Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0072

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/72 af 4. oktober 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre, at de er uafhængige for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6652

OJ L 13, 18.1.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/72/oj

18.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 13/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/72

af 4. oktober 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre, at de er uafhængige for så vidt angår regnskab, organisation og beslutningsprocesser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/751 af 29. april 2015 om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner (1), særlig artikel 7, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at præcisere de krav, der skal sikre adskillelse af betalingskortordninger og behandlingsenheder, er det hensigtsmæssigt at fastlægge bestemte vilkår i relation til regnskab, organisation og beslutningsprocesser i betalingskortordninger og behandlingsenheder, uanset disse enheders retlige form.

(2)

Betalingskortordninger og behandlingsenheder bør råde over regnskabsprocesser, der sætter dem i stand til at tilvejebringe finansielle oplysninger om særskilte resultatopgørelser og forklarende bemærkninger til disse finansielle oplysninger. Disse krav bør ikke erstatte eller ændre de regnskabsmæssige principper og standarder eller krav vedrørende årsregnskaber, der allerede gælder for betalingskortordninger og behandlingsenheder.

(3)

Til dette formål er det hensigtsmæssigt at præcisere, hvordan udgifter og indtægter bør fordeles som led i disse regnskabsprocesser. Regnskabsprocesserne bør være behørigt dokumenterede, især i relation til overførsler af midler mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder.

(4)

For at sikre uafhængighed bør betalingskortordninger og de deltagende behandlingsenheder udarbejde finansielle oplysninger mindst en gang om året, og disse oplysninger bør gennemgås af en uafhængig revisor. Disse oplysninger samt gennemgangen heraf bør stilles til rådighed for kompetente myndigheder, når de anmoder herom, så de kan sikre, at kravene om uafhængighed efterleves.

(5)

Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der ikke er særskilte juridiske personer, bør mindst være organiseret som forskellige interne forretningsenheder. Medarbejderne i betalingskortordninger og behandlingsenheder, herunder medlemmerne af den øverste ledelse, bør være uafhængige og have særskilte arbejdssteder med begrænset og kontrolleret adgang. Af hensyn til de øverste lederes uafhængighed, når to enheder indgår i samme koncern, og forhindre praksis med »svingdøre«, bør de øverste ledere forbydes at udføre arbejde for den anden side af virksomheden i mindst et år efter at have forladt den enhed, de arbejdede for.

(6)

Medarbejdere i betalingskortordninger bør kun have ret til at udføre opgaver i forbindelse med udformning, ajourføring eller gennemførelse af behandlingstjenester, når bestemte betingelser, der skal sikre overholdelse af uafhængighedskravene, er opfyldt.

(7)

For at undgå incitamenter for betalingskortordninger eller behandlingsenheder til gennem deres medarbejdere at tilbyde hinanden præferencebehandling eller insiderviden, som deres konkurrenter ikke har adgang til, bør aflønningen af medarbejdere i betalingskortordninger og behandlingsenheder hverken direkte eller indirekte baseres på behandlingsenhedens eller betalingskortordningens økonomiske resultater. Kompetente myndigheder bør på egen anmodning have komplet adgang til oplysninger om lønpolitikker.

(8)

Det bør præciseres, at når betalingskortordningen og behandlingsenheden tilhører samme juridiske enhed eller koncern, bør der i en adfærdskodeks fastlægges regler til sikring af, at medarbejderne overholder denne forordning, og denne adfærdskodeks bør indeholde effektive sanktioner og håndhævelsesmekanismer og bør offentliggøres.

(9)

Betalingskortordninger og behandlingsenheder bør have ret til at benytte fælles tjenester, forudsat at dette ikke resulterer i deling af følsomme oplysninger mellem dem, og at betingelserne for deling af tjenesterne, herunder de økonomiske betingelser, som disse tjenester tilbydes på, er behørigt dokumenterede i et fælles dokument. Dette dokument bør stilles til rådighed for kompetente myndigheder, når de anmoder herom, så de kan sikre, at kravene om uafhængighed efterleves. Der bør indføres specifikke betingelser for deling af informationsstyringssystemet. Deling af følsomme oplysninger mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder, der giver enten betalingskortordningen eller behandlingsenheden en konkurrencemæssig fordel, bør imidlertid forbydes.

(10)

Det er hensigtsmæssigt at fastsætte regler for sammensætningen af betalingskortordningers og behandlingsenheders ledelsesorganer, uanset deres retlige form og organisatoriske indretning, for at begrænse potentielle interessekonflikter i beslutningsprocessen mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder. Disse regler bør offentliggøres og gennemgås af kompetente myndigheder. Desuden bør betalingskortordninger og behandlingsenheder råde over særskilte årlige driftsplaner, som er godkendt af deres relevante ledelsesorganer. Disse særskilte årlige driftsplaner bør være fuldt tilgængelige for de kompetente myndigheder på disses anmodning, så de kan sikre, at kravene om uafhængighed efterleves.

