Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0289

Kommissionens forordning (EU) 2018/289 af 26. februar 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse (EØS-relevant tekst. )

C/2018/1020

OJ L 55, 27.2.2018, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/289/oj

27.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/289

af 26. februar 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale standarder og fortolkningsbidrag, der fandtes pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Den 20. juni 2016 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til den internationale regnskabsstandard (IFRS) 2 Aktiebaseret vederlæggelse. Formålet med ændringerne er at præcisere, hvordan virksomhederne bør anvende standarden i visse specifikke tilfælde.

(3)

Efter høringerne af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringerne til IFRS 2 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(4)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

IASB fastsatte ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne til IFRS 2 til den 1. januar 2018.

(6)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den første dag i det første regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Klassifikation og måling af aktiebaseret vederlæggelse

Ændringer til IFRS 2

Ændringer til IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

Afsnit 19, 30-31, 33, 52 og 63 ændres, og afsnit 33A-33H, 59A-59B og 63D tilføjes. Der tilføjes overskrifter før afsnit 33A og 33E. Afsnit 32 og 34 er ikke ændret, men er medtaget til orientering.

BEHANDLING AF OPTJENINGSBETINGELSER

19

Tildelingen af egenkapitalinstrumenter kan være betinget af opfyldelsen af specificerede optjeningsbetingelser. Tildeling af aktier eller aktieoptioner til en ansat er eksempelvis typisk betinget af, at den ansatte bliver i virksomheden i en bestemt periode. Der kan være indtjeningsbetingelser, som skal opfyldes, som eksempelvis at virksomheden skal opnå en bestemt vækst i overskuddet eller en bestemt stigning i kursen på virksomhedens aktier. Optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser skal ikke tages i betragtning ved skøn over dagsværdien af aktier eller aktieoptioner på målingstidspunktet. I stedet skal optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser tages i betragtning ved at regulere det antal egenkapitalinstrumenter, som er medtaget i målingen af transaktionsbeløbet, således at det endelige indregnede beløb for varer eller tjenesteydelser, der modtages som betaling for de tildelte egenkapitalinstrumenter, baseres på det antal egenkapitalinstrumenter, som faktisk er optjent. Således indregnes der ikke på akkumuleret basis noget beløb for modtagne varer eller tjenesteydelser, hvis de tildelte egenkapitalinstrumenter ikke optjenes på grund af manglende opfyldelse af en optjeningsbetingelse, ud over en markedsbaseret betingelse, eksempelvis hvis modparten ikke fuldfører en bestemt arbejdsperiode, eller en indtjeningsbetingelse ikke opfyldes, i overensstemmelse med kravene i afsnit 21.

AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE MED KONTANTAFREGNING

30

Ved aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning skal virksomheden måle de anskaffede varer eller tjenesteydelser og den påtagne forpligtelse til forpligtelsens dagsværdi, i overensstemmelse med kravene i afsnit 31-33D. Indtil forpligtelsen er afregnet, skal virksomheden foretage en ny måling af forpligtelsen ved hvert regnskabsårs afslutning og på afregningstidspunktet og indregne eventuelle ændringer i dagsværdien i årets resultat.

31

Eksempelvis kan en virksomhed tildele fantomaktier til ansatte som en del af deres aflønningspakke, hvorved de ansatte får ret til en fremtidig kontant betaling (snarere end et egenkapitalinstrument), som er baseret på stigningen i virksomhedens aktiekurs fra et bestemt niveau i en bestemt periode. Eller en virksomhed kan give sine ansatte ret til at modtage en fremtidig kontant betaling ved at give dem ret til aktier (herunder aktier, som udstedes ved udnyttelsen af aktieoptioner), som kan indløses, enten tvungent (eksempelvis ved ansættelsens ophør) eller efter den ansattes eget valg. Disse ordninger er eksempler på aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning. Fantomaktier anvendes til at illustrere nogle af kravene i afsnit 32-33D, dog finder kravene i disse afsnit anvendelse på al form for aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning.

