EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0394

Kommissionens forordning (EU) 2018/394 af 13. marts 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår ophævelse af krav til flyveoperationer for balloner

C/2018/1381

OJ L 71, 14.3.2018, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/394/oj

14.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 71/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/394

af 13. marts 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår ophævelse af krav til flyveoperationer for balloner

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 (2) fastsættes sikkerhedsbetingelserne for flere typer flyveoperationer med forskellige kategorier af luftfartøjer, herunder ballonflyvning.

(2)

I Kommissionens forordning (EU) 2018/395 (3) fastsættes der særlige bestemmelser for ballonflyvning. Fra datoen for anvendelsen af nævnte forordning bør disse operationer ikke længere være omfattet af de almindelige bestemmelser for flyveoperationer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 965/2012. Bestemmelserne i forbindelse med tilsyn med flyveoperationer, som føres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, og som er fastsat i artikel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 og bilag II til nævnte forordning, bør imidlertid fortsat finde anvendelse på flyveoperationer med balloner, eftersom disse krav ikke er specifikke for en bestemt type flyveoperation, men anvendes horisontalt for alle flyveoperationer.

(3)

Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres for at tage hensyn til de nye bestemmelser for ballonflyvning, og, hvor det er relevant, præcisere de pågældende bestemmelser i nævnte forordning.

(4)

I betragtning af den tætte forbindelse mellem de to forordninger bør datoen for anvendelse af ændringerne af forordning (EU) nr. 965/2012, som er fastsat i nævnte forordning, tilpasses datoen for anvendelsen af forordning (EU) 2018/395.

(5)

Agenturet udarbejdede et udkast til gennemførelsesbestemmelser og forelagde disse for Kommissionen i form af en udtalelse (4) i overensstemmelse med artikel 17, stk. 2, litra b), og artikel 19, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65 i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, 2 og 3 affattes således:

»1.   Ved denne forordning fastsættes de nærmere bestemmelser for flyveoperationer med flyvemaskiner, helikoptere og svævefly, herunder rampeinspektioner af operatørers luftfartøjer, som er underlagt sikkerhedsmæssigt tilsyn i en anden stat, når de lander på flyvepladser beliggende i det territorium, som er underlagt traktaternes bestemmelser.

2.   Ved denne forordning fastsættes ligeledes de nærmere bestemmelser for udstedelse, opretholdelse, ændring, begrænsning, inddragelse eller tilbagekaldelse af certifikater fra luftfartøjsoperatører, med undtagelse af balloner, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 216/2008, der udfører erhvervsmæssige lufttransportoperationer, certifikatindehavernes rettigheder og ansvar, samt på hvilke betingelser operationer af hensyn til sikkerheden skal forbydes, begrænses eller pålægges visse betingelser.

3.   Ved denne forordning fastlægges ligeledes de nærmere bestemmelser angående betingelser og procedurer for erklæringer udstedt af operatører, der udfører erhvervsmæssige specialoperationer med flyvemaskiner, helikoptere og svævefly eller ikkeerhvervsmæssige operationer med komplekse motordrevne luftfartøjer, herunder ikkeerhvervsmæssige specialoperationer med komplekse motordrevne luftfartøjer, om, at de har kvalifikationer og midler til at varetage det ansvar, der er forbundet med operationen af luftfartøjer, og for tilsynet med disse operatører.«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Denne forordning anvendes ikke på flyveoperationer med luftskibe.«

c)

Som stk. 7 tilføjes:

»7.   Denne forordning anvendes ikke på flyveoperationer med balloner. For så vidt angår flyveoperationer med balloner, bortset fra forankrede gasballoner, finder kravene i artikel 3 vedrørende tilsyn imidlertid anvendelse.«

2)

I artikel 2 indsættes følgende litra:

»1a)   »ballon«: et bemandet luftfartøj, der er lettere end luft, som ikke er motordrevet, og som bæres oppe ved hjælp af enten gas eller en luftbåren brænder, herunder gasballoner, varmluftsballoner, hybridballoner og, selv om de er maskindrevne, varmluftskibe

1b)   »forankret gasballon«: en gasballon med et forankringssystem, der holder ballonen permanent forankret til et fast punkt under flyvningen«.

