Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0414

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/414 af 9. januar 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår identifikation af bestemte typer skibsudstyr, der kan forsynes med elektronisk mærkning (EØS-relevant tekst. )

C/2017/9017

OJ L 75, 19.3.2018, p. 3–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/414/oj

19.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 75/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/414

af 9. januar 2018

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU for så vidt angår identifikation af bestemte typer skibsudstyr, der kan forsynes med elektronisk mærkning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (1), særlig artikel 11, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gøre det muligt for de økonomiske aktører at anvende elektronisk mærkning på frivillig basis, lette markedsovervågningen og hindre efterligning af bestemte typer skibsudstyr tillægges Kommissionen ved direktiv 2014/90/EU beføjelse til ved delegerede retsakter at identificere bestemte typer skibsudstyr, der kan forsynes med elektronisk mærkning.

(2)

Det er vigtigt at sikre, at målene i direktiv 2014/90/EU opfyldes på ensartet vis i alle medlemsstaterne. Dette opnås gennem vedtagelse af en forordning, som giver retssikkerhed for alle interessenter, herunder skibsudstyrsfabrikanter, de kompetente myndigheder, skibsværfter og operatører. En forordning sikrer en sammenhængende ramme for alle markedsaktører og er den bedst mulige garanti for lige handels- og konkurrencevilkår. Ved en forordning sikres det desuden, at listen over, hvilke typer skibsudstyr der kan forsynes med mærkning, får umiddelbar virkning. Ved anvendelse af en forordning letter man også den administrative byrde for medlemsstaternes forvaltninger, eftersom den ikke kræver yderligere gennemførelse på nationalt plan.

(3)

Kommissionen har i henhold til direktiv 2014/90/EU skullet foretage en cost-benefit-analyse af brugen af elektronisk mærkning som supplement til eller erstatning for ratmærket.

(4)

Cost-benefit-analysen viser, at elektronisk mærkning af skibsudstyr vil være til gavn for fabrikanterne i form af en bedre beskyttelse mod efterligninger, skibsredere og operatører vil få bedre forudsætninger for at spore udstyr og føre lagerkontrol, og markedsovervågningsmyndighederne vil få direkte og let adgang til de relevante databaser, hvilket vil forbedre valideringskontrollen af certifikater.

(5)

Det konkluderes i cost-benefit-analysen, at de samlede investeringer vil være lave i forhold til de forventede fordele, og at omkostningerne for myndighederne og industrien er rimelige, eftersom der er mulighed for trinvis frivillig gennemførelse. Der kan opnås yderligere fordele, hvis den private og offentlige sektor foretager yderligere investeringer.

(6)

Kommissionen har i forbindelse med cost-benefit-analysen foretaget en række høringer og afholdt workshops og demonstrationsprojekter i samarbejde med medlemsstaternes eksperter og interessenterne.

(7)

Under høringerne blev interessenterne enige om, at det er teknisk muligt at mærke udstyr, som er anbragt eller skal anbringes om bord på et EU-skib, og som kræver flagstatsmyndighedernes godkendelse i henhold til de internationale instrumenter, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 2014/90/EU, hvis der anvendes forskellige mærkningsmetoder. Sådant udstyr bør derfor kunne forsynes med elektronisk mærkning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De bestemte typer skibsudstyr, der er anført i bilaget til denne forordning, kan forsynes med elektronisk mærkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146.


BILAG

De typer skibsudstyr, der er anført i denne liste, kan forsynes med elektronisk mærkning:

1.   Redningsmidler

Nr. og udstyrets betegnelse

MED/1.1

Redningskranse

MED/1.2a

Positionsangivende lys til redningsudstyr:

a)

til redningsbåde og mand over bord-både

b)

til redningskranse

c)

til redningsveste

MED/1.3

Selvtændende røgsignaler til redningskranse

MED/1.4

Redningsveste

MED/1.5

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug SAMMEN MED en redningsvest

a)

redningsdragt uden indbygget isolering

b)

redningsdragt med indbygget isolering

c)

beskyttelsesdragter

MED/1.6

Redningsdragter og beskyttelsesdragter, der er bestemt til brug UDEN en redningsvest

a)

redningsdragt uden indbygget isolering

b)

redningsdragt med indbygget isolering

c)

beskyttelsesdragter

MED/1.7

Termiske beskyttelsesmidler

MED/1.8

Faldskærmssignaler (pyrotekniske)

MED/1.9

Håndblus (pyrotekniske)

MED/1.10

Røgsignaler (pyrotekniske)

MED/1.11

Linekastningsapparater

MED/1.12

Oppustelige redningsflåder

MED/1.13

Faste redningsflåder

MED/1.14

Automatisk selvoprettende redningsflåder

MED/1.15

Overdækkede reversible redningsflåder

MED/1.16

Hydrostatiske udløsningsapparater til »flyde frit op«-redningsflåder

MED/1.17

Redningsbåde:

a)

