)

Følgende indsættes som ny definition fff):

»fff)

»kumuleret køretid«:

en værdi, som repræsenterer det samlede kumulerede antal minutters kørsel med et bestemt køretøj.

Værdien for kumuleret køretid er en fortløbende tælling af alle minutter, der anses for KØRSEL, gennem overvågning af kontrolapparatets funktionstilstand for kørsel og anvendes kun til at udløse registrering af køretøjets position, hver gang et multiplum af tre timers kumuleret køretid er nået. Kumuleringen starter, når kontrolapparatet aktiveres. Den påvirkes ikke af nogen anden aktivitet som f.eks. uden for gyldighedsområde eller færge/tog.

Værdien for kumuleret køretid er ikke beregnet til at blive vist, printet eller overført.«

3)

Afsnit 2.3, krav 13), sidste led, affattes således:

»—

Køretøjsenhederne har en gyldighedsperiode for normale operationer på 15 år fra og med den faktiske dato for køretøjsenhedens certifikater, men køretøjsenheder kan anvendes i yderligere tre måneder, dog kun til dataoverførsel.«

4)

Afsnit 2.4, første afsnit, affattes således:

»Med sikringen af systemet tilstræbes det at beskytte datahukommelsen på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan få adgang til og manipulere med data, og således at forsøg herpå opdages, beskytte integriteten og ægtheden af data, som udveksles mellem bevægelsessensor og køretøjsenhed, beskytte integriteten og ægtheden af data, som udveksles mellem kontrolapparat og takografkort, beskytte integriteten og ægtheden af data, der udveksles mellem køretøjsenhed og eventuelt eksternt GNSS-udstyr, beskytte fortroligheden, integriteten og ægtheden af data, som udveksles gennem udstyret til fjernkommunikation med henblik på tidlig afsløring til kontrolformål, samt verificere integriteten og ægtheden af overførte data.«

5)

Afsnit 3.2, krav 27), andet led, affattes således:

»—

positioner, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer«.

6)

Afsnit 3.4, krav 49), affattes således:

»49)

Det første aktivitetsskift til PAUSE/HVILE eller RÅDIGHED, som finder sted inden for 120 sekunder efter det ved standsning af køretøjet udløste automatiske skift til ARBEJDE, antages at have fundet sted på tidspunktet for køretøjets standsning (således at skiftet til ARBEJDE eventuelt ophæves).«

7)

Afsnit 3.6.1, krav 59), affattes således:

»59)

Føreren skal derefter indlæse køretøjets aktuelle placering, som anses for at være en midlertidig indlæsning.

Under de følgende omstændigheder valideres (dvs. overskrives ikke mere) en midlertidig indlæsning ved sidste udtag af kortet:

der indlæses et sted, hvor den aktuelle daglige arbejdsperiode begynder, under den manuelle indlæsning i henhold til krav 61)

den næste indlæsning af et sted, hvor den aktuelle daglige arbejdsperiode begynder, hvis kortindehaveren ikke indlæser et sted, hvor arbejdsperioden begynder eller sluttede, under den manuelle indlæsning i henhold til krav 61).

Under de følgende omstændigheder overskrives en midlertidig indlæsning ved sidste udtag af kortet, og en ny værdi valideres:

den næste indlæsning af et sted, hvor den aktuelle daglige arbejdsperiode slutter, hvis kortindehaveren ikke indlæser et sted, hvor arbejdsperioden begynder eller sluttede, under den manuelle indlæsning i henhold til krav 61).«

8)

Afsnit 3.6.2, sjette og syvende led, affattes således:

»—

et sted, hvor en tidligere daglig arbejdsperiode er sluttet, og det tilknyttede tidspunkt (hvorved den indlæsning, der skete ved den sidste kortudtagning, overskrives og valideres)

et sted, hvor den aktuelle daglige arbejdsperiode begynder, og det tilknyttede tidspunkt (hvorved en midlertidig indlæsning, der skete ved den sidste kortudtagning, valideres)«.

9)

Afsnit 3.9.15 affattes således:

»3.9.15   Hændelsen »tidskonflikt«

86)

Denne hændelse skal udløses uden for kalibreringstilstand, hvis køretøjsenheden registrerer en forskel på mere end 1 minut mellem tiden i køretøjsenhedens tidsmålingsfunktion og tidsangivelsen fra GNSS-modtageren. Denne hændelse registreres sammen med værdien i køretøjsenhedens interne ur og ledsages af en automatisk tidsjustering. Hvis hændelsen »tidskonflikt« er blevet udløst, vil køretøjsenheden ikke generere andre tidskonflikthændelser inden for de næste 12 timer. Denne hændelse vil ikke blive udløst, hvis GNSS-modtageren ikke har detekteret noget gyldigt GNSS-signal de seneste 30 dage eller længere.«

10)

I afsnit 3.9.17 indsættes følgende nye led:

»—

ITS-grænsefladefejl (hvis relevant).«

11)

I afsnit 3.10 foretages følgende ændringer:

i)

Teksten før tabellen i krav 89) affattes således:

»Kontrolapparatet skal detektere fejl gennem selvtester og indbyggede tester i overensstemmelse med følgende tabel:«.

ii)

Følgende række tilføjes til tabellen:

»ITS-grænseflade (hvis relevant)

Korrekt funktion«

 

12)

Afsnit 3.12, andet led, affattes således:

»—

defineres det gennemsnitlige antal positioner pr. dag som mindst 6 positioner, hvor den daglige arbejdsperiode starter, 6 positioner, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer, og 6 positioner, hvor den daglige arbejdsperiode slutter, så »365 dage« omfatter mindst 6570 positioner«.

13)

I afsnit 3.12.5 foretages følgende ændringer:

a)

Titlen og krav 108) affattes således:

»3.12.5.   Steder og positioner, hvor daglige arbejdsperioder starter, slutter og/eller hvor tre timers kumuleret køretid nås

108)

Kontrolapparatet skal registrere og i sit datalager gemme:

steder og positioner, hvor føreren og/eller medchaufføren påbegynder sin daglige arbejdsperiode

positioner, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer

steder og positioner, hvor føreren og/eller medchaufføren slutter sin daglige arbejdsperiode.«

b)

Krav 110), fjerde led, affattes således:

»—

indlæsningens art (begyndelse, slutning eller tre timers kumuleret køretid)«.

c)

Krav 111) affattes således:

»111)

Datalageret skal kunne rumme steder og positioner, hvor daglige arbejdsperioder starter og slutter, og/eller hvor tre timers kumuleret køretid nås, for mindst 365 dage.«

14)

Afsnit 3.12.7, krav 116), affattes således:

»116)

Kontrolapparatet skal registrere og i sit datalager gemme køretøjets øjeblikkelige hastighed med tilhørende dato og klokkeslæt i hvert sekund for mindst de seneste 24 timer, køretøjet har bevæget sig.«

15)

I afsnit 3.12.8 foretages følgende ændringer i skemaet:

a)

Følgende post indsættes mellem posterne »Manglende positionsoplysninger fra GNSS-modtageren« og »Fejl ved køredata«:

»Fejl ved kommunikation med det eksterne GNSS-udstyr

den længstvarende hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet

de 5 længstvarende hændelser inden for de seneste 365 dage

hændelsens startdato og -klokkeslæt

hændelsens slutdato og -klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag«

b)

Posten »Tidskonflikt« affattes således:

»Tidskonflikt

den alvorligste hændelse for hver af de 10 seneste dage, den er forekommet (dvs. med den største forskel mellem kontrolapparatdato og -tid og GNSS-dato og -tid)

de 5 alvorligste hændelser inden for de seneste 365 dage

kontrolapparat, dato og klokkeslæt

GNSS, dato og klokkeslæt

korttype, kortnummer, udstedende medlemsstat og generation af kort, der er isat ved starten og/eller slutningen af hændelsen

antal tilsvarende hændelser den pågældende dag«

16)

Afsnit 3.20, krav 200), affattes således:

»200)

Kontrolapparatet kan også udrustes med standardiserede grænseflader, som muliggør brug af de data, der registreres eller frembringes af takografen, i eksternt udstyr i drifts- eller kalibreringstilstand.

I tillæg 13 præsenteres en standardiseret fakultativ ITS-grænseflade. Der kan samtidig anvendes andre køretøjsenhedsgrænseflader, forudsat at de fuldt ud overholder minimumskravene i tillæg 13 med hensyn til data, sikkerhed og førerens samtykke.

Førerens samtykke finder ikke anvendelse på data, som sendes fra kontrolapparatet til køretøjets net. Hvis personoplysninger, der er indlæst i køretøjets net, viderebehandles uden for køretøjets net, er det køretøjsfabrikantens ansvar, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (»den generelle forordning om databeskyttelse«).

Førerens samtykke finder heller ikke anvendelse på takografdata, som overføres til en fjerntilsluttet virksomhed (krav 193), idet dette scenarie overvåges via virksomhedskortets adgangsrettighed.

Følgende krav gælder for ITS-data, der tilvejebringes via den pågældende grænseflade:

Der er tale om udvalgte eksisterende data fra takografens dataordliste (tillæg 1).

En delmængde af disse udvalgte data er markeret som »personoplysninger«.

»Personoplysningerne« er kun tilgængelige, hvis der indhentes verificerbart samtykke fra føreren om, at vedkommendes personoplysninger må hentes ud af køretøjets net.

Dette samtykke kan til enhver tid gives eller trækkes tilbage ved hjælp af kommandoer i menuen, forudsat at førerkortet er isat.

Både de samlede data og delmængder heraf udsendes via trådløs protokol (Bluetooth) inden for førerhusets radius med en opdateringsfrekvens på 1 minut.

Parringen af den eksterne enhed med ITS-grænsefladen vil være beskyttet af en særlig tilfældig pinkode på mindst 4 cifre, der registreres i hver enkelt køretøjsenhed og er tilgængelig via dennes skærm.

Under ingen omstændigheder må ITS-grænsefladens tilstedeværelse forstyrre eller påvirke køretøjsenhedens funktionstilstand og sikkerhed.

Ud over de udvalgte eksisterende data, der betragtes som et minimum, kan andre data også udlæses, forudsat at de ikke kan betragtes som personoplysninger.

Kontrolapparatet skal kunne kommunikere førerens samtykkestatus til andre platforme i køretøjets net.

Når køretøjet er sat i tænding, skal disse data udsendes permanent.«

17)

Afsnit 3.23, krav 211), affattes således:

»211)

Køretøjsenhedens interne urs tidsindstilling skal automatisk tilpasses hver 12. time. Hvis denne tilpasning ikke er mulig, fordi der ikke er noget GNSS-signal, skal tidsindstillingen foretages, så snart køretøjsenheden kan få adgang til en gyldig tidsværdi fra GNSS-modtageren, afhængigt af køretøjets tændingstilstand. Referencetidspunktet for den automatiske indstilling af køretøjsenhedens interne ur skal hentes fra GNSS-modtageren.«

18)

Afsnit 3.26, krav 225) og 226), affattes således:

»225)

På hver af kontrolapparatets separate komponenter skal være fastgjort et skilt med følgende oplysninger:

fabrikantens navn og adresse

fabrikantens reservedelsnummer og fremstillingsår

komponentens serienummer

typegodkendelsesmærke.

