Help Print this page 

Document 32018R0471

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2018/471 af 21. marts 2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april 2018 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1605
  • In force
OJ L 79, 22.3.2018, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/471/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

22.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/19


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/471

af 21. marts 2018

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 297/95 for så vidt angår ajourføring af gebyrer til Det Europæiske Lægemiddelagentur i overensstemmelse med inflationssatsen med virkning fra den 1. april 2018

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 297/95 af 10. februar 1995 om fastsættelse af gebyrer til Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (1), særlig artikel 12, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (2) udgøres Det Europæiske Lægemiddelagenturs indtægter af et bidrag fra Unionen og de gebyrer, virksomhederne betaler til agenturet. I forordning (EF) nr. 297/95 fastlægges kategorierne for sådanne gebyrer og deres størrelse.

(2)

Disse gebyrer bør ajourføres i overensstemmelse med inflationssatsen for 2017. Inflationssatsen i Unionen, som stillet til rådighed af Den Europæiske Unions Statistiske Kontor, var 1,7 % i 2017.

(3)

For nemheds skyld bør de ajourførte gebyrer afrundes til nærmeste 100 EUR.

(4)

Forordning (EF) nr. 297/95 bør derfor ændres.

(5)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning ikke finde anvendelse på gyldige ansøgninger, der endnu ikke er færdigbehandlet den 1. april 2018.

(6)

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 297/95 skal ajourføringen foretages med virkning fra den 1. april 2018. Denne forordning bør derfor træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 297/95 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »282 100 EUR« til »286 900 EUR«.

I andet afsnit ændres »28 300 EUR« til »28 800 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »109 500 EUR« til »111 400 EUR«.

I andet afsnit ændres »182 400 EUR« til »185 500 EUR«.

I tredje afsnit ændres »10 900 EUR« til »11 100 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »84 700 EUR« til »86 100 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 21 200 EUR og 63 500 EUR« til »mellem 21 600 EUR og 64 600 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, ændres »3 000 EUR« til »3 100 EUR«

og »7 100 EUR« ændres til »7 200 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »84 700 EUR« til »86 100 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 21 200 EUR og 63 500 EUR« til »mellem 21 600 EUR og 64 600 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »14 000 EUR« til »14 200 EUR«.

d)

I stk. 4, første afsnit, ændres »21 200 EUR« til »21 600 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »101 200 EUR« til »102 900 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 25 200 EUR og 75 800 EUR« til »mellem 25 600 EUR og 77 100 EUR«.

2)

I artikel 4, stk. 1, ændres »70 200 EUR« til »71 400 EUR«.

3)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »141 300 EUR« til »143 700 EUR«.

I andet afsnit ændres »14 000 EUR« til »14 200 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »70 200 EUR« til »71 400 EUR« og »7 100 EUR« ændres til »7 200 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »70 200 EUR« til »71 400 EUR«.

I andet afsnit ændres »119 200 EUR« til »121 200 EUR«.

I tredje afsnit ændres »14 000 EUR« til »14 200 EUR«.

I fjerde afsnit ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

I femte afsnit ændres »35 300 EUR« til »35 900 EUR« og »7 100 EUR« ændres til »7 200 EUR«.

iii)

I litra c) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »35 300 EUR« til »35 900 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 8 800 EUR og 26 500 EUR« til »mellem 8 900 EUR og 27 000 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), første afsnit, ændres »3 000 EUR« til »3 100 EUR« og »7 100 EUR« ændres til »7 200 EUR«.

ii)

I litra b) foretages følgende ændringer:

I første afsnit ændres »42 300 EUR« til »43 000 EUR«.

I andet afsnit ændres »mellem 10 600 EUR og 31 900 EUR« til »mellem 10 800 EUR og 32 400 EUR«.

I tredje afsnit ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

c)

I stk. 3 ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

d)

I stk. 4, første afsnit, ændres »21 200 EUR« til »21 600 EUR«.

e)

I stk. 5 ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

f)

I stk. 6 foretages følgende ændringer:

i)

I første afsnit ændres »33 800 EUR« til »34 400 EUR«.

ii)

I andet afsnit ændres »mellem 8 400 EUR og 25 200 EUR« til »mellem 8 500 EUR og 25 600 EUR«.

4)

I artikel 6, stk. 1, ændres »42 300 EUR« til »43 000 EUR«.

5)

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I første afsnit ændres »70 200 EUR« til »71 400 EUR«.

b)

I andet afsnit ændres »21 200 EUR« til »21 600 EUR«.

6)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »84 700 EUR« til »86 100 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »42 300 EUR« til »43 000 EUR«.

iii)

I fjerde afsnit ændres »mellem 21 200 EUR og 63 500 EUR« til »mellem 21 600 EUR og 64 600 EUR«.

iv)

I femte afsnit ændres »mellem 10 600 EUR og 31 900 EUR« til »mellem 10 800 EUR og 32 400 EUR«.

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

I andet afsnit ændres »282 100 EUR« til »286 900 EUR«.

ii)

I tredje afsnit ændres »141 300 EUR« til »143 700 EUR«.

iii)

I femte afsnit ændres »mellem 3 000 EUR og 243 200 EUR« til »mellem 3 100 EUR og 247 300 EUR«.

iv)

I sjette afsnit ændres »mellem 3 000 EUR og 121 700 EUR« til »mellem 3 100 EUR og 123 800 EUR«.

c)

I stk. 3, første afsnit, ændres »7 100 EUR« til »7 200 EUR«.

Artikel 2

Denne forordning finder ikke anvendelse på gyldige ansøgninger, der ikke er færdigbehandlet pr. 1. april 2018.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 35 af 15.2.1995, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1).


Top