3)

I artikel 3, stk. 1, indsættes som andet afsnit:

»Forvaltnings- og styringssystemerne, der benyttes af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og i agenturet, skal opfylde kravene i bilag II.«

4)

I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Operatører må udelukkende operere en flyvemaskine, en helikopter eller et svævefly med henblik på erhvervsmæssige lufttransportoperationer i overensstemmelse med kravene i bilag III og IV.«

b)

Stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

flyvemaskiner, helikoptere og svævefly, som benyttes til transport af farligt gods«.

c)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Operatører, der udfører ikkeerhvervsmæssige operationer, herunder ikkeerhvervsmæssige specialoperationer med andre flyvemaskiner og helikoptere end komplekse motordrevne flyvemaskiner og helikoptere samt svævefly, må udelukkende operere luftfartøjet i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII.«

d)

Stk. 5, litra b), affattes således:

»b)

andre flyvemaskiner og helikoptere samt svævefly i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VII.«

e)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Operatører må udelukkende operere en flyvemaskine, en helikopter eller et svævefly med henblik på erhvervsmæssige specialoperationer i overensstemmelse med kravene i bilag III og VIII.«

5)

I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset artikel 5 i nærværende forordning, og uden at det berører artikel 5, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 216/2008 og subpart P i bilag I til Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 (*1) vedrørende flyvetilladelser, skal følgende flyvninger fortsat opereres i henhold til de nationale forskrifter i den medlemsstat, hvor operatøren har sit hovedforretningssted eller, hvis operatøren ikke har et hovedforretningssted, det sted, hvor operatøren er etableret eller har bopæl:

a)

flyvninger, som konstruktions- eller produktionsorganisationer foretager inden for rammerne af deres rettigheder i forbindelse med indførelse eller ændring af typer af flyvemaskiner, helikoptere eller svævefly

b)

flyvninger uden passagerer eller fragt, hvor flyvemaskinen, helikopteren eller svæveflyet bringes til overhaling, reparation, vedligeholdelseseftersyn, inspektioner, levering, eksport eller lignende formål.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer (EUT L 224 af 21.8.2012, s. 1).«"

b)

I stk. 4a affattes indledningen således:

»4a.   Uanset artikel 5, stk. 1 og 6, kan følgende operationer med andre flyvemaskiner og helikoptere end komplekse motordrevne flyvemaskiner og helikoptere samt med svævefly gennemføres i overensstemmelse med bilag VII:«.

6)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Flyvetidsbegrænsninger

1.   Erhvervsmæssige lufttransportoperationer er omfattet af subpart FTL i bilag III.

2.   Uanset stk. 1 er lufttaxioperationer, ambulanceflyvninger og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med flyvemaskiner med én pilot omfattet af kravene i den nationale lovgivning, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3922/91 og subpart Q i bilag III til nævnte forordning.

3.   Uanset stk. 1 skal erhvervsmæssige lufttransportoperationer med helikopter og erhvervsmæssige lufttransportoperationer med svævefly være i overensstemmelse med de nationale forskrifter i den medlemsstat, hvor operatøren har sit hovedforretningssted.

4.   Ikkeerhvervsmæssige operationer, herunder ikkeerhvervsmæssige specialoperationer, med komplekse motordrevne flyvemaskiner og helikoptere samt erhvervsmæssige specialoperationer med flyvemaskiner, helikoptere og svævefly, skal for så vidt angår flyvetidsbegrænsninger være i overensstemmelse med de nationale forskrifter i den medlemsstat, hvor operatøren har sit hovedforretningssted eller, hvis operatøren ikke har et hovedforretningssted, det sted, hvor operatøren er etableret eller har bopæl.«

7)

I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 og 3 affattes således:

»2.   Kravene i bilag II og VII anvendes på ikkeerhvervsmæssige operationer med svævefly fra den 25. august 2013. De medlemsstater, der i overensstemmelse med EU-retten før den 8. april 2019 har besluttet, at nogle af eller alle disse krav ikke gælder for sådanne operationer på deres territorium, offentliggør sådanne beslutninger. Hvis en sådan beslutning stadig er i kraft den 8. april 2020, finder den ikke længere anvendelse fra denne dato.