226)

Hvis der ikke er tilstrækkelig plads til at angive alle ovennævnte oplysninger, skal skiltet i det mindste angive: fabrikantens navn eller mærke, og komponentens reservedelsnummer.«

19)

I afsnit 4.1 erstattes figuren af for- og bagsiden af førerkortet af følgende:

»Image Tekst af billedet «

20)

Afsnit 4.5.3.1.8, krav 263), første led, affattes således:

»—

kortfejl (når kortet er genstand for fejlen)«.

21)

Afsnit 4.5.3.2.8, krav 288), første led, affattes således:

»—

kortfejl (når kortet er genstand for fejlen)«.

22)

Afsnit 4.5.3.2.16 affattes således:

»4.5.3.2.16   Data vedrørende den position, hvor tre timers kumuleret køretid nås

305)

Førerkortet skal kunne opbevare følgende data vedrørende køretøjets position, hvis den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer:

dato og klokkeslæt, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer

køretøjets position

GNSS-nøjagtigheden, dato og klokkeslæt for registrering af positionen.

køretøjets kilometerstand.

306)

Førerkortet skal kunne lagre mindst 252 sådanne poster.«

23)

Afsnit 4.5.4.2.14 affattes således:

»4.5.4.2.14   Data vedrørende den position, hvor tre timers kumuleret køretid nås

353)

Værkstedskortet skal kunne opbevare følgende data vedrørende køretøjets position, hvis den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer:

dato og klokkeslæt, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer

køretøjets position

GNSS-nøjagtigheden, dato og klokkeslæt for registrering af positionen.

køretøjets kilometerstand.

354)

Værkstedskortet skal kunne lagre mindst 18 sådanne poster.«

24)

Afsnit 5.2, krav 396), affattes således:

»396)

Pladen skal være forsynet med mindst følgende oplysninger:

den autoriserede installatørs eller det autoriserede værksteds navn og adresse eller firmanavn

køretøjets vejdrejetal efter formlen »w = … imp/km«

kontrolapparatets konstant, angivet ved »k = … imp/km«

effektiv dækperiferi i formen »l = … mm«

dækstørrelse

datoen for måling af køretøjets vejdrejetal og dets effektive dækperiferi

køretøjets identifikationsnummer

om der forefindes eksternt GNSS-udstyr

serienummeret på det eksterne GNSS-udstyr, hvis relevant

serienummeret på enheden til fjernkommunikation, hvis relevant

serienummeret på alle monterede plomber

den del af køretøjet, hvor adapteren i givet fald er installeret

den del af køretøjet, hvor bevægelsessensoren er installeret, hvis den ikke er sluttet til gearkassen, eller der ikke anvendes en adapter

en angivelse af farven på kablet mellem adapteren og den del af køretøjet, der forsyner denne med impulser

serienummeret på adapterens indlejrede bevægelsessensor.«

25)

I afsnit 5.3 foretages følgende ændringer:

a)

Efter krav 398) indsættes følgende nye krav 398a):

»398a)

De nævnte plomber skal være certificeret i henhold til standard EN 16882:2016«.

b)

Krav 401), andet underafsnit, affattes således:

»Det unikke identifikationsnummer anføres som en markering i formatet MMNNNNNNNN, som ikke kan fjernes, hvor MM er et unikt fabrikant-ID (databaseregistrering forvaltes af Europa-Kommissionen), og NNNNNNNN er plombens alfanumeriske nummer, som er unik i fabrikantens regi.«

c)

Krav 403) affattes således:

»403)

Plombefabrikanterne skal registreres i en særlig database, når de får en plombemodel certificeret i henhold til EN 16882:2016, og offentliggøre numrene på deres identifikationsplomber ved at følge en procedure, der skal fastlægges af Europa-Kommissionen.«

d)

Krav 404) affattes således:

»404)

Godkendte værksteder og køretøjsfabrikanter må i henhold til forordning (EU) nr. 165/2014 kun bruge plomber certificeret i henhold til EN 16882:2016 fra de plombefabrikanter, der står opført i ovennævnte database.«

26)

Afsnit 6.2 affattes således:

»6.2   Kontrol af nye eller reparerede komponenter

407)

For hver enkelt ny eller repareret anordning kontrolleres den korrekte funktion og nøjagtigheden af angivelser og optegnelser inden for de i afsnit 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3 fastlagte grænser.«

27)

Afsnit 6.3, krav 408), affattes således:

»408)

Ved monteringen i et køretøj skal apparatet og hele installationen opfylde bestemmelserne i afsnit 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 og 3.3 vedrørende maksimale tolerancer. Hele monteringen plomberes i henhold til afsnit 5.3 og kalibreres.«

28)

I afsnit 8.1 foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit 8.1, den indledende tekst før krav 425), affattes således:

»I dette afsnit forstås ved »kontrolapparat«»kontrolapparatet eller dets komponenter«. Der kræves ingen typegodkendelse af det/de kabler, som forbinder bevægelsessensoren med køretøjsenheden, det eksterne GNSS-udstyr med køretøjsenheden eller det eksterne udstyr til fjernkommunikation med køretøjsenheden. Det papir, som skal anvendes af kontrolapparatet, anses for at være en komponent i kontrolapparatet.

Enhver fabrikant kan anmode om typegodkendelse af kontrolapparatkomponenter sammen med enhver anden kontrolapparatkomponent, forudsat at den enkelte komponent er i overensstemmelse med kravene i dette bilag. Alternativt kan fabrikanter anmode om typegodkendelse af kontrolapparater.

Som beskrevet i definitionen i denne forordnings artikel 2, nr. 10), kan køretøjsenheder have varianter i komponentsammensætningen. Uanset køretøjsenhedens komponentsammensætning er den eksterne antenne og (eventuelt) antennesplitteren, der er forbundet med GNSS-modtageren eller udstyret til fjernkommunikation, ikke en del af køretøjsenhedens typegodkendelse.

Dog skal fabrikanter, som har opnået typegodkendelse af kontrolapparatet, føre en offentligt tilgængelig liste over kompatible antenner og splittere for hver typegodkendt køretøjsenhed, eksternt GNSS-udstyr og eksternt udstyr til fjernkommunikation.«

b)

Krav 427) affattes således:

»427)

Medlemsstaternes typegodkendelsesmyndigheder udsteder ikke en typegodkendelsesattest, før de er i besiddelse af:

en sikkerhedsattest (hvis krævet i dette bilag)

en funktionsattest

en interoperabilitetsattest (hvis krævet i dette bilag)

for det kontrolapparat eller det takografkort, som typegodkendelsesansøgningen omfatter.«

29)

I tillæg 1 foretages følgende ændringer:

a)

I indholdsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit 2.63 affattes således:

»2.63.   Forbeholdt fremtidig brug«.

ii)

Afsnit 2.78 affattes således:

»2.78.   GNSSAccumulatedDriving«.

iii)

Afsnit 2.79 affattes således:

»2.79.   GNSSAccumulatedDrivingRecord«.

iv)

Afsnit 2.111 affattes således:

»2.111.   NoOfGNSSADRecords«.

v)

Afsnit 2.160 affattes således:

»2.160.   Forbeholdt fremtidig brug«.

vi)

Afsnit 2.203 affattes således:

»2.203.   VuGNSSADRecord«.

vii)

Afsnit 2.204 affattes således:

»2.204.   VuGNSSADRecordArray«.

viii)

Afsnit 2.230 affattes således:

»2.230.   Forbeholdt fremtidig brug«.

ix)

Afsnit 2.231 affattes således:

»2.231.   Forbeholdt fremtidig brug«.

b)

Følgende tekst indsættes i afsnit 2 før afsnit 2.1:

»For kortdatatyper anvendt til applikationer af første og anden generation er den størrelse, der er anført i dette tillæg, størrelsen for applikationer af anden generation. Størrelsen for applikationer af første generation formodes at være kendt af aflæsningsenheden. Bilag I C-kravene til sådanne datatyper dækker både applikationer af første og af anden generation.«

c)

Afsnit 2.19 affattes således:

»2.19.   CardEventData

Første generation:

Oplysninger gemt på et fører- eller værkstedskort vedrørende hændelser knyttet til kortindehaveren (bilag I C, krav 260 og 318).

Image Tekst af billedet

CardEventData er en sekvens af cardEventRecords, ordnet efter stigende EventFaultType (bortset fra poster vedrørende forsøg på sikkerhedsbrud, som er samlet i sidste del af sekvensen).

cardEventRecords er et sæt hændelsesposter af en given hændelsestype (eller kategori ved hændelser bestående i forsøg på sikkerhedsbrud).

Anden generation:

Oplysninger gemt på et fører- eller værkstedskort vedrørende hændelser knyttet til kortindehaveren (bilag I C, krav 285 og 341).

Image Tekst af billedet

CardEventData er en sekvens af cardEventRecords, ordnet efter stigende EventFaultType (bortset fra poster vedrørende forsøg på sikkerhedsbrud, som er samlet i sidste del af sekvensen).

cardEventRecords er et sæt hændelsesposter af en given hændelsestype (eller kategori ved hændelser bestående i forsøg på sikkerhedsbrud).«

d)

Afsnit 2.30 affattes således:

»2.30.   CardRenewalIndex

Et kortfornyelsesindeks (definition i)).

Image Tekst af billedet

Tilordnet værdi: (se kapitel 7 i dette bilag).

»0«

Første udstedelse.

Rækkefølge af forøgelse: »0, …, 9, A, …, Z««.

e)

Afsnit 2.61, teksten efter overskriften »Anden generation:«, affattes således:

»Image Tekst af billedet

Ud over dataelementerne for første generation anvendes følgende dataelementer:

noOfGNSSADRecords er det antal GNSS-poster for kumuleret køretid, som kan gemmes på kortet.

noOfSpecificConditionRecords er det antal poster vedrørende særlige omstændigheder, som kan gemmes på kortet.

noOfCardVehicleUnitRecords er det antal poster om anvendte køretøjsenheder, som kan gemmes på kortet.«

f)

Afsnit 2.63 affattes således:

»2.63.   Forbeholdt fremtidig brug«

g)

Afsnit 2.67, teksten efter overskriften »Anden generation:«, affattes således:

»De samme værdier som for første generation anvendes med følgende tilføjelser:

Image Tekst af billedet

Note 1:

Værdierne for anden generation for pladen, adapteren og den eksterne GNSS-forbindelse samt værdierne for første generation af køretøjsenheden og bevægelsessensoren kan anvendes i SealRecord, hvis det er relevant.

