Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0098

Kommissionens forordning (EU) 2018/98 af 22. januar 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår calciumsorbat (E 203) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0210

OJ L 17, 23.1.2018, p. 14–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/98/oj

23.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/98

af 22. januar 2018

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår calciumsorbat (E 203)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 indeholder en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer, fødevarearomaer og næringsstoffer, og deres anvendelsesbetingelser.

(3)

Der er ved Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (2) fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(4)

Calciumsorbat (E 203) er et stof, der er godkendt som konserveringsmiddel i en række forskellige fødevarer samt i fødevarefarvestofpræparater og fødevarearomaer, jf. bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(5)

Artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foreskriver, at de fødevaretilsætningsstoffer, det var tilladt at anvende før den 20. januar 2009, skal underkastes en ny risikovurdering, der foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«).

(6)

Til det formål blev der iværksat et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 (3). I henhold til forordning (EU) nr. 257/2010 skulle genevalueringen af konserveringsmidler være afsluttet senest den 31. december 2015.

(7)

Den 30. juni 2015 afgav autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevalueringen af sorbinsyre (E 200), kaliumsorbat (E 202) og calciumsorbat (E 203) som fødevaretilsætningsstoffer (4). Det fremgik af udtalelsen, at der manglede data vedrørende calciumsorbats genotoksicitet. Autoriteten var derfor ikke i stand til at bekræfte calciumsorbats sikkerhed som fødevaretilsætningsstof og konkluderede, at det burde udelukkes fra det samlede acceptable daglige indtag (i det følgende benævnt »ADI«), der er fastsat for sorbinsyre (E 200) og kaliumsorbat (E 202). Det fremgik af udtalelsen, at der skal foretages undersøgelser af calciumsorbats genotoksicitet, for at det kan overvejes at lade calciumsorbat være omfattet af nævnte samlede ADI.

(8)

Den 10. juni 2016 foretog Kommissionen en offentlig indkaldelse af videnskabelige og teknologiske data vedrørende sorbinsyre (E 200), kaliumsorbat (E 202) og calciumsorbat (E 203) (5) målrettet de behov for data, der var blevet peget på i den videnskabelige udtalelse om genevalueringen af de pågældende stoffer som fødevaretilsætningsstoffer. Dog meldte ingen virksomhedsleder sig til at levere de ønskede data vedrørende calciumsorbats (E 203) genotoksicitet. Uden disse data kan autoriteten ikke afslutte genevalueringen af calciumsorbats genotoksicitet som fødevaretilsætningsstof, og det kan derfor ikke fastslås, hvorvidt det pågældende stof fortsat opfylder betingelserne i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1333/2008 for optagelse på EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer.

(9)

Calciumsorbat (E 203) bør derfor udgå af EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer.

(10)

I henhold til artikel 10, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages ændringer af EU-listen over godkendte fødevaretilsætningsstoffer i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (6).

(11)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(12)

Derfor bør bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 samt bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres ved at lade calciumsorbat (E 203) udgå af EU-listen over tilladte fødevaretilsætningsstoffer, da dets opførelse på listen på grund af manglende egnede genotoksicitetsdata ikke længere er berettiget.

(13)

Med henblik på at gøre det muligt for fødevarevirksomhedslederne at tilpasse sig til de nye krav eller finde alternativer til calciumsorbat (E 203) bør denne forordning finde anvendelse 6 måneder efter dens ikrafttræden.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 udgår oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat).

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 12. august 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 19).

(4)  EFSA Journal 2015;13(6):4144.

(5)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).


BILAG

1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

a)

I del B, tabel 3, Andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer, udgår rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat).

b)

I del C, tabel 5), Andre tilsætningsstoffer, der kan have en fælles grænseværdi, foretages følgende ændringer:

i)

Litra a), »E 200-203: Sorbinsyre — sorbater (SA)«, affattes således:

»a)

E 200-202: Sorbinsyre — kaliumsorbat (SA)

E-nummer

Navn

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat«

ii)

I litra c), »E 200-213: Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater (SA + BA)« udgår rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat).

iii)

I litra d), »E 200-219: Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater (SA + BA + PHB)« udgår rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 203 (calciumsorbat).

iv)

Litra e), »E 200–203: 214-219: Sorbinsyre — sorbater; p-hydroxybenzoater (SA + PHB)« affattes således:

»e)

E 200-202: 214-219: Sorbinsyre — kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater (SA + PHB)

E-nummer

Navn

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat

E 214

Ethyl-p-hydroxybenzoat

E 215

Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 218

Metyl-p-hydroxybenzoat

E 219

Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt«

c)

I del E foretages følgende ændringer:

1)

