Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0329

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/329 af 5. marts 2018 om udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1223

OJ L 63, 6.3.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/329/oj

6.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/13


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/329

af 5. marts 2018

om udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 95, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 95 i forordning (EU) 2017/625 har Kommissionen foretaget en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse og udpegelse af et EU-referencecenter for dyrevelfærd, som skal bistå Kommissionen og medlemsstaterne i deres aktiviteter i forbindelse med anvendelsen af reglerne vedrørende dyrevelfærdskrav, jf. artikel 1, stk. 2, litra f), i nævnte forordning.

(2)

Det evaluerings- og udvælgelsesudvalg, der blev udpeget med henblik på indkaldelsen, konkluderede, at det konsortium, der ledes af Wageningen Livestock Research, og som også består af Aarhus Universitet og Friedrich-Loeffler-Institut, opfylder kravene i artikel 95, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 og kan være ansvarligt for de opgaver, der er fastsat i artikel 96 i nævnte forordning.

(3)

Konsortiet bør derfor udpeges til at være et EU-referencecenter for dyrevelfærd, der er ansvarligt for støtteopgaver, for så vidt de er omfattet af referencecentrets årlige eller flerårige arbejdsprogrammer. Programmerne bør udarbejdes i overensstemmelse med målene og prioriteterne i de relevante arbejdsprogrammer, der er vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 36 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 (2).

(4)

Udpegelserne bør tages op til revision hvert femte år regnet fra denne forordnings anvendelsesdato.

(5)

Denne forordning bør finde anvendelse fra den 29. april 2018, jf. den anvendelsesdato, der er fastsat i artikel 167, stk. 3, i forordning (EU) 2017/625 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende konsortium udpeges til at være et EU-referencecenter for dyrevelfærd, der er ansvarligt for at støtte Kommissionens og medlemsstaternes horisontale aktiviteter på området for dyrevelfærdskrav:

Navn

:

Konsortium under ledelse af Wageningen Livestock Research, og som også består af Aarhus Universitet og Friedrich-Loeffler-Institut

Adresse

:

Drevendaalsesteeg 4

6708 PB Wageningen

NEDERLANDENE

Udpegelsen tages op til revision hvert femte år regnet fra denne forordnings anvendelsesdato.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 29. april 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af7.4.2017, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 2014 om bestemmelser vedrørende forvaltning af udgifter i tilknytning til fødevarekæden, dyresundhed og dyrevelfærd samt til plantesundhed og planteformeringsmateriale, om ændring af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, (EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF (EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1).


Top