Note 2:

I feltet CardHolderAuthorisation (CHA) på et certifikat for anden generation skal værdierne 1), 2), og 6) fortolkes som angivende et certifikat for gensidig ægthedskontrol for den pågældende udstyrstype. For at angive det respektive certifikat for at generere en digital underskrift skal værdierne 17), 18) eller 19) anvendes.«

h)

Afsnit 2.70, teksten efter overskriften »Anden generation:«, affattes således:

»Anden generation:

Image

Generelle hændelser

Ingen yderligere detaljer

Isætning af ugyldigt kort

Kortkonflikt

Tidsoverlapning

Kørsel uden behørigt kort

Isætning af kort under kørslen

Seneste kortsession ikke korrekt afsluttet

Overskridelse af tilladt hastighed

Afbrydelse i strømforsyningen

Fejl ved køredata

Køretøjsbevægelseskonflikt

Tidskonflikt (GNSS kontra køretøjsenhedens interne ur)

Fejl ved kommunikation med udstyr til fjernkommunikation

Manglende positionsoplysninger fra GNSS-modtager

Fejl ved kommunikation med det eksterne GNSS-udstyr

RFU

Image

Hændelser, som er knyttet til køretøjsenheden og består i forsøg på sikkerhedsbrud

Ingen yderligere detaljer

Ægthedsbekræftelse for bevægelsessensor lykkedes ikke

Ægthedsbekræftelse for takografkort lykkedes ikke

Ubeføjet ændring af bevægelsessensor

Integritetsfejl på indlæste kortdata

Integritetsfejl på lagrede brugerdata

Fejl ved intern dataoverførsel

Ubehørig åbning af hus

Hardware-sabotage

Registrering af manipulation af GNSS

Ægthedsbekræftelse for eksternt GNSS-udstyr lykkedes ikke

Certifikat for eksternt GNSS-udstyr udløbet

til ‘1F’H RFU

Image

Hændelser, som knyttet til føleren og består i forsøg på sikkerhedsbrud

Ingen yderligere detaljer

Ægthedskontrol lykkedes ikke

Integritetsfejl på lagrede data

Fejl ved intern dataoverførsel

Ubehørig åbning af hus

Hardware-sabotage

RFU

Image

Fejl ved kontrolapparat

Ingen yderligere detaljer

Intern fejl i køretøjsenhed

Printerfejl

Displayfejl

Dataoverførselsfejl

Følerfejl

Intern GNSS-modtager

Eksternt GNSS-udstyr

Udstyr til fjernkommunikation

ITS-grænseflade

RFU

Image

Kortfejl

Ingen yderligere detaljer

RFU

Image

RFU

Image

Fabrikantspecifik.«

i)

Afsnit 2.71 affattes således:

»2.71.   ExtendedSealIdentifier

Anden generation:

Det udvidede datanavn for en plombe identificerer entydigt plomben (bilag I C, krav 401).

Image Tekst af billedet

manufacturerCode er en kode for fabrikanten af plomben.

sealIdentifier er et datanavn for plomben, som er unikt for fabrikanten.«

j)

Afsnit 2.78 og 2.79 affattes således:

»2.78.   GNSSAccumulatedDriving

Anden generation:

Oplysninger gemt på et fører- eller værkstedskort vedrørende køretøjets GNSS-position, hvis den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer (bilag I C, krav 306 og 354).

Image Tekst af billedet

gnssADPointerNewestRecord er indekset på den senest opdaterede GNSS-post for kumuleret køretid.

Tilordnet værdi: Tal svarende til tælleren i GNSS-posten for kumuleret køretid, begyndende med »0« for den første forekomst af GNSS-posten for kumuleret køretid i strukturen.

gnssAccumulatedDrivingRecords er mængden af poster, der indeholder dato og klokkeslæt, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer, og oplysninger om køretøjets position.

2.79.   GNSSAccumulatedDrivingRecord

Anden generation:

Oplysninger gemt på et fører- eller værkstedskort vedrørende køretøjets GNSS-position, hvis den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer (bilag I C, krav 305 og 353).

Image Tekst af billedet

timeStamp er den dato og det klokkeslæt, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer.

gnssPlaceRecord indeholder oplysninger om køretøjets position.

vehicleOdometerValue er kilometerstanden, når den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer.«

k)

Afsnit 2.86 affattes således:

»2.86.   KeyIdentifier

Et entydigt datanavn for en offentlig nøgle. Benyttes til at henvise til og vælge nøgle. Den identificerer desuden indehaveren af nøglen.

Image Tekst af billedet

Det første valg er egnet til henvisning til den offentlige nøgle for en køretøjsenhed, et takografkort eller et eksternt GNSS-udstyr.

Det andet valg er egnet til henvisning til den offentlige nøgle for en køretøjsenhed (når køretøjsenhedens serienummer ikke kan oplyses på tidspunktet for udfærdigelse af certifikatet).

Det tredje valg er egnet til henvisning til den offentlige nøgle for en medlemsstat.«

l)

Afsnit 2.92 affattes således:

»2.92.   MAC

Anden generation:

En kryptografisk kontrolsum af 8, 12 eller 16 bytes længde svarende til de krypteringsprogrammer, der er angivet i tillæg 11.

Image Tekst af billedet «

m)

Afsnit 2.111 affattes således:

»2.111.   NoOfGNSSADRecords

Anden generation:

Antal GNSS-poster for kumuleret køretid, som kan gemmes på et kort.

Image Tekst af billedet

Tilordnet værdi: se tillæg 2.«

n)

Afsnit 2.120, den tilordnede værdi ‘16’H, affattes således:

»Image Tekst af billedet «.

o)

Afsnit 2.160 affattes således:

»2.160.   Forbeholdt fremtidig brug«.

p)

Afsnit 2.162 affattes således:

»2.162.   TimeReal

Kode for et kombineret dato- og klokkeslætfelt, hvor dato og klokkeslæt er angivet som sekunder siden 00h.00m.00s. den 1. januar 1970 UTC.

Image Tekst af billedet

Tilordnet værdiOktet udsluttet: Antal sekunder siden midnat den 1. januar 1970 UTC.

Den maksimale værdi af dato/klokkeslæt er året 2106.«

q)

Afsnit 2.179 affattes således:

»2.179.   VuCardRecord

Anden generation:

Oplysninger gemt på en køretøjsenhed vedrørende et anvendt takografkort (bilag I C, krav 132).

Image Tekst af billedet

cardNumberAndGenerationInformation er det fuldstændige kortnummer og det anvendte korts generation (datatype 2.74).

cardExtendedSerialNumber, aflæst fra filen EF_ICC under kortets hovedfil.

cardStructureVersion, aflæst fra filen EF_Application_Identification under DF_Tachograph_G2.

cardNumber, aflæst fra filen EF_Identification under DF_Tachograph_G2.«.

r)

Afsnit 2.203 og 2.204 affattes således:

»2.203.   VuGNSSADRecord

Anden generation:

Oplysninger gemt på en køretøjsenhed vedrørende køretøjets GNSS-position, hvis den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer (bilag I C, krav 108) og 110).

Image Tekst af billedet

timeStamp er den dato og det klokkeslæt, hvor den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer.

cardNumberAndGenDriverSlot identificerer det kort, der sidder i førerens kortplads, og kortets generation.

cardNumberAndGenCodriverSlot identificerer det kort, der sidder i medchaufførens kortplads, og kortets generation.

gnssPlaceRecord indeholder oplysninger om køretøjets position.

vehicleOdometerValue er kilometerstanden, når den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer.

2.204.   VuGNSSADRecordArray

Anden generation:

Oplysninger gemt på en køretøjsenhed vedrørende køretøjets GNSS-position, når den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer (bilag I C, krav 108 og 110).

Image Tekst af billedet

recordType er postens type (VuGNSSADRecord).

Tilordnet værdi: Se postens type.

recordSize er størrelsen af VuGNSSADRecord i bytes.

noOfRecords er antallet af poster i mængden af poster.

records er mængden af GNSS-poster for kumuleret køretid.«

s)

Afsnit 2.230 og 2.231 affattes således:

»2.230.   Forbeholdt fremtidig brug

2.231.   Forbeholdt fremtidig brug«.

t)

Afsnit 2.234, teksten efter overskriften »Anden generation:«, affattes således:

»Image Tekst af billedet

Ud over dataelementerne for første generation anvendes følgende dataelementer:

noOfGNSSADRecords er det antal GNSS-poster for kumuleret køretid, som kan gemmes på kortet.

noOfSpecificConditionRecords er det antal poster vedrørende særlige omstændigheder, som kan gemmes på kortet.

noOfCardVehicleUnitRecords er det antal poster om anvendte køretøjsenheder, som kan gemmes på kortet.«

30)

I tillæg 2 foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 1.1 indsættes følgende forkortelser:

»CHA

Certifikatindehavers autorisation (Certificate Holder Authorisation)

DO

Dataobjekt«.

b)

I afsnit 3.3 foretages følgende ændringer:

i)

Krav TCS_24 affattes således:

»TCS_24

Disse sikkerhedsbetingelser kan kædes sammen på følgende måder:

AND: Alle sikkerhedsbetingelser skal være opfyldt

OR: Mindst én sikkerhedsbetingelse skal være opfyldt

Adgangsreglerne for filsystemet, dvs. kommandoerne SELECT, READ BINARY og UPDATE BINARY, er nærmere beskrevet i afsnit 4. Adgangsreglerne for de resterende kommandoer er nærmere beskrevet i følgende tabeller. Udtrykket »ikke relevant« anvendes, hvis der ikke findes noget krav til støtte for kommandoen. I så tilfælde kan kommandoen være støttet, men adgangsreglerne er uden for gyldighedsområdet.«

ii)

I krav TCS_25 affattes tabellen således:

»Kommando

Førerkort

Værkstedskort

Kontrolkort

Virksomhedskort

External Authenticate

 

 

 

 

For ægthedsbekræftelse (første generation)

ALW

ALW

ALW

ALW

For ægthedsbekræftelse (anden generation)

ALW

PWD

ALW

ALW

Internal Authenticate

ALW

PWD

ALW

ALW

General Authenticate

ALW

ALW

ALW

ALW

Get Challenge

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

Process DSRC Message

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Compute Digital Signature

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Hash

Ikke relevant

Ikke relevant

ALW

Ikke relevant

PERFORM HASH OF FILE

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Verify Certificate

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: Verify Digital Signature

Ikke relevant

Ikke relevant

ALW

Ikke relevant

Verify

Ikke relevant

ALW

Ikke relevant

Ikke relevant«

iii)

I krav TCS_26 affattes tabellen således:

»Kommando

Førerkort

Værkstedskort

Kontrolkort

Virksomhedskort

External Authenticate

 

 

 

 

For ægthedsbekræftelse (første generation)

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

For ægthedsbekræftelse (anden generation)

ALW

PWD

ALW

ALW

Internal Authenticate

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

General Authenticate

ALW

ALW

ALW

ALW

Get Challenge

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

Process DSRC Message

Ikke relevant

ALW

ALW

Ikke relevant

PSO: Compute Digital Signature

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Hash

Ikke relevant

Ikke relevant

ALW

Ikke relevant

PERFORM HASH OF FILE

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Verify Certificate

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: Verify Digital Signature

Ikke relevant

Ikke relevant

ALW

Ikke relevant

Verify

Ikke relevant

ALW

Ikke relevant

Ikke relevant«

iv)

I krav TCS_27 affattes tabellen således:

»Kommando

Førerkort

Værkstedskort

Kontrolkort

Virksomhedskort

External Authenticate

 

 

 

 

For første generation ægthedskontrol

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

For anden generation ægthedskontrol

ALW

PWD

ALW

ALW

Internal Authenticate

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

General Authenticate

ALW

ALW

ALW

ALW

Get Challenge

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

Process DSRC Message

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Compute Digital Signature

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Hash

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

PERFORM HASH OF FILE

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

PSO: Verify Certificate

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: Verify Digital Signature

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Verify

Ikke relevant

ALW

Ikke relevant

Ikke relevant«

c)

Afsnit 3.4, krav TCS_29, affattes således:

»TCS_29

Statusordene SW1 SW2 tilbagemeldes sammen med enhver svarmeddelelse og angiver behandlingsstatus for kommandoen.

