EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0212

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/212 af 13. december 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I (EØS-relevant tekst. )

C/2017/8320

OJ L 41, 14.2.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/212/oj

14.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 41/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/212

af 13. december 2017

om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien tilføjes til skemaet i bilagets punkt I

(EØS-relevant tekst)

ЕUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Unionen skal sikre en effektiv beskyttelse af det finansielle systems integritet og det indre markeds funktion mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. I direktiv (EU) 2015/849 er det således fastsat, at Kommissionen bør identificere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres nationale ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system.

(2)

Kommissionen bør revidere listen over højrisikotredjelande i delegeret forordning (EU) 2016/1675 (2) på passende tidspunkter i lyset af de fremskridt, som disse højrisikotredjelande gør med hensyn til at afhjælpe de strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme. Kommissionen bør i forbindelse med sine vurderinger tage hensyn til nye oplysninger fra internationale organisationer og standardsættere, såsom dem, der offentliggøres af Financial Action Task Force (FATF). I lyset af disse oplysninger bør Kommissionen desuden identificere yderligere højrisikotredjelande med strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme.

(3)

I overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i direktiv (EU) 2015/849, har Kommissionen taget hensyn til de nylige tilgængelige oplysninger, navnlig FATF's nylige offentlige erklæringer samt FATF-dokumentet »Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process«, og FATF's rapporter fra arbejdsgruppen vedrørende tilsyn med det internationale samarbejde (International Co-operation Review Group) for så vidt angår de risici, der hidrører fra individuelle tredjelande i overensstemmelse med artikel 9, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/849.

(4)

FATF har konstateret, at Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien har strategiske mangler i bekæmpelsen af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en risiko for det internationale finansielle system, hvorfor de har udarbejdet en handlingsplan sammen med FATF.

(5)

I betragtning af det internationale finansielle systems høje integrationsniveau, markedsoperatørernes tætte indbyrdes forbindelse, de mange grænseoverskridende transaktioner til eller fra EU samt graden af markedsåbning er det Kommissionens opfattelse, at enhver risiko for det internationale finansielle system i forbindelse med hvidvask af penge og finansiering af terrorisme også udgør en risiko for EU's finansielle system.

(6)

I overensstemmelse med de seneste relevante oplysninger har Kommissionen på grundlag af sin analyse konkluderet, at Sri Lanka, Trinidad og Tobago samt Tunesien bør betragtes som tredjelande med strategiske mangler i dets ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, der udgør en væsentlig risiko for Unionens finansielle system, jf. kriterierne i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Disse lande har imidlertid på højt politisk plan skriftligt forpligtet sig til at afhjælpe de identificerede mangler og har sammen med FATF udarbejdet en handlingsplan, som vil gøre det muligt for dem at opfylde de i direktiv (EU) 2015/849 fastsatte krav. Kommissionen vil revurdere landenes status i lyset af gennemførelsen af ovennævnte forpligtelse.

(7)

Delegeret forordning (EU) 2016/1675 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til delegeret forordning (EU) 2016/1675 foretages følgende ændringer i skemaet i punkt I:

 

Følgende linjer indsættes:

»11.

Sri Lanka

12.

Trinidad og Tobago

13.

Tunesien«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1).


Top