(11)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(12)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om en udtalelse fra den interessentgruppe for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes de krav, som betalingskortordninger og behandlingsenheder skal overholde for at sikre anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2015/751.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)   »ledelsesorgan«: det organ i en kortbetalingsordning eller behandlingsenhed, der er udpeget i overensstemmelse med national ret og har beføjelse til at fastlægge enhedens strategi, mål og generelle ledelsesprincipper, og som kontrollerer og overvåger ledelsens beslutningstagning og omfatter de personer, der i praksis leder enhedens virksomhed

2)   »øverste ledelse«: de fysiske personer i en betalingskortordning eller behandlingsenhed, der udøver ledelsesfunktioner, og som er ansvarlige for betalingskortordningens eller behandlingsenhedens daglige ledelse og står til ansvar herfor over for ledelsesorganet

3)   »aflønning«: alle former for fast og variabel aflønning, herunder udbetalinger eller fordele, monetære eller ikkemonetære, der tildeles medarbejdere direkte af eller på vegne af betalingskortordningen eller behandlingsenheden

4)   »fælles tjenester«: enhver aktivitet, funktion eller tjeneste, der udføres af enten en intern enhed inden for en betalingskortordning eller behandlingsenhed eller en særskilt juridisk enhed til fordel for både betalingskortordningen og behandlingsenheden

5)   »koncern«: en modervirksomhed og alle dens dattervirksomheder som defineret i artikel 2, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU (3).

KAPITEL II

REGNSKAB

Artikel 3

Finansielle oplysninger

1.   Betalingskortordninger og deltagende behandlingsenheder skal råde over regnskabsprocesser, der sætter dem i stand til at udarbejde finansielle oplysninger om særskilte resultatopgørelser og forklarende bemærkninger til disse finansielle oplysninger.

2.   De i stk. 1 nævnte finansielle oplysninger skal overholde de gældende regnskabsregler vedrørende udarbejdelsen af betalingskortordningers og behandlingsenheders regnskaber.

Artikel 4

Fordeling af udgifter og indtægter

1.   De finansielle oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, baseres på en fordeling af udgifter og indtægter mellem betalingskortordningen og behandlingsenheden efter følgende regler:

a)

udgifter og indtægter, der kan henføres direkte til tilrådighedsstillelsen af behandlingstjenester, tildeles behandlingsenheden

b)

udgifter og indtægter, der kan henføres direkte til betalingskortordningen, tildeles betalingskortordningen

c)

udgifter og indtægter, der ikke direkte kan henføres til tilrådighedsstillelsen af behandlingstjenester eller til betalingskortordningen, fordeles efter princippet om aktivitetsbaseret omkostningsberegning, der indebærer, at indirekte omkostninger og indtægter fordeles efter behandlingsenhedens eller betalingskortordningens faktiske forbrug

d)

udgifter og indtægter, der ikke kan henføres direkte og ikke kan fordeles efter princippet om aktivitetsbaseret omkostningsberegning, fordeles efter en regnskabsmetode, der dokumenteres i et supplerende notat.

2.   Det supplerende notat, der er omhandlet i stk. 1, litra d), skal angive følgende for hver omkostning og indtægt, der fordeles efter den metode:

a)

grundlaget for fordelingen

b)

rationalet bag dette grundlag.

Artikel 5

Dokumentation for overførsel af finansielle midler mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder

1.   Betalingskortordninger og behandlingsenheder skal udarbejde specifikke forklarende noter til enhver overførsel af finansielle midler mellem dem med henblik på tilrådighedsstillelse af tjenester eller brug af fælles tjenester som omhandlet i artikel 12. Disse forklarende bemærkninger skal angive priserne på og gebyrerne for disse tjenester, uanset hvilke underliggende forpligtelser og organisatoriske ordninger der måtte eksistere mellem dem. Disse forklarende noter skal medtages i de finansielle oplysninger, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1.

2.   Når betalingskortordninger og behandlingsenheder tilhører samme juridiske enhed eller koncern, skal de i stk. 1 nævnte specifikke forklarende noter indeholde beviser for, at priserne på og gebyrerne for tilrådighedsstillelse af tjenester mellem dem eller brug af fælles tjenester ikke adskiller sig fra priserne på og gebyrerne for de samme eller eventuelt sammenlignelige tjenester mellem betalingskortordninger og behandlingsenheder, der ikke tilhører samme juridiske enhed eller koncern.