SW1

SW2

Betydning

90

00

Normal behandling af data.

61

XX

Normal behandling af data. XX = antal svarbytes til rådighed

62

81

Advarselsbehandling. En del af svardata kan være beskadiget

63

00

Ægthedsbekræftelse mislykkedes (advarsel)

63

CX

Forkert CHV (kortindehaververifikation, PIN). Indholdet i tæller for resterende forsøg tilbagemeldes med »X«

64

00

Kørselsfejl — Status for ikke-flygtigt lager uændret. Integritetsfejl.

65

00

Kørselsfejl — Status for ikke-flygtigt lager ændret.

65

81

Kørselsfejl — Status for ikke-flygtigt lager ændret. Hukommelsesfejl

66

88

Sikkerhedsfejl

:

forkert kryptografisk kontrolsum (ved sikker meddelelsesoverførsel) eller

forkert certifikat (ved verifikation af certifikat) eller

forkert kryptogram (ved ekstern ægthedsbekræftelse) eller

forkert underskrift (ved verifikation af underskrift)

67

00

Forkert længde (forkert Lc eller Le)

68

83

Sidste kommando i den forventede kæde

69

00

Forbudt kommando (intet svar foreligger i T = 0)

69

82

Sikkerhedsstatus ikke tilfredsstillet

69

83

Ægthedsbekræftelse blokeret

69

85

Betingelser for anvendelse ikke opfyldt

69

86

Kommando ikke tilladt (ingen aktuel elementærfil)

69

87

Forventede dataobjekter for sikker meddelelsesoverførsel mangler

69

88

Ukorrekte dataobjekter for sikker meddelelsesoverførsel

6A

80

Ukorrekte parametre i datafelt

6A

82

Filer ikke fundet

6A

86

Forkerte parametre P1-P2

6A

88

De adresserede data kunne ikke findes

6B

00

Forkerte parametre (adressetillæg uden for elementærfil)

6C

XX

Forkert længde, SW2 angiver eksakt længde. Intet datafelt tilbagemeldes

6D

00

Operationskode ikke understøttet eller ugyldig

6E

00

Klasse ikke understøttet

6F

00

Andre kontrolfejl

Der kan tilbagemeldes yderligere statusord som defineret i ISO/IEC 7816-4, hvis deres funktion ikke er udtrykkeligt nævnt i dette tillæg.

F.eks. kan følgende statusord eventuelt tilbagemeldes:

6881: Logisk kanal ikke understøttet

6882: Sikker meddelelsesoverførsel ikke understøttet«.

d)

Afsnit 3.5.1.1, krav TCS_38, sidste led, affattes således:

»—

Hvis den valgte applikation anses for beskadiget (der er fundet integritetsfejl i filattributterne), tilbagemeldes behandlingsstatus »6400« eller »6500«.«

e)

Afsnit 3.5.1.2, krav TCS_41, sidste led, affattes således:

»—

Hvis den valgte fil anses for beskadiget (der er fundet integritetsfejl i filattributterne), tilbagemeldes behandlingsstatus »6400« eller »6500«.«.

f)

Afsnit 3.5.2.1, krav TCS_43, sjette led, affattes således:

»—

Konstateres der en integritetsfejl i filattributterne, skal kortet anse filen for uoprettelig beskadiget, og der tilbagemeldes behandlingsstatus »6400« eller »6500«.«

g)

I afsnit 3.5.2.1.1 foretages følgende ændringer:

i)

I krav TCS_45 affattes tabellen således:

»Byte

Længde

Værdi

Beskrivelse

#1

1

»81h«

TPV: Etiket for data med ordinær værdi

#2

L

»NNh« eller

»81 NNh«

LPV: længde af tilbagemeldte data (= original Le).

L er 2 bytes, hvis LPV >127 bytes.

#(2+L) - #(1+L+NN)

NN

»XX..XXh«

Ordinær dataværdi

#(2+L+NN)

1

»99h«

Etiket til behandlingsstatus (SW1-SW2) — valgfri for sikker meddelelsesoverførsel (første generation)

#(3+L+NN)

1

»02h«

Længde af behandlingsstatus — valgfri for sikker meddelelsesoverførsel (første generation)

#(4+L+NN) - #(5+L+NN)

2

»XX XXh«

Behandlingsstatus for det ubeskyttede APDU-svar — valgfri for sikker meddelelsesoverførsel (første generation)

#(6+L+NN)

1

»8Eh«

TCC: Etiket for kryptografisk kontrolsum

#(7+L+NN)

1

»XXh«

LCC: Længde af efterfølgende kryptografiske kontrolsum

 

»04h« for sikker meddelelsesoverførsel (første generation) (se tillæg 11, del A)

 

»08h«, »0Ch« eller »10h« afhængigt af AES-nøglelængden for sikker meddelelsesoverførsel (anden generation) (se tillæg 11, del B)

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN)

M

»XX..XXh«

Kryptografisk kontrolsum

SW

2

»XXXXh«

Statusord (SW1, SW2)«

ii)

I krav TCS_46 affattes tabellen således:

»Byte

Længde

Værdi

Beskrivelse

#1

1

»87h«

TPI CG: Etiket for krypterede data (kryptogram)

#2

L

»MMh« eller

»81 MMh«

LPI CG: Længde af tilbagemeldte krypterede data (afviger pga. udfyldning fra kommandoens oprindelige længde Le).

L er 2 bytes, hvis LPI CG >127 bytes.

#(2+L)-#(1+L+MM)

MM

»01XX..XXh«

Krypterede data: Udfyldningsindikator og kryptogram

#(2+L+MM)

1

»99h«

Etiket til behandlingsstatus (SW1-SW2) — valgfri for sikker meddelelsesoverførsel (første generation)

#(3+L+MM)

1

»02h«

Længde af behandlingsstatus — valgfri for sikker meddelelsesoverførsel (første generation)

#(4+L+MM) - #(5+L+MM)

2

»XX XXh«

Behandlingsstatus for det ubeskyttede APDU-svar — valgfri for sikker meddelelsesoverførsel (første generation)

#(6+L+MM)

1

»8Eh«

TCC: Etiket for kryptografisk kontrolsum

#(7+L+MM)

1

»XXh«

LCC: Længde af efterfølgende kryptografiske kontrolsum

 

»04h« for sikker meddelelsesoverførsel (første generation) (se tillæg 11, del A)

 

»08h«, »0Ch« eller »10h« afhængigt af AES-nøglelængden for sikker meddelelsesoverførsel (anden generation) (se tillæg 11, del B)

#(8+L+MM)-#(7+N+L+MM)

N

»XX..XXh«

Kryptografisk kontrolsum

SW

2

»XXXXh«

Statusord (SW1, SW2)«

h)

Afsnit 3.5.2.2, krav TCS_50), sjette led, affattes således:

»—

Konstateres der en integritetsfejl i filattributterne, skal kortet anse filen for uoprettelig beskadiget, og der tilbagemeldes behandlingsstatus »6400« eller »6500«.«

i)

I afsnit 3.5.2.3, krav TCS_52, foretages følgende ændringer:

i)

Den sidste række i tabellen affattes således:

»Le

1

»XXh«

Som foreskrevet i ISO/IEC 7816-4«

ii)

Der tilføjes følgende:

»Hvis T = 0, antager kortet værdien Le = »00h«, hvis der ikke anvendes sikker meddelelsesoverførsel.

Hvis T = 1, tilbagemeldes behandlingsstatus »6700«, hvis Le=»01h«.«

j)

Afsnit 3.5.2.3, krav TCS_53), sjette led, affattes således:

»—

Konstateres der en integritetsfejl i filattributterne, skal kortet anse filen for uoprettelig beskadiget, og der tilbagemeldes behandlingsstatus »6400« eller »6500«.«

k)

Afsnit 3.5.3.2, krav TCS_63), sjette led, affattes således:

»—

Konstateres der en integritetsfejl i filattributterne, skal kortet anse filen for uoprettelig beskadiget, og der tilbagemeldes behandlingsstatus »6400« eller »6500«.«

l)

Afsnit 3.5.5, krav TCS_72, affattes således:

»TCS_72

Den PIN, der er indlæst af brugeren, skal af kortlæseren være ASCII-kodet og udfyldt mod højre med »FFh«-bytes til en længde af 8 bytes. Se også datatypen WorkshopCardPIN i tillæg 1.«

m)

Afsnit 3.5.8, krav TCS_95, affattes således:

»TCS_95

Hvis INTERNAL AUTHENTICATE-kommandoen giver resultat, slettes den eventuelle aktuelle nøgle af første generation for sessionen, og er ikke længere til rådighed. For at man kan få adgang til en ny sessionsnøgle for første generation, skal kommandoen EXTERNAL AUTHENTICATE for mekanismen til ægthedsbekræftelse for første generation gennemføres med resultat.

Bemærk:

For sessionsnøgler af anden generation henvises til tillæg 11, krav CSM_193 og CSM_195. Hvis der oprettes sessionsnøgler for anden generation, og takografkortet modtager den ordinære INTERNAL AUTHENTICATE-kommando APDU, afbryder det den sikre meddelelsesoverførsel for anden generation og destruerer sessionsnøglerne for anden generation.«

n)

Afsnit 3.5.9, krav TCS_97, affattes således:

»TCS_97

Kommandovarianten for gensidig ægthedsbekræftelse for anden generation på køretøjsenhedens kort kan udføres i hovedfilen, DF Tachograph og DF Tachograph_G2. Se også TCS_34. Hvis INTERNAL AUTHENTICATE-kommandoen for anden generation giver resultat, slettes den eventuelle aktuelle nøgle af første generation for sessionen, og er ikke længere til rådighed.

Bemærk:

For sessionsnøgler af anden generation henvises til tillæg 11, krav CSM_193 og CSM_195. Hvis der oprettes sessionsnøgler for anden generation, og takografkortet modtager den ordinære EXTERNAL AUTHENTICATE-kommando APDU, afbryder det den sikre meddelelsesoverførsel for anden generation og destruerer sessionsnøglerne for anden generation.«

o)

I afsnit 3.5.10 tilføjes følgende række til tabellen i krav TCS_101:

»5 + L + 1

1

»00h«

Som foreskrevet i ISO/IEC 7816-4«

p)

I afsnit 3.5.11.2.3 tilføjes følgende i krav TCS_114:

»—

Hvis kortets currentAuthenticatedTime ligger senere end udløbsdatoen for den valgte offentlige nøgle, tilbagemeldes behandlingsstatus »6A88«.

