Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0501

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/501 af 22. marts 2018 om anerkendelse af Sultanatet Oman i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2018) 1640) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1640

OJ L 82, 26.3.2018, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/501/oj

26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/501

af 22. marts 2018

om anerkendelse af Sultanatet Oman i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende

(meddelt under nummer C(2018) 1640)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (1), særlig artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En medlemsstat kan i henhold til direktiv 2008/106/EF beslutte ved påtegning at anerkende sønæringsbeviser eller kvalifikationsbeviser for søfarende, der er udstedt af tredjelande, forudsat at det pågældende tredjeland er anerkendt af Kommissionen. Tredjelandene skal opfylde alle krav i Den Internationale Søfartsorganisations konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold fra 1978 (»STCW-konventionen«).

(2)

Nederlandene anmodede ved brev af 19. August 2015 om, at Sultanatet Oman anerkendes. Kommissionen har efter denne anmodning kontaktet de omanske myndigheder med henblik på at foretage en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Sultanatet Oman for at kunne fastslå, om Sultanatet Oman overholder alle kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser. Det blev forklaret, at vurderingen ville bygge på et informationskontrolbesøg foretaget af eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (»agenturet«).

(3)

Ved kontrolbesøget, der blev foretaget i august 2016, blev der identificeret en række områder, der skal rettes op på af de omanske myndigheder, herunder mangler i forbindelse med kvalitetsstyringsprocedurerne, godkendelsen af uddannelsesprogrammerne og -kurserne og aktiviteterne på International Maritime College of Oman (Omans internationale søfartsskole, IMCO). I januar 2017 forelagde de omanske myndigheder på eget initiativ en korrigerende handlingsplan.

(4)

Kommissionen foretog en vurdering af ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser i Sultanatet Oman på grundlag af resultaterne af kontrolbesøget og under hensyntagen til den frivillige korrigerende handlingsplan. I maj 2017 forelagde Kommissionen de omanske myndigheder en vurderingsrapport, hvori den konkluderede, at der med den korrigerende handlingsplan var taget hånd om alle mangler med undtagelse af to konstaterede mangler vedrørende godkendelsesproceduren for IMCO's uddannelsesprogram og færdiggørelsen af anlægsarbejdet på en sikkerhedsuddannelsesfacilitet inden for samme uddannelsesinstitution.

(5)

I juli 2017 forelagde de omanske myndigheder yderligere korrigerende foranstaltninger med henblik på at tage hånd om de konstaterede mangler.

(6)

På grundlag af alle de tilgængelige oplysninger har Kommissionen konkluderet, at de omanske myndigheder har truffet foranstaltninger til at bringe det omanske system for uddannelse og certificering af søfarende i overensstemmelse med kravene i STCW-konventionen.

(7)

Slutresultaterne af vurderingen viser, at Sultanatet Oman opfylder kravene i STCW-konventionen, har afhjulpet de konstaterede mangler og har truffet passende forholdsregler til at forhindre svig i forbindelse med kvalifikationsbeviser.

(8)

Medlemsstaterne har modtaget en rapport om resultaterne af vurderingen.

(9)

Foranstaltningen i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Sultanatet Oman anerkendes i henhold til artikel 19 i direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Violeta BULC

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 323 af 3.12.2008, s. 33.


Top