Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Kommissionens afgørelse (EU) 2018/229 af 12. februar 2018 om fastsættelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer som resultat af interkalibreringen og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2013/480/EU (meddelt under nummer C(2018) 696)EØS-relevant tekst.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 47/1


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2018/229

af 12. februar 2018

om fastsættelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer som resultat af interkalibreringen og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2013/480/EU

(meddelt under nummer C(2018) 696)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (1), navnlig punkt 1.4.1, nr. ix), i dette direktivs bilag V, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2000/60/EF har medlemsstaterne pligt til at beskytte og forbedre alle vandområder med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand. Medlemsstaterne skal desuden beskytte og forbedre alle kunstige og stærkt modificerede vandområder med henblik på at opnå et godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand.

(2)

Med henblik på at definere et af de vigtigste miljømål i direktiv 2000/60/EF, nemlig god økologisk tilstand, fastsættes der med direktivet en proces, som sikrer sammenlignelighed mellem medlemsstaternes biologiske overvågningsresultater og klassifikationerne i deres overvågningssystemer. Medlemsstaternes biologiske overvågningsresultater og klassifikationerne i deres overvågningssystemer skal sammenlignes via et interkalibreringsnetværk bestående af overvågningslokaliteter i hver medlemsstat og hver økoregion i Unionen. Ifølge direktiv 2000/60/EF har medlemsstaterne pligt til i passende omfang at indsamle de nødvendige oplysninger om de lokaliteter, som indgår i interkalibreringsnetværket, så det er muligt at vurdere, om klassifikationerne i det nationale overvågningssystem stemmer overens med de normgivende definitioner i punkt 1.2 i bilag V til direktiv 2000/60/EF. Med henblik på at udføre interkalibreringen er medlemsstaterne organiseret i geografiske interkalibreringsgrupper, som defineret i punkt 2 i bilaget til Kommissionens beslutning 2005/646/EF (2), der består af medlemsstater med samme bestemte overfladevandområdetyper.

(3)

Ifølge direktiv 2000/60/EF skal interkalibreringen udføres med hensyn til biologiske elementer, idet der foretages en sammenligning mellem klassifikationsresultaterne fra de nationale overvågningssystemer for hvert biologisk element og for hver fælles overfladevandområdetype blandt medlemsstaterne, og det sikres, at resultaterne er overensstemmende med de normgivende definitioner fastlagt i punkt 1.2 i bilag V til nævnte direktiv.

(4)

Kommissionen har lettet tre faser i arbejdet med interkalibreringen med hjælp fra Det Fælles Forskningscenter. Inden for rammerne af den fælles gennemførelsesstrategi for vandrammedirektivet er der blevet udarbejdet fire vejledninger (nr. 6 (3), 14 (to versioner (4)) og 30 (5)) for at lette arbejdet med interkalibreringen. De giver et overblik over hovedprincipperne og retningslinjerne for interkalibreringen, herunder frister og indberetningskrav. De fastsætter ligeledes proceduren for at tilpasse nye eller reviderede nationale bedømmelsesmetoder til den harmoniserede definition af god økologisk tilstand.

(5)

I 2007 havde Kommissionen modtaget interkalibreringsresultater for en række biologiske kvalitetselementer. De indgik i Kommissionens beslutning 2008/915/EF (6), hvori de værdier for grænselinjerne mellem tilstandsklasser, som medlemsstaterne skulle anvende for klassifikationen i deres overvågningssystemer, fastlægges. Resultaterne af den første fase af interkalibreringen var ufuldstændige, idet ikke alle biologiske kvalitetselementer var omfattet. Det var imidlertid nødvendigt at godkende de tilgængelige resultater af interkalibreringen til tiden, så de kunne indgå i grundlaget for udarbejdelsen af de første indsatsprogrammer og de første vandområdeplaner i overensstemmelse med artikel 11 og 13 i direktiv 2000/60/EF.

(6)

For at lukke hullerne og forbedre sammenligneligheden af interkalibreringsresultaterne forud for vandområdeplanernes anden cyklus i 2015 iværksatte Kommissionen den anden fase af interkalibreringen. Resultaterne indgik i Kommissionens afgørelse 2013/480/EU (7). Resultaterne afslørede, at interkalibreringen i visse tilfælde kun var delvist opnået. Der var ligeledes geografiske interkalibreringsgrupper og biologiske kvalitetselementer, for hvilke der ikke var nogen interkalibreringsresultater, som kunne indarbejdes i afgørelsen.

(7)

Der var derfor behov for en tredje fase af interkalibreringen for at lukke de konstaterede huller og forbedre sammenligneligheden af interkalibreringsresultaterne forud for vandområdeplanernes tredje cyklus i 2021. Resultaterne af denne tredje fase af interkalibreringen fremgår af bilaget til nærværende afgørelse.

(8)

Resultaterne af interkalibreringen fremgår af bilaget til denne afgørelse. Hvad angår resultaterne i del 1 i bilaget, er alle de i vejledningerne fastsatte trin i interkalibreringsprocessen afsluttet fuldt ud. Del 2 i bilaget indeholder de nationale bedømmelsesmetoder og deres respektive grænseværdier, for hvilke det ikke har været teknisk muligt at færdiggøre vurderingen af sammenligneligheden, fordi der ikke findes fælles typer, fordi der er forskel på, hvilke påvirkninger der adresseres, eller fordi der findes forskellige måder at vurdere tilstanden på. Eftersom resultaterne i del 1 og 2 i bilaget stemmer overens med de normgivende definitioner fastlagt i punkt 1.2 i bilag V til direktiv 2000/60/EF, bør de respektive grænseværdier anvendes i klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer.

(9)

Hvis vandområder svarende til de interkalibrerede typer udpeges som kunstige eller stærkt modificerede vandområder i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF, bør det være muligt for medlemsstaterne at anvende de resultater, der fremgår af bilaget til denne afgørelse, med henblik på at udlede deres gode økologiske potentiale, idet der tages hensyn til de fysiske forandringer og den tilhørende vandanvendelse, jf. de normgivende definitioner i punkt 1.2.5 i bilag V til direktiv 2000/60/EF.

(10)

Medlemsstaterne bør overføre resultaterne af interkalibreringen til deres nationale bedømmelsesmetode med henblik på at fastsætte grænselinjerne mellem høj og god tilstand og mellem god og moderat tilstand for alle nationale typer.

(11)

De oplysninger, der bliver tilgængelige i kraft af opstillingen af overvågningsprogrammerne i henhold til artikel 8 i direktiv 2000/60/EF og den gennemgang og ajourføring af vandområdedistrikternes karakteristika, der er fastlagt i direktivets artikel 5, kan afdække ny viden, som på sin side kan føre til, at medlemsstaternes overvågningssystemer og bedømmelsesmetoder tilpasses det videnskabelige og tekniske fremskridt. Medlemsstaterne kan ligeledes udvikle nye nationale bedømmelsesmetoder, som dækker biologiske kvalitetselementer eller delelementer og dertilhørende grænseværdier, for hvilke overensstemmelsen med den normgivende definition, der er fastsat i punkt 1.2 i bilag V til direktiv 2000/60/EF, bør vurderes. Dette kan føre til en gennemgang af resultaterne af interkalibreringen med det formål at lukke huller og forbedre kvaliteten og sammenligneligheden af interkalibreringsresultaterne, hvilket så vil kunne indebære en ajourføring af resultaterne i bilaget til denne afgørelse.

(12)

Der bør derfor vedtages bestemmelser, der ophæver og afløser afgørelse 2013/480/EU.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 21, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   I forbindelse med punkt 1.4.1, nr. iii), i bilag V til direktiv 2000/60/EF skal medlemsstaterne for klassifikationen i deres overvågningssystemer anvende de værdier for grænselinjerne mellem tilstandsklasser, som er fastlagt i del 1 i bilaget til denne afgørelse.

2.   Hvis en vurdering af sammenligneligheden for et biologisk kvalitetselement ikke er færdiggjort inden for en geografisk interkalibreringsgruppe, skal medlemsstaterne i forbindelse med punkt 1.4.1, nr. iii), i bilag V til direktiv 2000/60/EF for klassifikationen i deres overvågningssystemer anvende de metoder og grænselinjer mellem tilstandsklasser, som er fastsat i del 2 i bilaget til nærværende afgørelse.

3.   Medlemsstaterne kan anvende de metoder og grænselinjer mellem tilstandsklasser, som er fastsat i bilaget til denne afgørelse, med henblik på at udlede et godt økologisk potentiale for vandområder, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede vandområder, jf. artikel 4, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF.

Artikel 2

Afgørelse 2013/480/EU ophæves.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Karmenu VELLA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(2)  Kommissionens beslutning 2005/646/EF af 17. august 2005 om oprettelse af et register over lokaliteter, der skal udgøre et interkalibreringsnetværk, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 243 af 19.9.2005, s. 1).

(3)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, European Communities, 2003, ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9.

Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011, ISBN: 978-92-79-18997-5.

(5)  Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise, Guidance document No 30. Technical Report 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

(6)  Kommissionens beslutning 2008/915/EF af 30. oktober 2008 om fastsættelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer som resultat af interkalibreringen (EUT L 332 af 10.12.2008, s. 20).

(7)  Kommissionens afgørelse 2013/480/EU af 20. september 2013 om fastsættelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer som resultat af interkalibreringen og om ophævelse af beslutning 2008/915/EF (EUT L 266 af 8.10.2013, s. 1).


BILAG

Del 1 af dette bilag indeholder resultaterne af den interkalibrering, for hvilken alle trin i interkalibreringsprocessen er afsluttet, herunder de respektive grænseværdier.

Del 2 indeholder de nationale metoder og deres grænseværdier, som er i overensstemmelse med den normgivende definition, der er fastsat i punkt 1.2 i bilag V til direktiv 2000/60/EF, men hvor det ikke har været teknisk muligt at færdiggøre vurderingen af sammenligneligheden inden for en geografisk interkalibreringsgruppe, fordi der ikke findes fælles typer, fordi der er forskel på, hvilke påvirkninger der adresseres, eller fordi der findes begrebsmæssigt forskellige måder at vurdere tilstanden på.