I kategori 01.3 (Ikke-aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, varmebehandlet efter fermentering) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til koaguleret mælk«

2)

I kategori 01.4 (Aromatiserede, fermenterede mælkeprodukter, herunder varmebehandlede produkter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

300

(1) (2)

Kun til ikke-varmebehandlede desserter på basis af mejeriprodukter«

3)

I kategori 01.7.1 (Umodnet ost, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)«

 

4)

I kategori 01.7.2 (Modnet ost) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til færdigpakket ost i skiver eller udskåret, ost i lag og ost tilsat fødevarer

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af modnede produkter«

5)

I kategori 01.7.4 (Valleost) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til færdigpakket ost i skiver, ost i lag og ost tilsat fødevarer«

6)

I kategori 01.7.5 (Smelteost) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)«

 

7)

I kategori 01.7.6 (Osteprodukter (undtagen produkter, der er omfattet af kategori 16)) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til umodnede produkter, færdigpakkede modnede produkter i skiver, modnede produkter i lag og modnede produkter tilsat fødevarer

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

Quantum satis

 

Kun til overfladebehandling af modnede produkter«

8)

I kategori 01.8 (Mejeriproduktanaloger, herunder »beverage whiteners«) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til osteanaloger på basis af protein

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

Quantum satis

(1) (2)

Kun til osteanaloger (kun overfladebehandling)«

9)

I kategori 02.2.2 (Andre fedt- og olieemulsioner, herunder smørbare fedtstoffer, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, og flydende emulsioner) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til fedtemulsioner (undtagen smør) med et fedtindhold på 60 % og derover

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til fedtemulsioner med et fedtindhold på under 60 %«

10)

I kategori 04.1.1 (Hele friske frugter og grøntsager) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

20

 

Kun til overfladebehandling af friske citrusfrugter med skræl«

11)

I kategori 04.2.1 (Tørrede frugter og grøntsager) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til tørrede frugter«

12)

I kategori 04.2.2 (Frugt og grøntsager i eddike, olie eller saltlage) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) affattes således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)

Kun til grøntsager (undtagen oliven)«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til oliven og tilberedninger på basis af oliven«

iii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) affattes således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til oliven og tilberedninger på basis af oliven«

13)

I kategori 04.2.4.1 (Tilberedninger af frugt og grøntsager, undtagen kompot) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til frugt- og grøntsagstilberedninger, herunder tangbaserede tilberedninger, saucer på basis af frugt, gelé, undtagen puré, mousse, kompot, salater og lignende produkter på dåse eller i glas«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) affattes således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til tilberedninger på basis af oliven«

14)

I kategori 04.2.5.1 (Marmelade ekstra og gelé ekstra som defineret i direktiv 2001/113/EF) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til produkter med lavt sukkerindhold og lignende produkter med lavt kalorieindhold eller uden sukker, mermeladas«

15)

I kategori 04.2.5.2 (Syltetøj, gelé og marmelade og kastanjecreme, jf. definitionerne i direktiv 2001/113/EF) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til produkter, smørepålæg, med lavt sukkerindhold og lignende produkter med lavt kalorieindhold eller uden sukker, mermeladas«

16)

I kategori 04.2.5.3 (Andre lignende smørbare frugt- eller grøntsagsprodukter) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Andre smørbare produkter på basis af frugt, mermeladas

 

E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 500

(1) (2)

Kun til marmelada«

17)

I kategori 04.2.6 (Forarbejdede kartoffelprodukter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til kartoffeldej og forstegte kartofler i skiver«

18)

I kategori 05.2 (Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-219 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater) affattes således:

 

»E 200-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater

1 500

(1) (2) (5)

Bortset fra kandiserede, krystalliserede eller glaserede frugter og grøntsager«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) affattes således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til kandiserede, krystalliserede eller glaserede frugter og grøntsager«

19)

I kategori 05.3 (Tyggegummi) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 500

(1) (2)«

 

20)

I kategori 05.4, (Pynt, overtræk og fyld, undtagen fyld på basis af frugt omfattet af kategori 4.2.4) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til »toppings« (sirup til pandekager, aromatiseret sirup til milkshakes og konsumis; lignende produkter)«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-219 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater) affattes således:

 

»E 200-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater

1 500

(1) (2) (5)«

 

21)

I kategori 06.4.4 (Kartoffelgnocchi) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1)«

 

22)

I kategori 06.4.5 (Fyld til pasta (ravioli og lignende)) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)«

 

23)

I kategori 06.6 (Flydende dej (battere)) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)«

 

24)

I kategori 06.7 (Forkogte eller forarbejdede cerealier) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)

Kun til polenta

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til semmelknödelteig«

25)