David-udsatte redningsbåde

delvis lukkede

helt lukkede

b)

»Frit fald«-redningsbåde

MED/1.18

Faste mand over bord-både

MED/1.19

Permanent oppustede mand over bord-både

MED/1.20

Hurtiggående mand over bord-både:

a)

oppustede

b)

faste

c)

faste-oppustede

MED/1.21

Udsætningsanordninger med falddavider

MED/1.23

»Frit fald«-udsætningsanordninger til redningsbåde

MED/1.24

Udsætningsanordninger til redningsflåder

(davider)

MED/1.25

Udsætningsanordninger til hurtige mand over bord-både

(davider)

MED/1.26

Udløsningsanordninger til

a)

redningsbåde og mand over bord-både (der udsættes ved wirefald)

b)

redningsflåder (der udsættes ved wirefald)

c)

»fritfalds-redningsbåde«

MED/1.27

Marineevakueringssystemer (MES)

MED/1.28

Redningsmidler

MED/1.29

Indskibningslejdere

MED/1.30

Retroreflektive materialer

MED/1.33

Radarreflektor til redningsbåde og mand over bord-både

(passiv)

MED/1.36

Motor til redningsbåd/mand over bord-båd

MED/1.37

Motor til mand over bord-båd — påhængsmotor

MED/1.38

Søgelys til redningsbåde og mand over bord-både

MED/1.39

Åbne reversible redningsflåder

MED/1.41

Spil til redningsbåde og mand over bord-både:

a)

david-udsatte redningsbåde

b)

»frit fald«-redningsbåde

c)

redningsflåder

d)

mand over bord-både

e)

hurtige mand over bord-både

MED/1.43

Faste/oppustelige mand over bord-både

2.   Forebyggelse af havforurening

Nr. og udstyrets betegnelse

MED/2.1

Oliefiltreringsudstyr (olieindhold i spildevand maks. 15 ppm)

MED/2.2

Olie/vand-grænsefladedetektorer

MED/2.3

Oliemåler

MED/2.5

System til overvågning og kontrol med olieudslip fra olietankskibe

MED/2.6

Spildevandsanlæg

MED/2.7

Forbrændingsanlæg om bord

(Forbrændingsanlæg med en kapacitet på mere end 1 500 kW og op til 4 000 kW)

MED/2.8

NOx-analysator til brug om bord iht. teknisk kode 2008 for NOx

MED/2.10

Anlæg om bord til rensning af udstødningsgasser

3.   Brandsikringsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse

MED/3.1

Primær dæksbelægning

MED/3.2

Transportable ildslukningsapparater

MED/3.3

Brandmandsudstyr: beskyttelsesbeklædning (nærkontakt med ilden)

MED/3.4

Brandmandsudstyr: støvler

MED/3.5

Brandmandsudstyr: handsker

MED/3.6

Brandmandsudstyr: hjelm

MED/3.7

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (kompakt)

MED/3.8

Røgdykkerapparat med komprimeret luft (med slange)

MED/3.9

Komponenter til sprinkleranlæg til anvendelse i aptering, tjenesterum og kontrolrum i henhold til SOLAS 74, regel II-2/12 (kun dyser og disses ydeevne)

(dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr)

MED/3.10

Dyser til fast installerede højtrykssprinkler-anlæg til maskin- og lastpumperum

MED/3.11

Brandsikre klasse »A«- og »B«-inddelinger

a)

klasse »A«-inddelinger

b)

klasse »B«-inddelinger

MED/3.12

Anordninger, som hindrer, at ild breder sig til lasttankene i olietankskib

MED/3.13

Ubrændbare materialer

MED/3.15

Andet materiale end stål til olie- eller brændselsolieførende rør

a)

rør og fittings af plast

b)

ventiler

c)

fleksible rørsamlinger og kompensatorer

d)

metalliske rørkomponenter med elastiske og elastomeriske tætninger

MED/3.16

Branddøre

MED/3.17

Komponenter til manøvresystemer til branddøre

MED/3.18

Overfladematerialer og dæksbelægninger med lav flammespredningsevne

a)

finerer til udsmykning

b)

malingssystemer

c)

dæksbelægninger

d)

overflader af rørisolationer

e)

klæbemidler, der benyttes i klasse »A«-,»B«- og »C«-inddelinger

f)

membran ved brændbare kanaler

MED/3.19

Forhæng, gardiner og andre ophængte vævede og uvævede materialer

MED/3.20

Polstrede møbler

MED/3.21

Sengeudstyr

MED/3.22

Brandspjæld

MED/3.25

Vinduer og koøjer i brandklasse »A« og »B«

MED/3.26

Gennemføringer gennem klasse »A«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer af rør, kanaler, trunke osv.

