EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0217

Kommissionens direktiv (EU) 2018/217 af 31. januar 2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ved at tilpasse del I.1 i bilag I til den videnskabelige og tekniske udvikling

C/2018/0465

OJ L 42, 15.2.2018, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/217/oj

15.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 42/52


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2018/217

af 31. januar 2018

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods ved at tilpasse del I.1 i bilag I til den videnskabelige og tekniske udvikling

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF henviser til bestemmelser i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej, jf. direktivets artikel 2.

(2)

Bestemmelserne i denne internationale aftale ajourføres regelmæssigt i overensstemmelse med artikel 14 i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Den seneste udgave af den internationale aftale finder anvendelse fra den 3. januar 2018.

(3)

Bilag I, del I.1, til direktiv 2008/68/EF bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Indlandstransport af Farligt Gods —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, del I.1, i direktiv 2008/68/EF affattes således:

»I.1.   ADR

Bilag A og B til ADR, som finder anvendelse fra den 3. januar 2018, dog således at »kontraherende part« erstattes med »medlemsstat«, hvis det er relevant.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 3. juli 2018. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 260 af 30.9.2008, s. 13.


Top