Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0084

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84 af 19. januar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0185

OJ L 16, 20.1.2018, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/84/oj

20.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 16/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/84

af 19. januar 2018

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (2) indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne mecoprop-P, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid blev senest forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2016 (3). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. januar 2018.

(3)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb og metiram blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 (4). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. januar 2018.

(4)

Godkendelsesperioderne for aktivstofferne clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl og pethoxamid blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2013 (5). Godkendelsesperioderne for disse stoffer udløber den 31. januar 2018.

(5)

Godkendelsesperioderne for aktivstoffet kobberforbindelser blev forlænget ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 85/2014 (6). Godkendelsesperioden for stoffet udløber den 31. januar 2018.

(6)

Der er i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 (7) blevet indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af de i betragtning 2-5 opførte stoffer.

(7)

Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(8)

I betragtning af formålet med artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornys, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, fastsætter Kommissionen udløbsdatoen til den seneste af følgende datoer: den dato, der var gældende inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornys. For så vidt angår tilfælde, hvor Kommissionen vil vedtage en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornys, vil Kommissionen, afhængigt af omstændighederne, bestræbe sig på at fastsætte den tidligst mulige anvendelsesdato.

(9)

Under hensyntagen til at godkendelserne af aktivstofferne udløber den 31. januar 2018, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(10)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2016 af 17. november 2016 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne acetamiprid, benzoesyre, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamid, propiconazol, Pseudomonas chlororaphis-stamme MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram og zoxamid (EUT L 312 af 18.11.2016, s. 21).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 af 7. august 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram (EUT L 213 af 8.8.2013, s. 14).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2013 af 12. november 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl og pethoxamid (EUT L 302 af 13.11.2013, s. 34).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 85/2014 af 30. januar 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstoffet kobberforbindelser (EUT L 28 af 31.1.2014, s. 34).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 54 (vedrørende propineb) ændres datoen til »31. januar 2019«.

2)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 55 (vedrørende propyzamid) ændres datoen til »31. januar 2019«.

3)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 57 (vedrørende mecoprop-P) ændres datoen til »31. januar 2019«.

4)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 58 (vedrørende propiconazol) ændres datoen til »31. januar 2019«.

5)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 77 (vedrørende zoxamid) ændres datoen til »31. januar 2019«.

6)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 81 (vedrørende pyraclostrobin) ændres datoen til »31. januar 2019«.

7)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 111 (vedrørende chlorpyrifos) ændres datoen til »31. januar 2019«.

8)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 112 (vedrørende chlorpyrifos-methyl) ændres datoen til »31. januar 2019«.

9)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 114 (vedrørende mancozeb) ændres datoen til »31. januar 2019«.

10)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 115 (vedrørende metiram) ændres datoen til »31. januar 2019«.

11)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 116 (vedrørende oxamyl) ændres datoen til »31. januar 2019«.

12)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 121 (vedrørende clothianidin) ændres datoen til »31. januar 2019«.

13)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 122 (vedrørende pethoxamid) ændres datoen til »31. januar 2019«.

14)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 128 (vedrørende dimoxystrobin) ændres datoen til »31. januar 2019«.

15)

I sjette kolonne, »Udløbsdato for stoffets godkendelse«, i række 277 (vedrørende kobberforbindelser) ændres datoen til »31. januar 2019«.


Top