Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0155

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/155 af 31. januar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0483

OJ L 29, 1.2.2018, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/155/oj

1.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/155

af 31. januar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse uddelegeres ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 (2) vurderingen af aktivstoffer til en rapporterende medlemsstat og en medrapporterende medlemsstat. Da vurderingen af aktivstoffer, hvis godkendelse udløber mellem den 1. januar 2022 og den 31. december 2024, endnu ikke er uddelegeret til en rapporterende medlemsstat eller en medrapporterende medlemsstat, bør der foretages sådan uddelegering.

(2)

I betragtning af, hvor lang tid vurderingsproceduren for aktivstoffer tager, og i betragtning af Det Forenede Kongeriges nylige meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (3) er det nødvendigt på ny at uddelegere vurderingen af de i del B i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 opførte aktivstoffer, for hvilke Det Forenede Kongerige er rapporterende medlemsstat eller medrapporterende medlemsstat, og for hvilke der endnu ikke er indgivet et supplerende dossier. De pågældende aktivstoffer er aluminiumammoniumsulfat, azoxystrobin, bupirimat, carbetamid, chlormequat, ethylen, fenbuconazol, fluopicolid, fluquinconazol, flutriafol, hvidløgsekstrakt, metazachlor, myclobutanil, paclobutrazol, peber, planteolier/citronelleolie, propaquizafop, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, tri-allat og urea.

(3)

Denne uddelegering bør foregå således, at der opnås en ligelig fordeling af ansvaret og arbejdsopgaverne blandt medlemsstaterne.

(4)

Denne forordning bør træde i kraft snarest muligt, da frist for indgivelse af det supplerende dossier for en række af de pågældende aktivstoffer er den 28. februar 2018.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 af 26. juli 2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (EUT L 200 af 27.7.2012, s. 5).

(3)  EUT C 326 af 26.10.2012, s. 13.


BILAG

I bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I del B erstattes rækkerne vedrørende aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, azoxystrobin, bupirimat, carbetamid, chlormequat, ethylen, fenbuconazol, fluopicolid, fluquinconazol, flutriafol, hvidløgsekstrakt, metazachlor, myclobutanil, paclobutrazol, peber, planteolier/citronelleolie, propaquizafop, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, tri-allat og urea af følgende rækker:

Aktivstof

Rapporterende medlemsstat

Medrapporterende medlemsstat

»Aluminiumammoniumsulfat

IE

PT«

»Azoxystrobin

AT

NO«

»Bupirimat

NL

PL«

»Carbetamid

SE

BE«

»Chlormequat

AT

IT«

»Ethylen

NL

ES«

»Fenbuconazol

SI

AT«

»Fluopicolid

AT

ES«

»Fluquinconazol

CZ

SK«

»Flutriafol

SK

CZ«

»Hvidløgsekstrakt

IE

DK«

»Metazachlor

NL

PT«

»Myclobutanil

AT

ES«

»Paclobutrazol

AT

RO«

»Peber

BE

IE«

»Planteolier/citronelleolie

FR

CZ«

»Propaquizafop

AT

EE«

»Quizalofop-P-ethyl

FI

SE«

»Quizalofop-P-tefuryl

HR

AT«

»Tri-allat

NL

CZ«

»Urea

EL

FI«

2)

Følgende del C indsættes:

»DEL C

UDDELEGERING AF VURDERINGEN AF AKTIVSTOFFER, FOR HVILKE GODKENDELSEN UDLØBER EFTER DEN 31. DECEMBER 2021 OG SENEST DEN 31. DECEMBER 2024

Aktivstof

Rapporterende medlemsstat

Medrapporterende medlemsstat

1,4-Dimethylnaphthalen

AT

PL

Acequinocyl

DE

NL

Adoxophyes orana GV stamme BV-0001

DE

FR

Ametoctradin

DE

NL

Aminopyralid

FI

DK

Amisulbrom

EL

FI

Ascorbinsyre

NL

FR

Aureobasidium pullulans (stamme DSM 14940 og DSM 14941)

AT

DE

Bacillus firmus I-1582

FR

DK

Bacillus pumilus QST 2808

IT

NL

Benalaxyl-M

PT

IT

Benzovindiflupyr

FR

AT

Bixafen

CZ

BE

Candida oleophila stamme O

SI

DE

Chlorantraniliprol

IE

DE

Cyflumetofen

ES

AT

Dinatriumphosphonat

FR

EL

Emamectin

NL

SI

Esfenvalerat

AT

PT

Eugenol

ES

EL

Fenpyrazamin

LV

LT

Flubendiamid

EL

AT

Flumetralin

HU

EL

Fluopyram

AT

HR

Fluxapyroxad

FR

EL

Geraniol

ES

EL

Halosulfuron-methyl

IT

PL

Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus (HearNPV)

EE

FR

Ipconazol

BE

FR

Isopyrazam

NO

EL

Lambda-cyhalothrin

SE

FR

Maltodextrin

IE

FR

Mandipropamid

AT

PT

Metaflumizon

SE

EL

Metam (herunder -kalium og -natrium)

BE

ES

Metobromuron

FR

NO

Metsulfuron-methyl

DK

SE

Orangeolie

FR

CZ

Paecilomyces fumosoroseus stamme Fe9901

PL

NL

Penflufen

PL

IE

Penthiopyrad

SE

CZ

Phosphan

ES

DE

Kaliumphosphonater (tidligere kaliumphosphit)

FR

EL

Prosulfuron

FR

SK

Pseudomonas sp. stamme DSMZ 13134

NL

BG

Pyridalyl

NL

BE

Pyriofenon

LV

EL

Pyroxsulam

DK

FI

S-Abscisinsyre

NL

DK

Sedaxan

FR

AT

Natriumsølvthiosulfat

NL

LV

Spinetoram

HR

ES

Spiromesifen

IT

AT

Spirotetramat

AT

NO

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus

EE

FR

Streptomyces lydicus WYEC 108

NL

DE

Tembotrion

AT

FR

Thiencarbazon

FR

EL

Thymol

ES

EL

Trichoderma asperelleum (stamme T34)

SE

IT

Trichoderma atroviride — stamme I-1237

IT

SK

Valifenalat (tidligere valiphenal)

HU

SI

Zucchini yellow mosaik virus (svag virusstamme)

DK

AT«


Top