3.   Kravene i bilag II, III, VII og VIII anvendes på specialoperationer med svævefly fra den 1. juli 2014. De medlemsstater, der i overensstemmelse med EU-retten før den 8. april 2019 har besluttet, at nogle af eller alle disse krav ikke gælder for sådanne operationer på deres territorium, offentliggør sådanne beslutninger. Hvis en sådan beslutning stadig er i kraft den 8. april 2020, finder den ikke længere anvendelse fra denne dato.«

b)

Stk. 5, litra b), affattes således:

»b)

erhvervsmæssige lufttransportoperationer med svævefly fra den 1. juli 2014. De medlemsstater, der i overensstemmelse med EU-retten før den 8. april 2019 har besluttet, at nogle af eller alle disse krav ikke gælder for sådanne operationer på deres territorium, offentliggør sådanne beslutninger. Hvis en sådan beslutning stadig er i kraft den 8. april 2020, finder den ikke længere anvendelse fra denne dato.«

8)

Bilag I, II, III, IV, VII og VIII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 8. april 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveoperationer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 296 af 25.10.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2018/395 af 13. marts 2018 om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (se side 10 i denne EUT).

(4)  Udtalelse nr. 01/2016 fra Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur af 6. januar 2016 om Kommissionens forordning om revision af de europæiske bestemmelser for ballonflyvning.


BILAG

I bilag I, II, III, IV, VII og VIII til forordning (EU) nr. 965/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Bilag I, nr. 120, affattes således:

»120.   »trafiklast«: den samlede masse af passagerer, bagage, fragt og specialudstyr om bord, inklusive eventuel ballast«.

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I punkt ARO.GEN.345 affattes litra a) således:

»a)

Når den kompetente myndighed modtager en erklæring fra en organisation, der gennemfører eller agter at gennemføre aktiviteter, for hvilke en erklæring er påkrævet, skal myndigheden bekræfte, at erklæringen indeholder alle de oplysninger, der kræves i henhold til ORO.DEC.100 i bilag III (del-ORO) til nærværende forordning, eller, for operatører af balloner, alle de oplysninger, der kræves i henhold til BOP.ADD.100 i bilag II (del-BOP) til Kommissionens forordning (EU) 2018/395 (*1), og bekræfte modtagelsen af erklæringen over for organisationen.

(*1)  Kommissionens forordning (EU) 2018/395 af 13. marts 2018 om gennemførelsesbestemmelser for flyvning med balloner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (EUT L 71 af 14.3.2018, s. 10).«"

b)

I punkt ARO.GEN.350, litra b), affattes nr. 1) således:

»1)

undladelse af at give den kompetente myndighed adgang til organisationens faciliteter i overensstemmelse med ORO.GEN.140 i bilag III (del-ORO) til nærværende forordning, eller, for operatører af balloner, i overensstemmelse med BOP.ADD.015 og BOP.ADD.035 i bilag II (del-BOP) til forordning (EU) 2018/395, inden for almindelig arbejdstid og efter to skriftlige anmodninger«.

c)

Overskriften til punkt ARO.OPS.110 affattes således:

»ARO.OPS.110   Leasingaftaler for flyvemaskiner og helikoptere«.