32

Virksomheden skal indregne de modtagne tjenesteydelser samt en forpligtelse til at betale for disse tjenesteydelser, efterhånden som de ansatte leverer tjenesteydelserne. Eksempelvis optjenes visse fantomaktier straks, og det kræves derfor ikke, at de ansatte fuldfører en bestemt arbejdsperiode for at opnå ret til den kontante betaling. Hvis der ikke foreligger dokumentation for det modsatte, skal virksomheden antage, at den har modtaget de tjenesteydelser, som de ansatte skal yde til gengæld for de modtagne fantomaktier. Således skal virksomheden straks indregne de modtagne tjenesteydelser samt en forpligtelse til at betale for disse. Hvis fantomaktier ikke bliver optjent, før de ansatte har fuldført en bestemt arbejdsperiode, skal virksomheden indregne de modtagne tjenesteydelser samt en forpligtelse til at betale for disse, efterhånden som de ansatte leverer tjenesteydelserne i løbet af perioden.

33

Forpligtelsen skal første gang og ved hvert regnskabsårs afslutning, indtil den afregnes, måles til fantomaktiernes dagsværdi ved at anvende en model til prisfastsættelse af optioner under hensyntagen til de vilkår og betingelser, som fantomaktierne blev tildelt under, og i det omfang, de ansatte har leveret tjenesteydelser frem til det aktuelle tidspunkt, i overensstemmelse med kravene i afsnit 33A-33D. En virksomhed kan ændre vilkårene og betingelserne for tildelingen af en aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning. Retningslinjer for en ændring af en aktiebaseret vederlæggelse, hvor klassifikationen ændres fra kontantafregning til afregning i egenkapital, fremgår af afsnit B44A-B44C i appendiks B.

BEHANDLING AF OPTJENINGSBETINGELSER OG AF IKKE-OPTJENINGSBERETTIGENDE BETINGELSER

33A

En aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning kan være betinget af opfyldelsen af specificerede optjeningsbetingelser. Der kan være indtjeningsbetingelser, som skal opfyldes, som eksempelvis at virksomheden skal opnå en bestemt vækst i overskuddet eller en bestemt stigning i kursen på virksomhedens aktier. Optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser skal ikke tages i betragtning ved skøn over dagsværdien af den aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning på målingstidspunktet. I stedet skal optjeningsbetingelser ud over markedsbaserede betingelser tages i betragtning ved at regulere det antal tildelinger, der indgår i målingen af den forpligtelse, der er opstået som følge af transaktionen.

33B

For at anvende kravene i afsnit 33A skal virksomheden indregne et beløb for de varer eller tjenesteydelser, som er modtaget i optjeningsperioden. Dette beløb skal baseres på de bedste tilgængelige skøn over antallet af tildelinger, som forventes optjent. Virksomheden skal om nødvendigt tilpasse dette skøn, hvis efterfølgende informationer indikerer, at antallet af tildelinger, som forventes optjent, vil afvige fra tidligere skøn. På retserhvervelsestidspunktet skal virksomheden tilpasse sit skøn, så det svarer til det endelige antal tildelinger, som faktisk er optjent.

33C

Markedsbaserede betingelser, som eksempelvis opnåelse af en aktiekurs, som retserhvervelsen (eller udnyttelsen) er betinget af, samt ikke-optjeningsberettigende betingelser, skal tages i betragtning ved udøvelsen af skønnet over dagsværdien af den tildelte aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning og ved en efterfølgende ny måling af dagsværdien ved hvert regnskabsårs afslutning og på afregningstidspunktet.

33D

Som følge af anvendelsen af afsnit 30-33C, svarer det samlede beløb, der i sidste ende indregnes for varer eller tjenesteydelser, der modtages som betaling for aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, til det kontante beløb, der indbetales.

AKTIEBASERET VEDERLÆGGELSE MED NETTOAFREGNING I FORBINDELSE MED SKATTEMÆSSIGE FORPLIGTELSER

33E

Skattelovgivning eller -regler kan pålægge en virksomhed at tilbageholde et beløb for en arbejdstagers skattemæssige forpligtelse i forbindelse med en aktiebaseret vederlæggelse, og overføre dette beløb, normalt i form af kontanter, til skattemyndighederne på den ansattes vegne. For at opfylde denne forpligtelse kan den aktiebaserede vederlæggelsesordning tillade eller kræve, at virksomheden tilbageholder det antal egenkapitalinstrumenter, der svarer til pengeværdien af den ansattes skattemæssige forpligtelse, af det samlede antal egenkapitalinstrumenter, som ellers ville være blevet udstedt til den ansatte ved udnyttelsen (eller retserhvervelsen) af den aktiebaserede vederlæggelse (dvs. at den aktiebaserede vederlæggelsesordning indebærer en nettoafregning).