Bemærk:

For kommandoen MSE: SET AT til ægthedsbekræftelse af køretøjsenheden er den nøgle, der henvises til, en offentlig VU_MA-nøgle. Kortet indstiller den offentlige VU_MA-nøgle, der skal anvendes, hvis den findes i hukommelsen, og som modsvarer den henvisning til certifikatindehaveren (Certificate Holder Reference - CHR), der er givet i kommandoens datafelt (kortet kan identificere offentlige VU_MA-nøgler ved hjælp af certifikatets CHA-felt). Kortet skal tilbagemelde »6A 88« på denne kommando, hvis kun den offentlige VU_Sign-nøgle eller ingen offentlig nøgle for køretøjsenheden er til rådighed. Se definitionen af CHA-feltet i tillæg 11 og af datatypen Equipment Type i tillæg 1.

Ligeledes hvis en MSE: SET DST-kommando, som henviser til et EQT (dvs. en køretøjsenhed eller et kort), sendes til et kontrolkort, jf. krav CSM_234, er den nøgle, der henvises til, altid en EQT_Sign-nøgle, som skal anvendes til verifikation af en digital underskrift. Ifølge Figur 13 i tillæg 11 vil kontrolkortet altid have lagret den relevante offentlige EQT_Sign-nøgle. I visse tilfælde kan kontrolkortet have lagret den modsvarende offentlige EQT_MA-nøgle. Kontrolkortet skal altid indstille den offentlige EQT_Sign-nøgle til anvendelse, når det modtager en MSE: SET DST-kommando.«

q)

I afsnit 3.5.13 foretages følgende ændringer:

i)

Krav TCS_121 affattes således:

»TCS_121

Den midlertidigt gemte Hash of File-værdi skal slettes, hvis en ny Hash of File-værdi beregnes ved hjælp af kommandoen PERFORM HASH of FILE, hvis en dedikeret fil vælges, og hvis takografkortet nulstilles.«

ii)

Krav TCS_123 affattes således:

»TCS_123

Takografapplikationer af anden generation skal understøtte SHA-2-algoritmen (dvs. SHA-256, SHA-384 eller SHA-512) angivet ved krypteringsprogrammerne i tillæg 11, del B for kortets underskriftsnøgle Card_Sign.«

iii)

Tabellen i krav TCS_124 affattes således:

»Byte

Længde

Værdi

Beskrivelse

CLA

1

»80h«

CLA

INS

1

»2Ah«

Udfør sikkerhedsoperation

P1

1

»90h«

Etiket: Hash

P2

1

»00h«

Algoritmen kendes implicit

For takografapplikationer af første generation: SHA-1

For takografapplikationer af anden generation: SHA-2-algoritmen (SHA-256, SHA-384 eller SHA-512), angivet ved krypteringsprogrammerne i tillæg 11, del B for kortets underskriftsnøgle Card_Sign.«

r)

I afsnit 3.5.14 foretages følgende ændringer:

Teksten under overskriften og frem til krav TCS_126 affattes således:

»Denne kommando anvendes til at beregne den digitale underskrift af en tidligere beregnet hashkode (se PERFORM HASH OF FILE, afsnit 3.5.13).

Kun førerkortet og værkstedskortet kræves for at understøtte denne kommando i DF Tachograph og DF Tachograph_G2.

Andre slags takografkort kan eventuelt udføre denne kommando. Ved takografapplikationer af anden generation er det kun førerkortet og værkstedskortet, som har en underskriftsnøgle af anden generation, andre kort kan ikke udføre kommandoen med resultat, men skal afsluttes med en passende fejlkode.

Kommandoen kan eventuelt være tilgængelig i hovedfilen. Hvis kommandoen ikke er tilgængelig i hovedfilen, skal den afsluttes med en passende fejlkode.

Denne kommando er i overensstemmelse med ISO/IEC 7816-8. Brugen af denne kommando er begrænset med hensyn til den tilknyttede standard.«

s)

I afsnit 3.5.15 foretages følgende ændringer:

i)

Tabellen i krav TCS_133 affattes således:

»Byte

Længde

Værdi

Beskrivelse

CLA

1

»00h«

CLA

INS

1

»2Ah«

Udfør sikkerhedsoperation

P1

1

»00h«

 

P2

1

»A8h«

Etiket: Datafeltet indeholder dataobjekter, der er relevante for verifikation

Lc

1

»XXh«

Længde Lc af det efterfølgende datafelt

#6

1

»9Eh«

Etiket for digital underskrift

#7 eller

#7-#8

L

»NNh« eller

»81 NNh«

Længde af digital underskrift (L er 2 bytes, hvis den digitale underskrift er længere end 127 bytes):

 

128 bytes kodet i overensstemmelse med tillæg 11, del A, for takografapplikationer af første generation

 

Afhængigt af den valgte kurve for takografapplikationer af anden generation (se tillæg 11, del B).

#(7+L)-#(6+L+NN)

NN

»XX..XXh«

Indhold af digital underskrift«

ii)

I krav TCS_134 indsættes følgende led:

»—

Hvis den valgte offentlige nøgle (som anvendes til at verificere den digitale underskrift) har en CHA.LSB (CertificateHolderAuthorisation.equipmentType), som ikke egner sig til verificering af digital underskrift i overensstemmelse med tillæg 11, tilbagemeldes status »6985«

t)

I afsnit 3.5.16 foretages følgende ændringer:

i)

I krav TCS_138 tilføjes følgende række til tabellen:

»5 + L + 1

1

»00h«

Som foreskrevet i ISO/IEC 7816-4«

ii)

I krav TCS_139 indsættes følgende led:

»—

»6985« indikerer, at tidsstemplet på 4 byte, som fremgår af kommandodatafeltet er tidligeree end cardValidityBegin eller senere end cardExpiryDate.«

u)

I afsnit 4.2.2 foretages følgende ændringer:

i)

I datastrukturen i krav TCS_154 affattes linjerne fra DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate og linjerne fra EF GNSS_Places til slutningen af kravet således:

»Image Tekst af billedet «

ii)

I krav TCS_155 affattes posten

Image

i tabellen således:
»

Image

Image

252

336«

v)

I afsnit 4.3.1, krav TCS_156, affattes teksten til forkortelsen SC4 således:

»SC4

For kommandoen READ BINARY med lige INS-byte:

(SM-C-MAC-G1 AND SM-R-ENC-MAC-G1) OR

(SM-C-MAC-G2 AND SM-R-ENC-MAC-G2)

For kommandoen READ BINARY med ulige INS-byte (hvis den understøttes): NEV«

w)

I afsnit 4.3.2 foretages følgende ændringer:

i)

I datastrukturen i krav TCS_162 affattes linjerne fra DF Tachograph G2 til EF CardMA_Certificate, linjerne fra EF Calibration til extendedSealIdentifier og linjerne fra EF GNSS_Places til vehicleOdometerValue således:

»Image Tekst af billedet Image«

ii)

Posten NoOfGNSSCDRecords i tabellen i krav TCS_163 affattes således:

»

Image

Image

18

24«

31)

I tillæg 3, afsnit 2, foretages følgende ændringer:

a)

Følgende linje indsættes efter linjen med piktogrammerne for »Sted, hvor den daglige arbejdstid begynder« og »Sted, hvor den daglige arbejdstid slutter«:

»Image Position efter tre timers kumuleret køretid«.

b)

Piktogramkombinationen for »Justering af klokkeslæt (foretaget af værksted)« erstattes af:

»Image Tidskonflikt eller justering af klokkeslæt (foretaget af værksted)«.

c)

Følgende piktogramkombinationer tilføjes til listen over begivenheder:

»Image Manglende positionsoplysninger fra GNSS-modtager eller Fejl ved kommunikation med det eksterne GNSS-udstyr

Image Fejl ved kommunikation med udstyr til fjernkommunikation«.

32)

I tillæg 4 foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 2 foretages følgende ændringer:

i)

Blok 11.4 affattes således:

»11.4

Indlæsning af sted, hvor daglig arbejdstid begynder og/eller slutter

pi = piktogram for sted begynder/slutter, tidspunkt, land, region

længdegrad for registreret position

breddegrad for registreret position

tidsstempel for bestemmelse af position

Kilometertæller

pihh:mm Cou Reg

lon ±DDDoMM.M’

lat ± DDoMM.M’

hh:mm

x xxx xxx km«

ii)

Blok 11.5 affattes således:

»11.5

Position efter tre timers kumuleret køretid

Position efter tre timers kumuleret køretid

tidspunkt

længdegrad for registreret position

breddegrad for registreret position

tidsstempel for bestemmelse af position

Kilometertæller

Image

«

b)

Afsnit 3.1, nr. 11.5 i den daglige udskrift, affattes således:

»11.5

Position efter tre timers kumuleret køretid i kronologisk rækkefølge«.

c)

Afsnit 3.2, den daglige udskrift, affattes således:

»1

Dato og tidspunkt for udskrivning af dokumentet

2

Udskriftens art

3

Identifikation af kortindehaver (for alle kort isat i køretøjsenhed + GEN)

4

Identifikation af køretøj (det køretøj, hvorfra udskriften tages)

5

Identifikation af køretøjsenhed (den køretøjsenhed, hvorfra udskriften tages + GEN)

6

Seneste kalibrering af denne køretøjsenhed

7

Seneste kontrol på denne takograf

9

Skilletegn for føreraktiviteter

10

Skilletegn for førerkortplads (kortplads 1)

10a

Betingelsen »uden for gyldighedsområde« ved den aktuelle dags begyndelse

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 10.4

Aktiviteter i kronologisk rækkefølge (førerkortplads)

10

Skilletegn for medchaufførens kortplads (kortplads 2)

10a

Betingelsen »uden for gyldighedsområde« ved den aktuelle dags begyndelse

10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.3a / 10.4

Aktiviteter i kronologisk rækkefølge (medchaufførens kortplads)

11

Skilletegn for døgnoversigt

11.1

Oversigt over perioder uden kort i førerens kortplads

11.4

Indlæste steder i kronologisk rækkefølge

11.5

Position efter tre timers kumuleret køretid i kronologisk rækkefølge

11.7

Aktiviteter, i alt

11.2

Oversigt over perioder uden kort i medchaufførens kortplads

11.4

Indlæste steder i kronologisk rækkefølge

11.5

Position efter tre timers kumuleret køretid i kronologisk rækkefølge

11.8

Aktiviteter, i alt

11.3

Oversigt over føreraktiviteter, begge kortpladser medregnet

 

11.4

 

Steder indlæst af denne fører i kronologisk rækkefølge

 

11.5

 

Position efter tre timers kumuleret køretid i kronologisk rækkefølge

11.9

Aktiviteter i alt for denne fører

13.1

Skilletegn for hændelser/fejl

13.4

Poster med hændelser/fejl (seneste fem hændelser eller fejl, som er gemt eller igangværende på køretøjsenheden)

22.1

Kontrolsted

22.2

Den tilsynsførendes underskrift

22.3

Fra tidspunkt (plads til rådighed for en fører uden kort til angivelse af de relevante perioder)

22.4

Til tidspunkt

22.5

Førerens underskrift«

d)

Afsnit 3.7, krav PRT_014, affattes således:

»PRT_014

Udskriften af historikken over isatte kort skal overholde følgende format:

1

Dato og tidspunkt for udskrivning af dokumentet

2

Udskriftens art

3

Identifikation af kortindehaver (for alle kort isat i køretøjsenheden)

23

Seneste kort, som er isat køretøjsenheden

23.1

Isatte kort (op til 88 poster)

12.3

Skilletegn for fejl«

33)

I tillæg 7 foretages følgende ændringer:

a)

Afsnit 1.1 affattes således:

»1.1.   Anvendelsesområde

Der kan overføres data til et eksternt lagermedium:

fra en køretøjsenhed med en intelligent dedikeret enhed (IDE) tilsluttet køretøjsenheden

fra et takografkort med en IDE-enhed med kortlæser (IFD)

fra et takografkort via en køretøjsenhed ved hjælp af en IDE-enhed tilsluttet køretøjsenheden.

