EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0480

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle derivater, der udelukkende tjener det formål at afdække risici, tilstrækkelig lang levetid for de europæiske langsigtede investeringsfonde, kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere og for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes, og de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, der er til rådighed for detailinvestorer (EØS-relevant tekst. )

C/2017/7967

OJ L 81, 23.3.2018, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/480/oj

23.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480

af 4. december 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for finansielle derivater, der udelukkende tjener det formål at afdække risici, tilstrækkelig lang levetid for de europæiske langsigtede investeringsfonde, kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere og for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes, og de forskellige typer af faciliteter og deres kendetegn, der er til rådighed for detailinvestorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/760 af 29. april 2015 om europæiske langsigtede investeringsfonde (1), særlig artikel 9, stk. 3, artikel 18, stk. 7, artikel 21, stk. 3, og artikel 26, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en fælles tilgang til anvendelsen af forordning (EU) 2015/760 er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser for at præcisere kriterierne for at fastslå, under hvilke omstændigheder anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici, og under hvilke omstændigheder en europæisk langsigtet investeringsfonds (i det følgende benævnt »ELTIF«) levetid anses for tilstrækkelig lang, de kriterier, der skal anvendes for visse elementer af den specificerede plan for korrekt afhændelse af ELTIF-aktiver, og de faciliteter, der er til rådighed for detailinvestorer.

(2)

For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at gøre det lettere at få et samlet overblik over og nem adgang til dem, bør de reguleringsmæssige tekniske standarder samles i én enkelt forordning.

(3)

Med hensyn til de omstændigheder, under hvilke anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici ved en ELTIF's investeringer, er det nødvendigt at tage hensyn til finansielle derivater, hvis underliggende aktiver svarer til aktiver, som ELTIF'en har investeret i, og hvis eksponeringer agtes afdækket, og handel med aktiver, der, selv om de ikke er de samme som dem, ELTIF'en har investeret i, vedrører den samme aktivklasse. Dette er bl.a. tilfældet, når et finansielt derivat til afdækning af en eksponering for en bestemt post ikke er tilgængeligt som en særlig type derivat, men snarere som en post blandt andre poster, som indgår i et indeks, der ligger til grund for et finansielt derivat. Hertil kommer, at anvendelsen af finansielle derivater i visse tilfælde kun kan udgøre en afdækningsstrategi, hvis det foregår i kombination med handel med visse aktiver; i så fald bør denne type strategi ikke forbydes. For at sikre, at anvendelsen af finansielle derivater udelukkende tjener det formål at afdække risici ved en ELTIF's investeringer, bør forvalteren af ELTIF'en træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at de anvendte finansielle derivater effektivt begrænser den relevante risiko på ELTIF-niveau og også er effektive under pressede markedsforhold. Begrænsningen af risikoen bør kunne verificeres ved hjælp af tilstrækkelige risikostyringssystemer, der påpeger den risiko, der skal afbødes, og hvordan derivatet ville afbøde denne risiko.

(4)

I tilfælde, hvor en ELTIF investerer i aktiver med forskellige løbetidsprofiler, bør en ELTIF's levetid fastsættes med henvisning til det individuelle aktiv i ELTIF'ens portefølje, der har den længste investeringshorisont, under hensyntagen til det pågældende aktivs likviditet.

(5)

Ved vurderingen af markedet for potentielle købere, der skal medtages i planen for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver, bør der tages højde for markedsrisici, herunder hvorvidt de potentielle købere typisk er afhængige af at optage lån fra tredjemand, hvorvidt der er en risiko for, at aktiverne er illikvide før salget, hvorvidt der er risici forbundet med lovgivningsmæssige ændringer, f.eks. skattereformer, eller politiske ændringer, og hvorvidt der er risiko for en forværring af den økonomiske situation på markedet, som er relevant for ELTIF'ens aktiver. I henhold til denne forordning bør der ikke anmodes om en særskilt vurdering af sådanne risici i forbindelse med andre aktiver end investerbare aktiver, eftersom aktiver som omhandlet i artikel 50, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (2) i sagens natur anses for at være likvide.

(6)

Værdiansættelsen af de aktiver, der skal indgå i planen for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver, bør foretages på et tidspunkt, som er tilstrækkelig tæt på begyndelsen af afhændelsen af aktiverne. Hvis ELTIF'en imidlertid har foretaget en værdiansættelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (3) på et tidspunkt, som er tilstrækkelig tæt på begyndelsen af afhændelsen af aktiverne, bør der ikke kræves en supplerende værdiansættelse. Ikke desto mindre bør forberedelsen af planen for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver påbegyndes, så snart det er hensigtsmæssigt og i god tid forud for tidsplanen for videregivelse af oplysninger herom til ELTIF'ens kompetente myndighed.