DEL 1

Vandkategori

Vandløb

Geografisk interkalibreringsgruppe

Alpine vandløb

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Vandløbskarakteristika

Oplandsareal (km2)

Højde (m over havets overflade) og geomorfologi

Alkalinitet

Strømforhold

R-A1

Foralpin, lille til mellemstort, højland, kalkholdig

10-1 000

800-2 500  m (opland), rulle-/strandsten

Høj (men ikke ekstremt høj) alkalinitet

 

R-A2

Lille til mellemstort, højland, silikatholdig

10-1 000

500-1 000  m (maks. oplandshøjde 3 000  m, intermediær 1 500  m), rullesten

Ikke-kalkholdig (granit, metamorfisk), mellem til lav alkalinitet

Sne/is-betingede strømforhold

Lande med samme interkalibrerede typer:

Type R-A1:

Tyskland, Østrig, Frankrig, Italien og Slovenien

Type R-A2:

Østrig, Frankrig, Italien og Spanien

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE ALPINE — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Type R-A1

 

 

 

Østrig

Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)

0,80

0,60

Frankrig

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Tyskland

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Italien

MacrOper, baseret på STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Type R-A2

 

 

 

Østrig

Erhebung der biologischen Qualitätselemente — Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)

0,80

0,60

Frankrig (Alperne)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Frankrig (Pyrenæerne)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Italien

MacrOper, baseret på STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Spanien

Iberisk BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE ALPINE — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Bundvegetation (fytobentos)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type og land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Type R-A1

 

 

 

Østrig

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos

0,88

0,56

Frankrig

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Type R-A2

 

 

 

Østrig

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos

0,88

0,56

Frankrig

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Spanien

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Vandkategori

Vandløb

Geografisk interkalibreringsgruppe

Central-Baltic — vandløb

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Vandløbskarakteristika

Oplandsareal (km2)

Højde og geomorfologi

Alkalinitet (meq/l)

R-C1

Lille, lavland, silikatholdig, sand

10-100

Lavland, domineret af sandbund (lille partikelstørrelse), bredde - 3-8 m (bredfyldt)

> 0,4

R-C2

Lille, lavland, silikatholdig — sten

10-100

Lavland, stenmateriale,

bredde 3-8 m (bredfyldt)

< 0,4

R-C3

Lille, intermediær, silikatholdig

10-100

Intermediær, stenbund (granit) til grusbund, bredde 2-10 m (bredfyldt)

< 0,4

R-C4

Mellemstort, lavland, blandet

100-1 000

Lavland, sandbund til grusbund, bredde 8-25 m (bredfyldt)

> 0,4

R-C5

Stort, lavland, blandet

1 000 -10 000

Lavland, barbezone, variation i strømningshastighed, maks. oplandshøjde: 800 m, bredde > 25 m (bredfyldt)

> 0,4

R-C6

Lille, lavland, kalkholdig

10-300

Lavland, grusbund (kalksten), bredde 3-10 m (bredfyldt)

> 2

Lande med samme interkalibrerede typer:

Type R-C1:

Belgien (Flandern), Belgien (Vallonien), Tyskland, Danmark, Frankrig, Italien, Litauen, Nederlandene, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type R-C2:

Spanien, Frankrig, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type R-C3:

Østrig, Belgien (Vallonien), Tjekkiet, Tyskland, Polen, Spanien, Sverige, Frankrig, Luxembourg og Det Forenede Kongerige

Type R-C4:

Belgien (Flandern), Belgien (Vallonien), Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type R-C5:

Belgien (Vallonien), Tjekkiet, Estland, Frankrig, Tyskland, Spanien og Irland Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type R-C6:

Belgien (Vallonien), Danmark, Estland, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Polen, Letland, Litauen, Luxembourg, Sverige og Det Forenede Kongerige

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE CENTRAL-BALTIC — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

Vurdering af de biologiske kvalitetselementer — bentiske invertebrater

0,80

0,60

Belgien (Flandern)

Flamsk multimetrisk makroinvertebratindeks (MMIF)

0,90

0,70

Belgien (Vallonien)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) og Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(type R-C1)

0,97

(type R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(type R-C1)

0,74

(type R-C3, R-C5, R-C6)

Tjekkiet

Tjekkisk system til vurdering af vandløbs økologiske tilstand ved hjælp af bentiske makroinvertebrater

0,80

0,60

Danmark

Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)

1,00

0,71

Estland

Estisk vurdering af overfladevands økologiske tilstand — makroinvertebrater i vandløb

0,90

0,70

Tyskland

PERLODES — Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Frankrig

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Irland

Quality Rating System (Q-value)

0,85

0,75

Italien

MacrOper, baseret på STAR_ICM-indeksberegning

0,96

0,72

Letland

Lettisk makroinvertebratindeks (LMI)

0,92

0,72

Litauen

Litauisk makroinvertebratindeks for vandløb (LRMI)

0,80

0,60

Luxembourg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) AFNOR NF-T-90-350, AFNOR XP T 90-333 og XP T 90-388

0,96

0,72

Nederlandene

KRW-maatlat

0,80

0,60

Polen

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91 (type R-C1)

0,72 (type R-C1)

Spanien

METI

0,93

0,70

Sverige

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

River Invertebrate Classification Tool (RICT) — WHPT

0,97

0,86

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE CENTRAL-BALTIC — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

AIM for Rivers (Austrian Index Macrophytes for rivers) (østrigsk makrofytindeks for vandløb)

RC-3

0,875

0,625

Belgien (Flandern)

MAFWAT — Flamsk system til vurdering af makrofytter

R-C1

0,80

0,60

Belgien (Vallonien)

IBMR-WL — Biologisk makrofytindeks for vandløb (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Tjekkiet

Metode til vurdering af overfladevandområder i Tjekkiet ved hjælp af det biologiske kvalitetselement makrofytter

R-C3 (national type 1)

0,83

0,67

R-C3 (national type 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Danmark

Dansk Vandløbsplanteindeks (DVPI)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Tyskland

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Frankrig

IB-R — Indice Biologique Macrophytique en Rivière fransk standard NF T90-395 (2003-10-01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Irland

MTR — –E — Mean Trophic Ranking

R-C4

0,74

0,62

Italien

IBMR — — T — Biologisk makrofytindeks for vandløb

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Litauen

Litauisk makrofytindeks for vandløb

R-C4

0,61

0,41

Letland

Lettisk vurderingsmetode ved hjælp af makrofytter

R-C4

0,75

0,55

Luxembourg

IBMR — — U — Biologisk makrofytindeks for vandløb

R-C3, R-C4, R-C5 og R-C6

0,89

0,79

Nederlandene

Revideret vurderingsmetode for vandløb i Nederlandene ved hjælp af makrofytter

R-C1 og R-C

0,80

0,60

Polen

M-R — Makrofytindeks for vandløb

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Det Forenede Kongerige

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 og R-C4 (*1)

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE CENTRAL-BALTIC — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Bundvegetation (fytobentos)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 — Fließgewässer/Phytobenthos

Alle typer, højde < 500 m

0,70

0,42

Alle typer, højde > 500 m

0,71

0,43

Belgien (Flandern)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (forhold mellem forureningsfølsomme og forureningstolerante diatomer)

Alle typer

0,80

0,60

Belgien (Vallonien)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 og Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Alle typer

0,98

0,73

Tjekkiet

Tjekkisk metode til vurdering af vandløb ved hjælp af bundvegetation

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Estland

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Alle typer

0,85

0,70

Frankrig

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

Alle typer

0,94

0,78

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Irland

Revideret udgave af det trofiske diatome indeks (TDI)

Alle typer

0,93

0,78

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Alle typer

0,89

0,70

Irland

Revideret udgave af det trofiske diatome indeks (TDI)

Alle typer

0,93

0,78

Litauen

Litauisk indeks for bundvegetation

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luxembourg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (lav alkalinitet)

0,98

0,78

R-C4 (høj alkalinitet), R-C5 og R-C6

0,99

0,78

Nederlandene

KRW Maatlat

Alle typer

0,80

0,60

Polen

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (det diatome indeks for vandløb)

Alle typer

0,80

0,58

Spanien

Diatome multimetriske indeks (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Sverige

Svenske vurderingsmetoder, svenske EPA-bekendtgørelser (NFS 2008:1) baseret på Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Alle typer

0,89

0,74

Det Forenede Kongerige

Diatom Assessment for River Ecological Status (DARLEQ2)

Alle typer

1,00

0,75

Vandkategori

Vandløb

Geografisk interkalibreringsgruppe

Eastern Continental — Vandløb

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Vandløbskarakteristika

Økoregion

Oplandsareal (km2)

Højde (m over havets overflade)

Geologi

Substrat

R-E1a

Karpaterne: Lille til mellemstort, intermediær

10

10-1 000

500-800

Blandet

 

R-E1b

Karpaterne: Lille til mellemstort, intermediær

10

10-1 000

200-500

Blandet

 

R-E2

Sletterne: Mellemstort, lavland

11 og 12

100-1 000

< 200

Blandet

Sand og dynd

R-E3

Sletterne: Stort, lavland

11 og 12

> 1 000

< 200

Blandet

Sand, dynd og grus

R-E4

Sletterne: Mellemstort, intermediær

11 og 12

100-1 000

200-500

Blandet

Sand og grus

R-EX4

Stort, intermediær

10, 11 og 12

> 1 000

200-500

Blandet

Grus og rullesten

R-EX5

Sletterne: Lille, lavland

11 og 12

10-100

< 200

Blandet

Sand og dynd

R-EX6

Sletterne: Lille, intermediær

11 og 12

10-100

200-500

Blandet

Sten

R-EX7

Balkan: Lille, kalkholdig, intermediær

5

10-100

200-500

Kalkholdig

Sten

R-EX8

Balkan: Lille til mellemstort, kalkholdig karstkilde

5

10-1 000

 

Kalkholdig

Grus, sand og dynd

Lande med samme interkalibrerede typer:

R-E1a:

Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien og Slovakiet

R-E1b:

Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien og Slovakiet

R-E2:

Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

R-E3:

Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Slovakiet og Slovenien.

R-E4:

Østrig, Tjekkiet, Bulgarien, Ungarn, Rumænien, Slovakiet og Slovenien

R-EX4:

Tjekkiet, Rumænien og Slovakiet

R-EX5:

Ungarn, Rumænien, Slovenien og Slovakiet

R-EX6:

Ungarn, Rumænien og Slovenien

R-EX7:

Slovenien

R-EX8:

Slovenien

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE EASTERN CONTINENTAL — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

Vurdering af de biologiske kvalitetselementer — bentiske invertebrater

R-E4

0,80

0,60

Bulgarien

IBI (BG) (Irsk biotisk indeks (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Tjekkiet

Tjekkisk system til vurdering af vandløbs økologiske tilstand ved hjælp af bentiske makroinvertebrater

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Ungarn

Ungarsk multimetrisk makroinvertebratindeks

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumænien

Metode til vurdering af vandområders økologiske tilstand baseret på makroinvertebrater

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovakiet

Slovakisk vurdering af bentiske invertebrater i vandløb

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE EASTERN CONTINENTAL — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

AIM for Rivers (Austrian Index Macrophytes for rivers) (østrigsk makrofytindeks for vandløb)

R-E4

0,875

0,625

Bulgarien

Referenceindeks

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Tjekkiet

Metode til vurdering af overfladevandområder i Tjekkiet ved hjælp af det biologiske kvalitetselement makrofytter

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Tjekkiet

Metode til vurdering af overfladevandområder i Tjekkiet ved hjælp af det biologiske kvalitetselement makrofytter

R-E4

0,770

0,560

Ungarn

Referenceindeks

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumænien

Rumænsk makrofytbaseret vurderingssystem for vandløb (Macrophyte River Index (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 og R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Alle typer: 0,625

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovakiet

Biologisk makrofytindeks for vandløb (IBMR-SK)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE EASTERN CONTINENTAL — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Bundvegetation (fytobentos)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

Vurdering af de biologiske kvalitetselementer — bundvegetation

R-E4

0,70

0,42

Bulgarien

Vurdering af vandløbs økologiske tilstand i Bulgarien baseret på det diatome indeks IPS

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (national type R2, R4)

0,85 (national type R7, R8)

0,66 (national type R2, R4)

0,64 (national type R7, R8)

Tjekkiet

System til vurdering af vandløb ved hjælp af bundvegetation

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Ungarn

Vurdering af vandløbs økologiske tilstand baseret på diatomeer

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumænien

National (rumænsk) metode til vurdering af vandløbs økologiske tilstand baseret på bundvegetation (diatomeer) RO-AMRP

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovakiet

System til vurdering af vandløbs økologiske tilstand ved hjælp af bundvegetation

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Vandkategori

Vandløb

Geografisk interkalibreringsgruppe

Mediterranean — vandløb

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Vandløbskarakteristika

Oplandsareal (km2)

Geologi

Strømforhold

R-M1

Lille vandløb i det mediterrane område

< 100

Blandet (undtagen silikatholdig)

Meget sæsonbetingede

R-M2

Mellemstort vandløb i det mediterrane område

100-1 000

Blandet (undtagen silikatholdig)

Meget sæsonbetingede

R-M4

Bjergvandløb i det mediterrane område

 

Ikkesilikatholdig

Meget sæsonbetingede

R-M5

Udtørrende vandløb

 

 

Udtørrende

Lande med samme interkalibrerede typer:

R-M1:

Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal, Slovenien og Spanien

R-M2:

Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal, Slovenien og Spanien

R-M4:

Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien og Spanien

R-M5:

Cypern, Italien, Portugal, Slovenien og Spanien.

