Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0296

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/296 af 27. februar 2018 om afvisning af at godkende aktivstoffet ekstrakt af Reynoutria sachalinensis, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst. )

OJ L 56, 28.2.2018, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/296/oj

28.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 56/31


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/296

af 27. februar 2018

om afvisning af at godkende aktivstoffet ekstrakt af Reynoutria sachalinensis, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 modtog Det Forenede Kongerige den 3. november 2011 en ansøgning fra Marrone Bio Innovations om godkendelse af aktivstoffet ekstrakt af Reynoutria sachalinensis.

(2)

I henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning meddelte den rapporterende medlemsstat den 21. marts 2012 ansøgeren og de øvrige medlemsstater, at ansøgningen kunne antages, og den 11. maj 2012 gav den Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) meddelelse herom.

(3)

Dette aktivstofs virkninger for menneskers og dyrs sundhed og miljøet er blevet vurderet i henhold til artikel 11, stk. 2 og 3, i nævnte forordning for det anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Den 22. juli 2014 forelagde den rapporterende medlemsstat et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen og autoriteten.

(4)

Autoriteten handlede i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009. I henhold til artikel 12, stk. 3, i nævnte forordning anmodede den ansøgeren om at fremlægge supplerende oplysninger for medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten. Den rapporterende medlemsstats vurdering af de supplerende oplysninger blev forelagt autoriteten i form af et opdateret udkast til vurderingsrapport.

(5)

Udkastet til vurderingsrapporten blev behandlet af medlemsstaterne og autoriteten. Den 31. august 2015 forelagde autoriteten Kommissionen sin konklusion om risikovurderingen af aktivstoffet ekstrakt af Reynoutria sachalinensis  (2).

(6)

Ved brev af 16. oktober 2017 trak Marrone Bio Innovations sin ansøgning om godkendelse af ekstrakt af Reynoutria sachalinensis tilbage. Som følge af tilbagetrækningen af ansøgningen bør ekstrakt af Reynoutria sachalinensis ikke godkendes, jf. artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(7)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende ekstrakt af Reynoutria sachalinensis i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af at godkende et aktivstof

Aktivstoffet ekstrakt af Reynoutria sachalinensis godkendes ikke.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA, 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Reynoutria sachalinensis extract. EFSA Journal 2015;13(9):4221, 73 s. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


Top