Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0353

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/353 af 9. marts 2018 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1390

OJ L 68, 12.3.2018, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/353/oj

12.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/353

af 9. marts 2018

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 (2) kræves en tilbagetrækning fra markedet af fodertilsætningsstoffer, som i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003 er bragt i omsætning og opført i fællesskabsregistret over fodertilsætningsstoffer, som eksisterende produkter, og for hvilke der ikke er indgivet en ansøgning i henhold til artikel 10, stk. 2 og 7, i nævnte forordning inden for den frist, der er fastsat i nævnte bestemmelser, eller for hvilke der er indgivet en ansøgning, som efterfølgende er trukket tilbage. Ved gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 ophæves desuden de forordninger eller udgår de bestemmelser, som tillader disse tilsætningsstoffer.

(2)

Ved en fejl omfattede bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145, der indeholder en liste over de tilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet for så vidt angår visse dyrearter, det fodertilsætningsstof (coccidiostatikum), som er godkendt ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2004 (3), selv om der rettidigt var indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003. Forordningen blev derfor ved en fejl ophævet ved artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145. Ved en fejl blev det i betragtning 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 angivet, at Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2005 (4) både bør ændres og ophæves. Dette bør berigtiges for at angive, at forordning (EF) nr. 833/2005 kun bør ophæves. Ved en fejl blev Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2005 (5) ikke ophævet ved artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145, selv om den tillader visse jodforbindelser, der i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 skal trækkes tilbage fra markedet. Kommissionens forordning (EF) nr. 1443/2006 (6) blev ved en fejl ophævet ved artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145. Kun artikel 1 i og bilag I til nævnte forordning bør udgå, eftersom det kun er de bestemmelser, der vedrører visse enzymer, der i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 skal trækkes tilbage. Disse fejl bør berigtiges.

(3)

Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003 (7), der tillader visse jernforbindelser, som i overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 skal trækkes tilbage fra markedet, udgik ved en fejl ikke ved artikel 8 i nævnte forordning om ændring af (EF) nr. 1334/2003. Denne artikel bør berigtiges.

(4)

I del A i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145, som fastsætter de fodertilsætningsstoffer, der skal trækkes tilbage fra markedet for alle arter og kategorier af dyr, indgår L-formen af vitaminet menadionnatriumbisulfit af tabellen over vitaminer. Dette bør berigtiges, da denne L-form ikke er nævnt i godkendelsen.

(5)

Del A og B i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 bør berigtiges for så vidt angår visse farvestoffer, da hverken arter og kategorier af dyr, for hvilke det kræves, at de nævnte farvestoffer trækkes tilbage fra markedet, eller disse farvestoffers funktioner var angivet korrekt. Kravet om at trække tilsætningsstoffet tilbage fra markedet for nogle af dem gælder kun for visse arter, og anvendelsen som farvestof er begrænset til visse funktioner.

(6)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 bør derfor berigtiges.

(7)

De fejlagtige bestemmelser har givet anledning til forvirring for foderstofvirksomhedslederne for så vidt angår den retlige status for de pågældende tilsætningsstoffer. Situationen har skabt usikkerhed med hensyn til den gældende retlige ramme. Disse fejl har således resulteret i visse markedsforstyrrelser i forbindelse med den pågældende godkendelse til at markedsføre og anvende visse tilsætningsstoffer. Berigtigelserne af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 bør derfor gælde med tilbagevirkende kraft fra datoen for ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordningen for at genoprette retssikkerheden vedrørende den retlige status for de tilsætningsstoffer, der er behæftet med fejl, for at undgå skadelige virkninger for de pågældende foderstofvirksomhedsledere og for på den måde skabe stabilitet på markedet igen.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 foretages følgende berigtigelser:

1)

Betragtning 3 berigtiges således:

a)

Henvisningen til forordning (EF) nr. 1463/2004 og den tilhørende fodnote udgår.

b)

Henvisningen til forordning (EF) nr. 833/2005 og den tilhørende fodnote udgår af listen over forordninger, der skal ændres. Den tilhørende fodnote indsættes efter ordene »(EF) nr. 833/2005« i listen over forordninger, der skal ophæves.

c)

Henvisningen til forordning (EF) nr. 1459/2005 indsættes sammen med en fodnote med den fulde titel og reference til offentliggørelsen mellem ordene »(EF) nr. 833/2005« og »(EF) nr. 492/2006« i listen over forordninger, der skal ophæves.

d)

Henvisningen til forordning (EF) nr. 1443/2006 og den tilhørende fodnote udgår af listen over forordninger, der skal ophæves, og indsættes sammen med den tilhørende fodnote mellem ordene »(EF) nr. 1284/2006« og »og (EU) nr. 1270/2009« i listen over forordninger, der skal ændres.

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Ophævelser

Forordning (EF) nr. 937/2001, (EF) nr. 871/2003, (EF) nr. 277/2004, (EF) nr. 278/2004, (EF) nr. 1332/2004, (EF) nr. 1465/2004, (EF) nr. 833/2005, (EF) nr. 1459/2005, (EF) nr. 492/2006, (EF) nr. 1743/2006, (EF) nr. 757/2007 og (EF) nr. 828/2007 ophæves.«

3)

I artikel 8 indsættes følgende numre efter ordene »I bilaget til forordning (EF) nr. 1334/2003 foretages følgende ændringer:« og de eksisterende numre omnummereres i overensstemmelse hermed:

»1)

I række E 1, Jern — Fe, udgår ordene »Jern-(II)-chlorid, tetrahydrat« og alle angivelser, der kun vedrører jern-(II)-chlorid, tetrahydrat.