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type og land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

R-M1

 

 

 

Frankrig

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grækenland

Græsk vurderingssystem version 2 (HESY-2)

0,943

0,750

Italien

MacrOper (baseret på STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi)

0,970

0,720

Portugal

Metode til vurdering af den biologiske kvalitet i vandløb — bentiske invertebrater (IPtIN, IPtIS)

0,870 (type 1)

0,678 (type 1)

0,850 (type 3)

0,686 (type 3)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanien

Iberisk indeks for biologisk overvågning (IBMWP)

0,845

0,698

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index — baseret på kvantitative data (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgarien

IBI (BG) (Irsk biotisk indeks (BG))

0,800

0,600

Frankrig

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grækenland

Græsk vurderingssystem version 2 (HESY-2)

0,944

0,708

Italien

MacrOper (baseret på STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi)

0,940

0,700

Portugal

Metode til vurdering af den biologiske kvalitet i vandløb — bentiske invertebrater (IPtIN, IPtIS)

0,830 (type 2)

0,693 (type 2)

0,880 (type 4)

0,676 (type 4)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanien

Iberisk indeks for biologisk overvågning (IBMWP)

0,845

0,698

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index — baseret på kvantitative data (IMMi-T)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Cypern

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Frankrig

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Grækenland

Græsk vurderingssystem version 2 (HESY-2)

0,850

0,637

Italien

MacrOper (baseret på STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi)

0,940

0,700

Spanien

Iberisk indeks for biologisk overvågning (IBMWP)

0,840

0,700

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index — baseret på kvantitative data (IMMi-T)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Cypern

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Grækenland

Græsk vurderingssystem version 2 (HESY-2)

0,963

0,673

Italien

MacrOper (baseret på STAR Intercalibration Common Metric Index ICMi)

0,970

0,730

Portugal

Metode til vurdering af den biologiske kvalitet i vandløb — bentiske invertebrater (IPtIN, IPtIS)

0,973 (type 5)

0,705 (type 5)

0,961 (type 6)

0,708 (type 6)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Spanien

Iberisk indeks for biologisk overvågning (IBMWP)

0,830

0,630

Spanien

Iberian Mediterranean Multimetric Index — baseret på kvantitative data (IMMi-T)

0,830

0,620

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type og land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgarien (R-M1 og R-M2)

RI (BG) (Referenceindeks (BG))

0,640

0,350

Cypern

IBMR — Biologisk makrofytindeks for vandløb

0,795

0,596

Frankrig

IB-R — Indice Biologique Macrophytique en Rivière fransk standard NF T90-395 (2003-10-01)

0,930

0,745

Grækenland

IBMR — Biologisk makrofytindeks for vandløb

0,750

0,560

Italien

IBMR — Biologisk makrofytindeks for vandløb

0,900

0,800

Portugal

IBMR — Biologisk makrofytindeks for vandløb

0,920

0,690

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Spanien

IBMR — Biologisk makrofytindeks for vandløb

0,950

0,740

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Bundvegetation (fytobentos)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type og land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

R-M1

 

 

 

Bulgarien

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Frankrig

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grækenland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (type 1)

0,730 (type 1)

0,910 (type 3)

0,680 (type 3)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanien

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgarien

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Frankrig

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grækenland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982))

0,910 (type 2)

0,680 (type 2)

0,970 (type 4)

0,730 (type 4)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanien

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Cypern

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Frankrig

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90-354, december 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Grækenland

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Spanien

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Cypern

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (Type 5)

0,651 (Type 5)

0,940 (Type 6)

0,700 (Type 6)

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Spanien

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Vandkategori

Vandløb

Geografisk interkalibreringsgruppe

Northern — Vandløb

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Vandløbskarakteristika

Afvandingsområde

(km2)

Højde og geomorfologi

Alkalinitet

(meq/l)

Organisk materiale

(mg Pt/l)

R-N1

Lille, lavland, silikatholdig, moderat alkalinitet

10-100

< 200 m over havets overflade eller under den højeste kystlinje

0,2 -1

< 30

(< 150 i Irland)

R-N3

Lille til mellemstort, lavland, organisk, lav alkalinitet

10-1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Mellemstort, lavland, silikatholdig, moderat alkalinitet

100-1 000

0,2 -1

< 30

R-N5

Lille, intermediær, silikatholdig, lav alkalinitet

10-100

Mellem lavland og højland

< 0,2

< 30

R-N9

Lille, mellemstor, intermediær, silikatholdig, lav alkalinitet, organisk (humøs)

10-1 000

Mellem lavland og højland

< 0,2

> 30

Lande med samme interkalibrerede typer:

R-N1:

Finland, Irland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

R-N3:

Finland, Irland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

R-N4:

Finland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

R-N5:

Finland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

R-N9:

Finland, Norge og Sverige

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTHERN — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna (metoder, der er følsomme over for organisk berigelse og generel nedbrydning)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Finland

Revideret finsk metode til vurdering af invertebratfauna

0,80

0,60

Irland

Quality Rating System (Q-value)

0,85

0,75

Norge

ASPT

0,99

0,87

Sverige

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

River Invertebrate Classification Tool (RICT) — WHPT

0,97

0,86

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna (metoder, der er følsomme over for forsuring)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Følgende resultater gælder for alle typer klare vandløb med lav alkalinitet

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Norge

AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (forsuring af vandløb)

0,675

0,515

Det Forenede Kongerige — Skotland

WFD-AWIC

0,910

0,830

Det Forenede Kongerige — England og Wales

WFD-AWIC

0,980

0,890

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Følgende resultater gælder for alle typer humøse vandløb med lav alkalinitet

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Sverige

MISA: Multimetric Invertebrate Stream Acidification index (multimetrisk invertebratindeks for forsuring i vandløb)

0,550

0,400

Det Forenede Kongerige

WFD-AWIC

0,930

0,830

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTHERN — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Type og land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

R-N3 og R-N9

 

 

 

Finland

Trofisk indeks (TIc)

0,889

0,610

Sverige

Trofisk indeks (TIc)

0,889

0,610

Norge

Trofisk indeks (TIc)

0,889

0,610

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTHERN — VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Bundvegetation (fytobentos)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Finland

Finsk metode — bundvegetation i vandløb

0,80

0,60

Sverige

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Irland

Revideret udgave af det trofiske diatome indeks (TDI)

0,93

0,78

Det Forenede Kongerige

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norge

Periphytonindeks for trofisk tilstand (PIT)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Vandkategori

Vandløb

Geografiske interkalibreringsgrupper

Alle

Biologisk kvalitetselement

Fiskefauna

Oversigt over regionale grupper, som er blevet fastlagt for interkalibreringen af fisk i vandløb

Gruppen lavland-intermediær  — Belgien (Flandern), Belgien (Vallonien), Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Litauen, Luxembourg, Det Forenede Kongerige (England og Wales), Polen, Letland, Estland, Danmark og Ungarn

Den nordiske gruppe  — Finland, Irland, Sverige, Det Forenede Kongerige (Skotland og Nordirland) og Norge

Gruppen alpebjerge  — Østrig, Frankrig, Tyskland, Slovenien og Italien

Den mediterrane og sydatlantiske gruppe  — Portugal, Spanien, Italien, Grækenland og Bulgarien

Donaugruppen  — Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet og Bulgarien

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Gruppen lavland-intermediær

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Belgien (Flandern)

IBI, opstrøms og lavland

0,850

0,650

Belgien (Vallonien)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l'identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Frankrig

FBI (Fish-Based Index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90-344.

1,131

0,835

Tyskland

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Letland

Lettisk fiskeindeks

0,880

0,660

Litauen

Litauisk fiskeindeks for vandløb

0,940

0,720

Luxembourg

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90-344

1,131

0,835

Nederlandene

NLFISR

0,800

0,600

Polen

EFI+PL indeks

0,800

0,600

Den nordiske gruppe

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Finland

Finsk fiskeindeks (FiFi) — type L2

0,665

0,499

Finland

Finsk fiskeindeks (FiFi) — type L3

0,658

0,493

Finland

Finsk fiskeindeks (FiFi) — type M1

0,709

0,532

Finland

Finsk fiskeindeks (FiFi) — type M2

0,734

0,550

Finland

Finsk fiskeindeks (FiFi) — type M3

0,723

0,542

Irland

Fish Classification Scheme 2 Ireland (FCS2)

0,845

0,540

Sverige

Den svenske metode VIX

0,739

0,467

Det Forenede Kongerige — Nordirland

IR_FCS2

0,845

0,540

Det Forenede Kongerige — Skotland

FCS2 Scotland

0,850

0,600

Den mediterrane gruppe

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Grækenland

Græsk fiskeindeks (HeFI)

0,800

0,600

Portugal

F-IBIP — Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams (fiskebaseret indeks for biotisk integritet i portugisiske vadbare vandløb)

0,850

0,675

Spanien

IBIMED — type T2

0,816

0,705

Spanien

IBIMED — type T3

0,929

0,733

Spanien

IBIMED — type T4

0,864

0,758

Spanien

IBIMED — type T5

0,866

0,650

Spanien

IBIMED — type T6

0,916

0,764

Alpegruppen

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

FIA

0,875

0,625

Frankrig

FBI (Fish-Based Index): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Tyskland

FIBS — fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Italien

Nyt indeks for fiskebestandes økologiske tilstand (NISECI)

0,800

0,520

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Donaugruppen

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Bulgarien

Typespecifikt bulgarsk fiskeindeks (TsBRI)

0,860

0,650

Tjekkiet

Tjekkisk multimetrisk metode CZI

0,780

0,585

Rumænien

EFI+ Det europæiske fiskeindeks (karpefisk)

0,939

0,700

Rumænien

EFI+ Det europæiske fiskeindeks (laksefisk)

0,911

0,755

Slovakiet

Det slovakiske fiskeindeks (FIS)

0,710

0,570

Vandkategori

Vandløb

Geografiske interkalibreringsgrupper

Alle — Meget store vandløb

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Vandløbskarakteristika

Oplandsareal (km2)

Alkalinitet (meq/l)

R-L1

Meget store vandløb med lav alkalinitet

> 10 000

< 0,5

R-L2

Meget store vandløb med mellem til høj alkalinitet

> 10 000

> 0,5

Lande med samme interkalibrerede typer:

R-L1:

Finland, Norge og Sverige

R-L2:

Østrig, Belgien (Flandern), Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEGET STORE VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

Vurdering af de biologiske kvalitetselementer — bentiske invertebrater (for store alpine vandløb)

