Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0307

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/307 af 28. februar 2018 om udvidelse af de særlige garantier vedrørende Salmonella spp., der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) bestemt til Danmark (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1148

OJ L 60, 2.3.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/307/oj

2.3.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/307

af 28. februar 2018

om udvidelse af de særlige garantier vedrørende Salmonella spp., der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, til også at omfatte kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) bestemt til Danmark

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1), særlig artikel 8, stk. 3, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 853/2004 er der fastsat særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer gældende for ledere af fødevarevirksomheder med særlige garantier for visse animalske fødevarer bestemt til det finske og det svenske marked. Fødevarevirksomhedsledere, der agter at markedsføre kød af bestemte dyr i de pågældende medlemsstater, skal således overholde visse bestemmelser vedrørende salmonella. Det fastsættes ligeledes, at sendinger af sådant kød skal ledsages af et handelsdokument, hvoraf det fremgår, at der er foretaget en mikrobiologisk undersøgelse med negativt resultat i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

(2)

Derudover er disse særlige garantier præciseret i Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 (2), idet der fastsættes særlige regler for udtagning af prøver af sådant kød og mikrobiologiske metoder til undersøgelse af disse prøver. Forordningen indeholder desuden et handelsdokument, der skal ledsage sendinger af kødet.

(3)

Den 5. oktober 2007 indgav Fødevarestyrelsen en ansøgning til Kommissionen om tilladelse til at indføre særlige garantier i Danmark med hensyn til salmonella i kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) for hele Danmark i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004. Ansøgningen indeholder en beskrivelse af det danske program for bekæmpelse af salmonella i kød af slagtekyllinger (Gallus gallus).

(4)

På et møde den 18. juni 2008 vedtog Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med retningslinjer for minimumskrav til programmer for bekæmpelse af salmonella, der ligestilles med dem, der er godkendt for Sverige og Finland for så vidt angår kød og æg af Gallus gallus (»Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus«) (3) (i det følgende benævnt »retningslinjerne«).

(5)

Det danske program for bekæmpelse af salmonella i kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) anses for at være ligestillet med det, der er godkendt for Finland og Sverige, og følger retningslinjerne. Forekomsten af salmonella i danske avlsflokke af Gallus gallus oversteg imidlertid den øvre grænse, der er foreslået i retningslinjerne, og kunne derfor ikke anses for at være ligestillet med situationen i Finland og Sverige.

(6)

Den 6. februar 2017 indsendte Fødevarestyrelsen data om forekomst af salmonella i avlsflokke under opdræt, voksne avlsfugle, slagtekyllinger og kød af Gallus gallus i perioden 2011-2016. Forekomsten i 2015-2016 oversteg ikke de øvre grænser fastsat i retningslinjerne.

(7)

De særlige garantier bør derfor udvides til at omfatte sendinger af kød af slagtekyllinger (Gallus gallus) til Danmark. Desuden bør reglerne i forordning (EF) nr. 1688/2005 vedrørende udtagning af prøver af sådant kød, de mikrobiologiske metoder til undersøgelse af prøverne samt handelsdokumentet finde anvendelse på de pågældende sendinger.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Danmark gives tilladelse til at anvende de særlige garantier vedrørende Salmonella spp. som omhandlet i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 853/2004 på sendinger af kød, jf. punkt 1.1 i bilag I til nævnte forordning, af slagtekyllinger (Gallus gallus) bestemt til Danmark.

Artikel 2

Sendinger af kød som omhandlet i artikel 1 skal ledsages af et handelsdokument, som er i overensstemmelse med modellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1688/2005.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1688/2005 af 14. oktober 2005 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår særlige garantier vedrørende salmonella for sendinger til Finland og Sverige af visse typer kød og æg (EUT L 271 af 15.10.2005, s. 17).

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf.


Top