2)

I række E 1, Jern — Fe, udgår ordene »Jern-(II)-citrat, hexahydrat« og alle angivelser, der kun vedrører jern-(II)-citrat, hexahydrat.

3)

I række E 1, Jern — Fe, udgår ordene »Jern-(III)-lactat, trihydrat« og alle angivelser, der kun vedrører jern-(III)-lactat, trihydrat.«

4)

Som artikel 25a indsættes følgende:

»Artikel 25a

Ændring af forordning (EF) nr. 1443/2006

Artikel 1 i og bilag I til forordning (EF) nr. 1443/2006 udgår.«

5)

Bilag I berigtiges i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 19. juli 2017.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 af 8. juni 2017 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer (EUT L 166 af 29.6.2017, s. 1)

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1463/2004 af 17. august 2004 om en 10-årig tilladelse til anvendelse i foderstoffer af tilsætningsstoffet »Sacox 120 microGranulate«, som tilhører gruppen af coccidiostatika og andre lægemidler (EUT L 270 af 18.8.2004, s. 5).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 833/2005 af 31. maj 2005 om permanent godkendelse af tilsætningsstoffer til foderstoffer (EUT L 138 af 1.6.2005, s. 5).

(5)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1459/2005 af 8. september 2005 om ændring af godkendelsesbetingelserne for en række fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen mikromineraler (EUT L 233 af 9.9.2005, s. 8).

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1443/2006 af 29. september 2006 om permanente godkendelser af visse fodertilsætningsstoffer og godkendelse for en tiårig periode af et coccidiostatikum (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 12).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1334/2003 af 25. juli 2003 om ændring af godkendelsesbetingelserne for en række tilsætningsstoffer til foderstoffer, der tilhører gruppen »mikromineraler« (EUT L 187 af 26.7.2003, s. 11).


BILAG

Bilag I berigtiges således:

1)

Del A berigtiges således:

a)

Under overskriften »Vitaminer, provitaminer og kemisk veldefinerede stoffer med tilsvarende virkning« i rækken vedrørende tilsætningsstoffet vitamin K erstattes »L-menadionnatriumbisulfit« af »menadionnatriumbisulfit«.

b)

Under overskriften »Andre farvestoffer« erstattes oplysningerne i tabellen, som henviser til farvestoffer, som i henhold til fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af fødevarer, af følgende:

»Relevant nummer

Farvestoffer, som i henhold til fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af fødevarer, med undtagelse af: E150b, E150c og E150d karamelfarver E 141 Chlorophyllin-kobber-kompleks E 172 Jernoxid, rød, sort og gul E 171 Titandioxid (anatas & rutil) E 153 Vegetabilsk kul

Alle arter«

2)

Del B berigtiges således:

a)

Under overskriften »Carotenoider og xanthophyler« erstattes rækken om tilsætningsstoffet E161j Astaxanthin af følgende:

»E161j

Astaxanthin

Alle arter undtagen:

Fisk og krebsdyr, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. ii)

Prydfisk, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. iii)«

b)

Under overskriften »Andre farvestoffer« erstattes tabellen med tilsætningsstofferne E155, E104, E122 og E160b af følgende:

»E 155

Brown HT

Hunde og katte

E 104

Quinolingult

Alle arter undtagen dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. i)

E 122

Azorubin (carmoisin)

Alle arter undtagen hunde og katte, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. i)

Relevant nummer

Farvestoffer, som i henhold til fællesskabsbestemmelserne er godkendt til farvning af fødevarer, med undtagelse af:

 

E 102 Tartrazin

Alle arter undtagen hunde og katte

E 160b Annattoekstrakter (bixin, norbixin)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 110 Sunset Yellow FCF

Alle arter undtagen hunde og katte

E 120 Carminer (carminsyre, cochenille)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 124 Ponceau 4R (cochenillerød A)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 127 Erythrosin

Alle arter undtagen hunde, katte og krybdyr

E 129 Allura Red AC

Alle arter undtagen hunde og katte

E 132 Indigotin (indigocarmin)

Alle arter undtagen hunde og katte

E 133 Brilliant Blue FCF

Alle arter undtagen hunde og katte

E 160 b

Annattoekstrakter (bixin, norbixin) som farvestof

Prydfisk

E102

Tartrazin som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk, kornædende prydfugle og små gnavere

E131

Patent Blue V som farvestof

Alle arter undtagen dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, til anvendelser i den funktionelle gruppe punkt 2, litra a), nr. i)

E 124

Ponceau 4R (cochenillerød A) som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk

E127

Erythrosin som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk

E132

Indigotin (indigocarmin) som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk

E 141

Chlorophyllin-kobber-kompleks som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk, kornædende prydfugle og små gnavere

E110

Sunset Yellow FCF som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk, kornædende prydfugle og små gnavere

E 153

Vegetabilsk kul som farvestof

Alle arter undtagen prydfisk«.


Top