Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0415

Kommissionens forordning (EU) 2018/415 af 16. marts 2018 om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest og om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/35/EØF, bilag II til Rådets direktiv 2000/75/EF og bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1512

OJ L 75, 19.3.2018, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/415/oj

19.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/18


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/415

af 16. marts 2018

om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest og om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/35/EØF, bilag II til Rådets direktiv 2000/75/EF og bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/35/EØF af 29. april 1992 om fastsættelse af regler for kontrol med og foranstaltninger til bekæmpelse af hestepest (1), særlig artikel 18,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (2), særlig artikel 19, stk. 2,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (3), særlig artikel 32, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 15 i direktiv 92/35/EØF er EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest anført i bilag II til samme direktiv, og dets funktioner og opgaver er fastsat i bilag III til direktivet.

(2)

I henhold til artikel 16 i direktiv 2000/75/EF er EU-referencelaboratoriet for bluetongue anført i del A i bilag II til samme direktiv, og dets opgaver er fastsat i del B i bilag II til direktivet.

(3)

I artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 882/2004 fastlægges de ansvarsområder, der tillægges EU-referencelaboratorierne i dyresundhedssektoren. EU-referencelaboratorierne for dyresundhed og levende dyr er anført i del II i bilag VII til nævnte forordning, herunder EU-referencelaboratorierne for afrikansk hestepest og for bluetongue.

(4)

Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union vil det laboratorium, der er nævnt i del A i bilag II til direktiv 2000/75/EF, være nødt til at indstille sin funktion som EU-referencelaboratorium for bluetongue.

(5)

I betragtning af de synergier med hensyn til teknisk ekspertise, laboratoriekapacitet og netværkssamarbejde med nationale referencelaboratorier, der opstår som følge af de genetiske og epidemiologiske ligheder mellem afrikansk hestepest og bluetongue, bør EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest, jf. bilag II til direktiv 92/35/EØF, også påtage sig de ansvarsområder, der er tillagt EU-referencelaboratoriet for bluetongue.

(6)

Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Spanien) under det spanske ministerium for landbrug, fiskeri og fødevarer, der fungerer som EU-referencelaboratorium for afrikansk hestepest, bør fortsat varetage sine funktioner og opgaver i overensstemmelse med direktiv 92/35/EØF og bør desuden overtage de opgaver, der påhviler EU-referencelaboratoriet for bluetongue som fastsat i direktiv 2000/75/EF.

(7)

Som følge af ændringen af visse kontaktoplysninger for EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest, dvs. Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Spanien), er det nødvendigt at ændre bilag II til direktiv 92/35/EØF i overensstemmelse hermed.

(8)

Navnet på det laboratorium, der påtager sig de ansvarsområder, som er tillagt EU-referencelaboratorium for afrikansk hestepest og bluetongue, bør også være anført som EU-referencelaboratorium for bluetongue. Del A i bilag II til direktiv 2000/75/EF bør derfor ændres.

(9)

Bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør ændres, således at der henvises til EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest og bluetongue.

(10)

For at undgå en eventuel afbrydelse af aktiviteterne hos EU-referencelaboratoriet for bluetongue og for at give det nyligt udpegede EU-referencelaboratorium tilstrækkelig tid til at blive fuldt operationelt bør bestemmelserne i denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2019.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal (Madrid, Spanien) varetager de ansvarsområder og opgaver, som er tillagt EU-referencelaboratoriet for afrikansk hestepest og bluetongue, som fastsat i henholdsvis bilag III til direktiv 92/35/EØF og del B i bilag II til direktiv 2000/75/EF.

Artikel 2

Bilag II til direktiv 92/35/EØF ændres som angivet i bilag I til denne forordning.

Artikel 3

Del A i bilag II til direktiv 2000/75/EF ændres som angivet i bilag II til denne forordning.

Artikel 4

Bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 157 af 10.6.1992, s. 19.

(2)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(3)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG I

I bilag II til direktiv 92/35/EØF affattes navn og kontaktoplysninger for laboratoriet således:

»Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

SPANIEN«.


BILAG II

I del A i bilag II til direktiv 2000/75/EF affattes navn og kontaktoplysninger for laboratoriet således:

»Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

SPANIEN«.


BILAG III

Del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 ændres således:

1)

Punkt 2 og 9 udgår.

2)

Følgende indsættes som punkt 21:

»21.   EU-referencelaboratorium for afrikansk hestepest og bluetongue

Laboratorio Central de Veterinaria — Área de Sanidad Animal

Ctra. M-106, P.K. 1,4

28110 Algete (Madrid)

SPANIEN«.


Top