EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0308

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/308 af 1. marts 2018 om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU vedrørende formater, skemaer og definitioner til identifikation og videregivelse af oplysninger fra afviklingsmyndighederne med det formål at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1038

EUT L 60 af 2.3.2018, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; ophævet ved 32021R0622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

2.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/308

af 1. marts 2018

om fastsættelse af gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU vedrørende formater, skemaer og definitioner til identifikation og videregivelse af oplysninger fra afviklingsmyndighederne med det formål at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed om minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 45, stk. 17, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afviklingsmyndighederne har fået til opgave for hvert institut at fastsætte minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL) i overensstemmelse med kravene og procedurerne i artikel 45 i direktiv 2014/59/EU som nærmere præciseret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450 (2).

(2)

Afviklingsmyndighederne skal i samordning med de kompetente myndigheder i henhold til artikel 45, stk. 16, i direktiv 2014/59/EU underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om de krav, de har fastsat. De ensartede formater, skemaer og definitioner til identifikation og videregivelse af nævnte oplysninger til EBA bør udformes på en sådan måde, at de letter EBA's overvågning af afgørelser om minimumskrav til MREL og sikrer en meningsfuld vurdering af overensstemmelse i fremgangsmåden i hele Unionen.

(3)

For koncerner, som er underlagt et minimumskrav til MREL på konsolideret grundlag, er det nødvendigt at præcisere, hvilken afviklingsmyndighed der bør videregive oplysninger til EBA om for det første det minimumskrav til MREL, der er fastsat for det berørte moderselskab, og for det andet det minimumskrav til MREL, der finder anvendelse på datterselskaberne, uanset om det er fastsat på grundlag af en fælles afgørelse truffet af koncernafviklingsmyndigheden og den afviklingsmyndighed, der er ansvarlig for datterselskabet på individuelt niveau, eller en afgørelse, der i mangel af en fælles afgørelse er truffet af afviklingsmyndigheden for datterselskabet. For at sikre, at EBA modtager de nødvendige oplysninger om både moderselskabet og datterselskaberne bør der stilles krav til den relevante koncernafviklingsmyndighed om, at den i samordning med den konsoliderende tilsynsmyndighed underretter EBA om både det for det berørte moderselskab på individuelt grundlag fastsatte minimumskrav til MREL og det på konsolideret grundlag fastsatte minimumskrav til MREL, og til de afviklingsmyndigheder, der er ansvarlige for koncerndatterselskaber, om, at de i samordning med de kompetente myndigheder underretter EBA om det for hvert institut i deres jurisdiktion fastsatte minimumskrav til MREL.

(4)

For at fremme overensstemmelse i praksis med hensyn til afgørelser om minimumskrav til MREL og styrke EBA's rolle i forbindelse med overvågning bør der fastsættes ensartede indberetningsperioder og frister for afviklingsmyndighedernes videregivelse af oplysninger til EBA.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(6)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3), om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Oplysninger i skemaerne

1.   Afviklingsmyndighederne skal i samordning med de kompetente myndigheder underrette EBA om det for hvert institut i deres jurisdiktion i henhold til det i artikel 45, stk. 16, i direktiv 2014/59/EU fastsatte minimumskrav til MREL, og, hvis det er relevant, det i nævnte direktivs artikel 45, stk. 13 fastsatte krav på individuelt eller konsolideret grundlag, og videregive de oplysninger til EBA, som er anført i skemaerne i bilag I og II til denne forordning.

2.   Afviklingsmyndighederne skal i samordning med de kompetente myndigheder for institutter, der tilhører en koncern, som er underlagt et minimumskrav til MREL på konsolideret grundlag, også videregive de oplysninger til EBA, som er anført i skemaet i bilag III.

3.   Afviklingsmyndighederne skal med henblik på stk. 1 og 2, hvis krævet i skemaet i bilag II, angive kvalitative oplysninger, som bedst muligt forklarer grundene til de afgørelser, der er truffet om minimumskrav til MREL, herunder, hvis det er relevant, henvisninger til individuelle afviklingsplaner eller koncernafviklingsplaner, offentlige beslutninger eller politikerklæringer fra afviklingsmyndigheden eller andre støttedokumenter.

