Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0073

Kommissionens forordning (EU) 2018/73 af 16. januar 2018 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af kviksølvforbindelser i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst. )

C/2018/0089

OJ L 13, 18.1.2018, p. 8–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/73/oj

18.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2018/73

af 16. januar 2018

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af kviksølvforbindelser i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og artikel 16, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier (i det følgende benævnt »MRL'er«) for restkoncentrationer af kviksølvforbindelser.

(2)

Ved Rådets direktiv 79/117/EØF blev markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende kviksølvforbindelser forbudt. Alle godkendelser af plantebeskyttelsesmidler indeholdende kviksølvforbindelser blev trukket tilbage, og som følge heraf blev alle MRL'er fastsat til den relevante bestemmelsesgrænseværdi (i det følgende benævnt »LOD«).

(3)

Kommissionen har modtaget oplysninger fra fødevarevirksomhedsledere og medlemsstater, der viser, at der i flere produkter er kviksølvforbindelser til stede, der fører til højere restkoncentrationer end den i forordning (EF) nr. 396/2005 fastsatte LOD.

(4)

Nylige overvågningsdata bekræfter, at der i flere produkter forekommer restkoncentrationer af kviksølvforbindelser på niveauer, der er højere end LOD'en. Under hensyntagen til 95-percentilen af alle stikprøveresultaterne er der indberettet følgende forekomster: 0,02 mg/kg i trænødder, 0,03 mg/kg i friske urter, 0,05 mg/kg i dyrkede svampe, 0,50 mg/kg i vilde svampe undtagen rørhatte (0,90 mg/kg), 0,02 mg/kg i oliefrø, 0,02 mg/kg i te, kaffebønner, urteudtræk og kakaobønner, 0,02 mg/kg i krydderier undtagen ingefær, muskatnød, muskatblomme og gurkemeje (0,05 mg/kg), 0,01 mg/kg i kød undtagen kød af vildtlevende vildt (0,015 mg/kg) og kød af (opdrættede og vilde) ænder (0,04 mg/kg), 0,01 mg/kg i animalsk fedt, 0,02 mg/kg i spiselige slagtebiprodukter undtagen slagtebiprodukter af vildtlevende vildt (0,025 mg/kg) og slagtebiprodukter af vildsvin (0,10 mg/kg), 0,01 mg/kg i mælk og 0,01 mg/kg i honning.

(5)

Da pesticider indeholdende kviksølv i over tredive år har været udfaset i Unionen, kan tilstedeværelsen af kviksølv betragtes som forårsaget af miljøforurening. Standardværdierne bør derfor erstattes med dem, der er opført i betragtning 4, for at afspejle den miljømæssige baggrund for kviksølv i forordning (EF) nr. 396/2005. Dette vil sætte nationale kompetente myndigheder i stand til at træffe passende håndhævelsesforanstaltninger på grundlag af realistiske MRL'er.

(6)

Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) har vedtaget en udtalelse om kviksølv og methylkviksølv i fødevarer (2).

(7)

Da kviksølvforbindelser forekommer på lave niveauer i de i betragtning 4 opførte produkter, og under hensyntagen til de tilgængelige forbrugsdata i Unionen betragtes det samlede bidrag til eksponeringen via kosten som lav, og der er ikke nogen sundhedsrisiko for forbrugerne. MRL'erne for de pågældende produkter bør fastsættes som midlertidige i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005. Disse maksimalgrænseværdier vil blive taget op til revision; revisionen vil tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter offentliggørelsen af nærværende forordning.

(8)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne for restkoncentrationer af pesticider om behovet for at ændre LOD'erne. Laboratorierne konkluderede, at de nuværende LOD'er bør fastholdes.

(9)

På baggrund af autoritetens udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de pågældende ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(10)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(11)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. januar 2018.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden; Scientific Opinion on the risk for public health related to the presence of mercury and methylmercury in food. EFSA Journal (2012);10(12):2985. [241 s.].


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II udgår kolonnen vedrørende kviksølvforbindelser.