0,80

0,60

Østrig

Slovakisk vurdering af bentiske invertebrater i store vandløb (for store lavlandsfloder)

0,80

0,60

Belgien (Flandern)

Flamsk multimetrisk makroinvertebratindeks (MMIF)

0,90

0,70

Bulgarien

Modified Rapid Biological Assessment (mRBA)

0,80

0,60

Kroatien

System til vurdering af den økologiske tilstand baseret på bentiske invertebrater i meget store vandløb

0,80

0,60

Tjekkiet

Tjekkisk system til vurdering af store ikke-vadbare vandløbs økologiske tilstand ved hjælp af bentiske makroinvertebrater

0,80

0,60

Tyskland

Potamon-Typie-Index (PTI)

0,80

0,60

Estland

Estisk vurdering af overfladevands økologiske tilstand — makroinvertebrater i store vandløb

0,90

0,70

Spanien

Iberisk indeks for biologisk overvågning (IBMWP)

0,79

0,48

Finland

Revideret finsk metode til vurdering af invertebratfauna

0,80

0,60

Ungarn

Ungarsk multimetrisk makroinvertebratindeks for store og meget store vandløb (HMMI_II)

0,80

0,60

Italien

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — Middelhavsvandløb

0,94

0,70

Italien

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) — ikke-Middelhavsvandløb

0,96

0,72

Litauen

Litauisk makroinvertebratindeks for vandløb

0,80

0,60

Letland

Lettisk makroinvertebratindeks for store vandløb (LRMI)

0,88

0,63

Nederlandene

VRD-målinger for naturlige vandområder

0,80

0,60

Norge

ASPT — Average Score Per Taxon — Gennemsnitlig score pr. taxon

0,99

0,87

Polen

RIVECOmacro — MMI_PL

0,91

0,71

Rumænien

ECO-BENT — Metode til vurdering af vandområders økologiske tilstand baseret på makroinvertebrater

0,79

0,53

Sverige

Average Score Per Taxon (ASPT) og DJ-index

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovakiet

Slovakisk vurdering af bentiske invertebrater i store vandløb

0,80

0,60

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEGET STORE VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

Tysk PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgien (Flandern)

Tysk PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bulgarien

Tysk PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Kroatien

HRPI — Hungarian River Phytoplankton Index (Ungarsk fytoplanktonindeks for vandløb)

0,80

0,60

Tjekkiet

Metode til vurdering af vandløbs økologiske tilstand baseret på fytoplankton

0,80

0,60

Tyskland

Tysk PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Estland

Estisk fytoplanktonindeks for store floder (EST_PHYPLA_R)

0,85

0,65

Ungarn

HRPI — Hungarian River Phytoplankton Index (Ungarsk fytoplanktonindeks for vandløb)

0,80

0,60

Litauen

Tysk PhytoFluss — Index for lavlandsfloder af type 15.2

0,80

0,60

Letland

Lettisk fytoplanktonindeks for store floder

0,80

0,60

Polen

IFPL metric — Metode til vurdering af store vandløb ved hjælp af fytoplankton

1,08

0,92

Rumænien

ECO-FITO — Metode til vurdering af vandområders økologiske tilstand ved hjælp af fytoplankton

0,92

0,76

Slovakiet

Fytoplankton-SK — Slovakisk vurdering af fytoplankton i store vandløb

0,80

0,60

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEGET STORE VANDLØB

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Bundvegetation (fytobentos)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

R-L1

 

 

 

Finland

Finsk metode — bundvegetation i vandløb

0,80

0,60

Sverige

Bentiske alger i vandløb — diatomanalyse

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Østrig

Vurdering af de biologiske kvalitetselementer — bundvegetation

0,85

0,57

Bulgarien

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Tjekkiet

System til vurdering af vandløb ved hjælp af bundvegetation

0,80

0,60

Estland

Estisk vurdering af overfladevands økologiske tilstand — bundvegetation i vandløb

0,83

0,64

Frankrig

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, april 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Spanien

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Kroatien

System til vurdering af den økologiske tilstand for bundvegetation i vandløb baseret på diatomeer

0,8

0,61

Ungarn

Vurdering af vandløbs økologiske tilstand baseret på diatomeer

0,762

0,60

Italien

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo 2009)

0,89 (national type C)

0,70 (national type C)

0,82 (national type M3)

0,62 (national type M3)

Nederlandene

VRD-målinger for naturlige vandområder

0,80

0,60

Portugal

IPS — Specific Pollution Sensitivity Index (indeks over særlig forureningsfølsomhed)

0,90 (national type R_GRS/floden Guadiana)

0,67 (national type R_GRS/floden Guadiana)

Slovakiet

System til vurdering af vandløbs økologiske tilstand ved hjælp af bundvegetation

0,90

0,70

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Vandkategori

Søer

Geografisk interkalibreringsgruppe

Alpine — Søer

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Højde (m over havets overflade)

Middeldybde (m)

Alkalinitet (meq/l)

Søens størrelse (km2)

L-AL3

Lavland eller intermediær, dyb, moderat til høj alkalinitet (alpin indflydelse), stor

50-800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Intermediær, lavvandet, moderat til høj alkalinitet (alpin indflydelse), stor

200-800

3-15

> 1

> 0,5

Lande med samme interkalibrerede typer:

Type L-AL3:

Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien og Slovenien

Type L-AL4:

Østrig, Frankrig, Tyskland og Italien

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE ALPINE — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

Vurdering af de biologiske kvalitetselementer — del B2 — fytoplankton

0,80

0,60

Frankrig

Fytoplanktonindeks for søer (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Tyskland

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Italien

Italian Phytoplankton Assessment Method (IPAM) — italiensk fytoplanktonbaseret vurderingsmetode

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE ALPINE — SØER

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

IC type

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

AIM for Lakes (Austrian Index Macrophytes for lakes) (østrigsk makrofytindeks for søer)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Frankrig

French Macrophyte Index for Lakes (IBML) (fransk makrofytindeks for søer): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Italien

MacroIMMI (makrofytindeks til vurdering af de italienske søers økologiske tilstand)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE ALPINE — SØER

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tyskland

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE ALPINE — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fiskefauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Østrig

ALFI (Austrian lake fish index): Et multimetrisk indeks til vurdering af alpine søers økologiske tilstand baseret på fiskefauna

0,80

0,60

Tyskland

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Italien

Lake Fish Index (LFI) — Fiskeindeks for søer

0,82

0,64

Vandkategori

Søer

Geografisk interkalibreringsgruppe

Central/Baltic — Søer

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Højde (m over havets overflade)

Middeldybde (m)

Alkalinitet (meq/l)

Opholdstid (år)

L-CB1

Lavland, lavvandet, kalkholdig

< 200

3-15

> 1

1-10

L-CB2

Lavland, meget lavvandet, kalkholdig

< 200

< 3

> 1

0,1 -1

Lande med samme interkalibrerede typer

Type L-CB1:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Letland, Nederlandene, Polen og Det Forenede Kongerige

Type L-CB2:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Letland, Nederlandene, Polen og Det Forenede Kongerige

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE CENTRAL-BALTIC — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Belgien (Flandern)

Flamsk fytoplanktonbaseret vurderingsmetode for søer

0,80

0,60

Danmark

Dansk søplanteplanktonindeks (DSPI)

0,80

0,60

Estland

Estisk vurdering af overfladevands økologiske tilstand — fytoplankton i søer

0,80

0,60

Tyskland

PSI (Phyto-Seen-Index) — Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland — tysk fytoplanktonindeks for søer (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Irland

IE Lake Phytoplankton Index — irsk fytoplanktonindeks for søer

0,80

0,60

Letland

Lettisk fytoplanktonindeks for søer

0,81

0,61

Litauen

Tysk fytoplanktonindeks (PSI)

0,81

0,61

Nederlandene

VRD-målinger for naturlige vandområder

0,80

0,60

Polen

Phytoplankton method for Polish Lakes (PMPL) (fytoplanktonbaseret metode for polske søer)

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO)

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE CENTRAL-BALTIC — SØER

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

IC type

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Belgien (Flandern)

Flamsk system til vurdering af makrofytter

Alle typer

0,80

0,60

Danmark

Dansk søvandplanteindeks (DSVI)

Alle typer

0,80

0,60

Estland

Estisk vurdering af overfladevands økologiske tilstand — makrofytter i søer

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten

Alle typer

0,80

0,60

Letland

Lettisk metode til vurdering af makrofytter

Alle typer

0,80

0,60

Litauen

Litauisk makrofytindeks for søer

Alle typer

0,75

0,50

Nederlandene

VRD-målinger for naturlige vandområder

Alle typer

0,80

0,60

Polen

Ecological Status Macrophyte Index ESMI (makrofytbaseret vurderingsmetode for søer (multimetrisk))

Alle typer

0,68

0,41

Det Forenede Kongerige

Lake LEAFPACS 2 (*2)

Alle typer

0,80

0,66

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE CENTRAL-BALTIC — SØER

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Belgien (Flandern)

Flamsk multimetrisk makroinvertebratindeks (MMIF)

0,90

0,70

Estland

Estisk vurdering af overfladevands økologiske tilstand — makroinvertebrater i søer

0,86

0,70

Tyskland

AESHNA — Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Letland

Latvian Lake Macroinvertebrate Multimetric Index (LLMMI) (lettisk multimetrisk makroinvertebratindeks for søer)

0,85

0,52

Litauen

Litauisk makroinvertebratindeks for søer

0,74

0,50

Nederlandene

VRD-måling for naturlige vandområder

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET)

0,77

0,64

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE CENTRAL-BALTIC — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fiskefauna

Beskrivelse af almindelige interkalibreringstyper

Type

Søkarakteristika

Højde (m over havets overflade)

Middeldybde (m)

Alkalinitet (meq/l)

Opholdstid (år)

L-CB1

Lavland, lavvandet, kalkholdig

< 200

3-15

> 1

1-10

L-CB2

Lavland, meget lavvandet, kalkholdig

< 200

< 3

> 1

0,1 -1

L-CB3

Lavland, lavvandet, lille, silikatholdig (moderat alkalinitet)

< 200

3-15

0,2 -1

1-10

L-CB4

Stærkt modificerede vandområder

200-700

3-30

> 0,2

0,1 -5

Lande med samme interkalibrerede typer

Type L-CB1:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Letland, Nederlandene, Polen og Det Forenede Kongerige

Type L-CB2:

Belgien, Tyskland, Danmark, Estland, Irland, Litauen, Letland, Nederlandene, Polen og Det Forenede Kongerige

Type L-CB3:

Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Letland og Polen

Type L-CB4:

Tjekkiet

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Tjekkiet

CZ-FBI

0,870

0,619

Danmark

Dansk fiskeindeks for søer (DFFS)

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Tyskland

DeLFI_SITE — Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Frankrig

ELFI (European Lake Fish Index): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Letland

Lettisk fiskeindeks for søer

0,76

0,57

Litauen

Litauisk fiskeindeks for søer

0,865

0,605

Nederlandene

VISMAATLAT

0,80

0,60

Polen

LFI+

0,866

0,595

Polen

LFI EN

0,804

0,557

Vandkategori

Søer

Geografisk interkalibreringsgruppe

Eastern Continental — Søer

Beskrivelse af almindelige interkalibreringstyper

Type

Søkarakteristika

Højde (m over havets overflade)

Middeldybde (m)