4.   De udtryk, der anvendes i bilag II, skal have den samme betydning som i de bestemmelser, der henvises til i den relevante kolonne i tabellen i nævnte bilag.

Artikel 2

Forenklet indberetningskrav for institutter med dispensation og institutter, hvis rekapitalisering svarer til nul

1.   Uanset denne forordnings stk. 1 skal afviklingsmyndighederne for de institutter, som i henhold til artikel 45, stk. 11 eller 12, i direktiv 2014/59/EU har dispensation fra anvendelsen af minimumskravet til MREL, videregive de oplysninger til EBA, som er anført i skemaet i bilag I og i kolonne 10-90 i bilag II, og for institutter, der tilhører en koncern, som er underlagt et minimumskrav til MREL på konsolideret grundlag, de oplysninger, der er anført i bilag III til denne forordning.

2.   Uanset denne forordnings stk. 1 skal afviklingsmyndighederne for de institutter, for hvilke rekapitaliseringen i henhold til artikel 2, stk. 2, i delegeret forordning (EU) 2016/1450 svarer til nul, videregive de oplysninger til EBA, som er anført i skemaet i bilag I og i kolonne 10-120 i bilag II, og for institutter, der tilhører en koncern, som er underlagt et minimumskrav til MREL på konsolideret grundlag, de oplysninger, der er anført i bilag III til denne forordning.

Artikel 3

Indberetningsmyndighed for koncerner

For koncerner, som er underlagt et minimumskrav til MREL på konsolideret grundlag, indberettes de i artikel 1 og 2 omhandlede oplysninger på følgende måde:

a)

den relevante koncernafviklingsmyndighed skal i samordning med den konsoliderende tilsynsmyndighed for det moderselskab i Unionen eller det moderselskab, der er omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 (4), underrette EBA både om minimumskravet til MREL fastsat på individuelt grundlag og minimumskravet til MREL fastsat på konsolideret grundlag.

b)

de relevante afviklingsmyndigheder skal i samordning med den kompetente myndighed underrette EBA om det minimumskrav til MREL, der skal anvendes på koncerndatterselskaberne i deres jurisdiktion på individuelt grundlag.

Artikel 4

Indberetningsperioder og frister

1.   Afviklingsmyndighederne skal videregive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, uden unødigt ophold, når afgørelsen om fastsættelse af minimumskravet til MREL er truffet eller opdateret.

2.   Afviklingsmyndighederne skal videregive de oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, for det minimumskrav til MREL, der fastsættes og finder anvendelse pr. 1. april hvert år, senest den 30. april i det samme år.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 190.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450 af 23. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne i forbindelse med metoden til fastsættelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (EUT L 237 af 3.9.2016, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 (EUT L 225 af 30.7.2014, s. 1).


BILAG I

Oplysninger om den indberettende afviklingsmyndighed

Den indberettende afviklingsmyndighed

 

 

 

Indberetningsfrist

 

 

 

Kontaktperson

 

Navn

 

E-mail

 

Tlf.

 

 

 

Generelle bemærkninger (hvis relevant)

 


BILAG II

Oplysninger om MREL

Obligatorisk

Forenklet indberetningsskema

(hvis 90 er »ja«)

Ikke obligatorisk for institutter, for hvilke rekapitaliseringen svarer til nul ved anvendelse af artikel 2, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Udfyldes for alle institutter

For institutter, for hvilke rekapitaliseringen svarer til nul ved anvendelse af artikel 2, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Type krav

Samlede forpligtelser og kapitalgrundlag

Samlede risikoeksponering

Nævner i gearingsgraden

Tabsabsorbering

Rekapitalisering

Justeringer vedrørende hindringer for afvikling, størrelse, systemiske risici og bidrag til indskudsgarantiordning

Kombineret vurdering af MREL

Overgangsordninger og ordninger efter afvikling (hvis relevant)

 

Retsgrundlag

Artikel 45, stk. 7 og 8, i direktiv 2014/59/EU eller artikel 12, stk. 8, i forordning (EU) nr. 806/2014

Generelle oplysninger

Artikel 45, stk. 11 og 12, i direktiv 2014/59/EU eller artikel 12, stk. 10, i forordning (EU) nr. 806/2014