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I punkt ORO.GEN.110 affattes litra k) således:

»k)

Uanset litra j) skal operatører, der udfører erhvervsmæssige operationer med et af følgende luftfartøjer, sikre, at flyvebesætningen har fået en passende træning eller instruktion, således at de kan genkende ikkeangivet, farligt gods, der medbringes om bord af passagerer eller som fragt:

1)

et svævefly

2)

en enmotoret propeldrevet flyvemaskine med en maksimal certificeret startmasse på 5 700 kg eller derunder og med en MOPSC på 5 eller derunder, der opereres i en flyvning, som starter og lander på samme flyveplads eller operationelle udgangspunkt og udføres som en VFR-operation om dagen, eller

3)

en anden helikopter end en kompleks motordreven helikopter, enmotoret og med en MOPSC på 5 eller derunder, der opereres i en flyvning, som starter og lander på samme flyveplads eller operationelle udgangspunkt og udføres som en VFR-operation om dagen.«

b)

I punkt ORO.MLR.101 affattes indledningen således:

»Undtagen for operationer, hvor der anvendes enmotorede, propeldrevne flyvemaskiner med en MOPSC på 5 eller ikkekomplekse helikoptere, som er enmotorede, og som har en MOPSC på 5 eller derunder, der starter og lander på samme flyveplads eller operationelle udgangspunkt under visuelle flyveregler (VFR) om dagen, og for operationer med svævefly, skal driftshåndbogens overordnede opbygning være som følger:«.

c)

I punkt ORO.FC.005, litra b), affattes nr. 1) således:

»1)

erhvervsmæssige lufttransportoperationer med svævefly eller«.

d)

I punkt ORO.CC.100 affattes litra a) således:

»a)

Kabinebesætningens antal og sammensætning fastlægges i overensstemmelse med punkt 7.a i bilag IV til forordning (EF) nr. 216/2008 under hensyntagen til operationelle faktorer eller omstændighederne for den enkelte flyvning. Mindst ét kabinebesætningsmedlem skal udpeges i forbindelse med operation af et luftfartøj med en MOPSC på flere end 19 sæder, når der befordres én eller flere passagerer.«

4)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I punkt CAT.GEN.105 foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften affattes således:

»CAT.GEN.105   Motorsvævefly til rejsebrug og motordrevne svævefly«.

ii)

Litra d) udgår.

b)

I punkt CAT.GEN.NMPA.100 foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), nr. 2, affattes således:

»2)

er ansvarlig for svæveflyets operation og sikkerhed fra det øjeblik startproceduren påbegyndes, og indtil svæveflyet parkeres ved afslutningen af flyvningen«.

ii)

Litra d) udgår.

c)

Punkt CAT.GEN.NMPA.105 udgår.

d)

I punkt CAT.GEN.NMPA.140, litra a), affattes nr. 19 således:

»19)

masse- og balancedokumentation«.

e)

Punkt CAT.OP.NMPA.105 affattes således:

»CAT.OP.NMPA.105   Procedurer for støjbegrænsning — motordrevne svævefly

Luftfartøjschefen skal tage hensyn til virkningen af luftfartøjsstøj, men skal imidlertid samtidig sikre, at sikkerhedshensyn prioriteres højere end støjbekæmpelse.«

f)

Punkt CAT.OP.NMPA.110 udgår.

g)

Punkt CAT.OP.NMPA.135 udgår.

h)

Punkt CAT.OP.NMPA.140 affattes således:

»CAT.OP.NMPA.140   Rygning om bord

Det er ikke tilladt at ryge om bord på et svævefly.«

i)

Punkt CAT.OP.NMPA.165 udgår.

j)

Punkt CAT.OP.NMPA.180 udgår.

k)

I subpart C udgår afsnit 5.

l)

I subpart D udgår afsnit 4.

5)

I bilag VII (del-NCO) foretages følgende ændringer:

a)

I punkt NCO.GEN.102 foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften affattes således:

»NCO.GEN.102   Motorsvævefly til rejsebrug og motordrevne svævefly«.

ii)

Litra d) udgår.

b)

I punkt NCO.GEN.103 affattes litra a) således:

»a)

starte og slutte på samme flyveplads eller operationelle udgangspunkt, undtagen hvis der er tale om svævefly«.

c)

I punkt NCO.GEN.105 foretages følgende ændringer:

i)

I litra a), nr. 4), erstattes nr. iii) og iv) af følgende:

