EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0136

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/136 af 25. januar 2018 om udpegning af EU-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge og om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/119/EØF for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for smitsomt blæreudslæt hos svin (meddelt under nummer C(2018) 299) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0299

OJ L 24, 27.1.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/136/oj

27.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/136

af 25. januar 2018

om udpegning af EU-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge og om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/119/EØF for så vidt angår EU-referencelaboratoriet for smitsomt blæreudslæt hos svin

(meddelt under nummer C(2018) 299)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (1), særlig artikel 24, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutning 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (2), særlig artikel 69, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/119/EØF fastsættes de generelle EU-bekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af bl.a. smitsomt blæreudslæt hos svin. Af punkt 6 i bilag II til direktiv 92/119/EØF fremgår EU-referencelaboratoriet for smitsomt blæreudslæt hos svin, som er blevet udpeget til at varetage de funktioner og opgaver, der er fastsat i bilag III til samme forordning.

(2)

Ved direktiv 2003/85/EF fastsættes de minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, som skal gennemføres i tilfælde af et udbrud af mund- og klovesyge. Ved direktiv 2003/85/EF er det bl.a. fastsat, at der skal udpeges et EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge til at varetage de funktioner og opgaver, der er fastsat i bilag XVI til samme forordning. EU-laboratoriet for mund- og klovesyge blev efterfølgende udpeget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/767/EU (3).

(3)

Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union vil det laboratorium, der er nævnt i bilag II til direktiv 92/119/EØF som EU-referencelaboratorium for smitsomt blæreudslæt hos svin, og som ved gennemførelsesafgørelse 2012/767/EU blev udpeget som EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge, være nødt til at indstille sine funktioner som EU-referencelaboratorium for de to sygdomme.

(4)

Kommissionen har i tæt samarbejde med medlemsstaterne gennemført en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse og udpegning af et EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge under hensyntagen til kriterierne for laboratoriets tekniske og videnskabelige kompetence og personalets ekspertise.

(5)

Konsortiet ANSES & CODA-CERVA bestående af det franske nationale agentur for fødevaresikkerhed (ANSES), Maisons-Alfort, Frankrig, og Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), Uccle, Belgien, viste sig under udvælgelsesproceduren at være bedst kvalificeret.

(6)

For at undgå en eventuel afbrydelse af aktiviteterne hos EU-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge og for at give det nyligt udpegede EU-referencelaboratorium tilstrækkelig tid til at blive fuldt operationelt bør bestemmelserne i denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. januar 2019.

(7)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse »Scientific Opinion on Swine Vesicular Disease and Vesicular Stomatitis« (4), at smitsomt blæreudslæt hos svin ikke længere er potentielt epidemisk og hurtigt kan diagnosticeres ved laboratorietestning. Desuden er den epidemiologiske situation i Unionen for så vidt angår smitsomt blæreudslæt hos svin forbedret væsentligt, og de seneste tilfælde blev kun opdaget på baggrund af laboratorietestning af prøver fra en lille region i én enkelt medlemsstat. Siden 2014 har Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) (5) ikke længere opført smitsomt blæreudslæt hos svin som en anmeldepligtig sygdom.

(8)

Selv om direktiv 92/119/EØF og 2003/85/EF vil blive ophævet pr. 21. april 2021 i overensstemmelse med artikel 270 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (6), er mund- og klovesyge opført i artikel 5, stk. 1, i nævnte forordning, mens smitsomt blæreudslæt hos svin er opført i bilag II dertil. I overensstemmelse med artikel 275 i samme forordning skal listen over sygdomme i bilag II gennemgås senest den 20. april 2019. Af ovenstående videnskabelige og tekniske grunde opfylder smitsomt blæreudslæt hos svin ikke kriterierne for listeopførelse, jf. artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429.

(9)

Derudover hører smitsomt blæreudslæt hos svin og andre vesikulære sygdomme under visse af de funktioner og opgaver, som EU-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge i henhold til bilag XVI til direktiv 2003/85/EF er ansvarlig for, især hvad angår de nationale referencelaboratoriers og EU-referencelaboratoriernes mulighed for at udføre en differentialdiagnosticering af mund- og klovesyge. Alle disse faktorer tilsammen gør det muligt at ophæve udpegningen af et EU-referencelaboratorium for smitsomt blæreudslæt hos svin.

(10)

Henvisningen til det laboratorium, der er angivet i bilag II til direktiv 92/119/EØF, bør derfor udgå. Bilag II til direktiv 92/119/EØF bør derfor ændres.

(11)

Af klarhedshensyn bør gennemførelsesafgørelse 2012/767/EU ophæves med virkning fra den 1. januar 2019, som er den dato, hvor det nyudpegede EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge overtager sine funktioner og opgaver.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konsortiet ANSES & CODA-CERVA bestående af det franske nationale agentur for fødevaresikkerhed (ANSES), Maisons-Alfort, Frankrig, og Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA), Uccle, Belgien, udpeges hermed som EU-referencelaboratorium for mund- og klovesyge for en ubegrænset periode.

Artikel 2

I bilag II til direktiv 92/119/EØF udgår punkt 6.

Artikel 3

Gennemførelsesafgørelse 2012/767/EU ophæves med virkning fra den 1. januar 2019.

Henvisninger til den ophævede gennemførelsesafgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. januar 2019.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Vytenis ANDRIUKAITIS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.

(2)  EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/767/EU af 7. december 2012 om udpegelse af EU-referencelaboratoriet for mund- og klovesyge og om ophævelse af beslutning 2006/393/EF (EUT L 337 af 11.12.2012, s. 54).

(4)  EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), Scientific Opinion on Swine Vesicular Disease and Vesicular Stomatitis. EFSA Journal 2012;10(4):2631. [97 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2631.

(5)  Resolution nr. 31 om ændring til OIE's sundhedskodeks for terrestriske dyr, vedtaget under den 82. generalforsamling i Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), 25.-30. maj 2014, Paris, Frankrig.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).


Top