EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0175

Kommissionens forordning (EU) 2018/175 af 2. februar 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

C/2018/0530

OJ L 32, 6.2.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; stiltiende ophævelse ved 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/175/oj

6.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/175

af 2. februar 2018

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (1), særlig artikel 26, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 fastsættes det, at for varebetegnelsen på spiritus i kategori 9 »Frugtbrændevin« skal navnet på frugten, bærret eller grøntsagen efterfulgt af »-brændevin« anvendes. På nogle officielle sprog suppleres disse varebetegnelser imidlertid traditionelt med et suffiks til frugtens navn. Det bør derfor tillades, at varebetegnelsen for frugtbrændevin mærkes på disse officielle sprog med navnet på frugten suppleret med et suffiks.

(2)

I bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 angives det i specifikationerne i kategori 10 »Brændevin af æblecider og pærecider« ikke tydeligt, at det er muligt at destillere æble- og pærecider sammen med henblik på produktion af denne kategori af spiritus. I nogle tilfælde fremstilles denne brændevin dog traditionelt ved, at æble- og pærecider destilleres sammen. Definitionen af denne kategori af brændevin bør derfor ændres for udtrykkeligt at tillade muligheden for at destillere æblecider og pærecider sammen, når traditionelle produktionsmetoder foreskriver det. I disse tilfælde er der også behov for at definere reglerne for den tilsvarende varebetegnelse. For at undgå problemer for de økonomiske aktører er det også hensigtsmæssigt at fastsætte en overgangsbestemmelse om varebetegnelsen på brændevin, der er fremstillet inden denne forordnings ikrafttræden.

(3)

Bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 bør derfor ændres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Kategori 9, litra f), affattes således:

»f)

Varebetegnelsen på en frugtbrændevin er navnet på frugten, bærret eller grøntsagen efterfulgt af »-brændevin«, f.eks. kirsebærbrændevin, der også kan betegnes kirsch, blommebrændevin, der også kan betegnes slivovits, mirabel-, fersken-, æble-, pære-, abrikos-, figen-, citrusfrugt-, drue- eller anden frugtbrændevin. Denne varebetegnelse kan angives ved frugtnavnet efterfulgt af et suffiks, når betegnelsen angives på tjekkisk, kroatisk, græsk, polsk, slovakisk, slovensk og rumænsk.

Den kan ligeledes betegnes med frugtnavnet efterfulgt af »-wasser«.

Frugtnavnet alene må kun anvendes i stedet for frugtnavnet efterfulgt af »-brændevin«, når det drejer sig om følgende frugter eller bær:

mirabel (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.)

blomme (Prunus domestica L.)

sveskeblomme (Prunus domestica L.)

jordbærtræ (Arbutus unedo L.)

æblesorten »Golden Delicious«.

Hvis der er en risiko for, at de endelige forbrugere har svært ved at forstå en af disse varebetegnelser, der ikke indeholder ordet »brændevin«, skal mærkningen og præsentationen desuden indeholde ordet »spiritus«, eventuelt ledsaget af en forklaring.«

2)

Kategori 10 affattes således:

»10.

Brændevin af æblecider, pærecider og æble- og pærecider

a)

Brændevin af æblecider, pærecider og æble- og pærecider er spiritus, der opfylder følgende betingelser:

i)

den er fremstillet udelukkende ved destillation af æble- eller pærecider til under 86 % vol., således at destillatet får aroma og smag af frugten

ii)

den har et indhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover

iii)

den har et maksimumsindhold af methanol på 1 000 g/hl alkohol (100 % vol.).

Den betingelse, der henvises til i nr. i), udelukker ikke brændevin produceret efter traditionelle produktionsmetoder, der tillader, at æble- og pærecider destilleres sammen. I disse tilfælde skal varebetegnelsen være »brændevin af æble- og pærecider«.

b)

Brændevin af æblecider, pærecider og æble- og pærecider har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %.

c)

Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 5.

d)

Hverken brændevin af æblecider, pærecider eller æble- og pærecider må tilsættes aromastoffer.

e)

Brændevin af æblecider, pærecider og æble- og pærecider må kun indeholde tilsat karamel til farvning.«

Artikel 2

Brændevin i kategori 10 i bilag II til forordning (EF) nr. 110/2008 og varebetegnelser, der opfylder kravene i nævnte forordning på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, kan fortsat bringes i omsætning indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. februar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 39 af 13.2.2008, s. 16.


Top