33F

Som en undtagelse fra kravene i afsnit 34 klassificeres transaktionen, der er angivet i afsnit 33E, i sin helhed som en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital, hvis den ville have været klassificeret som sådan i tilfælde af manglende nettoafregning.

33G

Virksomheden anvender afsnit 29 i denne standard ved den regnskabsmæssige behandling af tilbageholdelsen af aktier, der skal finansiere betalingen til skattemyndighederne af den ansattes skattemæssige forpligtelse i forbindelse med aktiebaseret vederlæggelse. Betalingen skal derfor regnskabsmæssigt behandles som et fradrag i egenkapitalen for de tilbageholdte aktier, bortset fra i det omfang betalingen overstiger dagsværdien på nettoafregningstidspunktet af de tilbageholdte egenkapitalinstrumenter.

33H

Undtagelsen i afsnit 33F finder ikke anvendelse på:

a)

en aktiebaseret vederlæggelsesordning, der indebærer en nettoafregning, for hvilken der ikke findes nogen forpligtelse for virksomheden i henhold til skattelovgivning eller -regler om at tilbageholde et beløb for en arbejdstagers skattemæssige forpligtelse i forbindelse med den aktiebaserede vederlæggelse, eller

b)

alle egenkapitalinstrumenter, som virksomheden tilbageholder, ud over den ansattes skattemæssige forpligtelse i forbindelse med den aktiebaserede vederlæggelse (dvs. virksomheden har tilbageholdt aktier, hvis værdi overstiger pengeværdien af den ansattes skattemæssige forpligtelse). Sådanne overskydende aktier, der tilbageholdes, skal behandles regnskabsmæssigt som en aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, når dette beløb er betalt kontant (eller med andre aktiver) til den ansatte.

34

Ved aktiebaseret vederlæggelse, hvor ordningens vilkår giver enten virksomheden eller modparten mulighed for at vælge, om virksomheden skal afregne transaktionen kontant (eller med andre aktiver) eller ved udstedelse af egenkapitalinstrumenter, skal virksomheden regnskabsmæssigt behandle transaktionen eller dele heraf som aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, hvis og i det omfang virksomheden har påtaget sig en forpligtelse til at afregne kontant eller med andre aktiver, eller som en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital, hvis og i det omfang en sådan forpligtelse ikke er påtaget.

OPLYSNINGER

52

Hvis de i denne standard krævede oplysninger ikke overholder principperne i afsnit 44, 46 og 50, skal virksomheden give yderligere oplysninger, således at principperne overholdes. Hvis f.eks. en virksomhed har klassificeret en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital i overensstemmelse med afsnit 33F, skal virksomheden give et overslag over det beløb, som den forventer at overføre til skattemyndigheden som afregning for den ansattes skattemæssige forpligtelse, når det er nødvendigt for at informere brugerne om de fremtidige virkninger på pengestrømmen forbundet med den aktiebaserede vederlæggelsesordning.

OVERGANGSBESTEMMELSER

59A

En virksomhed skal anvende ændringerne i afsnit 30-31, 33-33H og B44A-B44C som anført nedenfor. Forudgående perioder tilpasses ikke.

a)

Ændringerne i afsnit B44A-B44C finder kun anvendelse på ændringer, der indtræffer på eller efter den dato, hvor virksomheden for første gang anvender disse ændringer.

b)

Ændringerne i afsnit 30-31 og 33-33D finder anvendelse på aktiebaseret vederlæggelse, der ikke er optjent på det tidspunkt, hvor virksomheden første gang anvender ændringerne, og på aktiebaseret vederlæggelse med et tildelingstidspunkt på eller efter den dato, hvor virksomheden for første gang anvender disse ændringer. For ikke-optjente tildelinger af aktiebaseret vederlæggelse tildelt før det tidspunkt, hvor virksomheden første gang anvender disse ændringer, foretager virksomheden en ny måling af forpligtelsen på dette tidspunkt og indregner virkningen af den nye måling i det overførte resultat (eller et andet element af egenkapitalen, alt efter tilfældet) ved begyndelsen af den regnskabsperiode, hvor ændringerne anvendes første gang.

c)

