EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0208

Kommissionens forordning (EU) 2018/208 af 12. februar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 om oprettelse af et EU-register (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0714

EUT L 39 af 13.2.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/208/oj

13.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/208

af 12. februar 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 389/2013 om oprettelse af et EU-register

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 12 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Registersystemet sikrer en korrekt registrering af transaktioner i medfør af EU's emissionshandelssystem (EU ETS), der er oprettet ved direktiv 2003/87/EF, Kyoto-protokollen og beslutning nr. 406/2009/EF (2). Registrene er standardiserede og sikre elektroniske databaser, der indeholder fælles data til sporing af udstedelse, besiddelse, overdragelse og annullering af de relevante enheder, til sikring af offentlig adgang og den fornødne fortrolighed og til at sikre, at overdragelser ikke er i strid med forpligtelserne.

(2)

Hvis nødvendigt og så længe som nødvendigt for at beskytte EU ETS' miljømæssige integritet, må luftfartsoperatører og andre operatører omfattet af EU ETS ikke anvende kvoter, som er udstedt af en medlemsstat, som har meddelt Det Europæiske Råd, at den agter at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I lyset af forhandlingerne i medfør af artikel 50 i TEU og i medfør af artikel 12, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF bør Kommissionen jævnligt vurdere, om forbuddet mod at bruge kvoterne stadig er nødvendig, navnlig i situationer, hvor EU-retten endnu ikke ophører med at finde anvendelse i den pågældende medlemsstat, eller hvis det er tilstrækkeligt sikret, at returneringen af kvoterne sker på en retligt bindende måde, inden traktaterne ophører med at finde anvendelse.

(3)

Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt og gælde fra den 1. januar 2018, således at foranstaltningerne kan træde i kraft med hensyn til kvoter, der skal tildeles gratis, ombyttes med internationale kreditter eller auktioneres i 2018. Forordningens bestemmelser berører ikke eventuelle fremtidige aftaler med en sådan medlemsstat.

(4)

Der bør træffes passende tekniske foranstaltninger for at sikre denne forordnings effektivitet på dens anvendelsestidspunkt.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 (3) foretages følgende ændringer:

1).

I artikel 41 indsættes som stk. 4:

»4.   Kvoter udstedt fra 1. januar 2018 i henhold til den nationale tildelingstabel eller den internationale kreditanvendelsesrettighedstabel som anvendes af en medlemsstat, som har meddelt Det Europæiske Råd, at den agter at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union, eller som skal bortauktioneres på en auktionsplatform udpeget af en sådan medlemsstat, skal identificeres ved en landekode, og det skal fremgå i hvilket år den er udstedt. Kvoter udstedt for 2018 skal ikke identificeres ved en landekode, hvis EU-retten endnu ikke ophører med at finde anvendelse i den pågældende medlemsstat senest den 30. april 2019, eller hvis det er tilstrækkeligt sikret, at returneringen af kvoterne sker senest den 15. marts 2019 på en retligt bindende måde, inden traktaterne ophører med at finde anvendelse i den pågældende medlemsstat. Den pågældende medlemsstat skal straks efter den 15. marts 2019 underrette medlemsstaterne og Kommissionen om overholdelsen heraf.«

2)

I artikel 67 indsættes som stk. 4:

»4.   Kvoter, der i henhold til artikel 41, stk. 4 har en landekode, kan ikke returneres.«

3)

I artikel 99 indsættes som stk. 4 og 5:

»4.   Kommissionen kan give den centrale administrator anvisning om midlertidigt at afbryde EUTL'ens modtagelse af relevante ETS-processer fra den 1. januar 2018, indtil foranstaltningerne fastsat i artikel 41, stk. 4, artikel 67, stk. 4, og bilag XIV, punkt 4, litra c), og punkt 5, litra a), er gennemført.

5.   Kommissionen kan bl.a. på anmodning af en medlemsstat, som har meddelt Det Europæiske Råd, at den agter at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i TEU, anvise den centrale administrator om midlertidigt at suspendere EUTL'ens modtagelse af relevante processer for den pågældende medlemsstat i forbindelse med gratistildeling, auktionering og ombytning af internationale kreditter.«

4)

I bilag XIV affattes punkt 4, litra c), således:

»c)

kvoter eller Kyoto-enheder, der indgår i transaktionen uden den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret for Kyoto-enhederne«.

5)

I bilag XIV affattes punkt 5, litra a), således:

»a)

de aktuelle beholdninger af kvoter eller Kyoto-enheder, inkl. landekoden men uden den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret for Kyoto-enhederne«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne frem til 2020 (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013 af 2. maj 2013 om oprettelse af et EU-register i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og nr. 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (EUT L 122 af 3.5.2013, s. 1)


Top