Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0121

Rådets forordning (EU) 2018/121 af 23. januar 2018 om ændring af forordning (EU) nr. 560/2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EØS-relevant tekst. )

OJ L 22, 26.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/121/oj

26.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/1


RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/121

af 23. januar 2018

om ændring af forordning (EU) nr. 560/2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 187 og artikel 188, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Fællesforetagendet for biobaserede industrier (»fællesforetagendet BBI«) blev oprettet ved Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 (3).

(2)

Ifølge artikel 12, stk. 4, i fællesforetagendet BBI's vedtægter, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 560/2014 (»vedtægterne«), er det finansielle bidrag til driftsomkostninger fra andre medlemmer af fællesforetagendet BBI end Unionen på mindst 182 500 000 EUR i den i artikel 1 i forordning (EU) nr. 560/2014 fastsatte periode, dvs. fra oprettelsen af fællesforetagendet BBI til den 31. december 2024.

(3)

Bio-based Industries Consortium Aisbl (»BIC«) er et andet medlem end Unionen i fællesforetagendet BBI og er fortsat parat til at yde støtte til fællesforetagendet BBI's driftsomkostninger svarende til beløbet i vedtægternes artikel 12, stk. 4. BIC har dog foreslået en alternativ finansieringsmetode via finansielle bidrag ydet af dets konstituerende enheder på niveauet for indirekte aktioner.

(4)

Formålet med det fælles teknologinitiativ for biobaserede industrier om at udføre aktiviteter gennem samarbejdet mellem interessenter hele vejen langs de biobaserede værdikæder, herunder små og mellemstore virksomheder, forsknings- og teknologicentre samt universiteter, kan kun opfyldes ved at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for ikke kun at yde finansielle bidrag i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre vedtægterne for at give BIC og dets konstituerende enheder mulighed for at yde finansielle bidrag svarende til det fulde beløb som omhandlet i vedtægternes artikel 12, stk. 4, således at bidragene ikke kun kan ydes i form af betalinger til fællesforetagendet BBI, men også i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI og indberettes til fællesforetagendet BBI —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 12 i vedtægterne for fællesforetagendet for biobaserede industrier, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. 560/2014, foretages følgende ændringer:

1)

Stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

finansielle bidrag fra de andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende enheder«

2)

Stk. 4 affattes således:

»4.   De finansielle bidrag til de i stk. 3, litra b), omtalte driftsomkostninger fra andre medlemmer end Unionen eller deres konstituerende enheder er på mindst 182 500 000 EUR i den i denne forordnings artikel 1 fastsatte periode.

Disse finansielle bidrag ydes i form af betalinger til fællesforetagendet BBI eller i form af finansielle bidrag til indirekte aktioner, der finansieres af fællesforetagendet BBI.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2018.

På Rådets vegne

V. GORANOV

Formand


(1)  Udtalelse fra Europa-Parlamentet af 24.10.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT)

(2)  Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 27.4.2017 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Rådets forordning (EU) nr. 560/2014 af 6. maj 2014 om oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier (EUT L 169 af 7.6.2014, s. 130).


Top