MED/3.27

Gennemføringer gennem klasse »B«-inddelinger

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer af rør, kanaler, trunke osv.

MED/3.28

Sprinkleranlæg (kun selve sprinkleren)

(dyser til faste sprinkleranlæg til højhastighedsfartøjer (HSC) er medtaget under dette udstyr)

MED/3.29

Brandslanger

Ikkesivende fladlagte brandslanger (med en indvendig diameter på mellem 25 mm og 52 mm)

MED/3.30

Bærbart udstyr til iltanalyse og gasdetektion

MED/3.32

Brandhæmmende materialer (undtagen møbler) til højhastighedsfartøjer

MED/3.33

Brandhæmmende materialer til møbler til højhastighedsfartøjer

MED/3.34

Brandbestandige inddelinger til højhastighedsfartøjer

MED/3.35

Branddøre om bord på højhastighedsfartøjer

MED/3.36

Brandspjæld om bord på højhastighedsfartøjer

MED/3.37

Gennemføringer gennem brandbestandige inddelinger på højhastighedsfartøjer

a)

elektriske kabelgennemføringer

b)

gennemføringer af rør, kanaler, trunke osv.

MED/3.38

Bærbart brandslukningsudstyr til redningsbåde og mand over bord-både

MED/3.39

Dyser til ækvivalente vandtågeslukningsanlæg til maskin- og lastpumperum

MED/3.40

Lavt placerede ledelys (low-location lighting systems) (kun komponenter)

MED/3.41

Åndedrætsværn til evakueringsbrug (EEBD)

MED/3.42

Komponenter til anlæg til inert gas

MED/3.43

Dyser til brandslukningsanlæg til friturekogere (automatiske eller manuelle)

MED/3.44

Brandmandsudstyr — livline

MED/3.45

Komponenter (slukkemiddel, hovedventiler og dyser) til ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum og lastpumperum

MED/3.46

Ækvivalente faste slukningsanlæg med ildslukkende luftarter i maskinrum (aerosolsystemer)

MED/3.47

Koncentrat til faste højekspanderende skumslukningsanlæg i maskinrum og lastpumperum

MED/3.48

Komponenter til faste lokale vandbaserede brandslukningsanlæg til brug i kategori »A«-maskinrum

MED/3.49a

Faste højtrykssprinkleranlæg til ro-ro-lastrum, lastrum til køretøjer og lastrum af særlig kategori:

a)

præskriptivt baserede systemer, jf. Circ.1430, regel 4

b)

ydeevnebaserede systemer, jf. Circ. 1430, regel 5

MED/3.51

Komponenter til faste branddetektor- og brandalarmanlæg til kontrolrum, tjenesterum, aptering, balkoner og maskinrum med og uden opsyn:

a)

kontrol- og indikeringsudstyr

b)

strømforsyning

c)

varmedetektorer — punktdetektorer

d)

røgdetektorer: punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lystransmission eller ionisering

e)

flammedetektorer: punktdetektorer

f)

manuelle alarmtryk

g)

kortslutningsisolatorer

h)

input/output-anordninger

i)

kabler

MED/3.52

Ikkebærbare og transportable ildslukkere

MED/3.53

Brandalarmer — Akustiske alarmgivere

MED/3.54

Fast udstyr til iltanalyse og gasdetektion

MED/3.55

Kombinationsstrålerør

(tåge/strålerør)

MED/3.56

Fast installerede slangevinder

Slangevinder med halvfast slange

MED/3.57

Komponenter til middelekspanderende skumslukningsanlæg — faste skumslukningsanlæg på tankerdæk

MED/3.58

Komponenter til faste lavekspanderende skumslukningsanlæg til beskyttelse af maskinrum og tankerdæk

MED/3.59

Ekspanderende skum til faste brandslukningsanlæg på kemikalietankskibe

MED/3.60

Dyser til fast installerede højtrykssprinkleranlæg til balkoner

MED/3.61a

Højekspanderede skumslukningsanlæg (inside air-anlæg) til maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer og ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum

MED/3.61b

Højekspanderede skumslukningsanlæg (outside air-anlæg) til maskinrum, lastpumperum, lastrum til køretøjer og ro-ro-lastrum, rum af særlig kategori og lastrum

MED/3.62

Brandslukningsanlæg med tørt kemisk pulver

MED/3.63

Komponenter til røgdetektorsystem med prøveudtagning

MED/3.64

Klasse »C«-inddelinger

MED/3.65

Fast system til detektion af kulbrintegas

MED/3.66

Evakueringsstyringssystemer anvendt som et alternativ til lavt placerede ledelys

MED/3.67

Skumslukningsudstyr til helikopteranlæg

MED/3.68

Komponenter til faste brandslukningsanlæg i aftrækskanaler fra kabysområder

MED/3.69

Flytbar vandkanon til skibe, som er bygget den 1. januar 2016 eller senere og er konstrueret til at transportere fem eller flere lag containere på eller over vejrdækket

