Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0401

Kommissionens forordning (EU) 2018/401 af 14. marts 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår klassifikation af landingsbaner

C/2018/1487

OJ L 72, 15.3.2018, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/401/oj

15.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/17


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/401

af 14. marts 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår klassifikation af landingsbaner

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8a, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 (2) fastsættes definitionen for begrebet »instrumentlandingsbane« med henblik på nævnte forordning. Bestemmelserne i forordningen bør afspejle det aktuelle tekniske niveau og bedste praksis på området for flyvepladser, ligesom de skal tage hensyn til de gældende standarder.

(2)

Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har med sit brev AN 41.2.24–13/20 vedtaget ændring 11-B til bilag 14, bind 1, af Chicago-konventionen, som fra og med den 13. november 2014 har været gældende i de kontraherende ICAO-stater. Med de ændringer, der er angivet deri, forenkles den eksisterende klassifikation, ligesom de forskellige former for indflyvnings- og landingsoperationer beskrives mere præcist.

(3)

Disse ændringer af bilag 14 til Chicago-konventionen bør afspejles i forordning (EU) nr. 139/2014, navnlig i dens bestemmelser vedrørende indflyvningsoperationer med vertikal vejledning baseret på performancebaseret navigation (PBN) og krav til landingsbaner, der anvendes til indflyvningsoperationer. Desuden bør gennemførelsen af PBN-indflyvningsoperationer med vertikal vejledning på et betydeligt antal flyvepladser fremmes, uden at der bliver behov for at opgradere deres baneinfrastruktur.

(4)

Forordning (EU) nr. 139/2014 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning bygger på udtalelse nr. 03/2016 fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur afgivet i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 139/2014 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 139/2014 af 12. februar 2014 om fastsættelse af krav og administrative procedurer for flyvepladser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 44 af 14.2.2014, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 139/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 22) affattes således:

»22)   »instrumentlandingsbane«: en af følgende former for landingsbaner, der er beregnet til luftfartøjer, som anvender instrumentindflyvningsprocedurer:

1.   »ikke-præcisionslandingsbane«: landingsbane, som er udrustet med visuelle hjælpemidler, og som minimum har et ikke-visuelt hjælpemiddel til brug ved landingsoperationer efter en instrumentindflyvningsoperation af typen A

2.   »præcisionslandingsbane, kategori I«: landingsbane, som er udrustet med visuelle hjælpemidler, og som minimum har et ikke-visuelt hjælpemiddel til brug ved landingsoperationer efter en instrumentindflyvningsoperation af typen B CAT I

3.   »præcisionslandingsbane, kategori II«: landingsbane, som er udrustet med visuelle hjælpemidler, og som minimum har et ikke-visuelt hjælpemiddel til brug ved landingsoperationer efter en instrumentindflyvningsoperation af typen B CAT II

4.   »præcisionslandingsbane, kategori III«: landingsbane, som er udrustet med visuelle hjælpemidler, og som minimum har et ikke-visuelt hjælpemiddel til brug ved landingsoperationer efter en instrumentindflyvningsoperation af typen B CAT IIIA, IIIB eller IIIC til og langs landingsbanens overflade«.

2)

Følgende indsættes som punkt 47a) og 47b):

»47a)   »instrumentindflyvningsoperation af typen A«: en instrumentindflyvningsoperation med en mindste nedgangshøjde eller beslutningshøjde på 75 m (250 ft) eller derover.

47b)   »instrumentindflyvningsoperation af typen B«: en instrumentindflyvningsoperation med en beslutningshøjde på under 75 m (250 ft). Instrumentindflyvningsoperationer af typen B kan opdeles i følgende kategorier:

1.   Kategori I (CAT I): en beslutningshøjde på ikke under 60 m (200 ft) og enten en sigtbarhed på mindst 800 m eller en banesynsvidde på mindst 550 m

2.   Kategori II (CAT II): en beslutningshøjde på under 60 m (200 ft), men ikke under 30 m (100 ft) og en banesynsvidde på mindst 300 m

3.   Kategori IIIA (CAT IIIA): en beslutningshøjde på under 30 m (100 ft) eller uden beslutningshøjde og en banesynsvidde på mindst 175 m

4.   Kategori IIIB (CAT IIIB): en beslutningshøjde på under 15 m (50 ft) eller uden beslutningshøjde og en banesynsvidde på under 175 m, men ikke under 50 m

5.   Kategori IIIC (CAT IIIC): uden beslutningshøjde og uden begrænsninger med hensyn til banesynsvidde.«


Top