EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0067

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/67 af 3. oktober 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår fastlæggelse af betingelserne for vurdering af virkningerne som følge af ophør eller ændring af eksisterende benchmarks (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6537

OJ L 12, 17.1.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/67/oj

17.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 12/14


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/67

af 3. oktober 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår fastlæggelse af betingelserne for vurdering af virkningerne som følge af ophør eller ændring af eksisterende benchmarks

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 51, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre, at de kompetente myndigheder anvender artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011 på samme måde, bør det fastsættes nærmere, på hvilke betingelser de kompetente myndigheder kan konkludere, at ophør eller ændring af et eksisterende benchmark kan medføre en force majeure-hændelse eller kan lægge hindringer i vejen for eller på anden måde krænke betingelserne i en finansiel kontrakt eller et finansielt instrument eller reglerne i en investeringsfond, der benytter det pågældende benchmark som reference.

(2)

Dette gælder navnlig i tilfælde af »force majeure«, som er et begreb, der fortolkes forskelligt i medlemsstaterne.

(3)

En markant anderledes værdi i indekset er en af hovedårsagerne til hindringer for eller krænkelse af betingelserne i en finansiel kontrakt eller et finansielt instrument eller reglerne i en investeringsfond, der benytter et benchmark som reference. Sådanne markant anderledes værdier kan være forårsaget af en pludselig afbrydelse i indeksets tidsserier eller en forskellig grad af volatilitet, hvilket igen kan være forårsaget af ændringer af metodologien for leveringen af benchmarket eller af de inputdata, som benchmarkberegningen er baseret på. De kompetente myndigheder bør anlægge en individuel vurdering af de potentielle virkninger af sådanne ændringer, da størrelsen af afbrydelsen eller omfanget af ændringen i indeksets volatilitet i høj grad afhænger af arten af benchmarket og af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference.

(4)

Ændringer af typen af anvendte inputdata eller pålideligheden af datakilder kan påvirke egnetheden af et benchmark til visse anvendelsesformål. De kompetente myndigheder bør derfor vurdere, om sådanne ændringer kan medføre en force majeure-hændelse eller lægge hindringer i vejen for eller på anden måde krænke kontraktbetingelserne.

(5)

Force majeure-hændelser eller og hindringer for eller krænkelse af kontraktbetingelser er mindre sandsynlige, hvis der er et acceptabelt alternativt benchmark eller i det mindste en procedure, der er henvist til i de relevante dokumenter, for valg af sådan et alternativt benchmark.

(6)

Det forekommer, at indeks til måling af meget specifikke markeder i høj grad er baseret på indeksproducentens omdømme, dømmekraft eller ekspertise. De kompetente myndigheder bør derfor vurdere, om en ændring af indeksproducenten under sådanne omstændigheder vil kunne medføre en force majeure-hændelse eller lægge hindringer i vejen for eller på anden måde krænke kontraktbetingelserne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Betingelser for vurdering

1.   Med henblik på artikel 51, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011 skal en kompetent myndighed tage højde for følgende betingelser ved vurderingen af, om ophør eller ændring af et benchmark, der ikke opfylder kravene i nævnte forordning, ville medføre i en force majeure-hændelse eller ville lægge hindringer i vejen for eller på anden måde krænke betingelserne i en finansiel kontrakt eller et finansielt instrument eller reglerne i en investeringsfond, der benytter det pågældende benchmark som reference:

a)

En ændring af benchmarket ville kræve en væsentlig ændring af arten af inputdata, af metoden til at fastlægge disse data, af selve dataindsamlingsprocessen eller af andre elementer i leveringen af benchmarket, som ville føre til en markant forskellig benchmarkværdi.

b)

En ændring af arten af de inputdata eller af metoden til at fastlægge disse data med henblik på at bringe benchmarket i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1011 ville skade repræsentativiteten af et benchmark for det marked eller den økonomiske virkelighed, som benchmarket er beregnet til at måle, hvilket i sidste ende medfører en ændring i arten af benchmarket.

c)

Der findes ikke noget alternativt benchmark til det benchmark, der ikke opfylder kravene i forordning (EU) 2016/1011, som:

i)

opfylder kravene i forordning (EU) 2016/1011

ii)

måler det samme marked eller den samme økonomiske virkelighed

iii)

enten er optaget i det offentlige register, der er omhandlet i artikel 36 forordning (EU) 2016/1011, eller leveres af en administrator, der er opført i dette register.

d)

De eksisterende finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfonde, som benytter benchmarket som reference, og de ledsagende dokumenter, leverer ikke et alternativt benchmark eller indeholder ikke regler om, hvordan et sådant alternativt benchmark skal fastlægges, eller andre passende nødforanstaltninger.

e)

Overdragelse af et benchmark fra en administrator til en anden administrator ville medføre en væsentlig ændring af benchmarket.

2.   Betingelserne i stk. 1 skal anvendes efter en individuel vurdering.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. oktober 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.


Top