For at man skal kunne fastslå ægthed og integritet af overførte data, som er gemt på et eksternt lagermedium, bliver der ved dataoverførsel vedhæftet en underskrift i overensstemmelse med tillæg 11 (fælles sikkerhedsmekanismer). Kildeenhedens (køretøjsenhed eller kort) identifikation og sikkerhedsattester (fra medlemsstaten og for udstyret) bliver ligeledes overført. Den, der kontrollerer data, skal uafhængigt være indehaver af en betroet europæisk offentlig nøgle.

Data, der overføres fra en køretøjsenhed, underskrives i henhold til tillæg 11 Fælles sikkerhedsmekanismer, del B (takografsystemer af anden generation), undtagen når førerkontrollen udføres af en kontrolmyndighed uden for EU under anvendelse af et kontrolkort af første generation, idet data så underskrives i henhold til tillæg 11 Fælles sikkerhedsmekanismer, del A (takografsystemer af første generation), jf. tillæg 15 Migration, krav MIG_15.

I dette tillæg beskrives derfor to typer data, der kan overføres fra køretøjsenheden:

Overførsel af køretøjsenhedsdata af anden generation med datastruktur af anden generation, som underskrives i henhold til tillæg 11 Fælles sikkerhedsmekanismer, del B

Overførsel af køretøjsenhedsdata af første generation med datastruktur af første generation, som underskrives i henhold til tillæg 11 Fælles sikkerhedsmekanismer, del A.

Ligeledes er der to typer dataoverførsel fra førerkort af anden generation, der er isat en køretøjsenhed, jf. dette tillægs afsnit 3 og 4.«

b)

I afsnit 2.2.2 foretages følgende ændringer:

i)

Tabellen affattes således:

»Meddelelsesstruktur

Maks. 4 bytes Hoved

Maks. 255 bytes Data

1 byte Kontrolsum

IDE ->

<- VU

FMT

TGT

SRC

LEN

SID

DS_ / TRTP

DATA

CS

Start Communication Request

81

EE

F0

 

81

 

 

E0

Positive Response Start Communication

80

F0

EE

03

C1

 

EA, 8F

9 B

Start Diagnostic Session Request

80

EE

F0

02

10

81

 

F1

Positive Response Start Diagnostic

80

F0

EE

02

50

81

 

31

Link Control Service

 

Verify Baud Rate (stage 1)

 

9 600 Bd

80

EE

F0

04

87

 

01,01,01

EC

19 200 Bd

80

EE

F0

04

87

 

01,01,02

ED

38 400 Bd

80

EE

F0

04

87

 

01,01,03

EE

57 600 Bd

80

EE

F0

04

87

 

01,01,04

EF

115 200 Bd

80

EE

F0

04

87

 

01,01,05

F0

Positive Response Verify Baud Rate

80

F0

EE

02

C7

 

01

28

Transition Baud Rate (stage 2)

80

EE

F0

03

87

 

02.03

ED

Request Upload

80

EE

F0

0 A

35

 

00,00,00, 00,00,FF,FF,

FF,FF

99

Positive Response Request Upload

80

F0

EE

03

75

 

00,FF

D5

Transfer Data Request

 

Overview

80

EE

F0

02

36

01 eller 21

 

97

Activities

80

EE

F0

06

36

02 eller 22

Date

CS

Events & Faults

80

EE

F0

02

36

03 eller 23

Date

99

Detailed Speed

80

EE

F0

02

36

04 eller 24

Date

9 A

Technical Data

80

EE

F0

02

36

05 eller 25

Date

9 B

Card download

80

EE

F0

02

36

06

Slot

CS

Positive Response Transfer Data

80

F0

EE

Len

76

TREP

Data

CS

Request Transfer Exit

80

EE

F0

01

37

 

 

96

Positive Response Request Transfer Exit

80

F0

EE

01

77

 

 

D6

Stop Communication Request

80

EE

F0

01

82

 

 

E1

Positive Response Stop Communication

80

F0

EE

01

C2

 

 

21

Acknowledge sub message

80

EE

F0

Len

83

 

Data

CS

Negative responses

 

General reject

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

10

CS

Service not supported

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

11

CS

Sub function not supported

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

12

CS

Incorrect Message Length

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

13

CS

Conditions not correct or Request sequence error

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

22

CS

Request out of range

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

31

CS

Upload not accepted

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

50

CS

Response pending

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

78

CS

Data not available

80

F0

EE

03

7F

Sid Req

FA

CS«

ii)

Følgende led tilføjes til bemærkningerne efter tabellen:

»—

TRTP 21 til 25 anvendes til anmodninger om overførsel af køretøjsenhedsdata af anden generation, TRTP 01 til 05 anvendes til anmodninger om overførsel af køretøjsenhedsdata af første generation, som kun kan accepteres af køretøjsenheden i forbindelse med førerkontrol, som udføres af en kontrolmyndighed uden for EU under anvendelse af et kontrolkort af første generation

TRTP 11 til 19 og 31 til 39 er reserveret til fabrikantspecifikke overførselsanmodninger.«

c)

I afsnit 2.2.2.9 foretages følgende ændringer:

i)

Krav DDP_011 affattes således:

»DDP_011

Transfer Data Request sendes af IDE-enheden for over for køretøjsenheden at specificere den type data, som skal overføres. Overførslens type angives af en parameter for anmodning om dataoverførsel (TRTP) på én byte.

Der er seks typer dataoverførsel: For overførsel af køretøjsenhedsdata kan der anvendes to forskellige TRTP-værdier for hver overførselstype:

Dataoverførselstype

TRTP-værdi for overførsel af køretøjsenhedsdata af første generation

TRTP-værdi for overførsel af køretøjsenhedsdata af anden generation

Oversigt

01

21

Aktiviteter på en nærmere angivet dato

02

22

Hændelser og fejl

03

23

Detaljeret hastighed

04

24

Tekniske data

05

25


Dataoverførselstype

TRTP-værdi

Overførsel af data fra kort

06«

ii)

Krav DDP_054 affattes således:

»DDP_054

IDE-enheden skal obligatorisk anmode om oversigt over dataoverførsel (TRTP 01 eller 21) under en dataoverførselssession, da det kun på denne måde kan sikres, at køretøjsenhedens certifikater registreres i den overførte fil (så der er mulighed for verifikation af en digital underskrift).

I andet tilfælde (TRTP 02 eller 22) er det i meddelelsen overfør data angivet, hvilken kalenderdag ( Image -format) der skal overføres.«

d)

Afsnit 2.2.2.10, krav DDP_055, affattes således:

»DDP_055

I første tilfælde (TREP 01 eller 21) vil køretøjsenheden sende data, som hjælper IDE-operatøren til at vælge de data, som han yderligere vil overføre. Denne meddelelse indeholder følgende oplysninger:

sikkerhedscertifikater

identifikation af køretøjer

køretøjsenhedens aktuelle dato og klokkeslæt

mindste og største dato, som kan overføres (data fra køretøjsenhed)

angivelse af kort, som er isat i køretøjsenheden

tidligere dataoverførsler til en virksomhed

virksomhedslåse

tidligere kontroller.«

e)

Afsnit 2.2.2.16, krav DDP_018, sidste led, affattes således:

»—

FA-data foreligger ikke

Dataobjektet for en anmodning om dataoverførsel findes ikke i køretøjsenheden (f.eks. hvis der ikke er isat noget kort, eller der er anmodet om overførsel af køretøjsenhedsdata af første generation, uden for rammerne af en førerkontrol udført af en kontrolmyndighed uden for EU).«

f)

I afsnit 2.2.6.1 foretages følgende ændringer:

i)

Det første afsnit i krav DDP_029 affattes således:

»Datafeltet i meddelelsen »Positive Response Transfer Data Overview« skal bære følgende data i følgende rækkefølge under SID 76 Hex, TREP 01 eller 21 Hex og med passende opdeling i delmeddelelser og behørig tælling:«.

ii)

Titlen »Datastruktur, første generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, første generation (TREP 01 Hex)«.

iii)

Titlen »Datastruktur, anden generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, anden generation (TREP 21 Hex)«.

g)

I afsnit 2.2.6.2 foretages følgende ændringer:

i)

Det første afsnit i krav DDP_030 affattes således:

»Datafeltet i meddelelsen »Positive Response Transfer Data Activities« skal bære følgende data i følgende rækkefølge under SID 76 Hex, TREP 02 eller 22 Hex og med passende opdeling i delmeddelelser og behørig tælling:«.

ii)

Titlen »Datastruktur, første generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, første generation (TREP 02 Hex)«.

iii)

Titlen »Datastruktur, anden generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, anden generation (TREP 22 Hex)«.

iv)

Under titlen »Datastruktur, anden generation (TREP 22 Hex)« affattes posten VuGNSSCDRecordArray således:

»

Image

 

Køretøjets GNSS-positioner, når den kumulerede køretid når op på et multiplum af tre timer. Hvis feltet står tomt, sendes et array-hoved med noOfRecords = 0.«

h)

I afsnit 2.2.6.3 foretages følgende ændringer:

i)

Det første afsnit i krav DDP_031 affattes således:

»Datafeltet i meddelelsen »Positive Response Transfer Data Events and Faults« skal indeholde følgende data i følgende rækkefølge under SID 76 Hex og TREP 03 eller 23 Hex, med passende opdeling i delmeddelelser og behørig tælling:«.

ii)

Titlen »Datastruktur, første generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, første generation (TREP 03 Hex)«.

iii)

Titlen »Datastruktur, anden generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, anden generation (TREP 23 Hex)«.

iv)

Under titlen »Datastruktur, anden generation (TREP 23 Hex)« udgår posten VuTimeAdjustmentGNSSRecordArray.

i)

I afsnit 2.2.6.4 foretages følgende ændringer:

i)

Det første afsnit i krav DDP_032 affattes således:

»Datafeltet i meddelelsen »Positive Response Transfer Data Detailed Speed« skal indeholde følgende data i følgende rækkefølge under SID 76 Hex og TREP 04 eller 24 Hex, med passende opdeling i delmeddelelser og behørig tælling:«.

ii)

Titlen »Datastruktur, første generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, første generation (TREP 04)«.

iii)

Titlen »Datastruktur, anden generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, anden generation (TREP 24)«.

j)

I afsnit 2.2.6.5 foretages følgende ændringer:

i)

Det første afsnit i krav DDP_033 affattes således:

»Datafeltet i meddelelsen »Positive Response Transfer Data Technical Data« skal indeholde følgende data i følgende rækkefølge under SID 76 Hex og TREP 05 eller 25 Hex med passende opdeling i delmeddelelser og behørig tælling:«.

ii)

Titlen »Datastruktur, første generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, første generation (TREP 05)«.

iii)

Titlen »Datastruktur, anden generation« erstattes af følgende titel:

»Datastruktur, anden generation (TREP 25)«.

k)

Afsnit 3.3, krav DDP_035, affattes således:

»DDP_035

Overførsel af et takografkort omfatter følgende trin:

Overførsel af kortets fælles oplysninger i elementærfilerne Image og Image Disse oplysninger er ikke obligatoriske og sikres ikke med digital underskrift.

