EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0192

Kommissionens forordning (EU) 2018/192 af 8. februar 2018 om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår de EU-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med forurenende stoffer i foderstoffer og fødevarer

C/2018/0628

OJ L 36, 9.2.2018, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/192/oj

9.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/192

af 8. februar 2018

om ændring af bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår de EU-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med forurenende stoffer i foderstoffer og fødevarer

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne (1) overholdes, særlig artikel 32, stk. 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier (i det følgende benævnt »EU-referencelaboratorier«) for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. I henhold til nævnte forordning er EU-referencelaboratorierne navnlig ansvarlige for at give de nationale referencelaboratorier nærmere oplysninger om analysemetoder og for at koordinere anvendelsen af disse metoder. EU-referencelaboratorierne for foderstoffer og fødevarer er opført i del I i bilag VII til nævnte forordning. For så vidt angår forurenede stoffer i foderstoffer og fødevarer er der udpeget et EU-referencelaboratorium for tungmetaller i foderstoffer og fødevarer, et EU-referencelaboratorium for mykotoksiner, et EU-referencelaboratorium for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH) og et EU-referencelaboratorium for dioxiner og PCB'er i foderstoffer og fødevarer.

(2)

Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), som siden 2006 har huset EU-referencelaboratoriet for tungmetaller i foderstoffer og fødevarer, EU-referencelaboratoriet for polycykliske aromatiske hydrocarboner (PAH'er) og EU-referencelaboratoriet for mykotoksiner i foderstoffer og fødevarer, har meddelt Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, at det fra 1. januar 2018 ikke længere vil huse disse EU-referencelaboratorier.

(3)

De offentlige kontrollers og andre kontrolaktiviteters effektivitet på disse områder er afhængig af kvaliteten, ensartetheden og pålideligheden af de analysemetoder og analyseresultater, som udføres af de officielle laboratorier, og der er fortsat behov for at fremme ensartede praksisser i anvendelsen af analysemetoder. Det er nødvendigt at bevare EU-referencelaboratorier på disse områder og dermed også nødvendigt at udpege nye EU-referencelaboratorier. Siden 2006 er der desuden fastlagt nye prioriteringer inden for metaller, kvælstofforbindelser, procesforureninger og plantetoksiner, og det er derfor nødvendigt at udvide omfanget af de nye EU-referencelaboratoriers aktiviteter og opgaver.

(4)

Omfanget af aktiviteter og opgaver for det nuværende EU-referencelaboratorium for tungmetaller i foderstoffer og fødevarer bør derfor udvides til at omfatte alle metaller og kvælstofforbindelser i foderstoffer og fødevarer, for det nuværende EU-referencelaboratorium for polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) til at omfatte alle procesforureninger og for EU-referencelaboratoriet for mykotoksiner i foderstoffer og fødevarer til at omfatte mykotoksiner og plantetoksiner i foderstoffer og fødevarer.

(5)

Den 23. januar 2017 offentliggjorde Kommissionen derfor en indkaldelse af ansøgninger med henblik på at udvælge og udpege EU-referencelaboratorier for ovennævnte områder. Det udvalgte laboratorium DTU Fødevareinstituttet (Danmark) bør udpeges som EU-referencelaboratorium for metaller og kvælstofforbindelser i foderstoffer og fødevarer, laboratoriet DTU Fødevareinstituttet (Danmark) bør udpeges som EU-referencelaboratorium for procesforureninger, og laboratoriet RIKILT (Stichting Wageningen Research) (Nederlandene) bør udpeges som EU-referencelaboratorium for mykotoksiner og plantetoksiner i foderstoffer og fødevarer.

(6)

I betragtning af den stigende betydning af andre chlorerede persistente forureningsstoffer end PCB'er og dioxiner, bromerede persistente forureningsstoffer og fluorholdige persistente forureningsstoffer for foderstof- og fødevaresikkerheden er det ligeledes hensigtsmæssigt at udvide området for EU-referencelaboratoriet for dioxiner og PCB'er i foderstoffer og fødevarer til at omfatte alle halogenerede persistente organiske miljøgifte (POP'er) i foderstoffer og fødevarer. EU-referencelaboratoriet for dioxiner og PCB'er i foderstoffer og fødevarer bør derfor omdøbes til EU-referencelaboratorium for halogenerede persistente organiske miljøgifte (POP'er) i foderstoffer og fødevarer for at afspejle denne udvidelse af opgaverne.

(7)

Del I i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del 1 i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


BILAG

I bilag VII, afsnit I, til forordning (EF) nr. 882/2004 affattes punkt 18-21 således:

»18.

EU-referencelaboratorium for metaller og kvælstofforbindelser i foderstoffer og fødevarer

DTU Fødevareinstituttet

København

Danmark

19.

EU-referencelaboratorium for mykotoksiner og plantetoksiner i foderstoffer og fødevarer

RIKILT (Stichting Wageningen Research)

Wageningen

Nederlandene

20.

EU-referencelaboratorium for procesforureninger

DTU Fødevareinstituttet

København

Danmark

21.

EU-referencelaboratorium for halogenerede persistente organiske miljøgifte (POP'er) i foderstoffer og fødevarer

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Freiburg

Tyskland«


Top