Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0498

Kommissionens forordning (EU) 2018/498 af 22. marts 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 9 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1623

OJ L 82, 26.3.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/498/oj

26.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/498

af 22. marts 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 9

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Den 12. oktober 2017 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Finansielle instrumenter Førtidig indfrielse med negativ kompensation. Formålet med ændringerne er at præcisere klassifikationen af især finansielle aktiver, der indfries før tid, ved anvendelse af IFRS 9.

(3)

Efter høringer af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IFRS 9 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5)

IASB fastsatte ændringernes ikrafttrædelsestidspunkt til den 1. januar 2019, men det er tilladt at anvende dem tidligere.

(6)

Da Kommissionens forordning (EU) 2016/2067 (3) finder anvendelse for regnskabsår, der begynder senest den 1. januar 2018 eller derefter, bør virksomhederne være i stand til at anvende International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Finansielle instrumenter som ændret i bilaget til denne forordning fra datoen for anvendelsen af forordning (EU) 2016/2067. Virksomhederne bør derfor have mulighed for at anvende bestemmelserne i denne forordning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller derefter.

(7)

Da forordning (EU) 2016/2067 trådte i kraft den 12. december 2016, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt med henblik på at sikre konsekvens.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres IFRS 9 Finansielle instrumenter som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2019 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2016/2067 af 22. november 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 9 (EUT L 323 af 29.11.2016, s. 1).


BILAG

Førtidig indfrielse med negativ kompensation

(Ændringer til IFRS 9)

Ændringer til IFRS 9 Finansielle instrumenter

Afsnit 7.1.7 er tilføjet. En ny overskrift og afsnit 7.2.29-7.2.34 er tilføjet.

Kapitel 7   Ikrafttrædelsesdato og overgang

7.1.   IKRAFTTRÆDELSESDATO

7.1.7.

Ved førtidig indfrielse med negativ kompensation (Ændringer til IFRS 9), udstedt i oktober 2017, blev der tilføjet afsnit 7.2.29-7.2.34 samt afsnit B4.1.12A, og afsnit B4.1.11, litra b) og afsnit B4.1.12, litra b) blev ændret. En virksomhed skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2019 eller senere. Det er tilladt at anvende ændringerne tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.

7.2.   OVERGANG

Overgangen til førtidig indfrielse med negativ kompensation

7.2.29.

En virksomhed skal anvende førtidig indfrielse med negativ kompensation (Ændringer til IFRS 9) med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8, undtagen som angivet i afsnit 7.2.30-7.2.34.

7.2.30.

En virksomhed, der anvender disse ændringer for første gang, samtidig med at den anvender denne standard for første gang, skal anvende afsnit 7.2.1-7.2.28 i stedet for afsnit 7.2.31-7.2.34.

7.2.31.

En virksomhed, der anvender disse ændringer for første gang, efter at den har anvendt denne standard for første gang, skal anvende afsnit 7.2.32-7.2.34. Virksomheden skal desuden anvende de andre overgangskrav i denne standard, som er nødvendige for anvendelsen af disse ændringer. Med henblik herpå skal henvisninger til datoen for den første anvendelse læses som henvisninger til begyndelsen af det regnskabsår, hvor en virksomhed anvender disse ændringer for første gang (datoen for den første anvendelse af disse ændringer).

7.2.32.

Med hensyn til klassificeringen af et finansielt aktiv eller en finansiel forpligtelse som målt til dagsværdi gennem resultatet gælder, at en virksomhed:

a)

skal tilbagekalde den tidligere klassifikation af et finansielt aktiv som målt til dagsværdi gennem resultatet, hvis en sådan klassifikation tidligere blev foretaget i henhold til betingelsen i afsnit 4.1.5, men betingelsen ikke længere er opfyldt som følge af anvendelsen af disse ændringer

b)

kan klassificere et finansielt aktiv som målt til dagsværdi gennem resultatet, hvis en sådan klassifikation ikke tidligere opfyldte betingelsen i afsnit 4.1.5, men nu opfylder betingelsen som følge af anvendelsen af disse ændringer

