Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0221

Kommissionens forordning (EU) 2018/221 af 15. februar 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for transmissible spongiforme encephalopathier (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0809

OJ L 43, 16.2.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/221/oj

16.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/221

af 15. februar 2018

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for transmissible spongiforme encephalopathier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 23a, litra m),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (2), særlig artikel 32, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. De udpegede EU-referencelaboratorier er opført i bilag VII til nævnte forordning, herunder også laboratoriet med ansvar for transmissible spongiforme encephalopathier (TSE).

(2)

I forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes EU-referencelaboratoriet for TSE og dets specifikke opgaver.

(3)

Udpegelsen af EU-referencelaboratoriet for TSE, der i øjeblikket ligger i Det Forenede Kongerige, ophører den 31. december 2018 som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union.

(4)

Det er nødvendigt at bevare et EU-referencelaboratorium for TSE med henblik på at sikre teknikker til diagnosticering af TSE af høj kvalitet og pålidelighed samt sikre ensartet anvendelse deraf i hele Unionen. Den 29. maj 2017 offentliggjorde Kommissionen derfor en indkaldelse af ansøgninger med henblik på at vælge og udpege et EU-referencelaboratorium for TSE. Konsortiet mellem Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) og Istituto Superiore di Sanità (ISS), under ledelse af førstnævnte, viste sig under udvælgelsesproceduren at være bedst kvalificeret og bør derfor udpeges til EU-referencelaboratorium for TSE.

(5)

Forordning (EF) nr. 999/2001 og (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(6)

For at undgå en eventuel afbrydelse af aktiviteterne hos EU-referencelaboratoriet for TSE og for at give det nyligt udpegede EU-referencelaboratorium tilstrækkelig tid til at blive fuldt operationelt bør bestemmelserne i denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2019.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I kapitel B i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001 affattes punkt 1 således:

»1.

EU-referencelaboratoriet for TSE er et konsortium mellem Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) og Istituto Superiore di Sanità (ISS), under ledelse af IZSPLVA:

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA)

Via Bologna 148

10154 Torino

Italien

 

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Viale Regina Elena 299

00161 Roma

Italien«.

Artikel 2

Del I, punkt 13, i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 affattes således:

»13.

EU-referencelaboratorium for transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)

Det laboratorium, der er nævnt i kapitel B, punkt 1, i bilag X til forordning (EF) nr. 999/2001«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


Top