EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0066

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/66 af 29. september 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes (EØS-relevant tekst. )

C/2017/6464

OJ L 12, 17.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj

17.1.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 12/11


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/66

af 29. september 2017

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1), særlig artikel 20, stk. 6, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den samlede værdi af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, som benytter et benchmark som reference, er et centralt kriterium for at kategorisere det pågældende benchmark i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/1011 som kritisk, væsentligt eller ikkevæsentligt Det er derfor nødvendigt, at den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater og den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde beregnes på samme måde i hele Unionen, således at man sikrer en ensartet kategorisering af benchmarks i medlemsstaterne og en ensartet anvendelse af forordning (EU) 2016/1011.

(2)

For at sikre pålideligheden af benchmarks bør den nominelle værdi af finansielle instrumenter, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde derfor beregnes ved hjælp af tilsynsmæssige data, hvis sådanne foreligger.

(3)

Den samlede værdi af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde bør beregnes under hensyntagen til såvel direkte henvisninger til disse finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde som indirekte henvisninger til et benchmark i en kombination af benchmarks. Hvis et finansielt instrument, en finansiel kontrakt eller en investeringsfond benytter en række benchmarks som reference, bør denne multireference tages i betragtning ved beregningen af den samlede værdi af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter og investeringsfonde, som benytter et benchmark som reference, idet disse finansielle produkter ikke udelukkende er afhængige af det pågældende benchmark. Det er derfor nødvendigt, at beregningen af den samlede værdi i tilfælde af indirekte henvisninger præciseres, for at den kan anvendes direkte og måles på en ensartet måde i hele Unionen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Nominel værdi af andre finansielle instrumenter end derivater og andele i institutter for kollektiv investering

Den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater og andele i institutter for kollektiv investering er »Udstedt i alt — nominelt beløb i pengeværdi«, jf. tabel 3, felt nr. 14, i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/585 (2).

Artikel 2

Notionel værdi af derivater

Den notionelle værdi af derivater som omhandlet i artikel 20, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2016/1011 er »Notionel værdi«, jf. tabel 2, felt nr. 20, i bilaget til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/104 (3). Hvis denne notionelle værdi er negativ, er den notionelle værdi imidlertid lig med den absolutte værdi.

Ved transaktioner vedrørende et kreditderivatindeks finder en indeksfaktor udledt af tabel 2, felt nr. 89, i bilaget til delegeret forordning (EU) 2017/104 anvendelse på den notionelle værdi.

Artikel 3

Nettoværdien af institutter for kollektiv investering

Nettoværdien af institutter for kollektiv investering som omhandlet i artikel 20, stk. 6, litra a), i forordning (EU) 2016/1011 er en af følgende:

a)

for institutter for kollektiv investering, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EU (4): den nettoværdi pr. andel, der er indberettet i den seneste års- eller halvårsberetning, jf. nævnte direktivs artikel 68, stk. 2, ganget med antallet af andele

b)

for institutter for kollektiv investering, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU (5): den seneste tilgængelige nettoaktivværdi, jf. artikel 104, stk. 1, litra c), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 (6).

Artikel 4

Anvendelse af alternative beløb og værdier

Hvis de beløb eller værdier, der skal anvendes til beregningen af den samlede værdi af de finansielle instrumenter, finansielle kontrakter eller investeringsfonde, der benytter benchmarket som reference, jf. artikel 1, 2 og 3, ikke er til rådighed eller er ufuldstændige, beregnes den samlede værdi, jf. artikel 20, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, og den samlede gennemsnitlige værdi, jf. samme forordnings artikel 24, stk. 1, litra a), ved at anvende alternative beløb eller værdier, herunder tilnærmede værdier og beløb eller værdier, der indberettes af private informationsleverandører eller data om åbne positioner, der er beregnet og offentliggjort af markedsoperatører, forudsat at disse tilnærmede værdier og mængder eller værdier har tilstrækkeligt godt omdømme og er tilstrækkeligt pålidelige.

En administrator, der anvender alternative beløb eller data, skal beregne det samlede beløb bedst muligt og efter bedste formåen, baseret på de tilgængelige data.

En administrator, der anvender alternative beløb eller data, skal give den kompetente myndighed en skriftlig specifikation af de datakilder, der er anvendt, i forbindelse med underretningen af den pågældende kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011.

Artikel 5

Valuta

De beløb og værdier, der er omhandlet i artikel 1, 2 og 3, skal udtrykkes i euro. Om nødvendigt omregnes beløbene eller værdierne ved anvendelse af daglige euroreferencekurs for omveksling af udenlandsk valuta, der offentliggøres af Den Europæiske Centralbank.

Artikel 6

Indirekte henvisning til et benchmark i en kombination af benchmarks

Hvis et benchmark anvendes indirekte i en kombination af benchmarks, er beløbene eller værdierne hvad angår de tærskler, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, og artikel 24, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/1011, en af følgende:

a)

benchmarkets vægt, udtrykt i procent, i kombinationen af benchmarks, ganget med det samlede beløb eller den samlede værdi eller den gennemsnitlige værdi, alt efter hvad der er relevant, for det pågældende finansielle instrument eller den pågældende investeringsfond, hvis vægten er klart angivet eller kan anslås på grundlag af andre tilgængelige oplysninger

b)

det samlede beløb eller den samlede værdi eller den gennemsnitlige værdi for det pågældende finansielle instrument eller den pågældende investeringsfond, divideret med antallet af benchmarks i kombinationen af benchmarks, hvis benchmarkets faktiske vægt ikke er angivet eller ikke kan anslås.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. september 2017.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/585 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for datastandarder og -formater for referencedata for finansielle instrumenter og tekniske foranstaltninger i forbindelse med ordninger, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og de kompetente myndigheder skal iværksætte (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 368).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/104 af 19. oktober 2016 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 148/2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre (EUT L 17 af 21.1.2017, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde og om ændring af direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 af 1.7.2011, s. 1).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (EUT L 83 af 22.3.2013, s. 1).


Top