c)

skal tilbagekalde den tidligere klassifikation af en finansiel forpligtelse som målt til dagsværdi gennem resultatet, hvis en sådan klassifikation tidligere blev foretaget i henhold til betingelsen i afsnit 4.2.2, litra a), men betingelsen ikke længere er opfyldt som følge af anvendelsen af disse ændringer, og

d)

kan klassificere en finansiel forpligtelse som målt til dagsværdi gennem resultatet, hvis en sådan klassifikation ikke tidligere opfyldte betingelsen i afsnit 4.2.2, litra a), men nu opfylder betingelsen som følge af anvendelsen af disse ændringer.

En sådan klassifikation og tilbagekaldelse foretages på grundlag af de forhold og omstændigheder, der er gældende på datoen for den første anvendelse af disse ændringer. Klassifikationen anvendes med tilbagevirkende kraft.

7.2.33.

En virksomhed er ikke forpligtet til at tilpasse tidligere perioder for at afspejle anvendelsen af disse ændringer. Virksomheden kan tilpasse tidligere perioder, hvis — og kun hvis — det er muligt uden at efterrationalisere og de tilpassede årsregnskaber afspejler alle kravene i denne standard. Hvis en virksomhed ikke tilpasser tidligere perioder, skal den indregne en eventuel forskel mellem den tidligere regnskabsmæssige værdi og den regnskabsmæssige værdi i begyndelsen af den årlige regnskabsperiode, der omfatter datoen for den første anvendelse af disse ændringer primo i overført resultat (eller et andet egenkapitalelement, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt) i den årlige regnskabsperiode, der omfatter datoen for den første anvendelse af disse ændringer.

7.2.34.

I den regnskabsperiode, der omfatter datoen for den første anvendelse af disse ændringer, skal virksomheden give følgende oplysninger pr. nævnte dato for den første anvendelse for hver kategori af de finansielle aktiver og forpligtelser, som var berørt af disse ændringer:

a)

den tidligere målingskategori og regnskabsmæssige værdi fastlagt umiddelbart før anvendelsen af disse ændringer

b)

den nye målingskategori og regnskabsmæssige værdi fastlagt umiddelbart efter anvendelsen af disse ændringer

c)

den regnskabsmæssige værdi af eventuelle finansielle aktiver og finansielle forpligtelser i balancen, som tidligere blev klassificeret som målt til dagsværdi gennem resultatet, men som ikke længere er klassificeret sådan, og

d)

årsagerne til klassifikation eller afklassifikation af finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser som målt til dagsværdi gennem resultatet.

I appendiks B ændres afsnit B4.1.11, litra b) og B4.1.12, litra b). Afsnit B4.1.12A tilføjes. Afsnit B4.1.10 er ikke blevet ændret, men er medtaget af hensyn til overskueligheden.

KLASSIFIKATION (KAPITEL 4)

Klassifikation af finansielle aktiver (afsnit 4.1)

Kontraktlige pengestrømme, som alene består af betaling af afdrag og renter på hovedstolen

Kontraktlige vilkår, der ændrer tidspunkt eller beløbsmæssig størrelse forbundet med kontraktlige pengestrømme

