Help Print this page 

Document 32018R0455

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2018/455 af 16. marts 2018 om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1523
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/07/2018
OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/455

af 16. marts 2018

om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5 og 6,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (2), særlig artikel 55, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. EU-referencelaboratorierne for dyresundhed og levende dyr er opført på en liste i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004. I punkt 15 i del II i nævnte bilag angives Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Det Forenede Kongerige, som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme.

(2)

I direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for omsætning, import og transit gennem Unionen af akvakulturdyr og produkter deraf samt visse minimumsforanstaltninger og bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende visse sygdomme hos disse dyr. Artikel 55, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF indeholder bestemmelser om udpegelse af EU-referencelaboratorier for vanddyrssygdomme, der er relevante i forbindelse med dette direktiv.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 (3) udpegedes Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Det Forenede Kongerige, som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme for perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2018. I henhold til artikel 55, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF skal der foretages en revision af laboratoriets opgaver.

(4)

Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union kan Cefas ikke fortsætte som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme i perioden, der begynder den 1. juli 2018.

(5)

Med henblik på synergier i teknisk ekspertise, laboratoriekapacitet og netværksarbejde med nationale referencelaboratorier bør EU-referencelaboratoriet for fiskesygdomme også overtage opgaver og funktioner fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme.

(6)

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, der er udpeget som EU-referencelaboratorium for fiskesygdomme, bør derfor overtage opgaver og funktioner fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme.

(7)

DTU Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, der overtager ansvarsområder fra EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme, bør angives som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme for perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2023. Derudover bør det opføres i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004. Del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(8)

For at sikre fuldstændig kontinuitet i EU-referencelaboratorierne for krebsdyrssygdomme er det hensigtsmæssigt at angive en specifik dato for anvendelse for foranstaltningerne i denne forordning.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, overtager ansvarsområder og opgaver fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme fra 1. juli 2018 til 30. juni 2023.

Artikel 2

I del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 6 affattes således:

»6.

EU-referencelaboratorium for fiske- og krebsdyrssygdomme

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab — Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Danmark«

2)

Punkt 15 udgår.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 af 28. juli 2008 om udpegelse af EF-referencelaboratorier for krebsdyrssygdomme, rabies og kvægtuberkulose, om supplerende ansvarsområder og opgaver for EF-referencelaboratorierne for rabies og kvægtuberkulose og om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EUT L 201 af 30.7.2008, s. 29).


Top