Help Print this page 

Document 32018D0193

Title and reference
Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/193 af 7. februar 2018 om godkendelse af laboratorier i Brasilien og Den Russiske Føderation til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter (meddelt under nummer C(2018) 593) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0593
  • In force
OJ L 36, 9.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/193/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/193

af 7. februar 2018

om godkendelse af laboratorier i Brasilien og Den Russiske Føderation til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter

(meddelt under nummer C(2018) 593)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets beslutning 2000/258/EF af 20. marts 2000 om udpegning af et institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Rådets direktiv 92/65/EØF (2) fastsat et alternativt system til karantæne for rabies i forbindelse med indførsel af visse kødædende husdyr til medlemsstaterne. I overensstemmelse med nævnte direktivs artikel 16, stk. 2, kræver dette system, at der i tilfælde af import fra visse tredjelande af hunde, katte og fritter foretages kontroller af virkningen af vaccinationen af disse dyr ved antistoftitrering.

(2)

Sådanne kontroller er også påkrævede i henhold til artikel 10, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (3) med hensyn til ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter fra visse tredjelande.

(3)

Ved beslutning 2000/258/EF blev Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) i Nancy, Frankrig, udpeget som det institut, der skal opstille de nødvendige kriterier for standardisering af serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning. AFSSA er nu en del af Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (i det følgende benævnt »ANSES«) i Frankrig.

(4)

Ved beslutning 2000/258/EF er det blandt andet fastsat, at ANSES skal evaluere de laboratorier i tredjelande, som har indsendt en ansøgning om at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning.

(5)

Brasiliens kompetente myndighed har indgivet en ansøgning om godkendelse af laboratoriet »TECSA LABORATÓRIOS LTDA« i Belo Horizonte, og ANSES har udarbejdet og fremlagt en gunstig evalueringsrapport af 23. oktober 2017 for Kommissionen.

(6)

Den godkendelse, der i overensstemmelse med beslutning 2000/258/EF blev meddelt »Instituto Pasteur« i São Paulo, Brasilien, den 31. januar 2006, er, jf. Kommissionens afgørelse 2010/436/EU (4), blevet trukket tilbage som følge af den ugunstige evalueringsrapport af 30. september 2011, som ANSES havde udarbejdet for nævnte laboratorium og fremlagt for Kommissionen.

(7)

Brasiliens kompetente myndighed har indgivet en ansøgning om fornyet godkendelse af laboratoriet »Instituto Pasteur« i São Paulo, og ANSES har udarbejdet og fremlagt en gunstig evalueringsrapport af 23. oktober 2017 for Kommissionen.

(8)

Den Russiske Føderations kompetente myndighed har indgivet en ansøgning om godkendelse af laboratorierne »NoviStem LLC« i Moskva og »Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)« i Volginski, og ANSES har udarbejdet og fremlagt en gunstig evalueringsrapport af 23. oktober 2017 for Kommissionen.

(9)

Laboratorierne »TECSA LABORATÓRIOS LTDA« i Belo Horizonte, »Instituto Pasteur« i São Paulo, »NoviStem LLC« i Moskva og »Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)« i Volginski bør derfor godkendes til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende laboratorier godkendes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i beslutning 2000/258/EF til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning hos hunde, katte og fritter:

a)

TECSA LABORATÓRIOS LTDA

Avenida do Contorno, 6226o

Funcionários — CEP: 30110-042

Belo Horizonte/MG

Brasilien

b)

Instituto Pasteur

Avenida Paulista

393 Cerqueira César

São Paulo

Brasilien

c)

Institute of Veterinary Medicine Biotechnology LLC (IBVM)

27 Starovskogo ulitsa

Volginski urban locality

Petushinski region

Vladimir oblast

Den Russiske Føderation

d)

NoviStem LLC

2-oy Roshchinski Proyezd

Block 8, Building 5, Office 2

Moskva

Den Russiske Føderation

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 79 af 30.3.2000, s. 40.

(2)  Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(4)  Kommissionens afgørelse 2010/436/EU af 9. august 2010 om gennemførelse af Rådets beslutning 2000/258/EF for så vidt angår godkendelsesprøvninger med henblik på videreførelse af godkendelse af laboratorier til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning (EUT L 209 af 10.8.2010, s. 19).


Top