B4.1.10

Hvis et finansielt aktiv omfatter et kontraktligt vilkår, der kan ændre tidspunktet eller den beløbsmæssige størrelse forbundet med kontraktlige pengestrømme (f.eks. hvis aktivet kan førtidigt indfries før udløb, eller løbetiden kan forlænges), skal virksomheden vurdere, hvorvidt de kontraktlige pengestrømme, der kan opstå i instrumentets løbetid som følge af dette kontraktlige vilkår, alene består af betaling af afdrag og renter på hovedstolen. Som led i denne vurdering skal virksomheden vurdere de kontraktlige pengestrømme, der kan opstå både før og efter ændringen i de kontraktlige pengestrømme. Virksomheden skal eventuelt også vurdere arten af en eventuel betinget begivenhed (dvs. den udløsende begivenhed), som ville ændre tidspunktet eller den beløbsmæssige størrelse forbundet med de kontraktlige pengestrømme. Arten af den betingede begivenhed er ikke i sig selv bestemmende for vurderingen af, hvorvidt de kontraktlige pengestrømme alene består af betaling af afdrag og renter, men den kan give en indikation. Eksempelvis kan man sammenligne et finansielt instrument med en rente, der forhøjes, hvis debitor misligholder et bestemt antal betalinger, med et finansielt instrument med en rente, der forhøjes, hvis et bestemt aktieindeks når et bestemt niveau. Det er mere sandsynligt i det førstnævnte tilfælde, at de kontraktlige pengestrømme i instrumentets løbetid udelukkende vil være betaling af afdrag og renter på hovedstolen, som følge af forholdet mellem misligholdte betalinger og en stigning i kreditrisikoen. (Jf. også afsnit B4.1.18.)

B4.1.11

Følgende er eksempler på kontraktlige vilkår, der medfører kontraktlige pengestrømme, som alene består af betaling af afdrag og renter på hovedstolen:

a)

en variabel rente, der omfatter godtgørelse for den tidsmæssige værdi af penge, for kreditrisikoen forbundet med den udestående hovedstol i en bestemt periode (godtgørelsen for kreditrisiko kan kun fastlægges ved første indregning og kan derfor være fast) og for andre grundlæggende udlånsrisici og omkostninger samt fortjenstmargin

b)

et kontraktligt vilkår, der giver udstederen (dvs. debitor) ret til førtidig indfrielse af et gældsinstrument, eller giver indehaveren (dvs. kreditor) ret til at levere et gældsinstrument tilbage til udsteder før udløb, og det førtidigt indfriede beløb i alt væsentligt svarer til ikke-betalte afdrag og renter på hovedstolen, hvilket kan omfatte rimelig kompensation for førtidig opsigelse af kontrakten, og

c)

et kontraktligt vilkår, der giver udstederen eller indehaveren ret til at forlænge et gældsinstruments kontraktlige løbetid (dvs. en option på forlængelse), og vilkårene for optionen på forlængelse medfører kontraktlige pengestrømme i den forlængede løbetid, som alene består af betaling af afdrag og renter på hovedstolen, hvilket kan omfatte rimelig supplerende kompensation for forlængelse af kontrakten.

B4.1.12

Uanset afsnit B4.1.10 opfylder et finansielt aktiv, som ellers ville opfylde betingelsen i afsnit 4.1.2, litra b), og 4.1.2A, litra b), men ikke gør det på grund af et kontraktligt vilkår, der giver udstederen ret til (eller pålægger udstederen) at indfri et gældsinstrument førtidigt, eller giver indehaveren ret til (eller pålægger indehaveren) at levere et gældsinstrument tilbage til udstederen før udløb, kriterierne for at blive målt til amortiseret kostpris eller dagsværdi gennem øvrig totalindkomst (forudsat at betingelsen i afsnit 4.1.2, litra a), eller i afsnit 4.1.2A, litra a), er opfyldt), hvis:

a)

virksomheden erhverver eller opretter det finansielle aktiv til over- eller underkurs i forhold til den kontraktlige pålydende værdi,

b)

det førtidigt indfriede beløb i alt væsentligt svarer til den kontraktlige pålydende værdi og (ikke-betalt) kontraktlig rentetilskrivning, som kan omfatte rimelig kompensation for førtidig opsigelse af kontrakten, og

c)

dagsværdien af den førtidige indfrielse er ubetydelig, når virksomheden først indregner det finansielle aktiv.

B4.1.12A

Ved anvendelse af afsnit B4.1.11, litra b), og B4.1.12, litra b), uanset hvilken begivenhed eller omstændighed, som forårsager den førtidige opsigelse af kontrakten, kan en part betale eller modtage rimelig kompensation for denne førtidige opsigelse. For eksempel kan en part betale eller modtage rimelig kompensation, når denne vælger at opsige kontrakten før tid (eller på anden måde forårsager den førtidige opsigelse).


Top