Ændringerne i afsnit 33E-33H og ændringen til afsnit 52 finder anvendelse på aktiebaseret vederlæggelse, der ikke er optjent (eller er optjent, men ikke udnyttet) på det tidspunkt, hvor virksomheden første gang anvender ændringerne, og på aktiebaseret vederlæggelse med et tildelingstidspunkt på eller efter det tidspunkt, hvor virksomheden for første gang anvender disse ændringer. For ikke-optjent (eller optjent, men ikke udnyttet) aktiebaseret vederlæggelse (eller dele heraf), som tidligere blev klassificeret som aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning, men som nu er klassificeret som afregnet i egenkapital i overensstemmelse med ændringerne, skal virksomheden omklassificere den regnskabsmæssige værdi af den forpligtelse, der hidrører fra aktiebaseret vederlæggelse, til egenkapital på det tidspunkt, hvor den for første gang anvender disse ændringer.

59B

Uanset kravene i afsnit 59A kan en virksomhed anvende ændringerne i afsnit 63D med tilbagevirkende kraft, med forbehold af overgangsbestemmelserne i denne standards afsnit 53-59, i overensstemmelse med IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige skøn og fejl, hvis — og kun hvis — det er muligt uden at anvende oplysninger, der er fremkommet efterfølgende. Hvis en virksomhed vælger anvendelse med tilbagevirkende kraft, skal den gøre det for alle ændringerne i henhold til Klassifikation og måling af aktiebaseret vederlæggelse (Ændringer til IFRS 2).

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

63

Virksomhederne skal anvende følgende ændringer fra Group Cash-settled Share-based Payment Transactions, der udkom i juni 2009, med tilbagevirkende kraft, med forbehold af overgangsbestemmelserne i afsnit 53-59, i overensstemmelse med IAS 8, på regnskabsår, der begynder 1. januar 2010 eller derefter:

a)

63D

Ved Klassifikation og måling af aktiebaseret vederlæggelse (Ændringer til IFRS 2), udstedt i juni 2016, ændredes afsnit 19, 30-31, 33, 52 og 63, og afsnit 33A-33H, 59A-59B, 63D og B44A-B44C og deres relaterede overskrifter blev tilføjet. Virksomheden skal anvende disse ændringer på regnskabsår, som begynder den 1. januar 2018 eller derefter. Det er tilladt at anvende dem tidligere. Hvis en virksomhed anvender ændringerne for en tidligere regnskabsperiode, skal den give oplysning om dette.

I appendiks B tilføjes afsnit B44A-B44C og den tilhørende overskrift.

Den regnskabsmæssige behandling af en ændring af en aktiebaseret vederlæggelse, hvor klassifikationen ændres fra kontantafregning til afregning i egenkapital

B44A

Hvis vilkårene og betingelserne for en aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning ændres med det resultat, at den bliver til en aktiebaseret vederlæggelse afregnet i egenkapital, behandles transaktionen regnskabsmæssigt som sådan fra ændringstidspunktet. Nærmere bestemt gælder:

a)

Den aktiebaserede vederlæggelse afregnet i egenkapital måles på grundlag af dagsværdien af de tildelte egenkapitalinstrumenter på ændringstidspunktet. Den aktiebaserede vederlæggelse afregnet i egenkapital indregnes i egenkapitalen på ændringstidspunktet, i det omfang varerne og tjenesteydelserne er modtaget.

b)

Indregning af forpligtelsen vedrørende den aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning ophører på ændringstidspunktet.

c)

En eventuel forskel mellem den regnskabsmæssige værdi af den forpligtelse, hvis indregning er ophørt, og den egenkapital, der er indregnet på ændringstidspunktet, indregnes straks i resultatet.

B44B

Hvis optjeningsperioden er blevet forlænget eller forkortet som følge af ændringen, skal anvendelsen afspejle kravene i afsnit B44A den ændrede optjeningsperiode. Kravene i afsnit B44A finder anvendelse, selv hvis ændringen indtræder efter optjeningsperioden.

B44C

En aktiebaseret vederlæggelse med kontantafregning kan annulleres eller afregnes (ud over en transaktion, som annulleres ved fortabelse, når optjeningsbetingelserne ikke opfyldes). Hvis der er tildelt egenkapitalinstrumenter, og virksomheden identificerer disse på tildelingstidspunktet som erstatning for den annullerede aktiebaserede vederlæggelse med kontantafregning, skal virksomheden anvende afsnit B44A og B44B.


Top