Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0139

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/139 af 29. januar 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår henvisninger til ICAO-bestemmelserne (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0441

OJ L 25, 30.1.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/139/oj

30.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 25/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/139

af 29. januar 2018

om ændring af forordning (EF) nr. 1033/2006 for så vidt angår henvisninger til ICAO-bestemmelserne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004 om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet (»interoperabilitetsforordningen«) (1), særlig artikel 3, stk. 5,

efter høring af Udvalget for det Fælles Luftrum, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 2, stk. 2, nr. 16), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 (2) henviser til definitionerne i bind 1 af Organisationen for International Civil Luftfarts (ICAO's) Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations (PANS-OPS, dok. 8168) og nærmere bestemt til 5. udgave af 2006 med ændring nr. 6. Den 10. november 2016 indarbejdede ICAO ændring nr. 7 i dok. 8168.

(2)

Punkt 2 i bilaget til forordning (EF) nr. 1033/2006 henviser til bestemmelser i ICAO's Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANS-ATM, dok. 4444) og nærmere bestemt til den 15. udgave af 2007 med ændring nr. 6. Den 10. november 2016 indarbejdede ICAO ændring nr. 7A i dok. 4444.

(3)

Henvisningerne i forordning (EF) nr. 1033/2006 til dok. 8168 og dok. 4444 bør opdateres med henblik på at gøre det muligt for medlemsstaterne at overholde deres internationale retlige forpligtelser og sikre overensstemmelse med ICAO's internationale retsregler.

(4)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1033/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2, nr. 16), affattes således:

»16)   »ind- og udflyvningsprocedurer«: de standardprocedurer for instrumentindflyvning og -udflyvning, der er defineret i ICAO's Procedures for Air Navigation Services — Aircraft Operations (PANS-OPS, dok. 8168 — bind 1 — 5. udgave — 2006, herunder alle ændringer indtil nr. 7).«

2)

I bilaget affattes punkt 2 således:

»2.

Kapitel 4, punkt 4.4 (flyveplaner), og kapitel 11, punkt 11.4.2.2 (indleverede flyveplansmeddelelser og dertil knyttede opdateringsmeldinger) i ICAO PANS-ATM dok. 4444 (16. udgave — 2016, herunder alle ændringer indtil nr. 7A).«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 26.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1033/2006 af 4. juli 2006 om procedurekravene for flyveplaner i fasen før flyvning i det fælles europæiske luftrum (EUT L 186 af 7.7.2006, s. 46).


Top