Artikel 6

Gennemgang og hyppighed af finansielle oplysninger

1.   De finansielle oplysninger i henhold til artikel 3, 4 og 5 skal gennemgås af en uafhængig og autoriseret revisor.

2.   Den i stk. 1 nævnte gennemgang skal præsenteres i form af en rapport, der sikrer:

a)

et pålideligt og retvisende billede af de finansielle oplysninger fra betalingskortordninger og behandlingsenheder

b)

sammenhæng og sammenlignelighed mellem de finansielle oplysninger og regnskabsreglerne vedrørende udarbejdelse af betalingskortordningers og behandlingsenheders regnskaber

c)

sammenhæng mellem de finansielle oplysninger og tidligere års fordelingspolitikker eller, hvis denne sammenhæng mangler, en forklaring på, hvorfor fordelingspolitikken er blevet ændret, og en omregning af tallene for tidligere år.

3.   De i artikel 3, 4 og 5 nævnte finansielle oplysninger skal forelægges den i stk. 1 nævnte revisor årligt og være fuldt tilgængelige for kompetente myndigheder, når de anmoder herom, sammen med den uafhængige revisors gennemgang.

KAPITEL III

ORGANISATION

Artikel 7

Funktionel adskillelse

Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der ikke er oprettet som to særskilte juridiske enheder, skal organiseres som to særskilte interne forretningsenheder.

Artikel 8

Særskilte arbejdssteder

Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der befinder sig i samme lokaler, skal organiseres som særskilte arbejdssteder med begrænset og kontrolleret adgang.

Artikel 9

Uafhængig øverste ledelse

Den øverste ledelse i betalingskortordninger eller i forretningsenheden for betalingskortordningen skal være forskellig fra den øverste ledelse i behandlingsenheder eller i forretningsenheden for behandlingstjenester og skal handle selvstændigt. Den øverste ledelse i betalingskortordninger eller i forretningsenheder for betalingskortordninger må ikke påtage sig arbejde for behandlingsenheder eller for forretningsenheder for behandlingstjenester og vice versa i en periode på mindst et år efter, at den pågældende øverste ledelse forlod den enhed, for hvilken de har arbejdet.

Artikel 10

Uafhængige medarbejdere

1.   Medarbejderne i betalingskortordninger skal være forskellige fra medarbejderne i behandlingsenheder.

2.   Medarbejderne i betalingskortordninger og behandlingsenheder må udføre opgaver i tilknytning til tilrådighedsstillelsen af fælles tjenester som omhandlet i artikel 12.

3.   Medarbejderne i en behandlingsenhed må udføre opgaver i tilknytning til udformningen af et fælles sæt af regler, praksisser, standarder og gennemførelsesretningslinjer for udførelsen af kortbaserede betalingstransaktioner, forudsat at:

a)

opgaverne i tilknytning til udformningen af det fælles sæt af regler kan udføres af andre behandlingsenheder på et ikkediskriminerende grundlag

b)

udformningen af disse regler involverer et repræsentativt udsnit af alle enheder i betalingskortordningen.

Artikel 11

Aflønning

1.   Behandlingsenheder skal indføre aflønningspolitikker, der ikke skaber incitamenter for medarbejderne til at tilbyde en betalingskortordning præferencebehandling eller insiderviden, som deres konkurrenter ikke har adgang til. Aflønningen af medarbejderne skal derfor afspejle behandlingsenhedens resultater og må hverken direkte eller indirekte være knyttet til resultaterne i den betalingskortordning, som behandlingsenheden leverer tjenester til.

2.   Betalingskortordninger skal indføre aflønningspolitikker, der ikke skaber incitamenter for medarbejderne til at tilbyde en behandlingsenhed præferencebehandling eller insiderviden, som deres konkurrenter ikke har adgang til. Aflønningen af medarbejderne skal derfor afspejle betalingskortordningernes resultater og må hverken direkte eller indirekte være knyttet til behandlingsenhedens resultater.

3.   De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have komplet adgang til de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger om aflønningspolitikker.

Artikel 12

Brug af fælles tjenester

1.   Betalingskortordninger og behandlingsenheder, der benytter fælles tjenester, skal i et fælles dokument beskrive de fælles tjenester og de betingelser, herunder de finansielle betingelser, på hvilke disse tjenester stilles til rådighed.