Alkalinitet (meq/l)

Ledningsevne (μS/cm)

L-EC1

Lavland, meget lavvandet, hårdt vand

< 200

< 6

1-4

300-1 000

Lande med samme interkalibrerede typer

Type L-EC1:

Bulgarien, Ungarn og Rumænien

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE EASTERN CONTINENTAL — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Bulgarien

HLPI — Hungarian lake phytoplankton index (Ungarsk fytoplanktonindeks for søer)

0,80

0,60

Ungarn

HLPI — Hungarian lake phytoplankton index (Ungarsk fytoplanktonindeks for søer)

0,80

0,60

Rumænien

HLPI — Hungarian lake phytoplankton index (Ungarsk fytoplanktonindeks for søer)

0,80

0,60

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE EASTERN CONTINENTAL — SØER

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj

og god

Grænselinje mellem god og moderat

og god

Bulgarien

Vedtaget referenceindeks (RI-BG)

0,83

0,58

Ungarn

Vedtaget referenceindeks (HURI)

0,89

0,67

Rumænien

MIRO — Makrofytindeks for rumænske søer (vedtaget referenceindeks)

0,86

0,66

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE EASTERN CONTINENTAL — SØER

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat og god

Bulgarien

Ungarsk makrozoobenthos multimetrisk indeks for søer (HMMI_lakes)

0,85

0,65

Ungarn

Ungarsk makrozoobenthos multimetrisk indeks for søer (HMMI_lakes)

0,85

0,65

Rumænien

ECO-NL-BENT — Rumænsk system til vurdering af den økologiske tilstand af naturlige søer ved hjælp af bentiske invertebrater

0,93

0,60

DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE EASTERN CONTINENTAL — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fiskefauna

INTERKALIBRERING IKKE AFSLUTTET

Vandkategori

Søer

Geografisk interkalibreringsgruppe

Mediterranean — Søer

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Højde

(m)

Årlig middelnedbør (mm) og temperatur ( oC)

Middeldybde (m)

Areal (km2)

Oplandsareal (km2)

Alkalinitet (meq/l)

L-M5/7

Reservoir, dyb, stor, silikatholdig, »vådområder«

< 1 000

> 800 og/eller < 15

> 15

0,5 -50

< 20 000

< 1

L-M8

Reservoir, dyb, stor, silikatholdig

< 1 000

> 15

0,5 -50

< 20 000

> 1

Lande med samme interkalibrerede typer

Type L-M5/7:

Frankrig, Grækenland, Italien, Portugal og Spanien

Type L-M8:

Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien og Spanien

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Land og type

Interkalibrerede

nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj

og god

Grænselinje mellem god og moderat

og god

LM 5/7

Frankrig

Fytoplanktonindeks for søer (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Ingen data (*3)

0,60

Grækenland

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs (NMASRP) (nyt system til vurdering for reservoirer)

Ingen data (*3)

0,60

Italien

Ny italiensk metode (NITMET)

Ingen data (*3)

0,60

Portugal

Reservoirs Biological Quality Assessment Method — Phytoplankton (New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton: NMASRP) (metode til vurdering af den biologiske kvalitet i reservoir — fytoplankton)

Ingen data (*3)

0,60

Spanien

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) (system til vurdering af fytoplankton i reservoir)

Ingen data (*3)

0,58

L-M8

Cypern

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (NMASRP) (nyt system til vurdering af fytoplankton i reservoir)

Ingen data (*3)

0,60

Frankrig

Fytoplanktonindeks for søer (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Ingen data (*3)

0,60

Grækenland

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs (NMASRP) (nyt system til vurdering for reservoirer)

Ingen data (*3)

0,60

Italien

Ny italiensk metode (NITMET)

Ingen data (*3)

0,60

Spanien

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) (system til vurdering af fytoplankton i reservoir)

Ingen data (*3)

0,60

Vandkategori

Søer

Geografisk interkalibreringsgruppe

Northern — Søer

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTHERN — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Højde (m over havets overflade)

Middeldybde (m)

Alkalinitet (meq/l)

Farve

(mg Pt/l)

L-N1

Lavland, lavvandet, moderat alkalinitet, klart

< 200

3-15

0,2 -1

< 30

L-N2a

Lavland, lavvandet, lav alkalinitet, klart

< 200

3-15

< 0,2

< 30

L-N2b

Lavland, dyb, lav alkalinitet, klart

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Lavland, lavvandet, lav alkalinitet, mesohumøst

< 200

3-15

< 0,2

30-90

L-N5

Intermediær, lavvandet, lav alkalinitet, klart

200-800

3-15

< 0,2

< 30

L-N6a

Intermediær, lavvandet, lav alkalinitet, mesohumøst

200-800

3-15

< 0,2

30-90

L-N8a

Lavland, lavvandet, moderat alkalinitet, mesohumøst

< 200

3-15

0,2 -1

30-90

Type L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Irland, Finland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type L-N2b:

Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type L-N5, L-N6a:

Norge og Sverige

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede

nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj

og god

Grænselinje mellem god og moderat

og god

Finland

Finsk fytoplanktonbaseret vurderingsmetode for søer

0,80

0,60

Irland

IE Lake Phytoplankton Index — irsk fytoplanktonindeks for søer

0,80

0,60

Norge

Fytoplanktonbaseret metode til klassifikation af søers økologiske tilstand

0,80

0,60

Sverige

Metoder til vurdering af søers økologiske tilstand — kvalitetsfaktor fytoplankton

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

Phytoplankton Lake Assessment Tool with Uncertainty Module (PLUTO)

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTHERN — SØER

Biologisk kvalitetselement

Makrofytter og bundvegetation (fytobentos)

Delelement

Makrofytter

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Alkalinitet (meq/l)

Farve (mg Pt/l)

L-N-M 101

Lav alkalinitet, klart

0,05 -0,2

< 30

L-N-M 102

Lav alkalinitet, humøst

0,05 -0,2

> 30

L-N-M 201

Moderat alkalinitet, klart

0,2 -1,0

< 30

L-N-M 202

Moderat alkalinitet, humøst

0,2 -1,0

> 30

L-N-M 301a

Høj alkalinitet, klart, atlantisk undertype

> 1,0

< 30

L-N-M 302 a

Høj alkalinitet, humøst, atlantisk undertype

> 1,0

> 30

Type 101, 102, 201 og 202:

Irland, Finland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type 301a:

Irland og Det Forenede Kongerige

Type 302 a:

Irland og Det Forenede Kongerige

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede

nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Finland

Finsk makrofytbaseret klassifikationssystem (Finnmac)

0,8 (alle typer)

0,6 (alle typer)

Irland

Free Macrophyte Index

0,9 (alle typer)

0,68 (alle typer)

Norge

Nationalt makrofytindeks (Trophic Index — TIc)

Type 101: 0,98

Type 102: 0,96

Type 201: 0,95

Type 202: 0,99

Type 101: 0,87

Type 102: 0,87

Type 201: 0,75

Type 202: 0,77

Sverige

Trofisk makrofytindeks (TMI)

Type 101: 0,93

Type 102: 0,93

Type 201: 0,89

Type 202: 0,91

Type 101: 0,80

Type 102: 0,83

Type 201: 0,78

Type 202: 0,78

Det Forenede Kongerige

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (alle typer)

0,66 (alle typer)

Det Forenede Kongerige

Gratis makrofytindeks (*5)

0,9 (alle typer)

0,68 (alle typer)

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTHERN — SØER

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Økoregion

Højde

(m over havets overflade)

Alkalinitet (meq/l)

Farve (mg Pt/l)

Forsuring af søkyster

 

 

 

 

L-N-BF1

Lavland/intermediær, lav alkalinitet, klart

Ingen data

< 800

0,05 -0,2

< 30

Dyb eutrofiering i søer

 

 

 

 

L-N-BF2

Økoregion 22, lav alkalinitet, klart og humøst

22

Areal > 1 km2, maks. dybde > 6 m

< 0,2

Ingen data

Type L-N-BF1:

Norge, Sverige, Det Forenede Kongerige, Irland og Finland

Type L-N-BF2:

Finland og Sverige

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede

nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj

Grænselinje mellem god og moderat

 

Forsuring af søkyster

 

 

Norge

MultiClear: Multimetric Invertebrate Index for Clear Lakes (multimetrisk invertebratindeks for klare søer)

0,95

0,74

Sverige

MILA: Multimetric Invertebrate Lake Acidification index (multimetrisk invertebratindeks for forsuring i vandløb)

0,85

0,60

Det Forenede Kongerige

LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric) (makroinvertebratindeks for forsuring i søer)

0,86

0,70

 

Dyb eutrofiering i søer

 

 

Finland

Revideret finsk metode til vurdering af invertebratfauna i søer (PICM)

0,80

0,60

Sverige

BQI (Bentisk kvalitetsindeks)

0,84

0,67

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTHERN — SØER

Biologisk kvalitetselement

Fiskefauna

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Søens størrelse (km2)

Alkalinitet (meq/l)

Farve (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimiktiske søer med klart vand

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimiktiske humøse søer

< 5

< 0,2

30-90

Type L-N-F1:

Irland, Finland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type L-N-F2:

Irland, Finland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede

nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Eutrofiering

Finland

EQR4

0,80

0,60

Irland

FIL2

0,76

0,53

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

FIL2

0,76

0,53

Norge

EindexW3

0,75

0,56

Sverige

EindexW3

0,75

0,56

Forsuring

Norge

AindexW5

0,74

0,55

Sverige

AindexW5

0,74

0,55

Vandkategori

Søer

Geografisk interkalibreringsgruppe

Tværgående GIG bundvegetation

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Søkarakteristika

Alkalinitet (meq/l)

Økoregioner

HA

Søer med høj alkalinitet

> 1

Alpine, Central-Baltic, Eastern Continental, Mediterranean

MA

Søer med moderat alkalinitet

0,2 -1

Alpine, Central-Baltic, Eastern Continental, Mediterranean, Northern

LA

Søer med lav alkalinitet

< 0,2

Northern

Type HA:

Belgien, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Polen, Sverige, Slovenien og Det Forenede Kongerige

Type MA:

Belgien, Finland, Irland, Italien, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige

Type LA:

Finland, Irland, Sverige og Det Forenede Kongerige

Land og type

Interkalibrerede

nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

HA-type

Belgien (Flandern)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (forhold mellem forureningsfølsomme og forureningstolerante diatomer)

0,80

0,60

Tyskland

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Phytobenthos

0,80

0,55

Ungarn

MIL — Multimetrisk indeks for søer

0,80

0,69

Irland

Trofisk diatomindeks for søer (IE)

0,90

0,63

Italien

Italiensk national metode for vurdering af den økologiske kvalitet af vandområder (søer) ved hjælp af bentiske diatomeer (EPI-L)

0,75

0,5

Litauen

Litauisk indeks for bundvegetation for søer

0,63

0,47

Polen

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Multimetric Diatom Index for Lakes) (multimetrisk diatomindeks for søer)

0,91

0,76

Sverige

IPS

0,89

0,74

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

DARLEQ 2

0,92

0,70

MA-type

Belgien (Flandern)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (forhold mellem forureningsfølsomme og forureningstolerante diatomer)

0,80

0,60

Finland

Finsk metode — bundvegetation i søer

0,80

0,60

Irland

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,63

Italien

Italiensk national metode for vurdering af den økologiske kvalitet af vandområder (søer) ved hjælp af bentiske diatomeer (EPI-L)