MED/3.70

Brandslanger

Halvfaste slanger til fast installerede anlæg

MED/3.71

Fast installerede slangevinder

Slangevinder med fladlagt slange

4.   Navigationsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse

MED/4.1

Magnetkompas

Klasse A til skibe

MED/4.2

Transmitterende kursvisende anordning (THD) (magnetisk baseret)

MED/4.3

Gyrokompas

MED/4.6

Ekkolodsudstyr

MED/4.7

Anordning til angivelse af fart og afstand (SDME)

MED/4.9

Drejehastighedsindikator

MED/4.14

GPS-udstyr

MED/4.15

GLONASS-udstyr

MED/4.16

Kurskontrolsystem — HCS

MED/4.18

Lokaliseringsanordninger til søgning og redning (SRLD):

Radartransponder SART (9 GHz)

MED/4.20

Rorindikator

MED/4.21

Skrueomdrejningsindikator

MED/4.22

Skruestigningsindikator

MED/4.23

Magnetisk kompas, klasse B, til redningsbåde og mand over bord-både

MED/4.29

System til registrering af sejladsdata (VDR)

MED/4.30

Elektronisk kortvisnings- og informationssystem (ECDIS) med reserveanlæg, og Raster Chart Display System (RCDS)

MED/4.31

Gyrokompas til højhastighedsfartøjer

MED/4.32

Universelt Automatisk Identifikationssystem (AIS)

MED/4.33

Rutekontrolsystem

(der fungerer ved skibets fart fra mindste manøvrefart til 30 knob)

MED/4.34

Radarudstyr, CAT 1

MED/4.35

Radarudstyr, CAT 2

MED/4.36

Radarudstyr, CAT 3

MED/4.37

Radarudstyr til højhastighedsfartøjer (CAT 1H og CAT 2H)

MED/4.38

Radarudstyr godkendt til brug med søkort, dvs.:

a)

CAT 1C

b)

CAT 2C

c)

CAT 1HC

d)

CAT 2HC

MED/4.39

Radarreflektor — passiv

MED/4.40

HCS til højhastighedsfartøjer

MED/4.41

Transmitterende kursvisende anordning (THD) (GNSS-metode)

MED/4.42

Søgelys til højhastighedsfartøjer

MED/4.43

Optisk udstyr til brug i mørke til højhastighedsfartøjer

MED/4.44

Differentialmodtager til DGPS- og DGLONASS-udstyr

MED/4.46

Transmitterende kursvisende anordning (THD), gyroskopbaseret

MED/4.47

Simplificeret system til registrering af data (S-VDR)

MED/4.49

Lodslejder

MED/4.50

DGPS-udstyr

MED/4.51

DGLONASS-udstyr

MED/4.52

Dagslyssignallampe

MED/4.53

Radarmålforstærker

MED/4.54

Kompaspejleanordning

MED/4.55

Lokaliseringsanordninger til søgning og redning (SRLD):

AIS SART-udstyr

MED/4.56

Galileo-udstyr

MED/4.57

Brovagtsalarm (BNWAS)

MED/4.58

Lydmodtagesystem

MED/4.59

Integreret navigationssystem

5.   Radiokommunikationsudstyr

Nr. og udstyrets betegnelse

MED/5.1

VHF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni

MED/5.2

VHF DSC-vagtmodtager

MED/5.3

NAVTEX-modtager

MED/5.4

EGC-modtager

MED/5.5

HF MSI-udstyr (HF-radiotelexmodtager)

MED/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

MED/5.10

MF-radioanlæg, der kan sende og modtage DSC og radiotelefoni

MED/5.11

MF DSC-vagtmodtager

MED/5.13

Inmarsat-C SES

MED/5.14

MF/HF-radioanlæg, som kan sende og modtage DSC, radiotelex og radiotelefoni

MED/5.15

MF/HF DSC-scanning vagtmodtager

MED/5.17

Bærbart tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer

MED/5.18

Fast tovejs VHF-radiotelefonudstyr til redningsfartøjer

MED/5.19

Inmarsat-F77

6.   Udstyr, der kræves i henhold til COLREG 72

Nr. og udstyrets betegnelse

MED/6.1

Navigationslys

7.   Sikkerhedsudstyr til massegodsskibe

Dette afsnit omfatter i øjeblikket intet udstyr

8.   Udstyr omfattet af SOLAS-konventionens kapitel II-1

Nr. og udstyrets betegnelse

MED/8.1

Vandstandsalarmer


Top