(for takografkort af første og anden generation) Overførsel af elementærfiler i Image :

Overførsel af elementærfilerne Image og Image Disse oplysninger sikres ikke med digital underskrift.

Det er obligatorisk at overføre disse filer ved hver overførselssession.

Overførsel af applikationens øvrige elementærfiler (i Image ) undtagen elementærfilen Image Disse oplysninger sikres med en digital underskrift i henhold til tillæg 11 Fælles sikkerhedsmekanismer, del A.

Ved hver overførselssession er det obligatorisk som minimum at overføre elementærfilerne Image og Image .

Ved overførsel af et førerkort er det desuden obligatorisk at overføre følgende elementærfiler:

Image Tekst af billedet Image Tekst af billedet

(kun for takografkort af anden generation) Undtagen når overførsel af et førerkort isat en køretøjsenhed udføres under førerkontrol udført af en kontrolmyndighed uden for EU under anvendelse af et kontrolkort af første generation, overføres elementærfilerne i Image :

Overfør elementærfilerne CardSignCertificate, CA_Certificate og Link_Certificate (hvis til stede). Disse oplysninger sikres ikke med digital underskrift.

Det er obligatorisk at overføre disse filer ved hver overførselssession.

Overførsel af applikationens øvrige elementærfiler (i Image ) undtagen elementærfilen Image Disse oplysninger sikres med en digital underskrift i henhold til tillæg 11 Fælles sikkerhedsmekanismer, del B.

Ved hver overførselssession er det obligatorisk som minimum at overføre elementærfilerne Application_Identification og Identification.

Ved overførsel af et førerkort er det desuden obligatorisk at overføre følgende elementærfiler:

Image Tekst af billedet

Ved overførsel af et førerkort opdateres Image -datoen i elementærfilen Image , og i de dedikerede filer Tachograph og, hvis relevant, Image .

Ved overførsel af et værkstedskort nulstilles kalibreringstælleren i elementærfilen Image -datoen, og i de dedikerede filer Image og, hvis relevant, Image .

Ved dataoverførsel fra et værkstedskort skal elementærfilen Image i de dedikerede filer Image og, hvis relevant, Image ikke overføres.«

l)

Punkt 3.3.2, krav DDP_037, første afsnit, affattes således:

»Følgende sekvens anvendes til overførsel af elementærfilerne ICC, IC, Card_Certificate (eller CardSignCertificate for den dedikerede fil Tachograph_G2), CA_Certificate og Link_Certificate (kun for den dedikerede fil Tachograph_G2):«.

m)

I punkt 3.3.3 affattes tabellen således:

»Kort

Retn.

IDE-enhed/kortlæser

Betydning/bemærkninger

 

Image

Select File

 

OK

Image

 

 

 

Image

Perform Hash of File

Beregner hash-værdien af den valgte fils dataindhold ved hjælp af den foreskrevne hash-algoritme i overensstemmelse med tillæg 11, del A eller B. Denne kommando er ikke en ISO-kommando.

Beregn hashværdi af fil, og gem hashværdi midlertidigt

 

 

 

OK

Image

 

 

 

Image

Read Binary

Indeholder filen flere data end svarende til bufferstørrelsen af kortlæser eller kort, må kommandoen gentages, indtil hele filen er læst.

File Data

OK

Image

Gem de modtagne data på eksternt lagermedium

i henhold til 3.4 Data storage format

 

Image

PSO: Compute Digital Signature

 

Udfør sikkerhedsoperationen »Compute Digital Signature« med anvendelse af den midlertidigt gemte hashværdi

 

 

 

Signature

OK

Image

Tilføj data til de data, som i forvejen er gemt på det eksterne lagermedium

i henhold til 3.4 Data storage format«

n)

Afsnit 3.4.2, krav DDP_046, affattes således:

»DDP_046

En underskrift skal gemmes som næste TLV-objekt direkte efter det TLV-objekt, som indeholder filens data.

Definition

Betydning

Længde

FID (2 bytes) »00«

Etiket for elementærfil (FID) i den dedikerede fil

Image

eller for kortets fælles oplysninger

3 bytes

FID (2 bytes) »01«

Etiket for underskrift af elementærfilen (FID) i den dedikerede fil

Image

3 bytes

FID (2 bytes) »02«

Etiket for elementærfil (FID) i den dedikerede fil

Image

3 bytes

FID (2 bytes) »03«

Etiket for underskrift af elementærfilen (FID) i den dedikerede fil

Image

3 bytes

xx xx

Længde af feltet Værdi

2 bytes

Eksempel på data i en fil overført til eksternt lagermedium:

Etiket

Længde

Værdi

Image

Image

Data i elementærfilen ICC

Image

Image

Data i elementærfilen Card_Certificate

 

 

...

Image

Image

Data i elementærfilen

Image

(i den dedikerede fil

Image

)

Image

Image

Underskrift af elementærfilen

Image

(i den dedikerede fil

Image

)

Image

Image

Data i elementærfilen

Image

(i den dedikerede fil

Image

)

Image

Image

Underskrift af elementærfilen

Image

(i den dedikerede fil

Image

o)

Afsnit 4, krav DDP_049, affattes således:

»DDP_049

Førerkort af første generation: Data skal overføres ved hjælp af dataoverførselsprotokollen for første generation, og overførte data skal have samme format som data, der overføres fra en køretøjsenhed af første generation.

Førerkort af anden generation: Køretøjsenheden skal derefter overføre hele kortet fil for fil i overensstemmelse med protokollen for overførsel af kort som fastlagt i punkt 3 og skal fremsende alle data, som er modtaget fra kortet, til IDE-enheden i det korrekte TLV-filformat (se 3.4.2) og indkapslet i en »Positive Response Transfer Data«-meddelelse.«

34)

Tillæg 8, afsnit 2, teksten efter overskriften »Henvisninger«, affattes således:

»ISO 14230-2: Road Vehicles — Diagnostic Systems — Keyword Protocol 2000 — Part 2: Data Link Layer.

First edition: 1999.«

35)

I tillæg 9 foretages følgende ændringer:

a)

Indholdsfortegnelsen, afsnit 6, affattes således:

»6

PRØVNING AF EKSTERNT UDSTYR TIL FJERNKOMMUNIKATION«.

b)

Afsnit 1.1, første led, affattes således:

»—

en sikkerhedsattestering baseret på fælles kriterier efter et sikkerhedsmål, som er i fuld overensstemmelse med tillæg 10 til dette bilag«.

c)

I punkt 2 affattes tabellen om funktionsprøver for køretøjsenheder således:

»Nr.

Prøve

Beskrivelse

Tilknyttede krav

1

Administrativ undersøgelse

1.1

Dokumentation

Dokumentationens korrekthed

 

1.2

Fabrikantens prøvningsresultater

Resultater af fabrikantens prøvning, udført med kombination.

Eftervisning på papir

88, 89,91

2

Eftersyn

2.1

Overensstemmelse med dokumentationen

 

2.2

Identifikation/mærkning

224 til 226

2.3

Materialer

219 til 223

2.4

Plombering

398, 401 til 405

2.5

Eksterne grænseflader

 

3

Funktionsprøver

3.1

Ydede funktioner

02, 03, 04, 05, 07, 382

3.2

Funktionsmåder

09 to 11*, 134, 135

3.3

Funktioner og ret til dataadgang

12* 13*, 382, 383, 386 til 389

3.4

Overvågning af isætning og udtagning af kort

15, 16, 17, 18, 19*, 20*, 134

3.5

Måling af hastighed og tilbagelagt afstand

21 til 31

3.6

Tidsmåling (prøvning udført ved 20 °C)

38 til 43

3.7

Overvågning af føreraktiviteter

44 til 53, 134

3.8

Overvågning af kørestatus

54, 55, 134

3.9

Manuel indlæsning

56 til 62

3.10

Forvaltning af virksomhedslåse

63 til 68

3.11

Overvågning af kontrolaktiviteter

69, 70

3.12

Detektion af hændelser og/eller fejl

71 til 88, 134

3.13

Identifikationsdata for apparat

93*, 94*, 97, 100

3.14

Data vedrørende isætning og udtagning af førerkort

102* til 104*

3.15

Føreraktivitetsdata

105* til 107*

3.16

Data om steder og positioner

108* til 112*

3.17

Kilometertællerdata

113* til 115*

3.18

Detaljerede hastighedsdata

116*

3.19

Data vedrørende hændelser

117*

3.20

Data vedrørende fejl

118*

3.21

Kalibreringsdata

119* til 121*

3.22

Tidsjusteringsdata

124*, 125*

3.23

Kontrolaktivitetsdata

126*, 127*

3.24

Data vedrørende virksomhedslåse

128*

3.25

Data vedrørende dataoverførselsaktivitet

129*

3.26

Data vedrørende særlige omstændigheder

130*, 131*

3.27

Registrering og lagring på takografkort

136, 137, 138*, 139*, 141*, 142, 143

144, 145, 146*, 147*, 148*, 149, 150

3.28

Visning på skærm

90, 134,

151 til 168,

PIC_001, DIS_001

3.29

Trykning

90, 134,

169 to 181, PIC_001, PRT_001 to PRT_014

3.30

Advarsel

134, 182 til 191,

PIC_001

3.31

Dataoverførsel til eksterne medier

90, 134, 192 til 196

3.32

Fjernkommunikation i forbindelse med målrettede vejsidekontroller

197 til 199

3.33

Udlæsning af data til supplerende eksterne enheder

200, 201

3.34

Kalibrering

202 til 206*, 383, 384, 386 til 391

3.35

Kalibreringskontrol ved vejsiden

207 til 209

3.36

Tidsjustering

210 til 212*

3.37

Fravær af forstyrrelse af ekstra funktioner

06, 425

3.38

Grænseflade til bevægelsesføler

02, 122

3.39

Eksternt GNSS-udstyr

03, 123

3.40

Det kontrolleres, at køretøjsenheden detekterer, registrerer og lagrer den/de hændelse(er) og/eller den/de fejl, som køretøjsenhedsfabrikanten har defineret, hvis en samparret bevægelsesføler reagerer på magnetiske felter, som forstyrrer køretøjets bevægelsesregistrering.