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A tilføjes kolonnen vedrørende kviksølvforbindelser:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Kviksølvforbindelser (summen af kviksølvforbindelser udtrykt som kviksølv)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

0110000

Citrusfrugter

0,01 (*1)

0110010

Grapefrugter

 

0110020

Appelsiner

 

0110030

Citroner

 

0110040

Limefrugter

 

0110050

Mandariner

 

0110990

Andet

 

0120000

Trænødder

0,02 (+)

0120010

Mandler

 

0120020

Paranødder

 

0120030

Cashewnødder

 

0120040

Kastanjer

 

0120050

Kokosnødder

 

0120060

Hasselnødder

 

0120070

Macadamia

 

0120080

Pekannødder

 

0120090

Pinjekerner

 

0120100

Pistacienødder

 

0120110

Valnødder

 

0120990

Andet

 

0130000

Kernefrugter

0,01 (*1)

0130010

Æbler

 

0130020

Pærer

 

0130030

Kvæder

 

0130040

Mispel

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

0130990

Andet

 

0140000

Stenfrugter

0,01 (*1)

0140010

Abrikoser

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

0140030

Ferskner

 

0140040

Blommer

 

0140990

Andet

 

0150000

Bær og små frugter

0,01 (*1)

0151000

a)

Druer

 

0151010

Spisedruer

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

0152000

b)

Jordbær

 

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0153010

Brombær

 

0153020

Korbær

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

0153990

Andet

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0154010

Blåbær

 

0154020

Tranebær

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

0154050

Hyben

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

0154080

Hyldebær

 

0154990

Andet

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01 (*1)

0161000

a)

spiselig skræl

 

0161010

Dadler

 

0161020

Figner

 

0161030

Spiseoliven

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0161990

Andet

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

0162050

Stjerneæbler

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

0162990

Andet

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

0163010

Avocadoer

 

0163020

Bananer

 

0163030

Mangofrugter

 

0163040

Papajaer

 

0163050

Granatæbler

 

0163060

Cherimoya

 

0163070

Guavaer

 

0163080

Ananas

 

0163090

Brødfrugter

 

0163100

Durianfrugter

 

0163110

Pigget annona/guanabana

 

0163990

Andet

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (*1)

0211000

a)

Kartofler

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0212010

Maniokker

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

0212030

Yams

 

0212040

Salepmaranta

 

0212990

Andet

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0213010

Rødbeder

 

0213020

Gulerødder

 

0213030

Knoldselleri

 

0213040

Peberrod

 

0213050

Jordskokker

 

0213060

Pastinakker

 

0213070

Persillerod

 

0213080

Radiser

 

0213090

Havrerod

 

0213100

Kålroer

 

0213110

Majroer

 

0213990

Andet

 

0220000

Løg

0,01 (*1)

0220010

Hvidløg

 

0220020

Kepaløg

 

0220030

Skalotteløg

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0220990

Andet

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanacea

 

0231010

Tomater

 

0231020

Sød peberfrugt

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

0231040

Okra/lady's fingers

 

0231990

Andet

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

0232010

Agurker

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

0232030

Courgetter

 

0232990

Andet

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0233010

Meloner

 

0233020

Græskar

 

0233030

Vandmeloner

 

0233990

Andet

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01 (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

 

0241010

Broccoli

 

0241020

Blomkål

 

0241990

Andet

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

0242010

Rosenkål

 

0242020

Hovedkål

 

0242990

Andet

 

0243000

c)

Bladkål

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

0243020

Grønkål/kokål

 

0243990

Andet

 

0244000

d)

Kålrabi

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01 (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

0251020

Havesalat

 

0251030

Bredbladet endivie

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

0251070

Rød sennep

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

0251990

Andet

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

0,01 (*1)

0252010

Spinat

 

0252020

Portulakker

 

0252030

Bladbeder

 

0252990

Andet

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01 (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01 (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0,03 (+)

0256010

Kørvel

 

0256020

Purløg

 

0256030

Selleriblade

 

0256040

Persille

 

0256050

Salvie

 

0256060

Rosmarin

 

0256070

Timian

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

0256090

Laurbærblade

 

0256100

Estragon

 

0256990

Andet

 

0260000

Bælgplanter

0,01 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0260050

Linser

 