I kategori 07.1 (Brød, boller og rundstykker) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til færdigpakket, skiveskåret brød og til rugbrød, delvis bagt, færdigpakket bagværk til detailsalg og energireduceret brød til detailsalg«

26)

I kategori 07.2 (Finere bagværk) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til produkter med en vandaktivitet på over 0,65«

27)

I kategori 08.3.1 (Ikke-varmebehandlede kødprodukter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-219 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater) således:

 

»E 200-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater

Quantum satis

(1) (2)

Kun til overfladebehandling af tørrede kødprodukter«

28)

I kategori 08.3.2 (Varmebehandlede kødprodukter) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203; 214-219 (Sorbinsyre — sorbater; p-hydroxybenzoater) affattes således:

 

»E 200-202: 214-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater

1 000

(1) (2)

Kun til patéer og postejer«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til sky«

iii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-219 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater) affattes således:

 

»E 200-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater

Quantum satis

(1) (2)

Kun til overfladebehandling af tørrede kødprodukter«

29)

I kategori 08.3.3 (Tarme samt overtræk og pynt til kød) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

Quantum satis

 

Kun til tarme på basis af collagen med en vandaktivitet på over 0,6«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203; 214-219 (Sorbinsyre — sorbater; p-hydroxybenzoater) affattes således:

 

»E 200-202; 214-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater

1 000

(1) (2)

Kun til gelélag på kødprodukter (varmebehandlede, saltede eller tørrede);«

30)

I kategori 09.2 (Forarbejdede fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og krebsdyr) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Sky«

ii)

Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

200

(1) (2)

Kun til saltet, tørret fisk

 

E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)

Kun til halvkonserverede fisk og fiskevarer, herunder krebsdyr, bløddyr, surimi og fiske/krebsdyrpostej; kogte krebsdyr og bløddyr

 

E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

6 000

(1) (2)

Kun til kogte Crangon crangon og Crangon vulgaris«

31)

I kategori 09.3 (Fiskerogn) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)

Kun til halvkonserverede fiskevarer, herunder fiskerognsprodukter«

32)

I kategori 10.2 (Forarbejdede æg og ægprodukter) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til tørrede og koncentrerede frosne og dybfrosne ægprodukter«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

5 000

(1) (2)

Kun til flydende æg (æggehvide, æggeblomme eller helæg)«

33)

I kategori 11.4.1 (Sødestoffer til bordbrug i flydende form) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-219 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater) således:

 

»E 200-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater; p-hydroxybenzoater

500

(1) (2)

Kun til produkter med et vandindhold på over 75 %«

34)

I kategori 12.2.2 (Smagspræparater) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)«

 

35)

I kategori 12.4 (Sennep) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)«

 

36)

I kategori 12.5 (Suppe og bouillon) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

500

(1) (2)

Kun til flydende suppe og bouillon (undtagen på dåse)«

37)

I kategori 12.6 (Saucer) foretages følgende ændringer:

i)

Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på 60 % og derover

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på under 60 %«

ii)

Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) affattes således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på 60 % og derover; ikkeemulgerede saucer

 

E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)

Kun til emulgerede saucer med et fedtindhold på under 60 %«

38)

I kategori 12.7 (Salater og krydderibaseret smørepålæg) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 500

(1) (2)«

 

39)

I kategori 12.9 (Proteinprodukter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1.8) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til kød-, fiske-, krebsdyr- og blæksprutte- samt osteproduktanaloger på basis af protein«

40)

I kategori 13.2 (Diætpræparater til særlige medicinske formål som defineret i direktiv 1999/21/EF (undtagen produkter i fødevarekategori 13.1.5)) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 500

(1) (2)«

 

41)

I kategori 13.3 (Slankekostprodukter beregnet til at erstatte hele den daglige fødeindtagelse eller et enkelt måltid (hele den daglige kost eller dele af den)) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 500

(1) (2)«

 

42)

I kategori 14.1.2 (Frugtsaft som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF samt grøntsagssaft) foretages følgende ændringer:

i)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

500

(1) (2)

Kun til sød … saft og sødet … saft«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) affattes således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)

Kun til ugæret druesaft til brug ved kirkelige handlinger«

43)

I kategori 14.1.3 (Frugtnektar som defineret i Rådets direktiv 2001/112/EF samt grøntsagsnektar og lignende produkter) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

250

(1) (2)

Kun til traditionel svensk koncentreret frugtsaft; maksimumsværdien gælder, hvis der også er anvendt E 210-213, benzoesyre — benzoater

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

300

(1) (2)

Kun til traditionel finsk og svensk koncentreret frugtsaft«

44)

I kategori 14.1.4 (Aromatiserede drikkevarer) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

250

(1) (2)

