EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0097

Kommissionens forordning (EU) 2018/97 af 22. januar 2018 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af sødestoffer i finere bagværk (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0211

OJ L 17, 23.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/97/oj

23.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/97

af 22. januar 2018

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af sødestoffer i finere bagværk

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

På grundlag af oplysninger indgivet af medlemsstaterne har Kommissionen konkluderet, at bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør ændres for så vidt angår anvendelse af E 950, acesulfamkalium, E 951, aspartam, E 952, cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte, E 954, saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte, E 955, sucralose, E 959, neohesperidindihydrochalcon, E 961, neotam, E 962, aspartam-acesulfamsalt, og E 969, advantam, i »finere bagværk bestemt til særlig ernæring«.

(4)

Det blev ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF (3) tilladt at anvende sødestoffer i »finere bagværk bestemt til særlig ernæring«. Fødevaren »finere bagværk bestemt til særlig ernæring« omfattede »levnedsmidler til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge)« reguleret ved Rådets direktiv 89/398/EØF (4). Der blev ved nævnte direktiv fastsat en fælles definition for »levnedsmidler bestemt til særlig ernæring«, og det blev muligt at vedtage specifikke bestemmelser med hensyn til »levnedsmidler til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge)«, en fødevarekategori, der er omfattet af definitionen af »levnedsmidler bestemt til særlig ernæring«.

(5)

Som det blev konkluderet i Kommissionens rapport (5) om fødevarer til personer, der lider af diabetes, manglede det videnskabelige grundlag for at fastsætte specifikke krav til sammensætningen af de pågældende fødevarer imidlertid. Desuden blev begrebet »levnedsmidler bestemt til særlig ernæring« afskaffet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 (6), herunder begrebet »levnedsmidler til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge)«.

(6)

Tilladelsen til at anvende de pågældende sødestoffer i »finere bagværk bestemt til særlig ernæring«, jf. artikel 7, litra c), i forordning (EF) nr. 1333/2008 er derfor ikke længere berettiget, og de pågældende produkter bør ikke længere markedsføres.

(7)

Desuden ville ensartet anvendelse af betingelserne for tilladelse til anvendelse af sødestoffer sikre klarhed og et velfungerende indre marked.

(8)

Derfor bør rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstofferne E 950, acesulfamkalium, E 951, aspartam, E 952, cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte, E 954, saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte, E 955, sucralose, E 959, neohesperidindihydrochalcon, E 961, neotam, E 962, aspartam-acesulfamsalt, og E 969, advantam, i hvilke der henvises til anvendelsen »kun til finere bagværk bestemt til særlig ernæring«, i fødevarekategori 07.2, finere bagværk, udgå.

(9)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(10)

Med henblik på at give de økonomiske aktører mulighed for at tilpasse sig til de nye regler bør der indrømmes en overgangsperiode, i hvilken finere bagværk bestemt til særlig ernæring, der indeholder et eller flere af de pågældende sødestoffer, fortsat kan markedsføres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Finere bagværk bestemt til særlig ernæring, der indeholder E 950, acesulfamkalium, E 951, aspartam, E 952, cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte, E 954, saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte, E 955, sucralose, E 959, neohesperidindihydrochalcon, E 961, neotam, E 962, aspartam-acesulfamsalt, og/eller E 969, advantam, som på lovlig vis er markedsført, før denne forordning trådte i kraft, kan fortsat markedsføres, indtil lagrene er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT L 237 af 10.9.1994, s. 3).

(4)  Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27).

(5)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fødevarer til personer, der lider af forstyrrelser i kulhydratstofskiftet (sukkersyge) af 1. juli 2008 (KOM(2008) 392 endelig).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 af 12. juni 2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 92/52/EØF, Kommissionens direktiv 96/8/EF, 1999/21/EF, 2006/125/EF og 2006/141/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 41/2009 og (EF) nr. 953/2009 (EUT L 181 af 29.6.2013, s. 35).


BILAG

Del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres således:

1.

I fødevarekategori 07.2, finere bagværk, udgår rækkerne vedrørende fødevaretilsætningsstofferne E 950, acesulfamkalium, E 951, aspartam, E 952, cyclaminsyre og dens Na- og Ca-salte, E 954, saccharin og dets Na-, K- og Ca-salte, E 955, sucralose, E 959, neohesperidindihydrochalcon, E 961, neotam, E 962, aspartam-acesulfamsalt, og E 969, advantam, for så vidt angår anvendelsen »kun til finere bagværk bestemt til særlig ernæring«.


Top