0,75

0,5

Rumænien

National (rumænsk) metode til vurdering af den økologiske tilstand i naturlige søer baseret på bundvegetation (diatomeer) — RO-AMLP

0,80

0,60

Sverige

IPS

0,89

0,74

Det Forenede Kongerige

DARLEQ 2

0,93

0,66

LA-type

Irland

Lake Trophic Diatom Index (IE)

0,90

0,66

Det Forenede Kongerige

DARLEQ 2

0,92

0,70

Vandkategori

Kystvande

Geografisk interkalibreringsgruppe

Baltic Sea

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Salinitet i overfladevand (psu)

Salinitet i bundvand (psu)

Eksponering

Isdage

Andre karakteristika

BC1

0,5 -6 Oligohalint

1-6

Eksponeret

90-150

Lokaliteter mellem Quark og Det Botniske Hav og Skærgårdshavet (for fytoplankton er sidstnævnte ikke omfattet, men integreret i type BC9) Humøse stoffers indvirkning

BC2

6-22 Mesohalint

2-6

Meget beskyttet

 

Laguner

BC3

3-6 Oligohalint

3-6

Beskyttet

90-150

Finske og estiske kyster ved Den Finske Bugt

BC4

5-8 Nedre mesohalint

5-8

Beskyttet

< 90

Estiske og lettiske lokaliteter i Rigabugten

BC5

6-8 Nedre mesohalint

6-12

Eksponeret

< 90

Lokaliteter i den sydøstlige del af Østersøen langs Letlands, Litauens og Polens kyst

BC6

8-12 Mellem mesohalint

8-12

Beskyttet

< 90

Lokaliteter langs den vestlige Østersø ved den sydlige svenske kyst og den sydøstlige danske kyst

BC7

6-8 Mellem mesohalint

8-11

Eksponeret

< 90

Den polske vestkyst og den tyske østkyst

BC8

13-18 Øvre mesohalint

18-23

Beskyttet

< 90

Danske og tyske kyster i den vestlige Østersø

BC9

3-6 Nedre mesohalint

3-6

Moderat eksponeret til eksponeret

90-150

Lokaliteter i den vestlige del af Den Finske Bugt, Skærgårdshavet og Askö (kun for fytoplankton)

Lande med samme interkalibrerede typer:

Type BC1:

Finland og Sverige

Type BC2:

Tyskland

Type BC3:

Estland og Finland

Type BC4:

Estland og Letland

Type BC5:

Letland og Litauen

Type BC6:

Sverige og Danmark

Type BC7:

Tyskland og Polen

Type BC8:

Tyskland og Danmark

Type BC9:

Finland, Sverige og Estland (type, der kun er relevant for fytoplankton)

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE BALTIC

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

BC7

Tyskland

Tysk fytoplanktonbaseret metode for kystvande

0,8

0,6

Polen

Polsk fytoplanktonbaseret metode for kystvande

0,8

0,6

BC8

Danmark

Dansk fytoplanktonbaseret metode for kystvande

0,8

0,6

Tyskland

Tysk fytoplanktonbaseret metode for kystvande

0,8

0,6

Resultater for parameter, der indikerer biomasse (klorofyl a)

Land og type

Økologiske kvalitetsratioer

Værdier (μg/l)

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

BC1

Finland (yderste Quark)

0,76

0,59

1,7

2,2

Finland (yderste del af Det Botniske Hav)

0,78

0,60

1,6

2,1

Sverige (yderste Quark)

0,75

0,58

1,6

2,1

Sverige (yderste del af Det Botniske Hav)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Estland

0,830

0,670

2,4

3,0

Letland

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Letland

0,650

0,390

1,85

3,1

Litauen

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Danmark

0,78

0,62

1,36

1,72

Sverige

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Estland

0,82

0,67

2,20

2,70

Finland

0,79

0,65

1,90

2,30

Sverige

0,80

0,67

1,50

1,80

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE BALTIC

Biologisk kvalitetselement

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

BC3

Estland

EPI — Estisk indeks for bundvegetation i kystvande (makroalger og dækfrøede planter)

0,98

0,86

Finland

Dybdegrænse for Fucus (makroalger)

0,92

0,79

BC4

Estland

EPI — Estisk indeks for bundvegetation (makroalger og dækfrøede planter)

0,91

0,70

Letland

Biologisk kvalitetsindeks for bundvegetation (PEQI)

0,90

0,75

BC5

Letland

MDFLD — Maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae) (litauisk maksimal dybde for udbredelse af rødalger Furcellaria lumbricalis (makroalger))

0,90

0,75

Litauen

MDFLD — Maximum depth of the red alga Furcellaria lumbricalis distribution (macroalgae) (litauisk maksimal dybde for udbredelse af rødalger Furcellaria lumbricalis (makroalger))

0,84

0,68

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE BALTIC

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

BC1

Finland

BBI — Finsk bentisk indeks for brakvand

0,96

0,56

Sverige

BQI — Svensk multimetrisk biologisk kvalitetsindeks (infauna i blødt sediment)

0,77

0,31

BC3

Estland

ZKI — Estisk indeks for makrozoobenthos i kystvande

0,39

0,24

Finland

BBI — Finsk bentisk indeks for brakvand

0,94

0,56

BC5

Letland

BQI — bentisk kvalitetsindeks

0,87

0,61

Litauen

BQI — litauisk bentisk kvalitetsindeks

0,94

0,81

BC6

Danmark

Dansk kvalitetsindeks version 2 (DKI ver2)

0,84

0,68

Sverige

BQI — Svensk multimetrisk biologisk kvalitetsindeks (infauna i blødt sediment)

0,76

0,27

BC7

Tyskland

MarBIT — Marint biotisk indeksredskab

0,60

Polen

B — Macrozoobenthos BQE assessment by multimetric index (vurderingsmetode for det biologiske kvalitetselement makrozoobenthos ved hjælp af multimetrisk indeks)

0,58

BC8

Danmark

Dansk kvalitetsindeks version 2 (DKI ver2)

0,86

0,72

Tyskland

MarBIT — Marine Biotic Index Tool (marint biotisk indeksredskab)

0,80

0,60

Vandkategori

Kystvande

Geografisk interkalibreringsgruppe

North-East Atlantic

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Karakterisering

Salinitet (psu)

Tidevandsregime (m)

Dybde (m)

Strømhastighed (knob) Eksponering

Blanding

Opholdstid

Type opportunistisk opblomstrende makroalger, havgræs, saltmarksvegetation og bentisk invertebratfauna

NEA 1/26

Åbent oceansk eller lukket hav, eksponeret eller beskyttet, euhalint, lavvandet

< 30

Mesotidevand 1-5

< 30

Medium 1-3

Eksponeret eller beskyttet

Fuldt blandet

Dage (til uger i Vadehavet)

Undertyper af makroalger i tidevandszonen

NEA 1/26 A2

Åbent oceansk, eksponeret eller beskyttet, euhalint, lavvandet, tempererede vande (primært, > 13 oC) og høj stråling (primært, PAR > 29 Mol/m2 dag)

> 30

Mesotidevand 1-5

< 30

Medium 1-3

Eksponeret eller beskyttet

Fuldt blandet Dage

NEA 1/26 B21

Åbent oceansk eller lukket hav, eksponeret eller beskyttet, euhalint, lavvandet Afkølede vande (primært, < 13 oC) og medium stråling (primært, PAR < 29 Mol/m2 dag)

> 30 Primært mesotidevand 1-5 < 30

Medium 1-3 Eksponeret eller beskyttet

Fuldt blandet Dage

Undertyper af fytoplankton

NEA 1/26a

Åbent oceansk, eksponeret eller beskyttet, euhalint, lavvandet

> 30 Mesotidevand 1-5 < 30

Medium 1-3 Eksponeret eller beskyttet

Fuldt blandet Dage

NEA 1/26b

Lukket hav, eksponeret eller beskyttet, euhalint, lavvandet

> 30 Mesotidevand 1-5 < 30

Medium 1-3 Eksponeret eller beskyttet

Fuldt blandet Dage

NEA 1/26c

Lukket hav, lukket eller beskyttet, delvis stratificeret

> 30 Mikro-/mesotidevand < 1-5 < 30

Medium 1-3 Eksponeret eller beskyttet

Delvis stratificeret Dage til uger

NEA 1/26d

Skandinavisk kyst, eksponeret eller beskyttet, lavvandet

> 30 Mikrotidevand < 1 < 30

Lav < 1 Eksponeret eller moderat eksponeret

Delvis stratificeret Dage til uger

NEA 1/26e

Områder med opstrømning, eksponeret eller beskyttet, euhalint, lavvandet

> 30 Mesotidevand < 1 < 30

Medium 1-3 Eksponeret eller beskyttet

Fuldt blandet Dage

Typer fytoplankton, makroalger, havgræs, saltmarskvegetation og bentisk invertebratfauna

NEA 5

Helgoland (Tyske Bugt), klipperigt, eksponeret og delvist stratificeret

> 30

Mesotidevand

< 30

Medium 1-3 Eksponeret

Delvis stratificeret Dage

NEA 3/4

Polyhalint, eksponeret eller moderat eksponeret (Vadehavstype)

Polyhalint 18-30 Mesotidevand 1-5 < 30

Medium 1-3 Eksponeret eller moderat eksponeret

Fuldt blandet Dage

NEA 7

Fjordsystem

> 30 Mesotidevand 1-5 > 30

Lav < 1 Beskyttet

Fuldt blandet Dage

NEA 8a

Indre Skagerrak bueformet, polyhalint, mikrotidevand, moderat eksponeret, lavvandet

Polyhalint 25-30 Mikrotidevand < 1 > 30

Lav < 1 Moderat eksponeret

Fuldt blandet Dage til uger

NEA 8b

Indre Skagerrak bueformet, polyhalint, mikrotidevand, moderat beskyttet, lavvandet

Polyhalint 10-30 Mikrotidevand < 1 < 30

Lav < 1 Beskyttet til moderat eksponeret

Delvis stratificeret Dage til uger

NEA 9

Fjord med en lavvandet forhøjning ved mundingen og meget stor maksimal dybde i det centrale bækken med ringe vandskifte i dybden

Polyhalint 25-30 Mikrotidevand < 1 > 30

Lav < 1 Beskyttet

Delvis stratificeret Uger

NEA 10

Ydre Skagerrak bueformet, polyhalint, mikrotidevand, eksponeret, dybt

Polyhalint 25-30 Mikrotidevand < 1 > 30

Lav < 1 Eksponeret

Delvis stratificeret Dage

Lande med samme interkalibrerede typer:

Type NEA1/26 opportunistisk opblomstrende makroalger, havgræs, saltmarskvegetation og bentisk invertebratfauna: Belgien, Frankrig, Tyskland, Danmark, Irland, Nederlandene, Norge, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige

Type NEA1/26 A2 makroalger i tidevandszonen: Frankrig, Spanien og Portugal

Type NEA1/26 B21 makroalger i tidevandszonen: Frankrig, Irland, Norge og Det Forenede Kongerige

Type NEA1/26a fytoplankton: Spanien, Frankrig, Irland, Norge og Det Forenede Kongerige

Type NEA1/26b fytoplankton: Belgien, Frankrig, Nederlandene og Det Forenede Kongerige

Type NEA1/26c fytoplankton: Tyskland og Danmark

Type NEA1/26d fytoplankton: Danmark

Type NEA1/26e fytoplankton: Portugal og Spanien

Type NEA 5: Tyskland

Type NEA3/4: Tyskland og Nederlandene

Type NEA7: Norge og Det Forenede Kongerige

Type NEA8a: Norge og Sverige

Type NEA8b: Danmark og Sverige

Type NEA9: Norge og Sverige

Type NEA10: Norge og Sverige

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Fytoplankton:

Parameter, der indikerer biomasse (klorofyl a)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer og parameterværdier

Parameterværdierne udtrykkes i μg/l som 90-percentilværdien beregnet over den definerede vækstsæson i en seksårig periode.