(7)

De faciliteter, der stilles til rådighed for detailinvestorer i hver medlemsstat, hvor der udøves markedsføringsaktiviteter af ELTIF-forvalteren, kan varetages ved personligt fremmøde, telefonisk eller elektronisk af en eller flere enheder, som kan være ELTIF-forvalteren eller en anden enhed, der er underlagt regulering vedrørende de opgaver, den har fået overdraget af ELTIF-forvalteren.

(8)

For at undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt at give ELTIF'er, som var godkendt før denne forordnings ikrafttræden, deres forvaltere og deres kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at tilpasse sig kravene i denne forordning.

(9)

Bestemmelserne om tilstrækkelig længde af ELTIF'ens levetid bør kun anvendes af ELTIF'er, der indgiver en ansøgning om godkendelse efter nærværende forordnings ikrafttræden, eftersom længden af ELTIF'ens levetid i henhold til forordning (EU) 2015/760 skal fastsættes på det tidspunkt, hvor ansøgningen om godkendelse som ELTIF indgives til ELTIF'ens kompetente myndighed.

(10)

For at give de kompetente myndigheder og forvalterne af de ELTIF'er, som er godkendt i henhold til forordning (EU) 2015/760 inden nærværende forordnings ikrafttræden, mulighed for at tilpasse sig de nye krav i nærværende forordning, bør nærværende forordning finde anvendelse fra ét år efter dens ikrafttræden. Kravet om tilstrækkelig længde af ELTIF'ens levetid anses for at være opfyldt i henhold til nærværende forordning af de ELTIF'er, der allerede er tilladt i henhold til forordning (EU) 2015/760 før nærværende forordnings ikrafttrædelse.

(11)

Denne forordning er baseret på reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(12)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (4), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afdækningsderivater

1.   De omstændigheder, under hvilke anvendelsen af finansielle derivater anses for udelukkende at tjene det formål at afdække risici ved andre investeringer i europæiske langsigtede investeringsfonde (»ELTIF«), jf. artikel 9, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2015/760, foreligger, når de opfylder alle de kriterier, der er fastsat i stk. 2, 3 og 4 i nærværende artikel.

2.   Et finansielt derivat må kun anvendes til afdækning af risici, der opstår som følge af eksponeringer for aktiver, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760.

Formålet med at afdække de risici, der opstår som følge af eksponeringer for aktiver, jf. første afsnit, anses kun for at være opfyldt, når anvendelsen af det pågældende finansielle derivat fører til en målbar og objektivt verificerbar begrænsning af disse risici på ELTIF-niveau.

Hvis der ikke findes disponible finansielle derivater til at afdække de risici, der opstår som følge af eksponeringer for de aktiver, der er omhandlet i første afsnit, kan der anvendes finansielle derivater med underliggende aktiver i samme aktivklasse.

3.   Anvendelse af finansielle derivater, der har til formål at give ELTIF'en et afkast, anses ikke for at tjene det formål at afdække risici.

4.   ELTIF-forvalteren skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at de finansielle derivater, der anvendes til at afdække risici ved andre af ELTIF'ens investeringer, begrænser risiciene på ELTIF-niveau, jf. stk. 2, også under pressede markedsforhold.

Artikel 2

Tilstrækkelig lang levetid for ELTIF'en

Med henblik på artikel 18, stk. 3, i forordning (EU) 2015/760 anses en ELTIF's levetid for tilstrækkelig lang til at dække hvert af ELTIF'ens individuelle aktivers livscyklus, når følgende betingelser er opfyldt:

a)

ELTIF'en fastsætter datoen for udløbet af sin levetid til udgangen af investeringshorisonten for det individuelle aktiv i ELTIF'ens portefølje, der har den længste investeringshorisont på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om godkendelse som ELTIF til ELTIF'ens kompetente myndighed.

b)

Der er ikke nogen investeringer, der foretages af ELTIF'en efter datoen for dens godkendelse som ELTIF, som har en resterende investeringshorisont, der overstiger ELTIF'ens resterende levetid på det tidspunkt, hvor investeringen foretages.