0260990

Andet

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01 (*1)

0270010

Alm. asparges

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

0270030

Bladselleri

 

0270040

Knoldfennikel

 

0270050

Artiskokker

 

0270060

Porrer

 

0270070

Rabarber

 

0270080

Bambusskud

 

0270090

Palmehjerter

 

0270990

Andet

 

0280000

Svampe, mosser og laver

 

0280010

Dyrkede svampe

0,05 (+)

0280020

Vilde svampe

0,5 (+)

0280990

Mosser og laver

0,01 (*1)

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01 (*1)

0300010

Bønner

 

0300020

Linser

 

0300030

Ærter

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0300990

Andet

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

0401000

Olieholdige frø

0,02 (+)

0401010

Hørfrø

 

0401020

Jordnødder

 

0401030

Valmuefrø

 

0401040

Sesamfrø

 

0401050

Solsikkefrø

 

0401060

Rapsfrø

 

0401070

Sojabønner

 

0401080

Sennepsfrø

 

0401090

Bomuldsfrø

 

0401100

Græskarfrø

 

0401110

Saflorfrø

 

0401120

Hjulkronefrø

 

0401130

Sæddodderfrø

 

0401140

Hampfrø

 

0401150

Kristpalmefrø

 

0401990

Andet

 

0402000

Olieholdige frugter

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

0,01 (*1)

0402020

Oliepalmekerner

0,02 (*1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

0,02 (*1)

0402040

Kapok

0,02 (*1)

0402990

Andet

0,02 (*1)

0500000

KORN

0,01 (*1)

0500010

Byg

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0500030

Majs

 

0500040

Alm. hirse

 

0500050

Havre

 

0500060

Ris

 

0500070

Rug

 

0500080

Alm. durra/sorghum

 

0500090

Hvede

 

0500990

Andet

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

 

0610000

Te

0,02 (+)

0620000

Kaffebønner

0,02 (+)

0630000

Urteudtræk fra

0,02 (+)

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

0631030

Roser

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lind

 

0631990

Andet

 

0632000

b)

blade og urter

 

0632010

Jordbær

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

0632990

Andet

 

0633000

c)

rødder

 

0633010

Baldrian

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Andet

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

0640000

Kakaobønner

0,02 (+)

0650000

Karob/johannesbrød

0,02 (*1)

0700000

HUMLE

0,02 (*1)

0800000

KRYDDERIER

(+)

0810000

Krydderier i form af frø

 

0810010

Anis/ægte anis

0,02

0810020

Sortkommen

0,02

0810030

Selleri

0,02

0810040

Koriander

0,02

0810050

Spidskommen

0,02

0810060

Dild

0,02

0810070

Fennikel

0,02

0810080

Bukkehorn

0,02

0810090

Muskat

0,05

0810990

Andet

0,02

0820000

Krydderier i form af frugter

0,02

0820010

Allehånde

 

0820020

Sichuanpeber

 

0820030

Kommen

 

0820040

Kardemomme

 

0820050

Enebær

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

0820070

Vanilje

 

0820080

Tamarinde

 

0820990

Andet

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,02

0830010

Kanel

 

0830990

Andet

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,02

0840020

Ingefær

0,05

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05

0840040

Peberrod

 

0840990

Andet

0,02

0850000

Krydderier i form af knopper

0,02

0850010

Kryddernellike

 

0850020

Kapers

 

0850990

Andet

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,02

0860010

Safrankrokus

 

0860990

Andet

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

 

0870010

Muskatblomme

0,05

0870990

Andet

0,02

0900000

SUKKERPLANTER

0,01 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

0900020

Sukkerrør

 

0900030

Cikorierødder

 

0900990

Andet

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

 

1010000

Væv fra

 

1011000

a)

svin

(+)

1011010

Muskel

0,01

1011020

Fedtvæv

0,01

1011030

Lever

0,02

1011040

Nyre

0,02

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

1011990

Andet

0,01  (*1)

1012000

b)

kvæg

(+)

1012010

Muskel

0,01

1012020

Fedtvæv

0,01

1012030

Lever

0,02

1012040

Nyre

0,02

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

1012990

Andet

0,01  (*1)