Land og type

Økologiske kvalitetsratioer

Værdier (μg/l)

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

NEA 1/26a

Frankrig

0,76

0,33

4,40

10,00

Irland

0,82

0,60

9,90

15,00

Norge

0,67

0,33

2,50

5,00

Spanien (Det Cantabriske Havs østkyst)

0,67

0,33

1,50

3,00

Spanien (Den vestlige og centrale del af Det Cantabriske Hav)

0,67

0,33

3,00

6,00

Spanien (Cadizbugtens kyst)

0,67

0,33

5,00

10,00

Det Forenede Kongerige

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgien

0,80

0,67

12,50

15,00

Frankrig

0,67

0,44

10,00

15,00

Nederlandene

0,67

0,44

10,00

15,00

Det Forenede Kongerige (syd)

0,82

0,63

9,80

14,30

Det Forenede Kongerige (nord)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Tyskland

0,67

0,44

5,0

7,5

Danmark

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugal (iberisk stærk opstrømning — A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugal (opstrømning — A6,A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Spanien (opstrømning ved den iberiske vestkyst)

0,67

0,44

6,00

9,00

Spanien (opstrømning ved den iberiske vestkyst — rías)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Tyskland (Eems Dollard)

0,80

0,60

7,00

11,00

Tyskland (Vadehavet)

0,80

0,60

7,00

11,00

Nederlandene (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Nederlandene (Vadehavet)

0,80

0,60

9,60

14,40

Nederlandene (Nordsøen)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norge

0,79

0,57

3,95

5,53

Sverige

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Øresund)

Danmark

0,79

0,59

1,22

1,63

Sverige

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat og Storebælt)

Danmark

0,83

0,64

1,22

1,58

Sverige

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norge

0,76

0,43

3,92

6,90

Sverige

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norge

0,73

0,49

3,53

5,26

Sverige

0,71

0,46

1,39

2,14

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Makroalger

Makroalger på klippegrund i tidevandszonen eller på sublittoral klippegrund

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Type NEA1/26 A2 makroalger i tidevandszonen

Frankrig

CCO — Cover, Characteristic species, Opportunistic species on intertidal rocky bottoms (dækning, karakteristiske arter, opportunistiske arter på klippegrund i tidevandszonen)

0,80

0,60

Portugal

PMarMAT — Marine Macroalgae Assessment Tool (redskab til vurdering af marine makroalger)

0,80

0,61

Spanien

CFR — Klippegrundens kvalitet

0,81

0,60

Spanien

RICQI — Rocky Intertidal Community Quality Index (kvalitetsindeks for klippesamfund i tidevandszonen)

0,82

0,60

Spanien

RSL — Reduced Species List (reduceret artsfortegnelse)

0,75

0,48

Type NEA1/26 B21 makroalger i tidevandszonen

Irland

RSL — Reduced Species List (klippekyst, reduceret artsfortegnelse)

0,80

0,60

Norge

RSLA — Rocky Shore Reduced Species List (klippekyst, reduceret artsfortegnelse med abundans)

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

RSL — Reduced Species List (klippekyst, reduceret artsfortegnelse)

0,80

0,60

Type NEA 7 makroalger i tidevandszonen

 

Norge

RSLA — Rocky Shore Reduced Species List (klippekyst, reduceret artsfortegnelse med abundans)

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

RSL — Reduced Species List (klippekyst, reduceret artsfortegnelse)

0,80

0,60

Type NEA8a/9/10 makroalger i tidevandszonen

Norge

MSMDI — Multi Species Maximum Depth Index (indeks for flere arter, maksimal dybde)

0,80

0,60

Sverige

MSMDI — Multi Species Maximum Depth Index (indeks for flere arter, maksimal dybde)

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Makroalger

Opblomstrende makroalger i tidevandszonen i blød bund, der indikerer abundans

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Type NEA 1/26

Tyskland

OMAI — Opportunistic Macroalgae-cover/acreage on soft sediment intertidal in coastal waters (område med opportunistiske makroalger på blødt sediment i tidevandszone, kystområde)

0,78

0,59

Frankrig

CWOGA — Macroalgal Bloom Assessment (vurdering af blomsterbærende makroalger)

0,825

0,617

Irland

OGA-redskab — Abundans af opportunistiske grønne makroalger

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

OMBT — Opportunistic macroalgal blooming tool

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Angiospermer (dækfrøede planter)

Havgræs

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Type NEA 1/26

Tyskland

SG — Assessment tool for intertidal seagrass in coastal and transitional waters (redskab til vurdering af havgræs i tidevandszonen i kyst- og overgangsvandområder)

0,80

0,60

Frankrig

SBQ — Kvaliteten af havgræsenge i kyst- og overgangsvandområder

0,80

0,645

Irland

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Nederlandene

Overvågede havgræsenge pr. vandområde ved hjælp af luftfotos, feltundersøgelse og angivelse af overflade og tæthed pr. art

0,80

0,60

Portugal

SQI — Seagrass quality index (indeks for kvaliteten af havgræs)

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Type NEA 3/4

Tyskland

SG — Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Nederlandene

Overvågede havgræsenge pr. vandområde ved hjælp af luftfotos, feltundersøgelse og angivelse af overflade og tæthed pr. art

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Type NEA 1/26

Belgien

BQI — kvalitetsindeks for bentisk økosystem

0,80

0,60

Danmark

Dansk kvalitetsindeks (DKI)

0,80

0,60

Tyskland

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,85

0,70

Frankrig

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,77

0,53

Irland

IQI — Infaunal Quality Index

0,75

0,64

Nederlandene

BEQI2 — Bentisk kvalitetsindeks version 2

0,80

0,60

Norge

NQI — Norwegian Quality Index (norsk kvalitetsindeks)

0,72

0,63

Portugal

BAT — Benthic Assessment Tool

0,79

0,58

Spanien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,77

0,63

Det Forenede Kongerige

IQI — Infaunal Quality Index

0,75

0,64

Type NEA 3/4

Tyskland

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,85

0,70

Nederlandene

BEQI2 — Bentisk kvalitetsindeks version 2

0,80

0,60

Type NEA 7

Norge

NQI — Norwegian Quality Index (norsk kvalitetsindeks)

0,72

0,63

Det Forenede Kongerige

IQI — Infaunal Quality Index

0,75

0,64

Type NEA 8b

Danmark

Dansk kvalitetsindeks (DKI)

0,84

0,68

Sverige

BQI — Svensk multimetrisk biologisk kvalitetsindeks (infauna i blødt sediment)

0,71

0,54

Type NEA 8a/9/10

Norge

NQI — Norwegian Quality Index (norsk kvalitetsindeks)

0,82

0,63

Sverige

BQI — Svensk multimetrisk biologisk kvalitetsindeks (infauna i blødt sediment)

0,71

0,54

Vandkategori

Kystvande

Geografisk interkalibreringsgruppe

Mediterranean

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret (kun fytoplankton)

For bentisk invertebratfauna, makroalger og havgræs gælder interkalibreringsresultaterne for hele Middelhavsområdet omfattet af landet

Type

Beskrivelse

Tæthed (kg/m3)

Årlig middelværdi for salinitet (psu)

Type I

Meget påvirket af ferskvandstilførsel

< 25

< 34,5

Type IIA Adriaterhavet

Moderat påvirket af ferskvandstilførsel (kontinentalindflydelse)

25-27

34,5 -37,5

Type IIIW

Kontinentalkyst, ikke påvirket af ferskvandstilførsel (vestlige bækken)

> 27

> 37,5

Type IIIE

Ikke påvirket af ferskvandstilførsel (østlige bækken)

> 27

> 37,5

Type ø-W*

Økyst (vestlige bækken)

Alle områder

Alle områder

Lande med samme interkalibrerede typer:

Type I:

Frankrig og Italien

Type IIA:

Frankrig, Spanien og Italien

Type IIA Adriaterhavet:

Italien og Slovenien

Type ø-W* (ingen grænser for denne type og interkalibrering ikke mulig af begrundede årsager):

Frankrig, Spanien og Italien

Type IIIW:

Frankrig, Spanien og Italien

Type IIIE:

Grækenland og Cypern

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Fytoplankton:

Parameter, der indikerer biomasse (klorofyl a)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer og parameterværdier

Parameterværdierne er udtrykt i μg/l klorofyl a for 90-percentilen beregnet for et år i mindst en femårig periode.

Land og type

Økologiske kvalitetsratioer

Værdier (μg/l)

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Type II A

Frankrig

0,67

0,37

1,92

3,50

Spanien

0,67

0,37

1,92

3,50

Type II A Adriaterhavet

Kroatien

0,82

0,61

1,70

4,00

Italien

0,82

0,61

1,70

4,00

Slovenien

0,82

0,61

1,70

4,00

Type IIIW

Frankrig

0,67

0,42

1,18

1,89

Spanien

0,67

0,42

1,18

1,89

Type IIIE

Cypern

0,66

0,37

0,29

0,53

Grækenland

0,66

0,37

0,29

0,53

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN

Biologisk kvalitetselement

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Makroalger

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Følgende resultater gælder øvre infralittorale zone (3,5 — 0,2 m dybde) ved klippekyster:

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Cypern

EEI-c — Ecological Evaluation Index (økologisk evalueringsindeks)

0,76

0,48

Frankrig

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografi over littorale og øvre sublitterale klippekystsamfund)

0,75

0,60

Grækenland

EEI-c — Ecological Evaluation Index (økologisk evalueringsindeks)

0,76

0,48

Kroatien

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografi over littorale og øvre sublitterale klippekystsamfund)

0,75

0,60

Italien

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografi over littorale og øvre sublitterale klippekystsamfund)

0,75

0,60

Μalta

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografi over littorale og øvre sublitterale klippekystsamfund)

0,75

0,60

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi makroalg

0,76

0,48

Spanien

CARLIT — Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (kartografi over littorale og øvre sublitterale klippekystsamfund)

0,75

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN

Biologisk kvalitetselement

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Angiospermer (dækfrøede planter)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Kroatien

POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Cypern

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Frankrig

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Italien

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Μalta

PREI — Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Spanien

POMI — Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Spanien

Valencian-CS

0,775

0,55

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Biologisk kvalitetselement

 

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Italien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,81

0,61

Slovenien

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Cypern

Bentix

0,75

0,58

Frankrig

AMBI

0,83

0,58

Grækenland

Bentix

0,75

0,58

Spanien

BOPA

0,95

0,54

Spanien

MEDOCC

0,73

0,47

Vandkategori

Kystvande

Geografisk interkalibreringsgruppe

Black Sea

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Beskrivelse

CW-BL1

Mesohalint, mikrotidevand (< 1 m), lavvandet (< 30 m), moderat eksponeret, blandet bund (fint sand for zoobenthos)

