EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0183

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/183 af 7. februar 2018 om ikke at godkende formaldehyd som et fodertilsætningsstof tilhørende de funktionelle grupper konserveringsmidler og hygiejneforbedrende midler (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0594

OJ L 34, 8.2.2018, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/183/oj

8.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/183

af 7. februar 2018

om ikke at godkende formaldehyd som et fodertilsætningsstof tilhørende de funktionelle grupper konserveringsmidler og hygiejneforbedrende midler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele eller ikke meddele sådan godkendelse. Forordningens artikel 10 indeholder bestemmelser om en ny vurdering af tilsætningsstoffer, der er godkendt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF (2).

(2)

Formaldehyd blev ved Kommissionens direktiv 83/466/EØF (3) godkendt som et fodertilsætningsstof tilhørende gruppen konserveringsmidler til svin indtil seks måneder til anvendelse i skummetmælk, jf. direktiv 70/524/EØF. Tilsætningsstoffet blev derpå opført i registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Formaldehyd (EF-nr. 200-001-8, CAS-nr. 50-00-0) blev opført på den ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 (4) opstillede liste over aktivstoffer, der skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (5). Imidlertid omfatter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (6), der erstatter direktiv 98/8/EF, ikke produkter, der anvendes til konservering af foder via bekæmpelse af skadegørere, navnlig med henblik på at reducere kontaminering af foder med salmonella, da sådanne produkter falder inden for anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1831/2003. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2013/204/EU (7) har det siden den 1. juli 2015 ikke været tilladt at markedsføre biocidholdige produkter, der indeholder formaldehyd, til konservering af foder. Datoen blev fastsat med det formål at give den nødvendige tid til overgangen fra reguleringsordningen for biocidholdige produkter til fodertilsætningsstofordningen i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Der er i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet to ansøgninger om godkendelse af et præparat af formaldehyd som et fodertilsætningsstof til alle dyrearter med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »konserveringsmidler«. Begge ansøgninger omfatter anvendelse i skummetmælk til svin på indtil seks måneder som et eksisterende produkt, jf. artikel 10, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003. Ansøgningerne var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(5)

Desuden er der i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af formaldehyd som fodertilsætningsstof til svin og fjerkræ med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og i den funktionelle gruppe »hygiejneforbedrende midler«. Denne ansøgning var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) konkluderede i sine to udtalelser af 28. januar 2014 (8) og i sin udtalelse af 1. juli 2014 (9), at præparatet af formaldehyd for så vidt angår målarterne ville være sikkert ved specifikke koncentrationsniveauer for slagtekyllinger, æglæggende høner, japansk vagtel og smågrise (fravænnede), men at det ikke var muligt at fastsætte et niveau, der ville være sikkert for alle dyrearter og -kategorier, herunder alt fjerkræ og alle svin. Desuden kunne der ikke udledes et koncentrationsniveau for formaldehyd, der ville være sikkert for målarterne ved reproduktion, ud fra de tilgængelige undersøgelser. Autoriteten konkluderede også, at præparatet af formaldehyd havde potentiale til at være effektivt som konserveringsmiddel og — som hygiejneforbedrende middel — til at reducere mikrobiel vækst i foder kontamineret med salmonella. I sine tre udtalelser konkluderede autoriteten endvidere, at formaldehyd gav anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder med hensyn til brugernes sikkerhed. Formaldehyd er et toksisk, stærkt irriterende stof, et kraftigt hudsensibiliserende og respiratorisk sensibiliserende stof (kan blandt andet forårsage erhvervsbetinget astma) og forårsager øjenskader. I sine udtalelser nævnte autoriteten, at lavere lokale koncentrationer af formaldehyd — mens lokal irritation i høj grad forventes at fremme carcinogenicitet — vides at producere DNA-addukter, og at eksponering for ikke-irriterende koncentrationer af forsigtighedshensyn derfor ikke bør betragtes som fuldkommen risikofri. Autoriteten konkluderede, at det herudover heller ikke kan udelukkes, at der er en årsagssammenhæng mellem eksponering for formaldehyd og leukæmi. Autoriteten konkluderede, at der med hensyn til den anvendelse af præparatet af formaldehyd, som der er ansøgt om, ikke kan fastsættes et sikkert niveau for eksponering af hud, øjne og åndedrætsorganer for formaldehyd. Autoriteten anbefalede derfor, at der træffes foranstaltninger for at sikre, at personer, der håndterer produktet, ikke får udsat åndedrætsorganer, hud eller øjne for nogen form for støv, aerosol eller damp, der måtte opstå ved anvendelse af produktet. Autoriteten anbefalede desuden, at der tages hensyn til, hvorvidt de strenge beskyttelsesforanstaltninger, når de er indført, faktisk beskytter brugerne effektivt. Autoriteten verificerede også den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet i foder, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(7)

Formaldehyd er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 1B) ved indånding og som kimcellemutagent (kategori 2), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (10).