217

3.41

Krypteringsprogram og standardiserede domæneparametre

CSM_48, CSM_50

4

Miljøprøver

4.1

Temperatur

Funktionaliteten eftervises gennem:

 

Prøvning i overensstemmelse med ISO 16750-4, kapitel 5.1.1.2: Funktionsprøve ved lav temperatur (72 timer ved – 20 °C)

 

For denne prøve henvises til IEC 60068-2-1: Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold

 

Test i overensstemmelse med ISO 16750-4: kapitel 5.1.2.2: High temperature operation test (72 timer ved 70 °C)

 

For denne prøve henvises til IEC 60068-2-2: Basic environmental testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat

 

Test i overensstemmelse med ISO 16750-4: kapitel 5.3.2: Rapid change of temperature with specified transition duration (– 20°C/70 °C, 20 cycles, dwell time 2h at each temperature)

Et reduceret sæt prøvninger (af dem, som foreskrives i denne tabels punkt 3) kan udføres ved den lave temperatur, den høje temperatur og med gennemgang af temperaturcyklusserne

213

4.2

Fugtighed

Det eftervises, at køretøjsenheden kan modstå en cyklisk fugtighedsprøve (varmeprøve) ved gennemgang af IEC 60068-2-30, prøve Db, seks 24 timers cyklusser, hvor hver temperatur varierer fra + 25 °C til + 55 °C, og hvor den relative fugtighed er 97 % ved + 25 °C og 93 % ved + 55 °C

214

4.3

Mekanisk masse

1.

Sinusvibrationer.

Det kontrolleres, at køretøjsenheden kan modstå sinusvibrationer med følgende egenskaber:

 

Konstant skift mellem 5 og 11 Hz: Topværdi 10 mm

 

konstant acceleration mellem 11 og 300 Hz: 5 g

 

Prøvning for dette krav sker med IEC 60068-2-6, prøve Fc, med en mindste prøvningsvarighed på 3 × 12 timer (12 timer for hver akse)

 

ISO 16750-3 kræver ikke en sinusvibrationsprøvning for enheder, der sidder i afkoblede førerhuse.

2.

Tilfældige vibrationer:

Test i overensstemmelse med ISO 16750-3: kapitel 4.1.2.8: Test VIII: Commercial vehicle, decoupled vehicle cab

Prøvning for tilfældige vibrationer, 10...2 000 Hz, kvadratisk middel, lodret: 21,3 m/s2, kvadratisk middel, langsgående: 11,8 m/s2, kvadratisk middel, tværgående: 13,1 m/s2, 3 akser, 32 timer pr. akse, herunder temperaturcyklus: – 20...70 °C.

For denne prøve henvises til IEC 60068-2-64: Environmental testing - Part 2-64: Tests - Test Fh: Vibration, broadband random and guidance -

3.

Stød:

mekanisk stød med 3 g halv-sinus i overensstemmelse med ISO 16750.

De ovenfor beskrevne prøvninger udføres på forskellige prøveeksemplarer af den afprøvede apparattype.

219

4.4

Beskyttelse mod vand og fremmedlegemer

Prøvning i overensstemmelse med ISO 20653: Road vehicles — Degree of protection (IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access (No change in parameters); Minimum value IP 40

220, 221

4.5

Overspændingsbeskyttelse

Det kontrolleres, at køretøjsenheden kan modstå en strømforsyning på:

24 V-udførelse

:

34 V ved + 40 °C 1 time

12 V-udførelse

:

17 V ved + 40 °C 1 time

(ISO 16750-2)

216

4.6

Beskyttelse mod omvendt polaritet

Det kontrolleres, at køretøjsenheden kan modstå polvending af strømforsyningen

(ISO 16750-2)

216

4.7

Kortslutningsbeskyttelse

Det kontrolleres, at ind- og udgangssignaler er beskyttet mod kortslutning til strømforsyningen og til stel

(ISO 16750-2)

216

5

Prøver for elektromagnetisk kompatibilitet

5.1

Strålingsemission og følsomhed

Overensstemmelse med ECE-regulativ R10

218

5.2

Elektrostatisk udladning

Overensstemmelse med ISO 10605:2008 +

Technical Corrigendum:2010 +

AMD1: 2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for udladning i luften

218

5.3

Transient nedre ledningsoverførsel for strømforsyning

For 24 V-udførelse: overensstemmelse med ISO 7637-2 og ECE-regulativ nr. 10, rev. 3:

 

impuls 1a: Vs = – 450 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 2 a: Vs = + 37 V, Ri = 2 ohm

 

impuls 2b: Vs = + 20 V, Ri = 0,05 ohm

 

impuls 3 a: Vs = – 150 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 3b: Vs = + 150 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms

 

impuls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms

For 12 V-udførelse: overensstemmelse med ISO 7637-1 og ECE-regulativ nr. 10, rev. 3:

 

impuls 1: Vs = – 75 V, Ri = 10 ohm

 

impuls 2a: Vs = + 37 V, Ri = 2 ohm

 

impuls 2b: Vs = + 10 V, Ri = 0,05 ohm

 

impuls 3a: Vs = – 112 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 3b: Vs = + 75 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 4: Vs = – 6 V Va = – 5 V t6 = 15 ms

 

impuls 5: Vs = + 65 V, Ri = 3 ohm td = 100 ms

 

Impuls 5 skal kun afprøves for køretøjsenheder bestemt til montering i køretøjer uden ekstern fælles overbelastningsbeskyttelse

For så vidt angår overbelastningsbeskyttelse henvises til ISO 16750-2, 4. udgave, kapitel 4.6.4.

218«

d)

Afsnit 6 affattes således:

»6   PRØVNING AF EKSTERNT UDSTYR TIL FJERNKOMMUNIKATION

Nr.

Prøve

Beskrivelse

Tilknyttede krav

1.

Administrativ undersøgelse

1.1

Dokumentation

Dokumentationens korrekthed

 

2.

Eftersyn

2.1.

Overensstemmelse med dokumentationen

 

2.2.

Identifikation/mærkning

225, 226

2.3

Materialer

219 til 223

3.

Funktionsprøver

3.1

Fjernkommunikation i forbindelse med målrettede vejsidekontroller

4, 197 til 199

3.2

Registrering og lagring i datalager

91

3.3

Kommunikation med køretøjsenhed

Tillæg 14, krav DSC_66 til DSC_70, DSC_71 til DSC_76

4.

Miljøprøver

4.1

Temperatur

Funktionaliteten eftervises gennem:

 

Prøvning i overensstemmelse med ISO 16750-4, kapitel 5.1.1.2: Funktionsprøve ved lav temperatur (72 timer ved – 20 °C)

For denne prøve henvises til IEC 60068-2-1: Environmental testing — Part 2-1: Tests — Test A: Cold

 

Test i overensstemmelse med ISO 16750-4: kapitel 5.1.2.2: High temperature operation test (72 timer ved 70 °C)

For denne prøve henvises til IEC 60068-2-2: Basic environmental testing procedures; part 2: tests; tests B: dry heat

 

Test i overensstemmelse med ISO 16750-4: kapitel 5.3.2: Rapid change of temperature with specified transition duration (– 20 °C/70 °C, 20 cyklusser, holdetid 1 time ved hver temperatur)

Et reduceret sæt prøvninger (af dem, som foreskrives i denne tabels punkt 3) kan udføres ved den lave temperatur, den høje temperatur og med gennemgang af temperaturcyklusserne

213

4.2

Beskyttelse mod vand og fremmedlegemer

Prøvning i overensstemmelse med ISO 20653: Road vehicles — Degree of protection (IP code) — Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access (targeted value IP40)

220, 221

5

Prøver for elektromagnetisk kompatibilitet

5.1

Strålingsemission og følsomhed

Overensstemmelse med ECE-regulativ R10

218

5.2

Elektrostatisk udladning

Overensstemmelse med ISO 10605:2008 + Technical Corrigendum:2010 + AMD1: 2014: +/– 4 kV for kontakt og +/– 8 kV for udladning i luften

218

5.3

Transient nedre ledningsoverførsel for strømforsyning

For 24 V-udførelse: overensstemmelse med ISO 7637-2 og ECE-regulativ nr. 10, rev. 3:

 

impuls 1a: Vs = – 450 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 2 a: Vs = + 37 V, Ri = 2 ohm

 

impuls 2b: Vs = + 20 V, Ri = 0,05 ohm

 

impuls 3 a: Vs = – 150 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 3b: Vs = + 150 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 4: Vs = – 16 V Va = – 12 V t6 = 100 ms

 

impuls 5: Vs = + 120 V Ri = 2,2 ohm td = 250 ms

For 12 V-udførelse: overensstemmelse med ISO 7637-1 og ECE-regulativ nr. 10, rev. 3:

 

impuls 1: Vs = – 75 V, Ri = 10 ohm

 

impuls 2 a: Vs = + 37 V, Ri = 2 ohm

 

impuls 2b: Vs = + 10 V, Ri = 0,05 ohm

 

impuls 3 a: Vs = – 112 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 3b: Vs = + 75 V, Ri = 50 ohm

 

impuls 4: Vs = – 6 V Va = – 5 V t6 = 15 ms

 

impuls 5: Vs = + 65 V, Ri = 3 ohm td = 100 ms

 

Impuls 5 skal kun afprøves for køretøjsenheder bestemt til montering i køretøjer uden ekstern fælles overbelastningsbeskyttelse

For så vidt angår overbelastningsbeskyttelse henvises til ISO 16750-2, 4. udgave, kapitel 4.6.4.

218«

e)

Afsnit 8, tabellen om interoperabilitetsprøver, affattes således:

»Nr.

Prøve

Beskrivelse

8.1   

Interoperabilitetsprøver mellem køretøjsenheder og takografkort

1

Gensidig ægthedsbekræftelse

Kontroller, at den gensidige ægthedsbekræftelse mellem køretøjsenheden og takografkortet afvikles normalt

2

Skrive-/læseprøver

Gennemfør et typisk aktivitetsscenario på køretøjsenheden. Scenariet skal være tilpasset den afprøvede korttype og skal indebære skrivning på så mange af kortets elementærfiler som muligt

Gennem dataoverførsel til køretøjsenheden kontrolleres det, at alle de tilsvarende registreringer er udført korrekt

Gennem dataoverførsel fra kortet kontrolleres det, at alle de tilsvarende registreringer er udført korrekt

Gennem daglige udskrifter kontrolleres det, at alle de tilsvarende registreringer kan læses korrekt.

8.2   

Interoperabilitetsprøver mellem køretøjsenheder og bevægelsesfølere

1

Parring

Kontrollér, at parringen mellem køretøjsenheden og bevægelsesføleren afvikles normalt.

2

Aktivitetsprøvninger

Gennemfør et typisk aktivitetsscenario på bevægelsesføleren. Scenariet skal omfatte en normal aktivitet og frembringe så mange hændelser eller fejl som muligt.

Gennem dataoverførsel til køretøjsenheden kontrolleres det, at alle de tilsvarende registreringer er udført korrekt

Gennem dataoverførsel fra kortet kontrolleres det, at alle de tilsvarende registreringer er udført korrekt

Gennem daglige udskrifter kontrolleres det, at alle de tilsvarende registreringer kan læses korrekt.

8.3   

Interoperabilitetsprøver mellem køretøjsenheder og eksternt GNSS-udstyr (hvor det er relevant)

1

Gensidig ægthedsbekræftelse

Kontrollér, at den gensidige ægthedsbekræftelse mellem køretøjsenheden og det eksterne GNSS-modul afvikles normalt.

2

Aktivitetsprøvninger

Gennemfør et typisk aktivitetsscenario på det eksterne GNSS-udstyr. Scenariet skal omfatte en normal aktivitet og frembringe så mange hændelser eller fejl som muligt.