Lande med samme interkalibrerede typer: Bulgarien og Rumænien

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE BLACK SEA

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Bulgarien

IBI

0,80

0,63

Rumænien

IBI

0,80

0,63

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE BLACK SEA

Biologisk kvalitetselement

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Bulgarien

EI-Ecological index — Økologisk indeks

0,837

0,644

Rumænien

EI-Ecological index — Økologisk indeks

0,837

0,644

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE BLACK SEA

Biologisk kvalitetselement

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Bulgarien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index Normalized (normaliseret marint biotisk indeks)

0,90

0,68

Rumænien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index Normalized (normaliseret marint biotisk indeks)

0,90

0,68

Vandkategori

Overgangsvande

Geografisk interkalibreringsgruppe

Baltic

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Salinitet i overfladevand (psu)

Salinitet i bundvand (psu)

Eksponering

Isdage

Andre karakteristika

BT1

0-8 Oligohalint

0-8

Meget beskyttet

Vistulabugten i Polen og Den Kuriske Bugt i Litauen

Lande med samme interkalibrerede typer:

Litauen og Polen

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE BALTIC

Biologisk kvalitetselement

Fytoplankton

Resultater for parameter, der indikerer biomasse (klorofyl a)

Følgende resultater henviser til sommergennemsnitsværdier maj/juni-september

Land

Økologiske kvalitetsratioer

Værdier (μg/l)

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Litauen

0,83

0,57

31,70

46,60

Polen

0,77

0,61

33,46

42,20

Vandkategori

Overgangsvande

Geografisk interkalibreringsgruppe

North-East Atlantic

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Type

Karakterisering

Salinitet (psu)

Tidevandsregime (m), dybde (m)

Strømhastighed (knob), Eksponering

Blanding

Opholdstid

NEA 11

Overgangsvande

0-35 Mikro- til makrotidevand < 30

Variabel Beskyttet eller moderat eksponeret

Delvis permanent stratificeret Dage til uger

Lande med samme interkalibrerede typer:

Belgien, Tyskland, Frankrig, Irland, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige

Beskrivelse af undertyper af fælles interkalibreringstyper for det biologiske kvalitetselement bentisk invertebratfauna:

Undertype

Karakterisering

Medlemsstater med samme undertype

A

Laguner

Irland, Spanien og Det Forenede Kongerige

B

Ferskvand — oligohalint, mellemstor vandføring

Irland, Spanien og Det Forenede Kongerige

C

Flodmunding, mesotidevand, med uregelmæssig vandføring

Portugal og Spanien

D

Store flodmundinger

Tyskland, Irland, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige

E

Lille-medium flodmunding med > 50 % tidevandsområde

Irland, Tyskland, Spanien og Det Forenede Kongerige

F

Lille-medium flodmunding med < 50 % tidevandsområde

Irland, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement:

Fytoplankton

Fytoplankton:

Parameter, der indikerer biomasse (klorofyl a)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer og parameterværdier

Parameterværdierne udtrykkes i μg/målt som national klorofyl a-metrik beregnet over en seksårig periode. Ved de nationale målinger for Frankrig, Nederlandene, Portugal og Spanien anvendes der typisk en måling på P90 Chl-a med tærskler baseret på salinitet; Irland anvender en kombination af P90 Chl-a og medianværdier, og Det Forenede Kongerige anvender målinger baseret på en optælling af overskridelser af visse statistiske målinger. Hvad angår Det Forenede Kongerige blev P90-værdierne kun beregnet til IC-formål.

Land

Økologiske kvalitetsratioer

Værdier (μg/l)

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Frankrig

0,67

0,397

5,33

8,88

Irland

0,80

0,60

12,96

25,96

Nederlandene

0,80

0,60

12,00

18,00

Portugal — nord

0,667

0,467

10,000

14,288

Spanien — flodmundinger i den centrale del af Det Cantabriske Hav og Galicien — blandingszone (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Spanien — flodmundinger i den centrale del af Det Cantabriske Hav og Galicien — euhalint (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Spanien — flodmundinger i den østlige del af Det Cantabriske Hav — euhalint (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Spanien — flodmundinger i den østlige del af Det Cantabriske Hav — polyhalint (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Spanien — flodmundinger i den østlige del af Det Cantabriske Hav — mesohalint (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Spanien — flodmundinger i den østlige del af Det Cantabriske Hav — oligohalint (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Spanien — flodmundinger i Cadizbugten — blandingszone (*6)

0,67

0,33

3,75

7,50

Spanien — flodmundinger i Cadizbugten — euhalint (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Det Forenede Kongerige

0,80

0,60

10,00

15,00

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement:

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Makroalger

Opblomstrende makroalger i tidevandszonen i blød bund, der indikerer abundans

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Frankrig

TWOGA — Macroalgal Bloom Assessment (vurdering af blomsterbærende makroalger)

0,80

0,60

Irland

OGA-redskab — Abundans af opportunistiske grønne makroalger

0,80

0,60

Det Forenede Kongerige

OMBT — Opportunistic macroalgal blooming tool

0,80

0,60

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement:

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Angiospermer (dækfrøede planter)

Havgræs

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Tyskland

SG-redskab til vurdering af havgræs i tidevandszonen i kyst- og overgangsvandområder

0,80

0,60

Frankrig

SBQ — Kvaliteten af havgræsenge i kyst- og overgangsvandområder

0,80

0,645

Irland

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

Nederlandene

Overvågede havgræsenge pr. vandområde ved hjælp af luftfotos, feltundersøgelse og angivelse af overflade og tæthed pr. art

0,80

0,60

Portugal

SQI — Indeks for kvaliteten af havgræs

0,800

0,600

Det Forenede Kongerige

Intertidal Seagrass tool

0,80

0,61

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement:

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Delelement

Angiospermer (dækfrøede planter)

Saltmarskvegetation

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Spanien — Det Cantabriske Hav

AQI — Angiosperm Quality Index (kvalitetsindeks for dækfrøede planter)

0,88

0,73

Portugal

AQuA — Angiosperm Quality Assessment Index (kvalitetsvurderingsindeks for dækfrøede planter)

0,800

0,600

Det Forenede Kongerige

SM — UK Saltmarsh Tool

0,800

0,600

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement:

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Undertype D

Tyskland

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,850

0,700

Nederlandene

BEQI2 — Bentisk kvalitetsindeks version 2

0,800

0,600

Spanien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,770

0,530

Portugal

BAT — Benthic Assessment Tool

0,838

0,582

Undertype E

Spanien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,770

0,530

Spanien

QSB — Quality of Soft Bottoms (kvalitet af blød bund)

0,800

0,600

Undertype F

Spanien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,770

0,530

Portugal

BAT — Benthic Assessment Tool

0,806

0,580

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE NORTH-EAST ATLANTIC

Biologisk kvalitetselement:

Fiskefauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Belgien

EBI — Zeeschelde Estuarine Biotic Index (estuarint biotisk indeks)

0,850

0,615

Frankrig

ELFI — Estuarine and Lagoon Fish Index (delta- og lagunefiskeindeks)

0,910

0,675

Tyskland

FAT — TW — Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Irland

TFCI — Transitional Fish Classification Index

0,810

0,580

Irland

EMFI — Estuarine Multi-metric Fish Index (estuarint multimetrisk fiskeindeks)

0,920

0,650

Nederlandene

FAT — TW — WFD Fish index for transitional waters, type O2 (VRD-fiskeindeks for overgangsvande)

0,800

0,600

Portugal

EFAI — Estuarine Fish Assessment Index (indeks til vurdering af estuarine fisk)

0,865

0,700

Spanien

AFI — AZTI's fiskeindeks

0,780

0,550

Spanien

TFCI — Transitional Fish Classification Index

0,900

0,650

Det Forenede Kongerige

TFCI — Transitional Fish Classification Index

0,810

0,580

Det Forenede Kongerige

EMFI — Estuarine Multi-metric Fish Index (estuarint multimetrisk fiskeindeks)

0,920

0,650

Vandkategori

Overgangsvande

Geografisk interkalibreringsgruppe

Mediterranean

Beskrivelse af typer, der er blevet interkalibreret

Samme IC-type

Typekarakteristika

Medlemsstater, som har samme IC-type

CL — oligohalint

Kystlaguner (salinitet < 5 psu)

Spanien, Frankrig og Italien

CL — mesohalint, blokeret og begrænset

Kystlaguner (salinitet 5-18 psu)

Spanien (*7), Frankrig (*7), Italien og Grækenland

CL — polyeuhalint, blokeret og begrænset

Kystlaguner (salinitet 18-40 psu)

Spanien (*7), Frankrig (*7), Italien og Grækenland

Hyperhalint (salinitet > 40 psu)

Hyperhalint (salinitet > 40 psu)

Spanien

Flodmundinger

Flodmundinger (saltkile type)

Spanien og Kroatien

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN

Biologisk kvalitetselement:

Fytoplankton

Fytoplankton:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land og type

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Blokerede polyhaline kystlaguner

Frankrig

PhIL — Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons (fytoplanktonindeks for polyhaline kystlaguner i Middelhavsområdet)

0,710

0,390

Grækenland

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrisk fytoplanktonindeks)

0,780

0,510

Italien

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrisk fytoplanktonindeks)

0,780

0,510

Begrænsede polyhaline kystlaguner

Frankrig

PhIL — Phytoplankton index for Mediterranean polyhaline lagoons (fytoplanktonindeks for polyhaline kystlaguner i Middelhavsområdet)

0,710

0,390

Grækenland

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrisk fytoplanktonindeks)

0,820

0,540

Italien

MPI — Multimetric Phytoplankton Index (multimetrisk fytoplanktonindeks)

0,820

0,540

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN

Biologisk kvalitetselement:

Makroalger og angiospermer (dækfrøede planter)

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Frankrig

Exclame

0,8

0,6

Grækenland

EEI-c — Ecological Evaluation Index (økologisk evalueringsindeks)

0,7

0,4

Italien

MaQI — Macrophyte Quality Index (makrofytkvalitetsindeks)

0,8

0,6

RESULTATER FOR DEN GEOGRAFISKE INTERKALIBRERINGSGRUPPE MEDITERRANEAN

Biologisk kvalitetselement:

Bentisk invertebratfauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Biologisk kvalitetselement:

Bentisk invertebratfauna

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Begrænsede polyhaline kystlaguner

Frankrig

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,84

0,63

Italien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,96

0,71

Grækenland

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,83

0,62

CL — mesohalint, blokeret og begrænset

Italien

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,71

Grækenland

M-AMBI(n) — Multivariate AZTI's Marine Biotic Index (marint biotisk indeks)

0,62

DEL 2

Vandkategori

Vandløb

Geografisk interkalibreringsgruppe

Tværgående GIG Fiskefauna i floder

Biologisk kvalitetselement

Fiskefauna

Resultater:

Økologiske kvalitetsratioer i de nationale bedømmelsesmetoder

Den mediterrane gruppe

Land

Interkalibrerede nationale bedømmelsesmetoder

Økologiske kvalitetsratioer

Grænselinje mellem høj og god

Grænselinje mellem god og moderat

Italien

Nyt indeks for fiskebestandes økologiske tilstand (NISECI)

0,80

0,60

Bulgarien

Typespecifikt bulgarsk fiskeindeks (TsBRI)

0,860

0,650

Vandkategori

Vandløb

Geografisk interkalibreringsgruppe

Tværgående GIG Meget store vandløb