1013000

c)

får

(+)

1013010

Muskel

0,01

1013020

Fedtvæv

0,01

1013030

Lever

0,02

1013040

Nyre

0,02

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

1013990

Andet

0,01  (*1)

1014000

d)

geder

(+)

1014010

Muskel

0,01

1014020

Fedtvæv

0,01

1014030

Lever

0,02

1014040

Nyre

0,02

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

1014990

Andet

0,01  (*1)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

(+)

1015010

Muskel

0,01

1015020

Fedtvæv

0,01

1015030

Lever

0,02

1015040

Nyre

0,02

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

1015990

Andet

0,01  (*1)

1016000

f)

fjerkræ

 

1016010

Muskel

0,01 (+)

1016020

Fedtvæv

0,01 (+)

1016030

Lever

0,02 (+)

1016040

Nyre

0,02 (+)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02 (+)

1016990

Andet

0,01 (*1)

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

(+)

1017010

Muskel

0,01

1017020

Fedtvæv

0,01

1017030

Lever

0,02

1017040

Nyre

0,02

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,02

1017990

Andet

0,01  (*1)

1020000

Mælk

0,01 (+)

1020010

Kvæg

 

1020020

Får

 

1020030

Geder

 

1020040

Heste

 

1020990

Andet

 

1030000

Fugleæg

0,01 (*1)

1030010

Kyllinger

 

1030020

Ænder

 

1030030

Gæs

 

1030040

Vagtler

 

1030990

Andet

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

0,01 (+)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,04 (+)

b)

I del B udgår kolonnen vedrørende kviksølvforbindelser.


(*1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(1)  Bilag I indeholder en fuldstændig liste over vegetabilske og animalske produkter, som der er fastsat maksimalgrænseværdier for.

(F)

=

Fedtopløselig

Kviksølvforbindelser (summen af kviksølvforbindelser udtrykt som kviksølv)

(+)

Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på grund af miljøforurening. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter datoen for offentliggørelse.

0120000

Trænødder

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

0280010

Dyrkede svampe

(+)

Følgende MRL gælder for rørhatte: 0,9 mg/kg. Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på grund af miljøforurening. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter datoen for offentliggørelse.

0280020

Vilde svampe

(+)

Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på grund af miljøforurening. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter datoen for offentliggørelse.

0401000

Oliefrø

0610000

Te

0620000

Kaffebønner

0630000

Urteudtræk fra

0640000

Kakaobønner

0800000

KRYDDERIER

(+)

Den relevante maksimalgrænseværdi for peberrod (Armoracia rusticana) i krydderigruppen (kode 0840040) er den, der er fastsat for peberrod (Armoracia rusticana) i grøntsagsgruppen, rod- og knoldgrøntsagsgruppen (kode 0213040), under hensyntagen til ændringer i koncentrationerne som følge af forarbejdningen (tørring), jf. artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005.

0840040

Peberrod

(+)

Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på grund af miljøforurening. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter datoen for offentliggørelse.

1011000

a)

Væv fra svin

1012000

b)

Væv fra kvæg

1013000

c)

Væv fra får

1014000

d)

Væv fra geder

1015000

e)

Væv fra dyr af hestefamilien

(+)

Følgende MRL gælder for kød fra ænder: 0,04 mg/kg. Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på grund af miljøforurening. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter datoen for offentliggørelse.

1016010

Muskel (fjerkræ)

(+)

Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på grund af miljøforurening. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter datoen for offentliggørelse.

1016020

Fedtvæv (fjerkræ)

1016030

Lever (fjerkræ)

1016040

Nyre (fjerkræ)

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (fjerkræ)

1017000

g)

Væv fra andre opdrættede landdyr

1020000

Mælk

1040000

Honning og andre biavlsprodukter

(+)

Følgende MRL gælder for slagtebiprodukter fra vildsvin: 0,1 mg/kg. Overvågningsdata viser, at der forekommer restkoncentrationer på grund af miljøforurening. Når Kommissionen tager maksimalgrænseværdien op til revision, vil den tage hensyn til de oplysninger, der foreligger senest 10 år efter datoen for offentliggørelse.

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr«


Top