2.   De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have adgang til det i stk. 1 nævnte dokument.

Artikel 13

Brug af et fælles informationsstyringssystem

Et informationsstyringssystem, der deles af en betalingskortordning og en behandlingsenhed, skal sikre:

a)

at betalingskortordningens og behandlingsenhedens medarbejdere identificeres særskilt via autentifikationsproceduren for adgang til informationsstyringssystemet

b)

at brugerne kun har adgang til de oplysninger, de har ret til i henhold til denne forordning. Navnlig må betalingskortordningens medarbejdere ikke have adgang til følsomme oplysninger som omhandlet i artikel 14 i en behandlingsenhed, og behandlingsenhedens medarbejdere må ikke have adgang til følsomme oplysninger i en betalingskortordning.

Artikel 14

Følsomme oplysninger

Betalingskortordninger og behandlingsenheder må ikke dele oplysninger af følsom karakter, der giver enten betalingskortordningen eller behandlingsenheden en konkurrencefordel, når sådanne oplysninger ikke deles med andre konkurrenter.

Artikel 15

Adfærdskodeks

1.   Betalingskortordninger og behandlingsenheder tilhørende samme juridiske enhed eller koncern skal formulere og på deres websted offentliggøre en adfærdskodeks, der fastslår, hvordan deres respektive medarbejdere skal optræde for at sikre overholdelse af denne forordning. Adfærdskodeksen skal også indeholde effektive håndhævelsesmekanismer.

2.   Adfærdskodeksen skal navnlig fastlægge regler, der forhindrer, at betalingskortordninger og behandlingsenheder deler følsomme oplysninger som omhandlet i artikel 14. Adfærdskodeksen skal gennemgås af de kompetente myndigheder.

KAPITEL IV

BESLUTNINGSPROCES

Artikel 16

Uafhængige ledelsesorganer

1.   Betalingskortordninger og behandlingsenheder skal sikre, at sammensætningen af deres ledelsesorganer modvirker interessekonflikter i beslutningsprocessen mellem betalingskortordningen og behandlingsenheden, herunder ved at fastsætte klare og objektive kriterier for, hvornår en og samme person på samme tid må være medlem af betalingskortordningens og behandlingsenhedens ledelsesorgan. Disse kriterier skal offentliggøres og gennemgås af de kompetente myndigheder.

2.   Ledelsesorganerne i betalingskortordninger og behandlingsenheder tilhørende samme juridiske enhed eller koncern skal godkende og regelmæssigt gennemgå eventuelle interessekonfliktpolitikker med henblik på at sikre og føre tilsyn med overholdelsen af denne forordning.

3.   Med henblik på stk. 2, og når direktørposter kan besættes af en og samme person i betalingskortordningens og behandlingsenhedens ledelsesorgan, skal betalingskortordninger og behandlingsenheder:

a)

oprette et særskilt ledelsesorgan med ansvar for beslutninger vedrørende betalingskortordningens aktiviteter, dog med undtagelse af fælles tjenester som omhandlet i artikel 12, og dette organ skal bestå af de medlemmer af ledelsesorganet, der ikke varetager ledelsesfunktioner i forbindelse med behandlingsaktiviteter. Disse medlemmer skal rådgive ledelsesorganet om betalingskortordningens strategi i overensstemmelse med denne forordning og bistå ledelsesorganet med at føre tilsyn med den øverste ledelses gennemførelse af denne strategi

b)

oprette et særskilt ledelsesorgan med ansvar for beslutninger vedrørende behandlingsaktiviteter, dog med undtagelse af fælles tjenester som omhandlet i artikel 12, og dette organ skal bestå af de medlemmer af ledelsesorganet, der ikke varetager ledelsesfunktioner i forbindelse med betalingskortordningen. Disse medlemmer skal rådgive ledelsesorganet om behandlingsenhedens strategi i overensstemmelse med denne forordning og bistå ledelsesorganet med at føre tilsyn med den øverste ledelses gennemførelse af denne strategi

c)

oprette uafhængige rapporteringsveje fra den øverste ledelse i enten forretningsenheden for betalingskortordningen eller forretningsenheden for behandlingstjenester til ledelsesorganet.

4.   De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have adgang til de organisatoriske arrangementer som oprettet i overensstemmelse med stk. 3.

5.   Ledelsesorganet skal have det overordnede ansvar for at sikre, at denne forordning overholdes.

Artikel 17

Særskilte årlige driftsplaner

1.   Betalingskortordninger og behandlingsenheder skal have særskilte årlige driftsplaner, der fastlægger budgettet, herunder kapital- og driftsudgifter og eventuelle delegationer af myndighed til at afholde disse udgifter, og som skal forelægges til godkendelse i deres respektive ledelsesorganer eller eventuelt i det i artikel 16 nævnte ledelsesorgan.

2.   De kompetente myndigheder skal på egen anmodning have komplet adgang til disse årlige driftsplaner.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 123 af 19.5.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.2013, s. 19).


Top