Forenklet indberetningsskema

(hvis relevant)

Artikel 1, stk. 4, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/962

Artikel 1, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 1, stk. 5, litra b), nr. i), og/eller artikel 1, stk. 5, litra b), nr. ii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 45, stk. 9 og 10, i direktiv 2014/59/EU

Artikel 7, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 2, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450 og artikel 92, stk. 3 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013 (1)

Artikel 2, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450 og artikel 429, stk. 4-11, i forordning (EU) nr. 575/2013

Artikel 1, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 1, stk. 5, litra b), nr. i), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 1, stk. 5, litra b), nr. ii), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

 

Artikel 2, stk. 5 og 6, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 2, stk. 7 og 8, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 2, stk. 8, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 2, stk. 9, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 2, stk. 10, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

 

Artikel 3 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 5 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

 

Artikel 7, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 7, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 45, stk. 13, i direktiv 2014/59/EU

 

Artikel 8 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Artikel 8, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)

Konsolideret eller individuelt krav?

Enhedens navn

Medlemsstat, hvor selskab er stiftet

Er den indberettende afviklingsmyndighed koncernafviklingsmyndigheden?

Dato for afgørelse om MREL eller afgørelse om dispensation

Har afviklingsmyndigheden givet dispensation fra kravet om anvendelse af MREL?

Noter

Forenklet indberetningsskema (hvis relevant)

Kategori institut (hvis relevant)

MREL svarer til standardtabsabsorbering?

Typer justeringer af tabsabsorbering (hvis relevant)

MREL fastsat ved fælles afgørelse

Nuværende

Referencedato for indberetning af post 140

Nuværende

Referencedato for indberetning af post 160

Skønnet efter afvikling

Noter

Nuværende

Referencedato for indberetning af post 200

Formodet efter afvikling

Noter

Standardtabsabsorbering i henhold til artikel 1, stk. 4, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1450

Opadgående justering

Type eller typer opadgående justeringer

Noter

Nedadgående justering

Type eller typer nedadgående justeringer

Noter

I alt (240 + 250 + 280)

For at opfylde kravene til tilladelse

Supplerende standardbeløb, som er tilstrækkeligt til at opretholde markedets tillid ved at opfylde kravet om buffere

Justering for at opretholde markedets tillid efter sammenligning med peer-koncern

Noter

Nedadgående justering i betragtning af de oplysninger, som er indhentet hos den kompetente myndighed om instituttets forretningsmodel, finansieringsmodel og overordnede risikoprofil

Noter

Justering af kolonne 330 for koncerndatterselskaber

Noter

I alt (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

For udelukkelse fra bail-in

Noter

For størrelse og systemisk risiko

Noter

Indskudsgarantiordningens bidrag til finansiering af afvikling

Noter

I alt (410 + 430 + 450)

I alt (310 + 400 + 470)

MREL i % af samlede forpligtelser og kapitalgrundlag (480 / 140)

Procent af MREL, som skal opfyldes ved hjælp af kontraktlige bail-in-instrumenter

Dato, hvor kravet i 490 skal være opfyldt

Type overgangsordninger

Planlagt MREL (i % af samlede forpligtelser og kapitalgrundlag)

Forventet anvendelsesdato

Planlagt MREL (i % af samlede forpligtelser og kapitalgrundlag)

Forventet anvendelsesdato

Planlagt MREL (i % af samlede forpligtelser og kapitalgrundlag)

Forventet anvendelsesdato

Planlagt MREL (i % af samlede forpligtelser og kapitalgrundlag)

Forventet anvendelsesdato

Regnskabsregler

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).


BILAG III

MREL (beliggenhed)

Institut

Øverste moderselskab

Moderselskab i Unionen

Relevanteøverste moderselskab

Identifikationskode for juridiske enheder (LEI-kode)

Enhedens navn

Medlemsstat, hvor selskabet er stiftet

LEI-kode

Enhedens navn

Land, hvor selskabet er stiftet

LEI-kode

Enhedens navn

Medlemsstat, hvor selskabet er stiftet

LEI-kode

Enhedens navn

Land, hvor selskabet er stiftet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top