(8)

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for formaldehyd er under udarbejdelse inden for rammerne af EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Det Videnskabelige Udvalg vedrørende Grænseværdier for Erhvervsmæssig Eksponering, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2014/113/EU (11), udtalte sig i sin anbefaling af 30. juni 2016 (12) vedrørende en grænseværdi for formaldehyd på grundlag af en virkemådevurdering, og en sådan grænseværdi blev derefter drøftet i Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen (13), der er et trepartorgan, i overensstemmelse med procedurerne for fastsættelse af grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

(9)

I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1831/2003 skal der ved godkendelse af et tilsætningsstof tages hensyn til kravene i artikel 5, stk. 2 og 3, i samme forordning samt fællesskabslovgivningen og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag. Risikostyringsbeslutningen vedrørende godkendelse af formaldehyd som fodertilsætningsstof bør derfor baseres på alle tilgængelige oplysninger vedrørende risici, navnlig de risici, som håndteringen af formaldehyd indebærer for brugerne, navnlig arbejdstagere, på den ene side og de risici for dyr eller forbrugere af de pågældende animalske produkter, der vil kunne opstå ved ikke at anvende formaldehyd som fodertilsætningsstof, på den anden side.

(10)

I overensstemmelse med EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og navnlig artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF (14), skal arbejdsgiveren begrænse anvendelsen af et kræftfremkaldende stof eller mutagen på arbejdsstedet, navnlig ved, for så vidt det er teknisk muligt, at erstatte det med et stof, en blanding eller en proces, som under anvendelsesbetingelserne herfor ikke er farligt eller er mindre farligt for arbejdstagernes sundhed eller sikkerhed.

(11)

På grund af de alvorlige risici, som håndteringen af formaldehyd indebærer for brugerne, kan en sådan tilgang baseret på erstatning også anvendes i forbindelse med dette tilsætningsstof under hensyntagen til målsætningen om at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og brugernes interesser i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 og til forsigtighedsprincippet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 (15).

(12)

Med hensyn til mulige alternative produkter til formaldehyd som tilsætningsstof tilhørende den funktionelle gruppe konserveringsmidler er en række tilsætningsstoffer for øjeblikket godkendt i Unionen i samme funktionelle gruppe.

(13)

Med hensyn til mulige alternative produkter til formaldehyd som tilsætningsstof tilhørende den funktionelle gruppe hygiejneforbedrende midler (16) gennemføres der for øjeblikket forskning med henblik på at udvikle tilsætningsstoffer, der er både sikre og effektive med hensyn til at reducere mikrobiologisk kontaminering i foder. Der er allerede godkendt et tilsætningsstof i den pågældende funktionelle gruppe (17), og selv om dette tilsætningsstof har en anderledes virkningsmekanisme, betragtes det derfor som et alternativ med hensyn til at reducere antallet af bakterielle patogener, herunder Salmonella spp., i foder, uden at det giver anledning til samme betænkeligheder med hensyn til brugernes sikkerhed som anvendelsen af formaldehyd. Der er indgivet adskillige ansøgninger om godkendelse af andre tilsætningsstoffer i den pågældende funktionelle gruppe, og disse er under behandling i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003. Desuden kan andre godkendte fødevaretilsætningsstoffer, som zootekniske tilsætningsstoffer, forbedre kvaliteten af animalske produkter via reduktion af kontaminering med enteropatogener som for eksempel Salmonella spp.

(14)

Sammen med muligheden for at anvende andre produkter som alternativ til formaldehyd til de påtænkte formål i foder bidrager gennemførelsen af hygiejnekravene samt god praksis i foderstofkæden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 (18), til sikkerheden og kvaliteten af foder via en forebyggende indsats. Der er i den henseende navnlig fastsat specifikke hygiejneforanstaltninger med henblik på bekæmpelse, forebyggelse og behandling af foder kontamineret med salmonella.