Maksimumsværdien gælder, hvis der også er anvendt E 210-213, benzoesyre — benzoater

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

300

(1) (2)

Bortset fra drikkevarer på basis af mejeriprodukter«

45)

I kategori 14.1.5.2 (Andre varer) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

600

(1) (2)

Kun til flydende tekoncentrater samt flydende frugt- og urtete-koncentrater«

46)

I kategori 14.2.1 (Øl og maltbaserede drikkevarer) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)

Kun til øl på fad med et indhold af tilsat gæringsdygtigt sukker og/eller frugtsaft eller -koncentrat på over 0,5 %«

47)

I kategori 14.2.2 (Vin og andre produkter som defineret i forordning (EF) nr. 1234/2007 samt alkoholfrie produkter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)

Kun til alkoholfrie produkter«

48)

I kategori 14.2.3 (Æblecider og pærecider) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)«

 

49)

I kategori 14.2.4 (Frugtvin og Made wine) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)«

 

50)

I kategori 14.2.5 (Mjød) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)«

 

51)

I kategori 14.2.7.1 (Aromatiserede vine) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)«

 

52)

I kategori 14.2.7.2 (Aromatiserede vinbaserede drikkevarer) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)«

 

53)

I kategori 14.2.7.3 (Aromatiserede cocktails af vinprodukter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)«

 

54)

I kategori 14.2.8 (Andre alkoholholdige drikkevarer, herunder blandinger af alkoholholdige drikkevarer og ikke-alkoholholdige drikkevarer samt brændevin med et alkoholindhold på under 15 %) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

200

(1) (2)

Kun til alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på under 15 % samt nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe og aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe«

55)

I kategori 15.1 (Snacks på basis af kartofler, cerealier, mel eller stivelse) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203; 214-219 (Sorbinsyre — sorbater; p-hydroxybenzoater) således:

 

»E 200-202; 214-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater

1 000

(1) (2) (5)«

 

56)

I kategori 15.2 (Forarbejdede nødder) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203; 214-219 (Sorbinsyre — sorbater; p-hydroxybenzoater) således:

 

»E 200-202; 214-219

Sorbinsyre — kaliumsorbat; p-hydroxybenzoater

1 000

(1) (2) (5)

Kun til coatede nødder«

57)

I kategori 16 (Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4) foretages følgende ændringer:

i)

Rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203 (Sorbinsyre — sorbater) affattes således:

 

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

1 000

(1) (2)

Kun til frugtgrød, rote grütze og pasha

 

E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat

2 000

(1) (2)

Kun til ostkaka«

ii)

Rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) affattes således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

300

(1) (2)

Kun til ikke-varmebehandlede desserter på basis af mejeriprodukter«

58)

I kategori 17.1 (Kosttilskud i fast form, herunder kapsler og tabletter og lign., dog ikke i form af tyggetabletter) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

1 000

(1) (2)

Kun til produkter i tør form, som indeholder præparater af vitamin A samt kombinationer af vitamin A og D«

59)

I kategori 17.2.(Kosttilskud i flydende form) affattes rækken vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-213 (Sorbinsyre — sorbater; benzoesyre — benzoater) således:

 

»E 200-213

Sorbinsyre — kaliumsorbat; benzoesyre — benzoater

2 000

(1) (2)«

 

2)

I bilag III til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

a)

I del 2 (Andre fødevaretilsætningsstoffer end bærestoffer i fødevaretilsætningsstoffer) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203, E 210, E 211 og E 212 således:

»E 200-202

Sorbinsyre — kaliumsorbat (del 6, tabel 2)

1 500 mg/kg enkeltvis eller sammen i præparatet, 15 mg/kg i det færdige produkt, udtrykt som fri syre

Farvestofpræparater«

E 210

Benzoesyre

E 211

Natriumbenzoat

E 212

Kaliumbenzoat

b)

I del 4 (Fødevaretilsætningsstoffer, herunder bærestoffer, i fødevarearomaer) affattes rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstof E 200-203, E 210, E 211, E 212 og E 213 således:

»E 200-202

Sorbinsyre og kaliumsorbat (del 6, tabel 2)

Alle aromaer

1 500 mg/kg (enkeltvis eller sammen, udtrykt som fri syre) i aromaer«

E 210

Benzoesyre

E 211

Natriumbenzoat

E 212

Kaliumbenzoat

E 213

Calciumbenzoat

c)

I del 6 (Definitioner af grupper af fødevaretilsætningsstoffer, jf. del 1-5) affattes tabel 2 (Tabel 2: Sorbinsyre — sorbater) således:

»Tabel 2

Sorbinsyre — kaliumsorbat

E-nummer

Navn

E 200

Sorbinsyre

E 202

Kaliumsorbat«


Top