EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0075

Kommissionens forordning (EU) 2018/75 af 17. januar 2018 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0095

OJ L 13, 18.1.2018, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/75/oj

18.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/75

af 17. januar 2018

om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår specifikationerne for mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 14,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2), særlig artikel 7, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 (3) er der fastsat specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer, der er opført i bilag II og III til forordning (EF) nr. 1333/2008.

(2)

Disse specifikationer kan opdateres i overensstemmelse med den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008, enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Der blev den 8. februar 2016 indgivet en ansøgning om ændring af specifikationerne vedrørende fødevaretilsætningsstoffet mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)). Ansøgningen blev forelagt medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1331/2008.

(4)

I den nuværende specifikation for så vidt angår opløseligheden af fødevaretilsætningsstoffet mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) hedder det: »Uopløseligt i vand, ethanol, ether og fortyndede mineralsyrer. Tungt opløseligt i natriumhydroxidopløsning«.

(5)

Ansøgeren anmoder om, at opløseligheden af dette fødevaretilsætningsstof ændres til »Uopløseligt i vand, ethanol, ether og fortyndede mineralsyrer. Praktisk taget uopløseligt eller uopløseligt i natriumhydroxidopløsning«.

(6)

I sin udtalelse af 24. januar 2017 (4) konkluderede Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »EFSA«), at den foreslåede ændring af specifikationerne for så vidt angår opløseligheden af mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder. Dog anbefalede autoriteten, at den koncentration af natriumhydroxidopløsning, der skal anvendes i opløselighedstesten, angives i EU-specifikationerne.

(7)

Beskrivelsen af opløseligheden af fødevaretilsætningsstoffet mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) i natriumhydroxidopløsning (koncentration: 50 g NaOH/l) bør derfor ændres til »praktisk taget uopløseligt eller uopløseligt«.

(8)

Forordning (EU) nr. 231/2012 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 (EUT L 83 af 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA's Panel for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer, 2017. Safety of the proposed amendment of the specifications for microcrystalline cellulose (E 460(i)) as a food additive. EFSA Journal 2017;15(2):4699, 7 s. doi:10.2903/j.efsa.2017.4699.


BILAG

I bilaget til forordning (EU) nr. 231/2012 affattes oplysningerne vedrørende fødevaretilsætningsstof (E 460(i)) (mikrokrystallinsk cellulose) således:

»Opløselighed

Uopløseligt i vand, ethanol, ether og fortyndede mineralsyrer. Praktisk taget uopløseligt eller uopløseligt i natriumhydroxidopløsning (koncentration: 50 g NaOH/l).«


Top