(15)

Det følger af ovenstående, at fordelene ved formaldehyd — i betragtning af formaldehyds skadelige virkninger for brugere, der håndterer stoffet, sammenholdt med anvendelsen af forsigtighedsprincippet i beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed og med den omstændighed, at en række produkter og foranstaltninger, der ikke giver anledning til samme betænkeligheder med hensyn til menneskers sundhed, er tilgængelige som alternativer til de påtænkte anvendelser af formaldehyd i foder — ikke opvejer sundhedsrisiciene. Derfor er betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, ikke opfyldt, og formaldehyd bør derfor ikke godkendes som et fodertilsætningsstof til anvendelse som konserveringsmiddel og hygiejneforbedrende middel.

(16)

Da yderligere anvendelse af formaldehyd kan udgøre en risiko for menneskers sundhed, bør fodertilsætningsstoffet tilhørende den funktionelle gruppe »konserveringsmidler« til anvendelse i skummetmælk til svin på indtil seks måneder samt forblandinger, der indeholder det, trækkes tilbage fra markedet snarest muligt. Dog bør der indrømmes en begrænset periode for tilbagetrækningen fra markedet af de eksisterende lagre af de pågældende produkter, således at aktørerne kan opfylde tilbagetrækningsforpligtelsen på tilfredsstillende vis. Der bør derfor også indrømmes en begrænset periode for tilbagetrækningen fra markedet af skummetmælk, der indeholder tilsætningsstoffet eller forblandingerne, samt foderblandinger, der indeholder sådan skummetmælk, for at tage hensyn til anvendelsen af disse produkter i foderstofkæden.

(17)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af godkendelse

Formaldehyd som et fodertilsætningsstof tilhørende tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og de funktionelle grupper »konserveringsmidler« og »hygiejneforbedrende midler« godkendes ikke.

Artikel 2

Tilbagetrækning fra markedet

1.   Eksisterende lagre af formaldehyd som et tilsætningsstof tilhørende tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »konserveringsmidler« til anvendelse i skummetmælk til svin indtil seks måneder samt forblandinger, der indeholder dette tilsætningsstof, trækkes tilbage fra markedet snarest muligt og senest den 28. maj 2018.

2.   Skummetmælk, der indeholder tilsætningsstoffet, eller skummetmælk, der indeholder de i stk. 1 omhandlede forblandinger, samt foderblandinger, der indeholder sådan skummetmælk, der er fremstillet før den 28. maj 2018 trækkes tilbage fra markedet snarest muligt og senest den 28. august 2018.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1).

(3)  Kommissionens treogfyrretyvende direktiv 83/466/EØF af 28. juli 1983 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 255 af 15.9.1983, s. 28). Kommissionens treogfyrretyvende direktiv 85/429/EØF af 8. juli 1985 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer (EFT L 245 af 12.9.1985, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).

(7)  Kommissionens afgørelse 2013/204/EU af 25. april 2013 om, at bifenthrin til produkttype 20 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (EUT L 117 af 27.4.2013, s. 18).

(8)  EFSA Journal 2014;12(2):3561 og EFSA Journal 2014;12(2)3562.

(9)  EFSA Journal 2014;12(7):3790.

(10)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

(11)  Kommissionens afgørelse 2014/113/EU af 3. marts 2014 om oprettelse af et videnskabeligt udvalg vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser og om ophævelse af afgørelse 95/320/EF (EUT L 62 af 4.3.2014, s. 18).

(12)  SCOEL/REC/125. Foreligger online på følgende adresse: https://publications.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/7a7ae0c9-c03d-11e6-a6db-01aa75ed71a1.

(13)  Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen blev nedsat ved Rådets afgørelse 2003/C 218/01 af 22. juli 2003 om nedsættelse af et rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (EUT C 218 af 13.9.2003, s. 1).

(14)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF) (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50).

(15)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

(16)  Denne funktionelle gruppe er fastsat ved Kommissionens forordning (EU) 2015/2294 af 9. december 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 for så vidt angår indførelse af en ny funktionel gruppe af fodertilsætningsstoffer (EUT L 324 af 10.12.2015, s. 3) og er et resultat af teknologisk og videnskabelig udvikling,

(17)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/940 af 1. juni 2017 om godkendelse af myresyre som tilsætningsstof til foder til alle dyrearter (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 40).

(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (EUT L 35 af 8.2.2005, s. 1).


Top