Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0411

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/411 af 14. marts 2018 om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger (EØS-relevant tekst. )

OJ L 76, 19.3.2018, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/411/oj

19.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/28


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/411

af 14. marts 2018

om ændring af direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår anvendelsesdatoen for medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1, og artikel 62,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 (2) harmoniseres de nationale bestemmelser om distribution af forsikrings- og genforsikringsprodukter og forsikringsbaserede investeringsprodukter fra forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, samt deres medarbejdere, og fra accessoriske forsikringsformidlere i Unionen.

(2)

I henhold til artikel 42, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/97 skal medlemsstaterne sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nævnte direktiv senest den 23. februar 2018.

(3)

Den 21. september 2017 vedtog Kommissionen delegerede forordninger (EU) 2017/2358 (3) og (EU) 2017/2359 (4) om supplerende regler til direktiv (EU) 2016/97.

(4)

Europa-Parlamentet opfordrede i sine beslutninger om ikke at gøre indsigelse over for delegerede forordninger (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 Kommissionen til at vedtage et lovgivningsmæssigt forslag og i stedet for den 23. februar 2018 at fastsætte den 1. oktober 2018 som anvendelsesdato for de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/97. Europa-Parlamentet begrundede sin anmodning ved at fremhæve behovet for at give forsikringsselskaber og forsikringsdistributører mere tid til at forberede sig på en korrekt og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2016/97 og at gennemføre de tekniske og organisatoriske ændringer, der er nødvendige for at efterkomme delegerede forordninger (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359.

(5)

Direktiv (EU) 2016/97 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

På grund af den meget korte tid, der er tilbage, før de nationale love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktiv (EU) 2016/97, skal sættes i kraft, og for at garantere retssikkerheden og undgå potentielle markedsforstyrrelser, bør nærværende direktiv træde i kraft hurtigst muligt, og det bør finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 23. februar 2018.

(7)

Derfor er det også i nærværende tilfælde berettiget at gøre brug af undtagelsen for hastetilfælde i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv (EU) 2016/97 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 42, stk. 1, erstattes første afsnit af følgende afsnit:

»1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 1. juli 2018 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og bestemmelser senest fra den 1. oktober 2018.«

2)

Artikel 44, stk. 1, affattes således:

»Direktiv 2002/92/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i nærværende direktivs bilag II, del A, ophæves med virkning fra den 1. oktober 2018, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i nærværende direktivs bilag II, afsnit B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.«

Artikel 2

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det finder anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 23. februar 2018.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. marts 2018.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

L. PAVLOVA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 1.3.2018 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 9.3.2018.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (EUT L 26 af 2.2.2016, s. 19).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2359 af 21. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (EUT L 341 af 20.12.2017, s. 8).


Top