»iii)

at de instrumenter og det udstyr, som er nødvendigt, for at den pågældende flyvning kan gennemføres, er installeret i luftfartøjet og er operativt, medmindre operation med udstyr, der er ude af drift, er tilladt i henhold til minimumsudstyrslisten (MEL) eller et tilsvarende dokument, hvis relevant jf. punkt NCO.IDE.A.105, NCO.IDE.H.105 eller NCO.IDE.S.105

iv)

at luftfartøjets masse og tyngdepunktet giver mulighed for at udføre flyvningen inden for de begrænsninger, der er beskrevet i luftdygtighedsdokumentationen«.

ii)

Litra f), nr. 1), affattes således:

»1)

holde sit sikkerhedsbælte fastspændt, når vedkommende befinder sig på sin plads, og«.

d)

Punkt NCO.GEN.106 udgår.

e)

I punkt NCO.GEN.135 affattes litra c) således:

»c)

Uanset litra a), på flyvninger med svævefly, bortset fra motorsvævefly til rejsebrug (TMG), kan dokumenterne og oplysningerne i litra a), nr. 2), til litra a), nr. 8), og litra a), nr. 11), nr. 12), og nr. 13), opbevares i følgebilen.«

f)

Punkt NCO.OP.121 udgår.

g)

Punkt NCO.OP.127 udgår.

h)

Punkt NCO.OP.150 affattes således:

»NCO.OP.150   Befordring af passagerer

Luftfartøjschefen skal sikre, at alle passagerer om bord befinder sig i et sæde eller en køje med sikkerhedsbæltet eller sikkerhedsselen behørigt fastspændt før og under taxiing, start og landing, og når det skønnes nødvendigt af sikkerhedshensyn.«

i)

Punkt NCO.OP.156 affattes således:

»NCO.OP.156   Rygning om bord — svævefly

Det er ikke tilladt at ryge om bord på et svævefly.«

j)

Punkt NCO.OP.176 udgår.

k)

Punkt NCO.OP.185 affattes således:

»NCO.OP.185   Brændstofstyring under flyvning

Luftfartøjschefen skal med regelmæssige mellemrum sikre, at mængden af brugbart brændstof under flyvning ikke er mindre end den mængde brændstof, der kræves for at nå en flyveplads eller et driftssted, hvor vejrforholdene tillader landing, samt det planlagte reservebrændstof i overensstemmelse med punkt NCO.OP.125 eller NCO.OP.126.«

l)

Punkt NCO.OP.215 udgår.

m)

I punkt NCO.POL.100 affattes litra a) således:

»a)

Luftfartøjets lastning, masse og tyngdepunkt (CG) skal i enhver fase af flyvningen være i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i flyvehåndbogen (AFM) eller tilsvarende dokument.«

n)

Punkt NCO.POL.105 affattes således:

»NCO.POL.105   Vejning

a)

Operatøren skal sikre, at luftfartøjets masse og tyngdepunkt er blevet bestemt ved egentlig vejning forud for den første ibrugtagning af luftfartøjet. Der skal redegøres for de samlede virkninger af ændringer og reparationer på masse og balance, og virkningerne skal behørigt dokumenteres. Disse oplysninger skal stilles til rådighed for luftfartøjschefen. Luftfartøjet skal vejes igen, hvis ændringernes virkninger på masse og balance ikke kendes nøjagtigt.

b)

Vejningen skal foretages:

1)

for flyvemaskiners og helikopteres vedkommende af luftfartøjsproducenten eller af en godkendt vedligeholdelsesorganisation og

2)

for svæveflys vedkommende af producenten af luftfartøjet eller i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 1321/2014.«

o)

I subpart D udgår afsnit 4.

p)

I punkt NCO.SPEC.115 affattes litra b) således:

»b)

Under kritiske faser af flyvningen, eller når luftfartøjschefen skønner det nødvendigt af sikkerhedshensyn, skal besætningsmedlemmerne være fastspændte på deres tildelte plads, medmindre andet angives i tjeklisten.«

q)

I punkt NCO.SPEC.120 affattes litra b) således:

»b)