Artikel 3

Kriterier for vurdering af markedet for potentielle købere

Med henblik på artikel 21, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2015/760 skal en ELTIF-forvalter vurdere alle følgende elementer i forbindelse med hvert aktiv, som ELTIF investerer i:

a)

hvorvidt der er en eller flere potentielle købere til stede på markedet

b)

hvorvidt ELTIF-forvalteren — på grundlag af en vurdering, der skal foretages med passende dygtighed, omhu og hurtighed ved afslutningen af planen — forventer, at potentielle købere er afhængige af ekstern finansiering til at købe det pågældende aktiv

c)

hvis der ikke findes potentielle købere til et aktiv, hvor lang tid der formodes at være behov for til at finde en eller flere købere til det pågældende aktiv

d)

aktivets specifikke løbetidsprofil

e)

hvorvidt ELTIF-forvalteren — på grundlag af en vurdering, der skal foretages med passende dygtighed, omhu og hurtighed ved afslutningen af planen — forventer, at følgende risici opstår:

i)

en risiko i forbindelse med lovmæssige ændringer, der kan påvirke markedet for potentielle købere

ii)

en politisk risiko, der kan påvirke markedet for potentielle købere

f)

administratorens vurdering af, hvorvidt de elementer, der er angivet i litra a) og b), kan blive påvirket negativt i løbet af afhændelsesperioden under de generelle økonomiske forhold på det eller de markeder, der er relevante for aktivet.

Artikel 4

Kriterier for værdiansættelse for de aktiver, som skal afhændes

1.   Med henblik på artikel 21, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2015/760 skal værdiansættelsen for de aktiver, der skal afhændes, opfylde følgende kriterier:

a)

Den skal påbegyndes, så snart det er hensigtsmæssigt, og i god tid før fristen for videregivelse af den specificerede plan for korrekt afhændelse af ELTIF'ens aktiver til ELTIF'ens kompetente myndighed.

b)

Den skal afsluttes højst seks måneder før den frist, som er omhandlet i litra a).

2.   Værdiansættelser foretaget i henhold til artikel 19 direktiv 2011/61/EU kan tages i betragtning, når en værdiansættelse er afsluttet højst seks måneder før den frist, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel.

Artikel 5

Specifikationer for faciliteter for detailinvestorer

1.   Med henblik på artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760 skal en ELTIF-forvalter oprette faciliteter med henblik på varetagelsen af følgende opgaver:

a)

behandle detailinvestorers tegnings-, betalings-, tilbagekøbs- og indløsningsordrer i forbindelse med andele eller kapitalandele i ELTIF'en i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i ELTIF'ens markedsføringsdokumenter

b)

give detailinvestorer oplysninger om, hvordan ordrer, der er omhandlet i litra a), kan foretages, og hvordan tilbagekøb og indløsning betales

c)

lette håndteringen af oplysninger om detailinvestorers udøvelse af deres rettigheder som følge af deres investeringer i ELTIF'en i den medlemsstat, hvor ELTIF'en markedsføres

d)

give detailinvestorer adgang til følgende, med henblik på nærmere undersøgelse og med henblik på at få eksemplarer heraf:

i)

ELTIF'ens regler eller vedtægter

ii)

ELTIF'ens seneste årsberetning

e)

give investorerne oplysninger af relevans for de opgaver, de varetager, på et varigt medium som defineret i artikel 2, stk. 1, litra m), i direktiv 2009/65/EF.

2.   ELTIF-forvalteren skal sikre, at de faciliteter, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760, har følgende tekniske infrastruktur:

a)

De varetager deres opgaver på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor ELTIF'en markedsføres.

b)

De varetager deres opgaver ved personligt fremmøde, telefonisk eller elektronisk.

3.   ELTIF-forvalteren skal sikre, at de faciliteter, der er omhandlet i artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) 2015/760, er af følgende typer og har følgende kendetegn:

a)

De varetages af en eller flere enheder, som enten ELTIF-forvalteren eller en tredjepartsenhed, der underlagt regulering vedrørende de opgaver, der skal varetages.

b)

Hvis faciliteterne varetages af en tredjepartsenhed, modtager denne alle relevante oplysninger og dokumenter fra ELTIF-forvalteren.

c)

Hvis faciliteterne varetages af en tredjepartsenhed, fremgår udpegelsen af denne enhed af en skriftlig aftale. Den skriftlige aftale skal angive, hvilke af de i stk. 1 omhandlede opgaver der ikke varetages af ELTIF-forvalteren.

Artikel 6

Overgangsbestemmelser

En ELTIF, der er godkendt i henhold til forordning (EU) 2015/760 før ikrafttrædelsen af nærværende forordning, anses for at opfylde kravene i nærværende forordnings artikel 2.

En ELTIF, der er godkendt i henhold til forordning (EU) 2015/760 før ikrafttrædelsen af nærværende forordning, skal anvende artikel 1, 3, 4 og 5 i nærværende forordning fra den 1. maj 2019.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 123 af 19.5.2015, s. 98.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 301 af 17.11.2009, s. 32).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


Top