Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0222

Kommissionens forordning (EU) 2018/222 af 15. februar 2018 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0815

OJ L 43, 16.2.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/222/oj

16.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/222

af 15. februar 2018

om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorierne (i det følgende benævnt »EU-referencelaboratorier«) for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. De udpegede EU-referencelaboratorier er opført i bilag VII til nævnte forordning, herunder EU-laboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr.

(2)

Som følge af meddelelsen fra Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union ophører udpegelsen af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr, beliggende i Det Forenede Kongerige, den 31. december 2018.

(3)

Da Salmonella, Escherichia coli og virus udgør de største fødevarebårne risici for toskallede bløddyr bør EU-referencelaboratorierne til analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella), EU-referencelaboratoriet for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC), og EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus udføre de analytiske undersøgelser af salmonella, E. coli og virus, der hidtil er blevet foretaget af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr. EU-referencelaboratoriet til kontrol med marine biotoksiner bør overtage aktiviteter vedrørende klassificering og kontrol af produktionsområder for toskallede bløddyr. Det er således ikke længere nødvendigt at have et EU-referencelaboratorium for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr, og dette laboratorium bør derfor udgå af listen i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004.

(4)

Forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(5)

For at undgå at de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt udføres af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr, forstyrres, er det hensigtsmæssigt, at foranstaltningerne i denne forordning anvendes fra 1. januar 2019.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del I, punkt 4, i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 udgår.

Artikel 2

EU-referencelaboratorierne til analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella), EU-referencelaboratoriet for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC) og EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus overtager de aktiviteter, som hidtil har været udført af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr for så vidt angår de analytiske undersøgelser af salmonella, E. coli og virus.

EU-referencelaboratoriet til kontrol med marine biotoksiner overtager aktiviteter vedrørende klassificering og kontrol af produktionsområder for toskallede bløddyr.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


Top