Under kritiske faser af flyvningen, eller når luftfartøjschefen skønner det nødvendigt af sikkerhedshensyn, skal faglige specialister være fastspændte på deres plads, medmindre andet angives i tjeklisten.«

6)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

I punkt SPO.GEN.102 foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften affattes således:

»SPO.GEN.102   Motorsvævefly til rejsebrug og motordrevne svævefly«.

ii)

Litra d) udgår.

b)

I punkt SPO.GEN.105 affattes litra b) således:

»b)

Under kritiske faser af flyvningen, eller når det af sikkerhedshensyn skønnes nødvendigt af luftfartøjschefen, skal besætningsmedlemmerne være fastspændte på deres tildelte plads, medmindre andet angives i standardproceduren.«

c)

I punkt SPO.GEN.106 affattes litra b) således:

»b)

Under kritiske faser af flyvningen, eller når luftfartøjschefen skønner det nødvendigt af sikkerhedshensyn, skal faglige specialister være fastspændte på deres plads, medmindre andet angives i standardproceduren.«

d)

I punkt SPO.GEN.107, litra a), nr. 4), affattes nr. iii) og iv) således:

»iii)

at de instrumenter og det udstyr, som er nødvendige for gennemførelsen af flyvningen, er installeret i luftfartøjet og er funktionsdygtige, medmindre flyvning med ikkefunktionsdygtigt udstyr er tilladt i henhold til den gældende minimumsudstyrsliste (MEL) eller et eventuelt tilsvarende dokument i overensstemmelse med punkt SPO.IDE.A.105, SPO.IDE.H.105 eller SPO.IDE.S.105

iv)

at luftfartøjets masse og tyngdepunkt giver mulighed for at udføre flyvningen inden for de begrænsninger, der er beskrevet i luftdygtighedsdokumentationen«.

e)

Punkt SPO.GEN.108 udgår.

f)

I punkt SPO.GEN.140 affattes litra c) således:

»c)

Uanset litra a) kan dokumenterne og oplysningerne i litra a), nr. 1), til litra a), nr. 10), og litra a), nr. 13), til litra a), nr. 19), opbevares i følgebilen ved flyvninger med svævefly, dog ikke motorsvævefly til rejsebrug.«

g)

Punkt SPO.OP.121 udgår.

h)

Punkt SPO.OP.132 udgår.

i)

Punkt SPO.OP.160 affattes således:

»SPO.OP.160   Anvendelse af hovedtelefoner

Hvert flyvebesætningsmedlem, som er pålagt cockpittjeneste, skal bære hovedtelefoner med boommikrofon eller tilsvarende og anvende dem som det primære udstyr til at kommunikere med lufttrafiktjenester (ATS), andre besætningsmedlemmer og faglige specialister.«

j)

Punkt SPO.OP.181 udgår.

k)

Punkt SPO.OP.225 udgår.

l)

I punkt SPO.POL.100 affattes litra a) således:

»a)

Luftfartøjets lastning, masse og tyngdepunkt (CG) skal i enhver fase af flyvningen være i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i den relevante håndbog.«

m)

Punkt SPO.POL.105 affattes således:

»SPO.POL.105   Masse og balance

a)

Operatøren skal sikre, at luftfartøjets masse og tyngdepunkt er blevet bestemt ved egentlig vejning forud for den første ibrugtagning af luftfartøjet. Der skal redegøres for de samlede virkninger af ændringer og reparationer på masse og balance, og virkningerne skal behørigt dokumenteres. Disse oplysninger skal stilles til rådighed for luftfartøjschefen. Luftfartøjet skal vejes igen, hvis ændringernes virkninger på masse og balance ikke kendes nøjagtigt.

b)

Vejningen skal foretages:

1)

for flyvemaskiners og helikopteres vedkommende af luftfartøjsproducenten eller af en godkendt vedligeholdelsesorganisation og

2)

for svæveflys vedkommende af producenten af luftfartøjet eller i overensstemmelse med bilag I til forordning (EU) nr. 1321/2014.«

n)

I subpart D udgår afsnit 4.

o)

Punkt SPO.SPEC.PAR.120 udgår.Top