EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0400

Kommissionens forordning (EU) 2018/400 af 14. marts 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 40 (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1405

OJ L 72, 15.3.2018, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/400/oj

15.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 72/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/400

af 14. marts 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 40

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Den 8. december 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IAS 40 Investeringsejendomme. Ændringerne præciserer, hvornår en virksomhed får tilladelse til at omklassificere en ejendom til (eller fra) kategorien »investeringsejendomme«.

(3)

Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IAS 40 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(5)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres IAS 40 Investeringsejendomme som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2018

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Overførsler af investeringsejendomme

(Ændringer til IAS 40)

Ændringer til IAS 40 Investeringsejendomme

Afsnit 57-58 ændres.

OVERFØRSLER

57.

En virksomhed foretager udelukkende overførsel af en ejendom til eller fra investeringsejendomme ved ændring i ejendommens anvendelse. En ændring i anvendelsen indtræder, når ejendommen opfylder eller ophører med at opfylde definitionen af investeringsejendomme og der er belæg for ændringen i anvendelsen. En ændret hensigt hos ledelsen med hensyn til ejendommens anvendelse er ikke i sig selv et belæg for en ændring i anvendelsen. Eksempler på belæg for en ændring i anvendelsen omfatter:

a)

når ejendommen bliver en domicilejendom, eller når om- eller tilbygning påbegyndes med henblik på at gøre den til en domicilejendom, overføres den fra investeringsejendomme til domicilejendomme

b)

når om- eller tilbygning påbegyndes med henblik på salg, overføres den fra investeringsejendomme til handelsejendomme

c)

når ejendommen ophører med at være en domicilejendom, overføres den fra domicilejendomme til investeringsejendomme, og

d)

når en operationel leasingkontrakt indgås med anden part, overføres ejendommen fra handelsejendomme til investeringsejendomme.

e)

[ophævet]

58.

Når en virksomhed beslutter at afhænde en investeringsejendom uden at foretage om- eller tilbygning, fortsætter den med at behandle ejendommen som en investeringsejendom, indtil virksomheden ophører med at indregne ejendommen (eliminerer den fra opgørelse af finansiel stilling), og omklassificerer den ikke som en handelsejendom. Hvis virksomheden påbegynder om- eller tilbygning af en eksisterende investeringsejendom med henblik på fortsat anvendelse som en investeringsejendom, behandles ejendommen ligeledes fortsat som en investeringsejendom og omklassificeres ikke som en domicilejendom i om- eller tilbygningsperioden.

Afsnit 84C-84E med tilhørende overskrifter samt afsnit 85G tilføjes.

OVERGANGSBESTEMMELSER

Overførsler af investeringsejendomme

84C

Overførsler af investeringsejendomme (Ændringer til IAS 40), udstedt i december 2016, medførte ændring af afsnit 57-58. Virksomheder skal anvende disse ændringer på ændringer i anvendelsen, som indtræder på eller efter begyndelsen af det regnskabsår, hvor virksomheden for første gang anvender ændringerne (datoen for førstegangsanvendelsen). På datoen for førstegangsanvendelsen foretager virksomheden en ny vurdering af klassificeringen af ejendomme, som besiddes på den pågældende dato, og omklassificerer om nødvendigt ejendomme i overensstemmelse med afsnit 7-14, således at de afspejler de forhold, der eksisterer på den pågældende dato.

84D

Uanset kravene i afsnit 84C kan virksomheden udelukkende anvende ændringerne til afsnit 57-58 med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med IAS 8, såfremt det er muligt uden at gøre brug af senere erhvervet viden.

84E

Hvis virksomheden i overensstemmelse med afsnit 84C omklassificerer ejendomme på datoen for førstegangsanvendelsen, skal denne:

a)

regnskabsmæssigt behandle omklassificeringen ved at anvende kravene i afsnit 59-64; ved anvendelse af afsnit 59-64 skal virksomheden:

i)

læse enhver henvisning til datoen for ændring i anvendelsen som en henvisning til datoen for førstegangsanvendelsen og

ii)

indregne eventuelle beløb, som i overensstemmelse med afsnit 59-64 ville være blevet indregnet i resultatet som en regulering primo i overført resultat på datoen for førstegangsanvendelsen

b)

oplyse om de beløb, der er omklassificeret til eller fra investeringsejendomme i overensstemmelse med afsnit 84C. Virksomheden skal oplyse om disse omklassificerede beløb som en del af afstemningen af den regnskabsmæssige værdi af investeringsejendomme ved regnskabsårets begyndelse og afslutning, jf. afsnit 76 og 79.

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

85G

Overførsler af investeringsejendomme (Ændringer til IAS 40), udstedt i december 2016, medførte ændring af afsnit 57-58 og tilføjelse af afsnit 84C-84E. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder 1. januar 2018 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender disse ændringer på et tidligere regnskabsår, skal den give oplysning herom.


Top