Help Print this page 

Document 32018R0222

Title and reference
Kommissionens forordning (EU) 2018/222 af 15. februar 2018 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0815
  • In force
OJ L 43, 16.2.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/222/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

16.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/222

af 15. februar 2018

om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 32, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorierne (i det følgende benævnt »EU-referencelaboratorier«) for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. De udpegede EU-referencelaboratorier er opført i bilag VII til nævnte forordning, herunder EU-laboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr.

(2)

Som følge af meddelelsen fra Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union ophører udpegelsen af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr, beliggende i Det Forenede Kongerige, den 31. december 2018.

(3)

Da Salmonella, Escherichia coli og virus udgør de største fødevarebårne risici for toskallede bløddyr bør EU-referencelaboratorierne til analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella), EU-referencelaboratoriet for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC), og EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus udføre de analytiske undersøgelser af salmonella, E. coli og virus, der hidtil er blevet foretaget af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr. EU-referencelaboratoriet til kontrol med marine biotoksiner bør overtage aktiviteter vedrørende klassificering og kontrol af produktionsområder for toskallede bløddyr. Det er således ikke længere nødvendigt at have et EU-referencelaboratorium for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr, og dette laboratorium bør derfor udgå af listen i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004.

(4)

Forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(5)

For at undgå at de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt udføres af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr, forstyrres, er det hensigtsmæssigt, at foranstaltningerne i denne forordning anvendes fra 1. januar 2019.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del I, punkt 4, i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 udgår.

Artikel 2

EU-referencelaboratorierne til analyse og undersøgelse af zoonoser (salmonella), EU-referencelaboratoriet for Escherichia coli, herunder verotoksinproducerende E. coli (VTEC) og EU-referencelaboratoriet for fødevarebårne virus overtager de aktiviteter, som hidtil har været udført af EU-referencelaboratoriet for kontrol af viral og bakteriologisk kontaminering af toskallede bløddyr for så vidt angår de analytiske undersøgelser af salmonella, E. coli og virus.

EU-referencelaboratoriet til kontrol med marine biotoksiner overtager aktiviteter vedrørende klassificering og kontrol af produktionsområder for toskallede bløddyr.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


Top